Realizovane konferencije

2023

XIII godišnja konferencija VDS – Podrška žrtvama i prevencija viktimizacije:

Izazovi i perspektive

 

2022

Godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije – 25 godina zalaganja za prava svih žrtava

 

2021

XI godišnja online konferencija Viktimološkog društva Srbije – Žrtve i savremeni društveni kontekst: Izazovi i perspektive

 

2020

Online godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije – COVID-19 na Balkanu: obrasci viktimizacije i prava žrtava

Odlukom Komore socijalne zaštite RS, br. 55075-1912/2020 od 20.11.2020. godine, online konferencija Viktimološkog društva Srbije COVID-19 na Balkanu: obrasci viktimizacije i prava žrtava, kategorisana je kao međunarodna konferencija. U skladu sa bodovnom listom uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence stručnih radnika u socijalnoj zaštiti, za aktivno učestvovanje na međunarodnoj konferenciji ostvaruje se 20 bodova, a za pasivno 10 bodova.

 

2019

X jubilarna godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije – Viktimizacija i različitost: Ka holističkom pristupu viktimologiji i pravima žrtava

Odlukom Komore socijalne zaštite RS, br. 55075-3963/2019 od 04.11.2019. godine, X godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije pod nazivom „Viktimizacija i različitost: Ka holističkom pristupu viktimologiji i pravima žrtava” kategorisana je kao međunarodna konferencija. U skladu sa bodovnom listom uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence stručnih radnika u socijalnoj zaštiti, za aktivno učestvovanje na međunarodnoj konferenciji ostvaruje se 20 bodova, a za pasivno 10 bodova.

 

2018

IX godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije – Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu

 

2015

VI Godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije

26. i 27. novembar 2015. godine
Beograd

 

 

2014

V Godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije

Zaštita žrtava: međunarodno pravo, nacionalno zakonodavstvo i praksa
Beograd, 27. i 28. novembar 2014. godine

Odlukom Komore socijalne zastite RS, br. 55075-1867/2014 od 24.10.2014. godine konferencija je kategorisana kao međunarodna konferencija. U skladu sa bodovnom listom uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence stručnih radnika u socijalnoj zaštiti, za aktivno učestvovanje na međunarodnoj konferenciji ostvaruje se 20 bodova, a za pasivno 10 bodova.

 

2013

IV Godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije

Žrtve i savremeni odgovori na kriminalitet: između zaštite i zloupotrebe
Beograd, 28. i 29. novembar 2013. godine

Četvrta godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije Žrtve i savremeni odgovori na kriminalitet: između zaštite i zloupotrebe, je održana u hotelu Palace u Beogradu, 28. i 29. novembra 2013. godine.
Konferencija je imala za cilj da okupi stručnjake/stručnjakinje i istraživače/istraživačice, koji se bave pravima žrtava i pružanjem pomoći žrtvama nasilja i drugih vidova kriminaliteta i omogući sveobuhvatnu razmenu iskustava i znanja. U okviru glavne teme Konferencije kritički su preispitani savremeni društveni odgovori na kriminalitet sa stanovišta njihove efikasnosti i posledica na žrtve. Pitanje na koje su pokušali da odgovore stručnjaci, koji su govorili na konferenciji, je: Da li postojeći zakoni, njihova primena i postojeće politike za borbu protiv kriminaliteta i za zaštitu žrtava zaista doprinose zaštiti i prevenciji budućih stradanja žrtava ili ih dodatno povređuju? Takođe su razmatrane alternative postojećim odgovorima na kriminalitet i mogući pravci njihovog budućeg razvoja.

