Realizovana istraživanja

2021

Jačanje kapaciteta i podrška grupama za koordinaciju i saradnju u odgovoru na nasilje u porodici i druge oblike rodno zasnovanog nasilja

Viktimološko društvo Srbije je u periodu od 21. jula 2020. do 15. februara 2023. godine sprovelo projekat pod nazivom Jačanje kapaciteta i podrška grupama za koordinaciju i saradnju u odgovoru na nasilje u porodici i druge oblike rodno zasnovanog nasilja. Projekat je bio deo programa Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti, koji finansira Evropska unija i implementira UN Women. Projekat su činile dve osnovne komponente. Prva je istraživanje usmereno na dolaženje do saznanja o radu grupa za koordinaciju i saradnju (sastavljeni od predstavnika osnovnih javnih tužilaštava, policije i centara za socijalni rad) i potrebama članova grupa za jačanje kapaciteta i unapređenje koordinisanog odgovora u slučajevima nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja. Nalazi istraživanja predstavljali su osnov za koncipiranje druge komponente projekta, koja je bila usmerena na jačanje kapaciteta grupa za koordinaciju i saradnju za rad sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja, kao i za mapiranje potreba žrtava i izradu individualnih planova zaštite i podrške.

Kao rezultat projekta napisan je i Vodič za mapiranje potreba žrtava, procenu rizika i zaštitu od nasilja u porodici čiji je cilj da pruži smernice kako stručnjacima tako i žrtvama za kretanje kroz sistem prevencije i intervencije vezane za nasilje u porodici u Srbiji. Vodič je dostupan na link-u.

Seksualno nasilje na univerzitetima u Srbiji: Podizanje svesti i razvijanje inovativnih mehanizama za podršku žrtvama

U periodu od 01. jula 2020. godine do 01. juna 2022. godine Viktimološko društvo Srbije-VDS sprovelo je projekat pod nazivom ,,Seksualno nasilje na univerzitetima u Srbiji:Podizanje svesti i razvijanje inovativnih mehanizama za podršku žrtvama” Projekat je finansirala Svetska banka.Za sprovođenje ovog projekta Viktimološko društvo Srbije je dobilo nagradu za inovacije u prevenciji i odgovoru na rodno zasnovano nasilje, koju dodeljuju Inicijativa za istraživanje seksualnog nasilja i Svetska banka. U okviru ovog projekta sprovedeno je istraživanje seksualnog nasilja nad studentima na fakultetima u Srbiji sa ciljem ispitivanja obima rasprostranjenosti i karakteristika seksualnog nasilja na fakultetima u Srbiji, kao i postojećim mehanizmima podrške i prevencije seksualnog nasilja na fakultetima. U istraživanju je učestvovalo ukupno 1597 studenata i studentkinja sa 22 fakulteta u Srbiji.

Rezultati istraživanja predstavljeni su u knjizi „Seksualno nasilje nad studentima na fakultetima u Srbiji ; Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S. (2022). Beograd: Viktimološko društvo Srbije“, koja je dostupna u elektronskoj formi na sajtu VDS na ovom linku.

 

2020

 „Postupanje nadležnih institucija i službi za suzbijanje nasilja u porodici u Republici Srbiji tokom Covid-19 epidemije, posebno u periodu vanrednog stanja“

Viktimološko društvo Srbije je za potrebe projekta pod nazivom„SOS protiv Nasilja – Medijska kampanja za smanjenje nasilja nad ženama tokom i nakon Covid-19 epidemije u Srbiji“ sprovelo istraživanje koje je imalo za cilj dolaženje do saznanja o reagovanju nadležnih institucija i službi za suzbijanje nasilja u porodici u Republici Srbijitokom Covid-19 epidemije i razvijanje preporuka za unapređenje praktičnih politika reagovanja u kriznim situacijama koje su zasnovane na pravima, potrebama i iskustvu žrtava. Projekat je, u periodu od oktobra 2020. do juna 2021. godine, realizovalo Udruženje građana Fenomena u partnerstvu sa Agencijom UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women).

Rezultati istraživanja predstavljeni su u izveštaju koji je dostupan na sledećem linku.

Nedozvoljena trgovina oružjem i nasilje izvršeno vatrenim oružjem u Evropi: Analiza stanja u Srbiji 1.9.2020.-31.3.2021.

Viktimološko društvo Srbije je za potrebe projekta pod nazivom„SOS protiv Nasilja – Medijska kampanja za smanjenje nasilja nad ženama tokom i nakon Covid-19 epidemije u Srbiji“ sprovelo istraživanje koje je imalo za cilj dolaženje do saznanja o reagovanju nadležnih institucija i službi za suzbijanje nasilja u porodici u Republici Srbijitokom Covid-19 epidemije i razvijanje preporuka za unapređenje praktičnih politika reagovanja u kriznim situacijama koje su zasnovane na pravima, potrebama i iskustvu žrtava. Projekat je, u periodu od oktobra 2020. do juna 2021. godine, realizovalo Udruženje građana Fenomena u partnerstvu sa Agencijom UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women).

Rezultati istraživanja predstavljeni su u izveštaju koji je dostupan na sledećem linku.

 

2019

Istraživanje stavova stručnjaka i stručnjakinja u Srbiji o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju

Viktimološko društvo Srbije je sprovelo istraživanje čiji je cilj bio ispitivanje stavova stručnjaka i stručnjakinja u državnim institucijama, ustanovama, nezavisnim telima i organizacijama civilnog društva u Srbiji o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju i o iskustvima i izazovima u radu sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja, posebno Romkinjama i ženama sa sela. Istraživanje je sprovedeno u februaru i martu 2019. godine na uzorku od 199 ispitanika (iz policije, sudova, tužilaštava, centara za socijalni rad, nezavisnih tela i organizacija civilnog društva) iz 21 lokalne zajednice u četiri regiona u Srbiji (Beograd, Vojvodina, Istočna i Južna Srbija, i Centralna i Zapadna Srbija). Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Zalaganje za uspostavljanje dijaloga sa nadležnim državnim institucijama i nezavisnim telima o rodno zasnovanoj diskriminaciji i nasilju, koji je bio deo programa Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: primena normi, promena svesti, koji finansira Evropska komisija. Deo nalaza istrazivanja objavljen je u radu Ćopić, S., Šaćiri, B. (2020) Stavovi stručnjaka i stručnjakinja u Srbiji o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju: Rezultati istraživanja, Temida, vol. 23, br. 2, str. 169-201, koji je dostupan na linku i na  linku.

