Obeležavanje 20 godina postojanja VDS

Viktimološko društvo Srbije-VDS obeležava 20 godina postojanja i zalaganja za prava svih žrtava. Program obeležavanja ovog značajnog jubileja ima dva dela: Svečanost povodom 20 godina VDS i Osma godišnja konferencija VDS pod nazivom Žrtve između bezbednosti, ljudskih prava i pravde: lokalni i globalni kontekst.

Svečanost povodom obeležavanja 20 godina VDS održaće se 29. novembra 2017. godine od 18 do 20 časova u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda, ulica Dragoslava Jovanovića br. 2. Na svečanosti će govoriti:

Gospodin Siniša Mali, gradonačelnik grada Beograda
Prof. dr Marc Groenhuijsen, predsednik Svetskog viktimološkog društva, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tilburgu i počasni član Viktimološkog društva Srbije
Prof. dr Oliver Bačanović, profesor na Fakultetu za bezbednost Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ u Skoplju, Makedonija
Mr Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i jedan od osnivača Viktimološkog društva Srbije
Prof. dr Zoran Pavlović, Pokrajinski zaštitnik građana i član Viktimološkog društva Srbije
Gospođa Tamara Mirović, zamenica Republičkog javnog tužioca
Prof. dr Stephan Parmentier, profesor na Pravnom fakultetu Katoličkog univerziteta Leuven u Belgiji i generalni sekretar Međunarodnog udruženja za kriminologiju
Gospođa Katarina Pašić, sekretarka u Međuopštinskoj organizaciji civilnih invalida rata Valjevo i članica Koordinacionog odbora Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje
Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, direktorka i jedna od osnivačica Viktimološkog društva Srbije

Povodom obeležavanja 20 godina rada, Viktimološko društvo Srbije izdalo je publikaciju pod nazivom Viktimološko društvo Srbije: 20 godina zalaganja za prava svih žrtava, koju su priredile dr Vesna Nikolić-Ristanović i dr Sanja Ćopić. Publikacija sadrži informacije o Viktimološkom društvu Srbije, njegovom razvoju, sprovedenim projektima i drugim aktivnostima i ostvarenim rezultatima od osnivanja do danas.

Na Svečanosti će biti uručene nagrade Viktimološkog društva Srbije:

  • Nagrada za unapređenje prava žrtava dodeljuje se prof. dr Marc Groenhuijsen, predsedniku Svetskog viktimološkog društva i profesoru na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tilburgu u Holandiji, i Vesni Stanojević, koordinatorki Savetovališta protiv nasilja u porodici iz Beograda.

  • Nagrada za doprinos razvoju nekonfliktnog i sveobuhvatnog pristupa bavljenju ratom i ratnim zločinima – „Treći put” dodeljuje se prof. dr Stephan Parmentier, profesoru na Pravnom fakultetu Katoličkog univerziteta Leuven u Belgiji i generalnom sekretaru Međunarodnog udruženja za kriminologiju.

  • Nagrada talentovanom mladom istraživaču/istraživačici dodeljuje se dr Vidi Vilić, Zorici Jankov, master defektološkinji, i Bojanu Đokiću, studentu doktorskih studija istorije.

Na Svečanosti povodom obeležavanja 20 godina VDS, zaslužnim članovima i članicama VDS, kao i drugim pojedincima, organizacijama i institucijama biće uručene zahvalnice za doprinos razvoju Viktimološkog društva Srbije i unapređenju prava žrtava.

Osma godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije pod nazivom Žrtve između bezbednosti, ljudskih prava i pravde: lokalni i globalni kontekst, održaće se 30. novembra i 1. decembra 2017. godine u Hotelu 88 rooms u Beogradu s početkom u 10 časova. U okviru glavne teme Konferencije posebna pažnja posvetiće se vezi između koncepata bezbednosti, ljudskih prava i pravde i, s tim u vezi, kritičkoj analizi položaja žrtava u kontekstu globalnih i lokalnih odgovora na kriminalitet, bezbednosne pretnje i izazove i druge oblike kršenja ljudskih prava. Učesnici će razmatrati da li i u kojoj meri društveni odgovori na različite oblike viktimizacije omogućavaju žrtvama jednak pristup pravdi, poštovanje prava žrtava i izlaženje u susret njihovim potrebama. Tokom konferencije, učesnici će podeliti svoja iskustva u primeni standarda predviđenih relevantnim međunarodnim i evropskim dokumentima, posebno onih koje predviđa Direktiva Evropske unije o uspostavljanju minimalnih standarda o pravima, podršci i zaštiti žrtava kriminaliteta, i ukazati na dalje korake u unapređenju i zaštiti prava žrtava i poboljšanju njihovog ukupnog položaja. Posebna pažnja pokloniće se razmatranju pitanja bezbednosti žena žrtava nasilja, posebno nasilja u porodici, i primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Na taj način Konferencija VDS predstavlja doprinos kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Viktimološko društvo Srbije-VDS osnovano je 12. novembra 1997. godine od strane grupe istraživača, aktivista i praktičara. VDS je osnovano kao udruženje građana posvećeno radu usmerenom na unapređenje prava i zaštite žrtava kriminaliteta, rata i kršenja ljudskih prava, bez obzira na njihov pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja ili druge karakteristike, i na razvijanje viktimologije kao akademske discipline. VDS se punih dvadeset godina zalaže za stvaranje zakonodavnog i institucionalnog okvira, kao i konkretnih mehanizama koji će omogućiti svim žrtvama kriminaliteta da na jednak način i u skladu sa svojim potrebama ostvare prava i dobiju adekvatnu podršku i zaštitu.