Konferencija se odvijala kroz plenarne i tematske sesije, radionice i poster prezentacije
Izlagačice na plenarnim sesijama po pozivu bile su:
• Prof. dr Snežana Soković, Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
• Prof. dr Janice Joseph, Richard Stockton College of New Jersey, Nju Džerzi, Sjedinjene Američke Države
• Prof. dr Katja Filipčić, Pravni fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
• Dr Dana Pugach, NOGA Centar za žrtve kriminaliteta u Izraelu, Ono Academic College u Tel Avivu, Izrael
• Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, Viktimološko društvo Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
• Dr Inge Vanfraechem, Leuven Institut za kriminologiju, Belgija
• Dr Sanja Milivojević, Fakultet društvenih nauka i međunarodnih studija u Sidneju, Univerzitet New South Wales, Australija
Pored toga, tri plenarne sesije bile su posvećene sledećim temama: Žrtve i društvena reakcija: između zaštite i zloupotrebe, Savremeni odgovori na kriminalitet i zaštita žrtava, Žrtve kriminaliteta: položaj, prava i zaštita i Zloupotreba žrtava i potreba za zaštitom i podrškom. Na njima su izlaganja imali:
• Prof. dr Matjaž Ambrož, Pravni fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
• Dr Axelle Reiter, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Veroni, Vićenca, Italija
• Dr Kevin Brown, Pravni fakultet, Univerzitet u Njukaslu, Njukasl
• Dr Vibha Hetu, Univerzitet O.P. Jindal Global, Nju Delhi, Indija
• Prof. dr Zorica Mršević, Institut društvenih nauka Beograd, Fakultet za evropske pravno- političke studije, Novi Sad, Srbija
• Dr Maria Alvanou, Solun, Grčka
• Prof. dr Dragan Petrovec, Institut za kriminologiju, Pravni fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Tematske sesije posvećene su sledećim temama: Žrtve i penitensijarni sistem, Mogućnosti unapređenja antidiskriminacionih politika i prevencije diskriminacije u Srbiji, Različiti oblici viktimizacije, Žrtve, društvena reakcija i institucije, Deca žrtve kriminaliteta i njihova zaštita i Žrtve različitih vidova viktimizacije.
Tokom konferencije organizovana je i radionica pod nazivom Aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije na unapređenju zaštite žrtava nasilja u porodici, na kojoj su uvodna izlaganja imali Slavica Radovanović i Ranđel Milošević iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.
Kroz poster prezentacije svoje radove predstavile su Dragica Bogetić, studentkinja na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i doc. dr Nusreta Kepeš, Islamski pedagoški fakultet, Bihać, BiH. Pored toga,kroz poster prezentaciju bio je predstavljen i rad Službe VDS info i podrška žrtvama Viktimološkog društva Srbije i projekat ALTERNATIVE.
Članovi Organizacionog odbora Konferecnije su bili:
1. Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, redovna profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, direktorka Viktimološkog društva Srbije direktorka VDS i predsednica Evropskog udruženja za kriminologiju
2. Dr Sanja Ćopić, naučna saradnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu i predsednica Upravnog odbora VDS
3. Jasmina Nikolić, rukovoditeljka Službe za žrtve Viktimološkog društva Srbije VDS info i podrška žrtvama
4. Milica Popović, volonterka u Viktimološkom društvu Srbije
Pored Programskog i Organizacionog odbora, u organizaciji i realizaciji Konferencije učestvovali su i volonteri-ke VDS.
Sredstva za organizovanje konferencije su obezbeđena iz plaćenih kotizacija.

 

Ljudska prava žena u zatvoru – Zalaganje za žene žrtve nasilja koje se nalaze u zatvoru

U okviru projekta Ljudska prava žena u zatvoru – Zalaganje za žene žrtve nasilja koje se nalaze u zatvoru radilo se i na podizanju svesti javnosti o ženama u zatvoru i problemima sa kojima se suočavaju. U tom cilju, 15. maja 2013. godine u Beogradu je održana tribina Žene u zatvoru u Srbiji: realnost i perspektiva. Tribina je organizovana povodom završetka realizacije projekta i imala je za cilj predstavljanje rezultata istraživanja uslova u zatvoru i nivoa poštovanja prava osuđenica, kao i rezultata drugih aktivnosti koje su sprovedene u okviru navedenog projekta. Ujedno, na tribini je bio predstavljen broj 4 časopisa Temida za 2012. godinu sa temom broja Žene i zatvor u kome su objavljeni tekstovi u kojima su predstavljeni rezultati aktivnosti realizovanih u okviru ovog projekta.
O aktivnostima i ključnim rezultatima projekta govorili su: prof. dr Vesna Nikolić – Ristanović, direktorka VDS, dr Sanja Ćopić, istraživačica u VDS, Jasmina Nikolić, rukovoditeljka službe za žrtve Viktimološkog društva Srbije VDS info i podrška žrtvama i Bejan Šaćiri, istraživač u VDS. O saradnji VDS i Kazneno-popravnog zavoda za žene u Požarevcu na realizaciji pomenutog projekta govorila je zamenica upravnika KPZ za žene u Požarevcu, gospođa Anka Gogić-Mitić. Svoja iskustva vezana za učešće na radionicama, koje su sprovedene tokom realizacije projekta i podršci koju je dobijala od VDS, sa prisutnima je podelila Gordana Brajić, bivša osuđenica.
Organizacija okruglog stola finansirana je u okviru projekta koji je realizovan uz finansijsku podršku Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte (Mađarska).