Prikupljanje podataka o primeni CEDAW i Istanbulske konvencije u Srbiji

U okviru projekta Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja nad ženama, koji su realizovale NVO „Romski ženski centar–BIBIJA“ i tri partnerske organizacije iz regiona uz finansijsku podršku Evropske unije, Viktimološko društvo Srbije je bilo angažovano na prikupljanju podataka o primeni CEDAW i Istanbulske konvencije u Srbiji u vezi sa diskriminacijom Romkinja u oblasti zdravstvene zaštite, dečijih brakova i pružanja podrške i zaštite ženama u situaciji nasilja. Podaci su prikupljani putem intervjua i putem organizovanja fokus grupa u periodu od početka januara do sredine aprila 2019. godine. Na prikupljeni podataka je sačinjen izveštaj, koji je, uz izveštaje ostalih organizacija civilnog društva koje su prikupljale podatke na terenu, bio polazna osnova za izradu nacionalnog izveštaja za Srbiju. Nacionalni izveštaji su potom poslužili kao osnov za izradu regionalnog izveštaja o primeni CEDAW i Istanbulske konvencije u vezi sa diskriminacijom Romkinja u oblasti zdravstvene zaštite, dečijih brakova i pružanja podrške i zaštite Romkinjama u situaciji nasilja u porodici.

Evropska zbirka podataka o kriminalitetu i krivičnopravnom sistemu

Srbija je 2018. po drugi put uključena u projekat Evropska zbirka podataka o kriminalitetu i krivičnopravnom sistem, koji se sprovodi u okviru projekta pod nazivom Linking International Criminal Statistics (LINCS): SPACE and the European Sourcebook, koji finansiraju Evropska unija i Savet Evrope. Za nacionalnu koordinatorku za Republiku Srbiju za šesti krug Evropske zbirke imenovana je dr Sanja Ćopić, viša naučna saradnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja i predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije. U Srbiji, projekat je sproveden saradnji VDS i istraživačkog tima projekta 179044 Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova kreiranja efikasnih mera za njegovo suzbijanje, koji je finansiralo Ministratsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, implementirao Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i kojim je koordinirala prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović.

Istraživanje stavova studenata o homoseksualnosti i kriminalitetu

U saradnji VDS i istraživačkog tima projekta 179044 Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova kreiranja efikasnih mera za njegovo suzbijanje, koji je finansiralo Ministratsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, implementirao Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i kojim je koordinirala prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, krajem 2018. i početkom 2019. sprovedeno je istraživanje koje je imalo za cilj dolaženje do podataka o stavovima studenata o homoseksualnosti i kriminalitetu. Istraživanje se, pored Srbije, sprovodi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, pojedinim državama SAD, u Urugvaju, Siera Leoneu, Tajvanu, Argentini i Kini. U Srbiji je istraživanje sprovedeno na uzorku od 188 studenata i studentkinja III i IV godine osnovnih akademskih studija na tri fakulteta: Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Deo nalaza istraživanja objavljen je u: Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S., Stevković, Lj. (2019) Attitudes of Students in Serbia Towards Lesbians and Gay Men: the Research Results, in: L. Čičkarić, Z. Mršević (ur.) Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research. Belgrade: Institute of Social Sciences, str. 118-153.

Istraživanje i analiza rada Službe VDS info i podrška žrtvama 2005-2019

Od 2005. godine podaci o radu službe VDS info i podrška žrtvama beleže se i obrađuju uz korišćenje za to posebno konstruisanog upitnika i na osnovu usvojene jedinstvene metodologije njihovog unosa i obrade. Na ovaj način postavljena je osnova za redovno praćenje, istraživanje, poređenje i analizu rada, odnosno podataka Službe, za bolje povezivanje teorije i prakse, kao i za kvalitetnije korišćenje ukupnih kapaciteta Viktimološkog društva Srbije. Osim toga, na ovaj način postavljena je i osnova jednoobraznog vođenja podataka kojima raspolaže Služba VDS info i podrška žrtvama.

 

2018

Komparativna analiza sistema podrške žrtvama u izabranim državama Balkana

U okviru projekta Podizanje svesti o pravima žrtava u Srbiji Viktimološko društvo Srbije je 2018. godine sprovelo komparativno istraživanje službi za žrtve u izabranim državama Balkana. Komparativna analiza podrške žrtvama pripremljena je u cilju sticanja znanja o načinu uređenja i funkcionisanju podrške žrtvama u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji. Podaci su prikupljeni kvalitativnom analizom normativnog okvira i analitičkih dokumenata o sistemu podrške žrtvama u izabranim državama i putem ispitivanja, primenom ankete. Zaključci istraživanja predstavljaju osnov za unapređenje prava žrtava i izgradnju nacionalnog sistema podrške žrtvama u Srbiji, imajući pri tome u vidu iskustva i primere dobre prakse iz država u okruženju. Rezultati istraživanja predstavljeni su u: Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S., Nikolić, J., Šaćiri, B. (2018) Podrška žrtvama u izabranim državama Balkana: Komparativna perspektiva. Beograd: Viktimološko društvo Srbije i IGP „Prometej“, Beograd, koja je dostupna na linku.

Prikupljanje i beleženje podataka o slučajevima nasilja nad Romkinjama 2017-2018

Viktimološko društvo Srbije je tokom 2017. i 2018. godine učestvovalo na projektu Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II, koji su u Srbiji sproveli NVO Bibija -Romski ženski centar iz Beograda i CARE International Balkans. VDS je bilo angažovano za deo projekta koji se odnosio na prikupljanje i beleženje podataka o slučajevima nasilja nad Romkinjama u porodici i partnerskim odnosima. Istraživanje je imalo za cilj dolaženje do saznanja o obimu i karakteristikama nasilja nad Romkinjama u porodičnim i partnerskim odnosima, faktorima koji utiču na izloženost Romkinja nasilju u porodici i partnerskim odnosima i oblicima društvenog reagovanja na nasilje nad Romkinjama u porodičnim i partnerskim odnosima.

Studija slučaja u oblasti nasilja nad Romkinjama u porodici i partnerskim odnosima

Studija slučaja nasilja nad Romkinjama u porodici i partnerskim odnosima sprovedena je u sklopu projekta Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II, koji su u Srbiji sproveli NVO Bibija -Romski ženski centar iz Beograda i CARE International Balkans.. VDS je sprovelo istraživanje koje je imalo za cilj dolaženje do podataka o načinu funkcionisanja sistema pružanja pomoći i podrške Romkinjama žrtvama nasilja u porodici u praksi, ocenu funkcionisanja sistema u ovim slučajevima i osmišljavanje preporuka za njegovo unapređenje. Centralni deo metoda koji je primenjen u ovom istraživanju bio je prikupljanje podataka o pojedinačnim slučajevima nasilja nad Romkinjama, pri čemu su za svaki pojedinačni slučaj podaci prikupljani kombinacijom različitih tehnika i različitih izvora podataka.