Tokom dvadeset godina postojanja, u okviru VDS realizovan je 81 projekat, od čega 7 regionalnih i 16 međunarodnih. Nakon osnivanja VDS, razvijanje viktimoloških istraživanja u Srbiji je intenzivirano. U okviru VDS sprovedeno je 31 istraživanje, od čega 14 međunarodnih, među kojima se izdvajaju prva anketa o viktimizaciji nasiljem u porodici u Srbiji, prvo istraživanje rasprostranjenosti i karakteristika viktimizacije trgovinom ženama, decom i muškracima, kao i prvo istraživanje obima, strukture i karakteristika diskriminacije žena na tržištu rada u Srbiji. VDS je razvilo 17 programa obuke za stručnjake koji rade sa žrtvama nasilja i drugih oblika viktimizacije, od kojih su tri akreditovana u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu. VDS je organizovalo 13 međunarodnih konferencija, uključujući prestižnu konferenciju organizacije Evropska podrška žrtvama, a od 2010. godine VDS organizuje redovne godišnje konferencije. Objavljeno je 12 knjiga iz različitih oblasti viktimologije, uključujući i prvu bibliografiju viktimoloških radova objavljenih u Srbiji od 1980. do 2012. godine.

Zalaganja Viktimološkog društva Srbije za izmene zakona u cilju poboljšanja položaj žrtava dovela su do unapređenja pravne zaštite od nasilja u porodici, seksualnog nasilja i trgovine ljudima, kao i obezbeđivanja bolje zaštite žrtava u krivičnom postupku. Zalaganja VDS rezultirala su i u poboljšanju položaja žena u zatvoru i boljem tretmanu žena žrtava nasilja koje su ubile nasilnike. Zahvaljujući zlaganjima VDS podaci o žrtvama su uključeni u pravosudnu statistiku, a viktimologija se izučava kao poseban predmet na brojnim fakultetima u Srbiji. VDS je iniciralo obeležavanje Evropskog dana žrtava u Srbiji.

U VDS je 2003. godine osnovana prva opšta služba za žrtve kriminaliteta u Srbiji. Podrška se pruža direktnim i indirektnim žrtvama svih oblika kriminaliteta, bez obzira na pol, starost i druga lična svojstva, potom žrtvama kriminaliteta koje se pojavljuju na sudu kao učesnici postupka, kao i žrtvama nasilja koje su u zatvoru i to vezano za njihova prava i viktimizaciju. Od 2005. godine do 1. oktobra 2017. godine pomoć i podršku je dobilo 2578 osoba. Najčešći razlozi zbog kojih su žrtve kontaktirale Službu bili su nasilje na radnom mestu i nasilje u porodici. Uz to, pomoć i podrška pruženi su za ukupno 288 žena tokom njihovog boravka u Kazneno-popravnom zavodu za žene u Požarevcu, kao i nakon izlaska na slobodu. Značajan resurs za rad Službe predstavlja baza podataka službi za žrtve u Srbiji, koja je pretočena u interaktivnu mapu, koju mogu da koriste žrtve i svi oni koji dolaze ili mogu da dođu u kontakt sa žrtvama i da im pruže pomoć i podršku (https://victimservices.eu/).

Jedan od važnih rezultata dosadašnjeg rada VDS je koordinacija inicijativa civilnog društva i iniciranje traganja za novim pristupom bavljenju istinom i pomirenjem u Srbiji, koji je simbolično nazvan Treći put, a koji počiva na međusobnom uvažavanju svih strana u konfliktu, dvosmernoj komunikaciji, brizi o ljudskim pravima, osnaživanju i reintegraciji svih osoba pogođenih konfliktom i primeni niza metoda koji se koriste za saznavanje istine i približavanje sukobljenih strana.

VDS je odmah po osnivanju, 1998. godine, pokrenulo prvi i još uvek jedini srpski časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu Temida.

Kroz svoje aktivnosti i zalaganja Viktimološko društvo Srbije je tokom prethodnih dvadeset godina doprinelo povećanju društvene vidljivosti žrtava kriminaliteta i službi za žrtve u Srbiji.

Viktimološko društvo Srbije
Ismeta Mujezinovića 21/6
11070 Beograd
Tel/fax: +381 11 22 88 040
Mob. tel: +381 65 5486421
E-mail: vdsrbija@gmail.com
Web site: www.vds.org.rs
Facebook: Viktimolosko drustvo Srbije
Twitter: @vdsrbija

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h