 

Okrugli sto „Ko i kako danas radi na izgradnji međuetničkog poverenja“

VDS je u saradnji sa NVO Društvo za toleranciju iz Bačke Palanke, koja koordinira Forum „Most prijateljstva“, organizovalo okrugli sto pod nazivom Ko i kako danas radi na izgradnji međuetničkog poverenja. Okrugli sto je održan u Beogradu, 28. septembra 2013. godine u hotelu Palace. Okrugli sto je organizovan u okviru aktivnosti „Karavan prijateljstva“, koja ima za cilj sagledavanje mogućnosti građanskog delovanja na izgradnji međunacionalnog poverenja. Okrugli sto je okupio 23 učesnika i učesnice iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije. Na okruglom stolu prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović imala je uvodno izlaganje pod nazivom „Organizacije civilnog društva u Srbiji i bavljenje međuetničkim konfliktima“, u okviru koga je prezentovala deo rezultata istraživanja sprovedenog 2012. godine u okviru projekta ALTERNATIVE.

 

2012

Treća godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije Žrtve i savremeni društveni kontekst: teorija, praksa i aktivizam

Treća godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije pod nazivom Žrtve i savremeni društveni kontekst: teorija, praksa i aktivizam, je održana u hotelu Palace u Beogradu, 22. i 23. novembra 2012. godine.
Konferencija je imala za cilj da okupi stručnjake, istraživače i aktiviste, koji se iz perspektive različitih disciplina, teorijski i praktično, bave problemima žrtava, posebno u pogledu ostvarivanja prava žrtava u savremenom društvenom kontekstu, kao i da omogući konstruktivnu diskusiju, sveobuhvatnu razmenu i povezivanje različitih iskustava i znanja.
Ovogodišnja Konferencija odvijala se kroz plenarne i tematske sesije i radionice.
Izlagači/ce plenarnih sesija po pozivu su bili/e:
• Dr Uglješa Zvekić, stalni predstavnik, Ambasador Republike Srbije pri Ujedinjenim Nacijama i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi, Predsednik Generalne Skupštine Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) i predsedavajući Ekonomske Komisije UN za Evropu (UNECE): UN i žrtve kriminaliteta u savremenom društvu;
• Prof. dr Jan van Dijk, profesor i programski direktor Odseka za viktimologiju i bezbednost na Međunarodnom viktimološkom institutu INTERVICT na Univerzitetu Tilburg u Holandiji. Član je Ekspertske grupe Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima u Strazburu i Holandske komisije za naknadu štete žrtvama nasilja: Ankete o viktimizaciji: trenutna situacija i potreba za njihovim redovnim sprovođenjem u zemljama u tranziciji;
• Prof. dr Carol Hagemann-White, profesorka emerita i rukovoditeljka Odseka za teoriju obrazovanja i studije roda na Univerzitetu Osnabrück (Nemačka): Konvencija Saveta Evrope i pravo žena na život bez rodno baziranog nasilja – uticaj na politiku i praksu;
• Prof. dr Oliver Bačanović, redovni profesor na Fakultetu za bezbednost Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“, u Skoplju (Republika Makedonija): Položaj žrtve krivičnog dela i oštećenog u reformisanom makedonskom krivičnom zakonodavstvu;
• Ilse van de Walle, međunarodna trenerica i konsultantkinja specijalizovana za podršku deci i mladima kao žrtvama kriminaliteta (Belgija): Potrebe mladih kao žrtava krivičnih dela;
• Dr Almir Maljević, docent na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu (Bosna i Hercegovina): Struktura maloljetničke delinkvencije u BiH – rezultati međunarodne studije primjenom metode samoprijavljivanja;
• Prof. dr Natti Ronel, klinički kriminolog i profesor na Bar-Ilan Univerzitetu u Izraelu, odeljenje za kriminologiju: Pozitivna viktimologija u teoriji i praksi.
Pored toga, dve plenarne sesije bile su posvećene sledećim temama: Žrtve i institucije i Žrtve nasilja u porodici i seksualnog nasilja. Na njima su izlaganja imali:
• Prof. dr Branko Lobnikar, prof. dr Gorazd Meško, Laura Fišer, Fakultet za krivično pravo i bezbednost, Univerzitet u Mariboru, Janez Ogulin, Uprava policije, Ljubljana, Slovenija
• Prof. dr Nevena Petrušić i prof. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija
• Dr Michael Platzer, Naučni savet Ujedinjenih nacija, Austrija
• Prof. dr Martin Kilias i Anastasiia Lukash, Institut za kriminologiju, Univerzitet u Cirihu, Švajcarska