 

2017

Istraživanje organizacija i institucija na teritoriji Srbije koje pružaju pomoć i podršku žrtvama kriminaliteta

Viktimološko društvo Srbije je 2017. godine sprovelo istraživanje organizacija i institucija na teritoriji Srbije koje pružaju pomoć i podršku žrtvama. Istraživanje je predstavljalo deo šireg projekta pod nazivom Službe za podršku žrtvama u Srbiji, koji su realizovali Svetska banka i Multidonatorski poverenički fond za podršku sektoru pravosuđu (MDTF-JSS) u patnerstvu sa Victim Support Europe (Evropska podrška žrtvama). Ovaj projekat imao je za cilj da pruži podršku Vladi Republike Srbije da, u kontekstu pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom, razvije i uspostavi nacionalni sistem službi za žrtve, koji je u skladu sa odredbama Direktive EU o uspostavljanju minimalnih standarda o pravima, podršci i zaštiti žrtava kriminaliteta i doprinese unapređenju usluga za žrtve u Srbiji. Predmet istraživanja bile su postojeće organizacije i institucije na teritoriji Srbije koje pružaju pomoć i podršku žrtvama. Cilj istraživanja je bio mapiranje organizacija i institucija koje pružaju pomoć i podršku žrtvama i dolaženje do osnovnih podataka o svakoj organizaciji, odnosno instituciji koja radi sa žrtvama, o dostupnim vidovima pomoći, ciljnoj grupi i načinima na koje žrtve mogu da dobiju odgovarajuću pomoć i podršku. Rezultati istraživanja dostupni su u publikaciji: Pregled postojećih organizacija za podršku žrtvama u Srbiji (na srpskom i engleskom jeziku), Victim Support Europe, 2017, kao i na internet stranici Multidonatorskog povereničkog fonda za podršku sektoru pravosuđa u Srbiji: link

 

2016

Alternativni načini reagovanja na kriminalitet i bezbednost – „ALTERNATIVE“ 2012- 2016

U okviru projekta Razvijanje alternativnog razumevanja bezbednosti i prav­ de kroz primenu restorativnih pristupa u interkulturalnim kontekstima demo­ kratskih društava – ALTERNATIVE (Developing alternative understandings of security and justice through restorative justice approaches in intercultural settings within democratic societies), Viktimološko društvo Srbije sprovelo je istraživanje pod nazivom Podsticanje dijaloga u multietničkom društvu uz osnaživanje žrta­va. Istraživanje VDS imalo je za cilj razvijanje alternativnih modela rešavanja postojećih i prevencije budućih konflikata između pripadnika različitih etničkih grupa u Srbiji, a koji mogu doprineti zatvaranju ciklusa nasilja i povećanju ukupne bezbednosti građana. Ono je zapravo predstavljalo nastavak ranijih akcionih istraživanja koja su bila usmerena na dolaženje do saznanja o tome kakav model istine i pomirenja je adekvatan za Srbiju i bilo je usmereno na dalji, teorijski i praktični, razvoj modela „Treći put“ u bavljenju konfliktima u Srbiji.

Tokom 2012. godine sprovedeno je kvalitativno istraživanje načina bavljenja državnih organa i civilnog društva međuetničkim i sa njima povezanim političkim i interkulturalnim sukobima u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji u periodu od 1990. do 2012 godine. Rezultati istraživanja predstavljeni su u istraživačkom izvestaju pod nazivom Dealing with interethnic conflicts in Serbia and the place of restorative justice and victims (Bavljenje međuetničkim sukobima u Srbiji i mesto restorativne pravde i žrtava).

Ceo tekst izveštaja na engleskom jeziku može se preuzeti ovde.
Sazetak istrazivackog izvestaja na srpskom jeziku moze se preuzeti ovde.

Uz to, nalazi istraživanja predstavljeni su i u: Ćopić, S. (2013) Aktivnosti i diskurs državnih organa i institucija u Srbiji u bavljenju međuetničkim sukobima, Temida, 3-4, str. 61-94; Nikolić-Ristanović, V., Šaćiri, B. (2013) Bavljenje međuetničkim konfliktima od strane organizacija civilnog društva u Srbiji: aktivnosti i diskurs. Temida, 3-4, str. 27-60; Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S. (2016) Dealing with the past in Serbia: achievements in the past 20 years, U: M. Fischer, O. Simić (ur.) Transitional Justice and Reconciliation – Lessons from the Balkans, Oxon, New York: Routledge: 141-168.

Pre sprovođenja empirijskog istraživanja međuetničkih sukoba i načina na koji se građani bave njima u tri multietničke sredine u Srbiji, 2013. godine je sprovedeno istraživanje organizacija, institucija i nezavisnih državnih tela koji pružaju usluge (pomoć, podršku, zaštitu, informisanje, medijaciju, itd.) žrtvama nasilja, diskriminacije i drugih vidova kršenja ljudskih prava, uključujući i ona koja su etnički motivisana. Cilj istraživanja bio je prikupljanje podataka o relevantnim organizacijama, institucijama i nezavisnim telima, uslugama koje pružaju i ciljnim grupama koje mogu da im se obrate. Podaci su prikupljani putem elektronskog upitnika. Na osnovu prikupljenih podataka, razvijena je baza podataka ovih organizacija, institucija i nezavisnih tela i pripremljen informativni materijal koji su kasnije anketari i anketarke delili građanima (ispitanicima) tokom empirijskog istraživanja.

Tokom 2013. godine sprovedeno je empirijsko istraživanje sa ciljem da se dođe do saznanja o tome na koji način se ljudi iz multietničkih zajednica u Srbiji bave međuetničkim konfliktima u svakodnevnom životu i da se identifikuju problemi i pozitivna iskustva u njihovom rešavanju. Istraživanje je imalo za cilj i dolaženje do saznanja o tome na koji način se tretiraju žrtve, kako građani percipiraju svoju sigurnost, kao i koje je mesto restorativnih pristupa u bavljenju konfliktima i sigurnošću (bezbednošću). Istraživanje se sastojalo iz dva dela: kvalitativnog i kvantitativnog dela istraživanja međuetničkih odnosa, postojećih međuetničkih konflikata i načina bavljenja njima od strane građana u tri multietničke sredine u pograničnim delovima Srbije: 1. Baču i Bačkoj Palanci (Vojvodina), 2. Medveđi (južna Srbija) i 3. Prijepolju (jugozapadna Srbija). Istraživanje je imalo akcioni karakter. Rezultati istraživanja predstavljeni su u istrazivačkom izveštaju pod nazivom Conflicts, security and justice in intercultural context of Serbia (Konflikti, sigurnost i pravda u interkulturalnom kontekstu Srbije).