• Michelle Veljanovska, Fakultet za sociologiju i socijalnu politiku, Univerzitet u Sidneju, Australija
• Axelle Reiter, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Veroni, Vićenca, Italija; Evropski univerzitetski institut, Firenca, Italija
• Nadia Wager, Fakultet zdravstvenih i društvenih nauka, Odeljenje za psihologiju, Bedfordšir univerzitet, (UK)
• Cristina Cabras i Eraldo Nicotra, Odsek za pedagogiju, psihologiju, filosofiju, Univerzitet u Kaljariju, Italija
Tematske sesije bile su posvećene sledećim temama: Deca žrtve, Žene i deca žrtve nasilja: odnos viktimizacije i kriminalizacije, Viktimizacija putem interneta i zloupotrebom drugih tehničkih dostignuća, Žrtve različitih vidova viktimizacije, Žrtve, institucije i NVO i Viktimogeni i kriminogeni faktori i prevencija viktimizacije.
Tokom konferencije organizovana je i radionica pod nazivom Nasilje u porodici i sudska praksa u Srbiji: prezentacija i diskutovanje rezultata istraživanja, a bila je predstavljenja i studija Evidentiranje kriminaliteta: iskustva iz sveta i Srbije, koja je nastala u okviru projekta „Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova efikasnih mera za njegovo suzbijanje i prevenciju“, br. 179044, koji realizuje Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, a finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Rukovoditeljka projekta je prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović.
Kroz poster prezentacije predstavljeni su NVO Centar za prava deteta i radovi studentkinja Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i volonterki VDS: Milice Popović i Une Radovanović, Zorice Milosavljević i Aleksandre Aranđelović, kao i volonterke VDS Jovane Čvorić, Jelene Simić i Ane Nedić.
Programski odbor ovogodišnje Konferencije:
a. Prof. dr Alenka Šelih, profesorka emerita na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani i članica Slovenačke akademije nauka i umetnosti (Slovenija)
b. Prof. dr Gerd Kirchhoff, profesor na International Victimology Institute, Graduate School of Victimology, Tokiwa University (Japan), profesor na College of Applied International Studies (Nemačka) i počasni član Viktimološkog društva Srbije
c. Prof. dr Jaishankar Karuppannan, profesor na Department of Criminology and Criminal Justice, Manonmaniam Sundaranar University (Indija)
d. Prof. dr Violeta Čačeva, Centar za kriminologiju, Institut za sociološka, politikološka i pravosudna istraživanja, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije, Skoplje (Makedonija)
e. Prof. dr Janice Joseph, profesorka na Richard Stockton College of New Jersey (SAD)
f. Prof. dr Robert Peacock, profesor na Department of Criminology, Howard College, Durban (Južna Afrika)
g. Prof. dr Slobodan Savić, redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i predsednik Viktimološkog društva Srbije
h. Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, redovna profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, direktorka Viktimološkog društva Srbije, članica Izvršnog odbora Svetskog viktimološkog društva i izabrana predsednica Evropskog udruženja za kriminologiju
i. Prof. dr Slobodnaka Konstantinović-Vilić, redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu
j. Prof. dr Nevena Petrušić, redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti i potpredsednica Saveta Vlade RS za ravnopravnost polova
k. Dr Ivana Stevanović, naučna saradnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, predsednica Centra za prava deteta i članica Saveta Vlade RS za prava deteta
Organizacioni odbor Konferencije:
a. Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, redovna profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, direktorka Viktimološkog društva Srbije, članica Izvršnog odbora Svetskog viktimološkog društva i izabrana predsednica Evropskog udruženja za kriminologiju
b. Doc. dr Đorđe Alempijević, docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Institut za sudsku medicinu
c. Dr Sanja Ćopić, naučna saradnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu i predsednica Upravnog odbora VDS
d. Jasmina Nikolić, rukovoditeljka Službe za žrtve Viktimološkog društva Srbije VDS info i podrška žrtvama
e. Tamara Kljajić, volonerka u Viktimološkom društvu Srbije.

 

Ljudska prava žena u zatvoru – Zalaganje za žene žrtve nasilja koje se nalaze u zatvoru

U okviru projekta Ljudska prava žena u zatvoru – Zalaganje za žene žrtve nasilja koje se nalaze u zatvoru radilo se i na podizanju svesti javnosti o ženama u zatvoru i problemima sa kojima se suočavaju. U tom cilju, 26. januara 2012. godine u Medija centru u Beogradu, održan je okrugli sto pod nazivom Od zatvora do života bez nasilja: Ljudska prava žena u zatvoru. Оkrugli sto je za cilj imao predstavljanje rezultata aktivnosti na projektu i njegov značaj za socijalnu integraciju žena žrtava nasilja koje se nalaze u zatvoru. Okruglom stolu je prisustvovala i obratila se prisutnima tadašnja predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić-Dejanović. Uvodna izlaganja na okruglom stolu su imali:
• Dr Vesna Nikolić-Ristanović, direktorka VDS: Projekat Ljudska prava žena u zatvoru-Zalaganje za žene žrtve nasilja koje se nalaze u zatvoru i savremeni društveni kontekst u Srbiji
• Dr Sanja Ćopić, VDS: Uslovi u Kazneno-popravnom zavodu za žene i nivo poštovanja ljudskih prava osuđenica: rezultati istraživanja
• Jasmina Nikolić, VDS: Razvijanje kapaciteta osuđenica za život bez nasilja: Individualni i grupni rad
• Anka Gogić-Mitić, upravnica Kazneno popravnog zavoda za žene u Požarevcu: Značaj projekta Viktimološkog društva Srbije za tretman i postpenalnu zaštitu osuđenica
• Miloš Janković, zamenik Zaštitnika građana za zaštitu prava lica lišenih slobode:
Saradnja sa Viktimološkim društvom Srbije u okviru Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture
• Kosana Beker, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti: Značaj projekta Viktimološkog društva Srbije za zaštitu žena od diskriminacije
Organizacija okruglog stola finansirana je u okviru projekta koji se realizuje uz finansijsku podršku Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte (Mađarska).

 

Tribina Od sukoba do pomirenja u multietničkom društvu

Viktimološko društvo Srbije je 31. maja 2012. godine, u Beogradu, organizovalo tribinu Od sukoba do pomirenja u multietničkom društvu. Tribina je imala za cilj podsećanje na nerešene probleme u međusobnim odnosima, netoleranciju i konflikte između pripadnika različitih etničkih grupa u Srbiji. Izlagači na tribini predstavljali su rezultate istraživanja i svoja lična iskustva o tome u kojoj meri se u Srbiji odmaklo u međusobnom približavanju, u procesima uspostavljanja odnosa poverenja i u pomirenju između pripadnika različitih etničkih grupa. Takođe, govorilo se i o naporima koji se preduzimaju sa ciljem podizanja nivoa međusobnog poverenja i osećaja bezbednosti građana, posebno u oblastima u kojima je etnička heterogenost posebno izražena. Na tribini su govorili:
• Goran Tepšić, Centar za mirovne studije Fakulteta političkih nauka u Beogradu: Etnički stereotipi i nacionalni mitovi kao prepreka pomirenju: srpsko-albanski odnosi;
• Aida Ćorović, Urban in, Novi Pazar: Međuetnički odnosi u Sandžaku: od sukoba do pomirenja;
• Novica Kostić, Veterani za mir, Vlasotince: Od sukoba do pomirenja u multietničkom društvu na jugu Srbije;
• Zdravko Marjanović, Društvo za toleranciju, Bačka Palanka: Međunacionalni odnosi u Vojvodini;
• Dr Sanja Ćopić, Viktimološko društvo Srbije: Alternativni načini rešavanja konflikata i principi restorativne pravde;
• Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, direktorka Viktimološkog društva Srbije: Aktivnosti Viktimološkog društva Srbije u traženju efikasnih načina zatvaranja ciklusa međuetničkih konflikata u Srbiji: od Asocijacije Zajednička akcija za istinu i pomirenje do projekta ALTERNATIVE.
U organizaciji tribine učestvovala je Jasmina Nikolić.
Tribinu Od konflikta do pomirenja u multietničkom društvu finansijski je podržala Fondacija Friedrich Ebert Stiftung.