Ceo tekst istrazivačkog izveštaja na engleskom jeziku može se preuzeti ovde.
Sažetak istraživačkog izveštaja na srpskom jeziku može se preuzeti ovde.
Sažetak nalaza istraživanja za Medveđu na srpskom jeziku može se preuzeti ovde.
Sažetak nalaza istraživanja za Prijepolje na srpskom jeziku može se preuzeti ovde.
Sažetak nalaza istraživanja za Bačku Palanku i Bač na srpskom jeziku može se preuzeti ovde.

Uz to, nalazi istraživanja predstavljeni su i u sledećim radovima: Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S., Petrović, N., Šaćiri, B. (2015) Viktimizacija i pravda u interkulturalnom kontekstu Srbije. Temida, 2, str. 31-58; Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S., Petrović, N., Šaćiri, B. (2015) Security and justice in the multi-ethnic communities in Serbia, U: D. Kolarić (ur.) Međunarodni naučni skup ’Dani Arčibalda Rajsa’ – Tematski zbornik radova međunarodnog značaja/International Scientific Conference ’Archibald Reiss Days’ – Thematic Conference Proceedings of International Significance, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija/Academy of Police and Criminalistic studies, tom/vol. II: 27-36; Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S., Petrović, N., Šaćiri, B. (2017) Conflicts, victimization and restorative justice in intercultural settings: an example of action research in Serbia. In: I. Vanfraechem, I. Aertsen (eds.) Action Research in Criminal Justice – Restorative Justice Approaches in Intercultural Settings, pp. 99-116.
Tokom 2014. i 2015. godine sprovedeno je akciono istraživanje s ciljem testiranja primenjivosti modela ‘Treći put’ u tri multietničke zajednice u Srbiji, koje su bile neposrednije pogođene sukobima u bivšoj Jugoslaviji i njegovo dalje, teorijsko i praktično, unapređivanje. Pored toga, akciono istraživanje imalo je za cilj dolaženje do ideja i predloga o daljim koracima i razvijanje alatke (praktičnog vodiča/priručnika) za primenu restorativnih pristupa u interkulturalnim kontekstima u Srbiji. Akciono istraživanje sastojalo se iz dva dela: participativnih seminara pod nazivom „Od konflikta do mirnog života u zajednici“, koji su sprovedeni u tri multietničke zajednice u Srbiji (Medveđi, Prijepolju i Bačkoj Palanci) i razvijanja Priručnika o najboljim praksama pri­ mene restorativnih pristupa u interkulturalnom kontekstu, koji bi trebalo da služi za podizanje svesti i edukaciju o restorativnim pristupima u transformaciji konflikta.
Deo rezultata akcionog istraživanja prikazan je u: Nikolić-Ristanović, V., Srna, J., Ćopić, S. (2015) Primena restorativnih pristupa u interkulturalnim sredinama u Srbiji: Teorijska polazišta i metodološki pristup akcionog istraživanja VDS u tri multietničke sredine. Temida, 3-4, str. 81-102; Ćopić, S., Nikolić-Ristanović, V. (2016) Priručnik o najboljim praksama primene restorativnih pristupa u interkulturalnom kontekstu. Beograd: Viktimološko društvo Srbije i Prometej-Beograd i Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S., Petrović, N., Šaćiri, B. (2017) Conflicts, victimization and restorative justice in intercultural settings: an example of action research in Serbia. In: I. Vanfraechem, I. Aertsen (eds.) Action Research in Criminal Justice – Restorative Justice Approaches in Intercultural Settings, pp. 99-116.

 

2015

Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde 2014-2015

U okviru partnerskog projekta Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde (sa Fondacijom „Centar za demokratiju“), Viktimološko društvo Srbije je sprovelo istraživanje stavova građana i stručnjaka o restorativnoj pravdi i alternativnim sankcijama. Istraživanja su imala za cilj dolaženje do saznanja o nivou upoznatosti građana i građanki i stručnjaka i stručnjakinja sa restorativnom pravdom i alternativnim sankcijama kao oblicima društvene reakcije na kriminalitet, njihovom mišljenju o mogućnostima primene restorativne pravde i alternativnih sankcija kao društvenih odgovora na kriminalitet i nivou podrške za primenu ovih mera. Uz to, kada su u pitanju stručnjaci, cilj istraživanja bio je i dolaženje do saznanja o dosadašnjem iskustvu u pogledu primene alternativnih sankcija i rešenja sa elementima restorativne pravde u praksi, te problema i prepreka sa kojima se suočavaju. Nalazi istraživanja objavljeni su u knjizi: Nikolić-Ristanović, V., Vučković, N. (ur.) (2015) Stavovi građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi, Beograd: Fondacija „Centar za demokratiju“, koja je dostupna na: https://www.vds.rs/File/alternativne sankcije- glavna publikacija.pdf.

 

2014

Međunarodna anketa samoprijavljivanjem maloletničke delinkvencije (ISRD3 – Internatinal self-reported juvenile delinquency study 3) 2013-2014

Viktimološko društvo Srbije je zajedno sa Fakultetom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu bilo uključeno u treći krug Međunarodne ankete samoprijavljivanjem maloletničke delinkvencije (ISRD3 – Internatinal self-reported juvenile delinquency study 3). Koordinator Međunarodne ankete samoprijavljivanjem delinkvencije bio je prof. dr Martin Killias, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta St. Gallen u Švajcarskoj. Nacionalna koordinatorka projekta za Srbiju bila je prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović. Istraživanje u Srbiji je sprovedeno tokom 2013. i 2014. godine na uzorku od 1344 učenika osnovnih (VII i VIII razreda) i srednjih škola (I do IV razreda) u Beogradu i Novom Sadu. Istraživanjem su, po prvi put u Srbiji, na reprezentativnom uzorku dobijeni podaci o obimu, strukturi i karakteristikama maloletničke delinkvencije, faktorima koji utiču na njeno javljanje, kao i podaci o viktimizaciji maloletnih lica i vezi između maloletničke delinkvencije i viktimizacije. Rezultati istraživanja objavljeni su knjizi Nikolić-Ristanović, V. (ur.) (2016) Delinkvencija i viktimizacija maloletnih lica u Srbiji: Rezultati Međunarodne ankete samoprijavljivanjem delinkvencije, Beograd: Prometej, koja je dostupna na linku. Uz to, štampana je i brošura Nikolić-Ristanović, V. (ur.) Delinkvencija i viktimizacija maloletnih lica u Srbiji: Rezultati Međunarodne ankete samoprijavljivanjem delinkvencije – Sažetak i preporuke. Beograd: Prometej, koja sadrži sažetak nalaza istraživanja i preporuke za prevenciju i suzbijanje maloletničke delinkvencije i pomoć, podršku i zaštitu dece žrtava, koje su proistekle iz empirijskog istraživanja maloletničke delinkvencije u Srbiji. Autorke preporuka su: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Sanja Ćopić, mr Ljiljana Stevković, dr Danica Vasiljević-Prodanović i dr Milica Kovačević.

 

2013

Razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbijiji

Projekat Razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbiji započet je 2010. godine u saradnji sa UN Women. Uloga VDS u realizaciji ovog projekta bila je: razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbiji i pilot istraživanje. Rezultati istraživanja izneti su u studiji koju je napisala prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović Monitoring the application of domestic violence legislation in Serbia: pilot survey findings (Praćenje primene zakonskih rešenja o nasilju u porodici u Srbiji: nalazi pilot istraživanja). Studija je 2013. godine postala dostupna u elektronskoj verziji na srpskom i engleskom jeziku na https://rs.one.un.org i preko internet stranice Viktimološkog društva Srbije www.vds.org.rs.

Istraživanje nivoa međusektorske saradnje u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici na teritoriji Grada Kragujevca

U okviru projekta „Unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici kroz uspostavljanje sistema za monitoring i evaluaciju međusektorske saradnje“ koji sprovodi NVO „Oaza sigurnosti“ iz Kragujevca, Viktimološko društvo Srbije je sprovelo istraživanje funkcionisanja sistema zaštite žrtava nasilja u porodici i nivoa međusektorske saradnje u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici na teritoriji Grada Kragujevca. Istraživanje je za cilj imalo dolaženje do saznanja o tome na koji način funkcioniše sistem zaštite žrtava nasilja u porodici i kakav je nivo međusektorske saradnje u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici na teritoriji Grada Kragujevca. Uloga VDS u realizaciji ovog istraživanja bila je:
• Razvijanje metodologije istraživanja
• Obrada i analiza podataka
• Pisanje istraživačkog izveštaja, koji uključuje i preporuke za unapređenje sistema zaštite žrtava i međusektorske saradnje u zaštiti žrtava na teritoriji grada Kragujevca.
Pored toga, dr Sanja Ćopić i Jasmina Nikolić su osmisile i realizovale jednodnevnu obuku anketarki iz Kragujevca koje su bile angažovane na prikupljanju podataka. Obuka je organizovana za grupu od 12 anketarki. Obuka je realizovana u Kragujevcu, 12. jula 2013. godine.
Osobe koje su bile neposredno uključene u ovu aktivnosti su: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Sanja Ćopić, Jasmina Nikolić, Bejan Šaćiri, Nikola Petrović, Milica Popović i Una Radovanović.
Istraživanje je finansirano u okviru projekta NVO „Oaza sigurnosti“, koji je finansijski podržan od strane Delegacije EU u Republici Srbiji u okviru EIDHR programa.

Evropska zbirka podataka o kriminalitetu i krivičnom pravosuđu (European Sourcebook of Crime and Criminal Justice)

Krajem 2012. godine Srbija je uključena u prikupljanje podataka za peto izdanje Evropske zbirke podataka o kriminalitetu i krivičnom pravosuđu (European Sourcebook of Crime and Criminal Justice) nakon poziva koji je upućen prof. dr Vesni Nikolić-Ristanović od strane predsedavajućeg Evropske zbirke, prof. dr Jorg-Martin Jehle, da se prihvati koordinacije ove aktivnosti. Prikupljanje, unos i provera podataka, kao i kontakti sa relevantnim institucijama, ostvareni su preko Viktimološkog društva Srbije i uz podršku istraživačkog tima projekta 179044 Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova kreiranja efikasnih mera za njegovo suzbijanje, koji finansira Ministratsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
U okviru ove aktivnosti, Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović je učestvovala na sastanku nacionalnih i regionalnih koordinatora Evropske zbirke podataka o kriminalitetu i krivičnom pravosuđu, koji je održan u Hagu od 13. do 16. februara 2013. godine.
Osobe koje su bile angažovane na ovoj aktivnosti su: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Sanja Ćopić, doc. dr Danica Prodanović-Vasiljević, kao i Milica Popović i Una Radovanović, volonterke Viktimološkog društva Srbije i studentkinje master studija na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Ovo je bila volonterska aktivnost.

Istraživanje i analiza rada Službe VDS info i podrška žrtvama

Kontinuirano istraživanje rada Službe VDS info i podrška žrtvama sprovodi se od 2004. godine, dok se od sredine 2005. godine podaci vode i obrađuju uz korišćenje za to posebno konstruisanog upitnika i na osnovu usvojene jedinstvene metodologije njihovog unosa i obrade. Na ovaj način postavljena je osnova za redovno praćenje, istraživanje, poređenje i analizu rada, odnosno podataka Službe, za bolje povezivanje teorije i prakse, kao i za kvalitetnije korišćenje ukupnih kapaciteta Viktimološkog društva Srbije. Osim toga, na ovaj način postavljena je i osnova jednoobraznog vođenja podataka kojima raspolaže Služba VDS info i podrška žrtvama.

 

2012

Mapiranje obima i karakteristika rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada i odgovora društva na nju

Tokom 2012. godine nastavljena je realizacija projekta pod nazivom Mapiranje obima i karakteristika rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada i odgovora društva na nju, koji je otpočeo aprila 2011. godine. Ovaj projekat bio je deo šireg programa Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) Unapređenje ekonomskih i socijalnih prava žena u Srbiji i u Crnoj Gori. Projekat Mapiranje obima i karakteristika rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada i odgovora društva na nju imao je za cilj da doprinese poboljšanju sveukupnog položaja žena na tržištu rada i zaštiti žena koje su izložene različitim oblicima diskriminacije na tržištu rada i to kroz unapređenje odgovora države na rodno zasnovanu diskriminaciju na tržištu rada. U okviru projekta realizovana su dva istraživanja:
1. Istraživanje obima, strukture i karakteristika diskriminacije žena na tržištu rada.
2. Istraživanje organizacija i institucija koje dolaze u kontakt sa slučajevima rodne diskriminacije na tržištu rada i koje su u mogućnosti da reaguju u tim situacijama i pruže pomoć i podršku ženama koje se suočavaju sa diskriminacijom u ovom segmentu društvenih odnosa.
Tokom 2012. godine realizovane su sledeće aktivnosti:
• Analiza prikupljenih podataka u okviru napred pomenutih istraživanja i pisanje istraživačkog izveštaja.
Rezultati istraživanja sprovedenih u okviru ovog projekta objavljeni su u knjizi: Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S., Nikolić, J., Šaćiri, B. (2012) Diskriminacija žena na tržištu rada u Srbiji, Beograd: Viktimološko društvo Srbije i Prometej-Beograd.