 

Okrugli sto Kako se NVO u Srbiji bave međuetničkim sukobima: dosadašnja iskustva i planirane aktivnosti

Viktimološko društvo Srbije je 23. oktobra 2012. godine u Beogradu organizovalo okrugli sto pod nazivom Kako se NVO u Srbiji bave međuetničkim sukobima: dosadašnja iskustva i planirane aktivnosti. Cilj okruglog stola bio je razmena iskustava u pogledu načina na koji se nevladine organizacije u Vojvodini, Sandžaku i na jugu Srbije bave međuetničkim sukobima. Uz to, okrugli sto imao je za cilj i dolaženje do saznanja o tome da li se i na koji način državni organi i institucije u ove tri multietničke sredine bave međuetničkim odnosima. Na okruglom stolu govorili su:
• Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, Viktimološko društo Srbije: Uloga NVO u Srbiji u bavljenju međuetničkim sukobima
• Dr Sanja Ćopić, Viktimološko društvo Srbije: Aktivnosti Viktimološkog društva Srbije u bavljenju međuetničkim sukobima: dosadašnja iskustva i planirani koraci
• Mato Groznica, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, Novi Sad: Etnički sukobi u Vojvodini i uloga Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i drugih državnih organa
• Zdravko Marjanović, NVO Društvo za toleranciju, Bačka Palanka: Aktivnosti nevladinih organizacija u bavljenju međuetničkim sukobima u Vojvodini: iskustva, problemi i izazovi
• Aida Ćorović, NVO Urban in, Novi Pazar: Uloga nevladinih organizacija u bavljenju sukobima između pripadnika različitih etničkih grupa u Sandžaku
• Nermina Duran, NVO „Nova vizija“, Prijepolje: Iskustva NVO „Nova vizija“ u bavljenju međuetničkim sukobima u Prijepolju i okolini
• Albert Salihu, Young people for a future, Medveđa: Međuetnički sukobi na jugu Srbije: izazovi sa kojima se suočavaju nevladine organizacije u Medveđi i okolnim mestima
U organizaciji tribine učestvovala je Jasmina Nikolić.
Organizaciju okruglog stola Kako se NVO u Srbiji bave međuetničkim sukobima: dosadašnja iskustva i planirane aktivnosti finansijski je podržala Fondacija Friedrich Ebert Stiftung.

 