Ljudska prava žena u zatvoru – Zalaganje za žene žrtve nasilja koje se nalaze u zatvoru

U okviru projekta Ljudska prava žena u zatvoru – Zalaganje za žene žrtve nasilja koje se nalaze u zatvoru, u toku 2012. godine nastavilo se sa realizacijom akcionog istraživanja koje za cilj ima dolaženje do saznanja o tome kakvi su uslovi za izdržavanje kazne u KPZ za žene u Požarevcu i kakav je nivo poštovanja prava osuđenica. U okviru ove aktivnosti radilo se na prikupljanju podataka, i to posmatranjem uslova u zatvoru i putem intervjua sa osuđenicama i zaposlenima u KZP za žene u Požarevcu. U toku su obrada i analiza podataka, koja će biti objavljena u naučnom časopisu Temida, broju 4 za 2012. godinu koji je posvećen temi Žene i zatvor.

Intensifying anti-corruption policy in Serbia by furthering law enforcement transparency and evidence based policy making

Istraživački projekat Intensifying anti-corruption policy in Serbia by furthering law enforcement transparency and evidence based policy making realizovan je u periodu od 1. oktobra 2010. do 1. oktobra 2011. godine, u saradnji sa Univerzitetom u Tilburgu (Holandija). Uloga VDS u realizaciji ovog projekta bila je: administriranje projekta, organizovanje sastanaka projektnog odbora, fokus grupa i slično, dok je Jelena Dimitrijević, članica VDS, bila uključena kao lokalna mlada istraživačica na ovom projektu. U 2012. godini završen je i objavljen istraživački izveštaj na engleskom i srpskom jeziku: Corruption policy in Serbia/Politika borbe protiv korupcije u Srbiji. Autori studije su: prof. dr Petrus Van Duyne, Elena Stocco i Jelena Dimitrijević. Sažetak studije na srpskom jeziku dostupan je na web stranici VDS, a na engleskom jeziku se može naći na web stranici Saveta za borbu protiv korupcije https://www.antikorupcija-savet.gov.rs/. Koordinator projekta bio je prof. dr Petrus Van Duyne. Realizaciju projekta finansijski je podržala Ambasada Kraljevine Holandije.

 

2011

Borba protiv trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije

U saradnji sa Univerzitetom u Tilburgu (Holandija), Institutom za ljudska prava Ludvig Boltzman (Austrija), Univerzitetom Deusto (Španija) i Univerzitetom Krajova (Rumunija), Viktimološko društvo Srbije nastavilo je svoje aktivnosti i u 2011. godini na realizaciji istraživačkog projekta Borba protiv trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. Cilj ovog projekta bio je dolaženje do saznanja u kojoj meri je trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije rasprostranjena, da li se i na koji način ovi slučajevi procesuiraju i koji oblici zaštite stoje na raspolaganju žrtvama. Takođe, cilj projekta je bio i dolaženje do saznanja da li se, na koji način i koliko efikasno ostvaruje prekogranična saradnja nadležnih državnih organa, pre svega policije, sudova i tužilaštava, prilikom procesuiranja slučajeva trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. Celokupan projekat bio je usmeren na identifikovanje problema i prepreka, ali i primera dobre prakse kako bi se poboljšala prekogranična saradnja, kako u pogledu krivičnog gonjenja učinilaca, tako i zaštite žrtava ovog vida kriminaliteta. U realizaciju projekta su neposredno su bile uključene dr Vesna Nikolić-Ristanović i dr Sanja Ćopić.
U okviru projekta, dr Sanja Ćopić je učestovala na sastanku istraživača u Beču (Austrija), februara 2011. godine, kao i na završnom seminaru, koji je održan 8. aprila 2011. godine u Tilburgu (Holandija) na kome je prezentovala koautorski rad sa prof. dr Vesnom Nikolić-Ristanović pod nazivom (Male) Victims of THB for Labor Exploitation: A Different Approach?
Rezultati rada na projektu objavljeni su u: Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S. (2011) Combating Trafficking in Human Beings for Labor Exploitation in Serbia, in C. Rijken, (ed.) Combating Trafficking in Human Beings for Labor Exploitation, Nijmegen, Wolf legal publishers, p.223-282

Suočavanje s prošlošću i izgradnja mira na Zapadnom Balkanu

Projekat Suočavanje s prošlošću i izgradnja mira na Zapadnom Balkanu realizuje Berghof Institut iz Berlina (Nemačka). Uloga VDS u realizaciji ovog projekta podrazumeva: konsalting oko metodologije i pomoć u prikupljanju podataka u Srbiji putem intervjua sa predstavnicima organizacija žrtava rata i organizacija za ljudska prava. Tokom 2011. godine nastavilo se sa prikupljanjem podataka putem intervjua, a rađeni su i transkripti intervjua koji su vođeni u Srbiji, BiH i Hrvatskoj.

Razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbiji

Nastavak projekta, koji je započet 2010. godine u saradnji sa UN Women. Uloga VDS u realizaciji ovog projekta bila je: razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbiji i pilot istraživanje. U 2011. godini je završeno prikupljanje podataka iz sudskih predmeta, kao i obrada i analiza podataka. Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović je analizirala dobijene podatke i napisala studiju pod nazivom Monitoring application of legislation and polices regarding violence against women in Serbia: pilot survey findings, koja je u septembru 2011. godine prezentovana na sastanku Gender theme group, koja okuplja predstavnike-ce državnih institucija i nevladinih organizacija.

 

2010

Nasilje u porodici u Vojvodini

Tokom 2010. godine nastavljene su aktivnosti na realizaciji istraživačkog projekta Nasilje u porodici u Vojvodini koji predstavlja deo šireg projekta Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova pod nazivom Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u AP Vojvodini. VDS je partner Pokrajinskom sekretarijatu zajedno sa organizacijama EHO iz Novog Sada i Autonomni ženski centar iz Beograda, kao i Centrom za socijalni rad iz Sombora. Uloga VDS u realizaciji ovog projekta bila je dvojaka:
1. Istraživanje nasilja u porodici u Vojvodini, koje je za cilj imalo dolaženje do saznanja o raspostranjenosti, strukturi i karakteristikama nasilja u porodici i društvenim odgovorima na ovaj vid kriminaliteta.
2. Istraživanje postojećih službi za žene žrtve nasilja u Vojvodini i evidencija službi koje pružaju podršku žrtvama nasilja u porodici, kao i uspostavljanje sistema indikatora za merenje i ocenu uspešnosti mera preduzetih za suzbijanje nasilja nad ženama u Vojvodini.
Aktivnosti u 2010 obuhvatile su: ažuriranje univerzalne informaciono-dokumentacione baze podataka praksi, usluga i kapaciteta u oblasti zaštite od nasilja nas ženama (prikupljanje i obrada podataka) i predstavljanje rezultata istraživanja.
U toku 2010. godine objavljeni su rezultati istraživanja nasilja u porodici u Vojvodini u: Nikolić-Ristanović, V. (ur.) (2010) Nasilje u porodici u Vojvodini. Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Rezultati istraživanja su takođe predstavljeni 6. jula 2010. godine u Novom Sadu na promociji pomenute publikacije. Rezultate istraživanja su predstavili: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Sanja Ćopić, Nikola Petrović i Ljiljana Stevković.

Praćenje mehanizma upućivanja i sistema zaštite žena žrtava trgovine ljudima u Srbiji

Viktimološko društvo Srbije je, kroz projekat UNDP/EU i uz institucionalnu podršku Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike, radilo na realizaciji projekta pod nazivom Praćenje mehanizma upućivanja i sistema zaštite žena žrtava trgovine ljudima u Srbiji. Osnovni cilj projekta bio je predlaganje modela praćenja i evaluacije mehanizma upućivanja i sistema zaštite žrtava trgovine ljudima u Srbiji. Projekat je trajao od 23. aprila 2009. godine do 25. januara 2010. godine.
Istraživački izveštaj je objavljen u: Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S. (2010) Pomoć i podrška ženama žrtvama trgovine ljudima u Srbiji. Beograd: VDS i Prometej-Beograd.
Kao finalni deo projekta, nacrt preporuka je dostavljen Nacionalnom koordinatoru za borbu protiv trgovine ljudima.

 

2009

Trgovina muškarcima u Srbiji

Od novembra 2007. godine do novembra 2009. godine VDS je realizovalo projekat Trgovina muškarcima u Srbiji. Osnovni cilj istraživanja bio je prikupljanje podataka o rasprostranjenosti, strukturi i karakteristikama trgovine muškarcima u Srbiji, kao i o odgovoru državnih organa i institucija i nevladinih organizacija na ovaj problem.
Tokom 2009. godine radilo se na obradi i analizi podataka, pisanju istraživačkog izveštaja i objavljivanju knjige pod nazivom Trgovina muškarcima u Srbiji na srpskom i engleskom jeziku. Rezultati istraživanja prezentovani su na konferenciji za štampu, koja je održana 23. septembra 2009. godine u Beogradu. Na konferenciji za štampu govorile su: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Biljana Simeunović-Patić, mr Sanja Ćopić, Marina Kovačević-Lepojević i Jelena Dimitrijević.

Istraživanje mišljenja o kriminalitetu studenata Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu

Viktimološko društvo Srbije je u saradnji sa Fakultetom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu sprovelo istraživanje mišljenja studenata o kriminalitetu. Istraživanje je sprovedeno kao deo šire međunarodne kriminološke studije. Slična istraživanja bila su sprovedena krajem XX veka u nekoliko zapadnoevropskih zemalja na osnovu upitnika koje je sačinio dr Helmut Kury sa Max Planck Instituta iz Freiburga-a u Nemačkoj. Osim Srbije, u 2009. godini slična istraživanja su se sprovodila među studentima u državama bivše Jugoslavije (BiH, Hrvatska, Makedonija, Slovenija) pod koordinacijom Gorazda Meška, dekana Fakulteta krivičnopravih nauka u Mariboru sa idejom da se dobijeni podaci međusobno kompariraju. Korišćena je ista metodologija i osnovni istraživački instrument. Upitnikom su obuhvaćene grupe pitanja koje se odnose na sledeće teme: zabrinutost i strah od ktiminaliteta, pretrpljena viktimizacija (sa posebnim segmentom za viktimizaciju žena) i mišljenja o različitim oblicima društvenog reagovanja na kriminalitet, uz posebno izdvojena potanja koja se odnose na smrtnu kaznu. Anketom je obuhvaćeno 360 studenata uz uključivanje studenata svih godina studija.
Istraživanje je u Srbiji koordinirala prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dok su u istraživačkom timu učestvovale i Jelena Dimitrijević i Ljiljana Stevković. Upitnik je sa slovenačkog jezika preveo prof. dr Dušan Cotič, predsednik Viktimološkog društva Srbije.

 

2008

Zakonodavstvo za žrtve u Srbiji: analiza postojeće situacije i predlozi promena

Projekat Zakonodavstvo za žrtve u Srbiji: analiza postojeće situacije i predlozi promena realizovan je u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji u periodu od septembra do 15. decembra 2008. godine. Cilj projekta je bio procena dostignutog nivoa pravne zaštite žrtava kriminaliteta u Srbiji, identifikovanje nedostataka i praznina u postojećem zakonodavstvu i zakona koji nedostaju, a zatim i pisanje predloga novog modela zakonodavstva za žrtve u Srbiji. Krajnji cilj je zalaganje za dalje izmene relevantnog zakonodavstva kako bi se izgradio celovit, sveobuhvatan i efikasan sistem zaštite žrtava.
Aktivnosti koje su sprovedene:
1. Sastanak eksperata u cilju definisanja uloge svakog od njih u realizaciji projekta i metodologije rada na prikupljanju podataka za potrebe analize zakonskih rešenja u Srbiji i njihove primene u praksi a u vezi sa položajem i zaštitom žrtava uopšte, a posebno žrtava nasilja u porodici, trgovine ljudima, seksualnih delikata, ratnih zločina kao i dece žrtava nasilja.
2. Pravljenje upitnika za prikupljanje podataka.
3. Prikupljanje podataka.
4. Analiza prikupljenog materijala i pisanje radova koji će biti objavljeni u knjizi koju će urediti prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović. Teme:
a. Mr Sanja Ćopić – Položaj žrtve u krivičnom postupku i mogućnosti restorativne pravde
b. Prof. dr Nataša Mrvić-Petrović – Naknada štete žrtvama kriminaliteta u Srbiji
c. Prof. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić – Krivičnopravna i prekršajna zaštita žrtava nasilja u porodici
d. Prof. dr Nevena Petrušić – Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u pravu Srbije
e. Dr Mirjana Dokmanović – Zakon o oružju i municiji i žrtve nasilja (s posebnim fokusom na žrtve nasilja u porodici)
f. Mirjana Tejić – Žrtve seksualnog nasilja
g. Dr Biljana Simeunović-Patić – Žrtve trgovine ljudima
h. Doc. dr Slađana Jovanović – Zlostavljanje na radnom mestu: pravna zaštita žrtava u međunarodnoj i nacionalnoj perspektivi
i. Dr Ivana Stevanović – Krivičnopravna zaštita dece žrtava
j. Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović – Žrtve ratnih zločina
Realizaciju projekta finansijski podržala Misija OEBS u Srbiji.

Victims in Europe

VDS je jedan od partnera u projektu Victims in Europe. To je projekat Evropske pomoći žrtvama. Predmet projekta je istraživanje implementacije okvirne odluke EU o položaju žrtava u zemljama članicama. Rad na ovom projektu je volonterski.

 

2007

Restorativna pravda i masovna viktimizacija. Studije slučaja Bosna i Hercegovina i Srbija

VDS je učestvovalo u realizaciji projekta Restorativna pravda i masovna viktimizacija. Studije slučaja Bosna i Hercegovina i Srbija, koji sprovodi Katolički Univerzitet iz Leuvena (Belgija). Cilj ovog istraživačkog projekta bio je da ispita moguću ulogu i doprinos restorativnog pristupa u bavljenju sukobima u Srbiji koji su doveli do masovnih stradanja ljudi na prostoru bivše Jugoslavije.
Dvadesetčetiri člana Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje su u svojim mestima distribuirali upitnike u kojima se dolazi do informacija o iskustvima tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Iz VDS, u realizaciju projekta neposredno su bile uključene prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Mirjana Dokmanović, mr Biljana Simeunović-Patić, Ivana Vidaković, Danijela Bjelić, Marina Kovačević-Lepojević.

 

2006

Razvoj službi za žrtve u Srbiji

Razvoj službi za žrtve u Srbiji je projekat koji finansira EU, odnosno Evropska agencija za rekonstrukciju, preko Konzorcijuma Centra za razvoj neprofitnog sektora i Fonda centra za demokratiju, u okviru programa „Fond za podršku civilnom društvu u Srbiji“. Trajanje projekta je od 6. jula 2006. do 6. jula 2007. godine.
Aktinosti koje su realizovane u 2006:

  • istraživanje organizacija i institucija koje pružaju neki vid pomoći žrtvama kriminaliteta u Srbiji;
  • istraživanje organizacija i institucija koje rade sa decom, Romima i osobama sa invaliditetom u Beogradu;

 

2005

Istraživanje «Na ljudskim pravima zasnovan pristup rehabilitaciji žrtava trgovine ljudima« (Rights based approach on rehabilitation of victims of trafficking)

2005. godine objavljena je knjiga Bjerkan, L. (ur.) (2005) Samo moj život – Rehabilitacija žrtava trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije. Beograd: Viktimološko društvo Srbije i Prometej-Beograd. Knjiga je objavljena na engleskom i srpskom jeziku. Prevod knjige sa engleskog na srpski jezik uradila je mr Biljana Simeunović-Patić. Juna 2005. godine u beogradskom Media centru održana je javna promocija knjige, na kojoj su, pored autorki (Lise Bjerkan, Linde Dyrild, Vesne Nikolić-Ristanović i Biljane Simeunović-Patić), govorile i Dragana Petrović, potpredsednica Saveta za ravnopravnost polova Vlade RS i Marianne Berg Haaland, Prvi sekretar ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.
U knjizi su prezentovani rezultati istraživanja «Na ljudskim pravima zasnovan pristup rehabilitaciji žrtava trgovine ljudima« koje je tokom 2004. godine realizovano u saradnji sa Sør-Trøndelag University College (Faculty of Health Care and Social Professions, Department of Social Work Programme) i Fafo Institute for Applied International Studies iz Norveške. U ovaj projekat su neposredno bile uključene dr Vesna Nikolić-Ristanović i mr Biljana Simeunović-Patić.

Razvijanje mehanizama za praćenje postupka izdavanja dozvole privremenog boravka žrtvama trgovine ljudima i procesuiranja slučajeva trgovine ljudima u Srbiji

Ovaj projekat realizovan je u drugoj polovini 2005. godine, u saradnji sa kancelarijom Međunarodne organizacije za migracije u Beogradu. Cilj projekta bio je pravljenje predloga mehanizma za praćenje trgovine ljudima u Srbiji, s posebnim akcentom na praćenje postupka izdavanja dozvole privremenog boravka žrtvama trgovine ljudima i procesuiranja slučajeva trgovine ljudima u Srbiji.
Aktivnosti:

  • Upoznavanje članova Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima sa projektom;
  • Povezivanje sa relevantnim institucijama i nevladinim organizacijama;
  • Prikupljanje podataka o postojećim evidencijama o trgovini ljudima, odnosno o slučajevima trgovine ljudima u Srbiji i njihovom procesuiranju; postupku izdavanja dozvole privremenog boravka za strane državljane kao žrtve trgovine ljudima u Srbiji i broju izdatih dozvola; postojećoj zakonskoj regulativi u pogledu statističkih istraživanja, vođenja evidencija i mogućnosti praćenja procesuiranja krivičnog dela trgovine ljudima; postojećoj pravnoj regulativi u vezi sa izdavanjem dozlove privremenog boravka za strane državljane kao žrtve trgovine ljudima;
  • Povezivanje sa partnerima na programu u BiH i Hrvatskoj i učešće na prvom koordinacionom sastanku u Beogradu 26. jula 2005. godine;
  • Organizovanje okruglog stola Dozvola privremenog boravka za žrtve trgovine ljudima i zakonodavstvo u Srbiji, Beograd, 6. decembar 2005. godine;
  • Pisanje mehanizma praćenja slučajeva trgovine ljudima koji će biti objavljen u zajedničkoj publikaciji sa rezultatima projekta partnera iz BiH i Hrvatske.

U ovaj projekat neposredno su bile uključene mr Sanja Ćopić i dr Vesna Nikolić-Ristanović, a u pojedinim aktivnostima učestvovale su i mr Biljana Simeunović-Patić, Tijana Vitorović, Olivera Simić i Marina Kovačević.
Projekat je finansiran preko kancelarije Međunarodne organizacije za migracije u Beogradu od strane KBF.

 

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h