2011

Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava

U cilju obeležavanja Međunarodnog dana žrtava, Viktimološko društvo Srbije je, u saradnji sa Mrežom „Žene protiv nasilja“, 22. februara 2011. godine u Beogradu održalo konferenciju za štampu pod nazivom SOS za SOS – Ne dozvolimo da žrtve nasilja ostanu same! Uvodna izlaganja na konferenciji za štampu su imale:
• Jasmina Nikolić (rukovoditeljka službe VDS info i podrška žrtvama): Međunarodni dan žrtava: značaj i obeležavanje u Srbiji
• Dr Sanja Ćopić (Viktimološko društvo Srbije): Značaj i kapaciteti ženskih i drugih NVO u Srbiji
• Jovanka Brkić (NVO Žene u akciji, Velika Plana): Kako smo pomagale žrtvama nasilja i zašto to više ne možemo
• Dragana Veljović (NVO Fenomena, Kraljevo): Rezultati on-line istraživanja o problemima i potrebama ženskih/feminističkih udruženja u Srbiji i Analiza stanja SOS telefona organizacija članica Mreže ŽPN u Srbiji
Ovogodišnjim obeležavanjem Međunarodnog dana žrtava želeli smo da skrenemo pažnju javnosti na veliki doprinos i kapacitete koje imaju NVO u Srbiji, sa posebnim osvrtom na one koje pružaju podršku žrtvama uopšte, a posebno ženama i deci žrtvama nasilja u porodici. Takođe smo želeli da iskažemo naše neslaganje i žaljenje zbog prestanka rada jednog broja NVO, koje su bile prinuđene da, zbog nedostatka finansijskih sredstava i nerazumevanja lokalne i šire društvene zajednice, prestanu sa radom.
Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava 2011. godine je bila samofinansirajuća aktivnost.

 

Druga godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije Žrtve kriminaliteta i žrtve rata: međunarodni i domaći kontekst

Druga godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije pod nazivom Žrtve kriminaliteta i žrtve rata: međunarodni i domaći kontekst, održana je u hotelu Palace u Beogradu, 24. i 25. novembra 2011. godine.
Konferencija je imala za cilj da okupi stručnjake/stručnjakinje i istraživače/istraživačice, koji se iz perspektive različitih disciplina, teorijski i praktično, bave problemima žrtava kriminaliteta i rata, kao i da omogući konstruktivnu diskusiju, sveobuhvatnu razmenu i povezivanje različitih iskustava i znanja. Iskustva i problemi žrtava kriminaliteta i rata, kao i društveni odgovori na njih, bili su sagledani kako pojedinačno, tako i u međusobnoj povezanosti i sličnosti. Posebna pažnja bila je posvećena sagledavanju problema žrtava u kontekstu najnovijeg paketa mera EU i Saveta Evrope za zaštitu prava žrtava, Rezolucije UN 1325, kao i u vezi sa obavezama Srbije u pogledu utvrđivanja činjenica o ratnim zločinima i suočavanja s prošlošću. Ovogodišnja konferencija VDS imala je i pripremni karakter za Četrnaesti simpozijum Svetskog viktimološkog društva, koji će 2012. godine biti održan u Holandiji sa temom Pravda za žrtve.
Ovogodišnja Konferencija se odvijala kroz plenarne i tematske sesije, radionice i poster prezentacije. Plenarne sesije su bile posvećene sledećim temama: Žrtve, viktimizacija i međunarodnopravna regulativa; Žrtve rata, tranziciona pravda i pomirenje; Žrtve kriminaliteta i rata: zakonodavstvo i praksa; Žrtve rata, pravo i institucije. Izlagači/ce na plenarnim sesijama su bili:
• Prof. dr Liz Kelly, direktorka Odseka za studije zlostavljanja dece i žena, London Metropolitan Univerzitet (Velika Britanija)
• Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, direktorka VDS i redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (Srbija)
• Prof. dr Geoffroy de la Grandmaison, profesor na Fakultetu zdravstvenih nauka u Parizu (Francuska)
• Prof. dr Nataša Mrvić-Petrović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu (Srbija)
• Prof. dr Michael Humphrey, Odsek za sociologiju i socijalnu politiku, Univerzitet Sidnej (Australija)
• Prof. dr Estela Valverde, Mekvajer Univerzitet, Sidnej (Australija)
• Dr Ljubinka Petrović-Ziemer, Berghof institut za istraživanje konflikata, Berlin (Nemačka)
• Dr Anna Alvazzi del Frate, Istraživanje malokalibarskog oružja, Institut za međunarodne i razvojne studije, Ženeva (Švаjcаrskа)
• Snežana Savić, sudija Apelacionog suda u Beogradu (Srbija)
• Axelle Reiter, Evropski univerzitetski institut, Firenca (Italija)
• Michelle Veljanovska, Odsek za sociologiju i socijalnu politiku, Univerzitet Sidnej (Australija)
Tematske sesije su bile posvećene sledećim temama: Žrtve nasilja: prevencija i društvena reakcija; Žrtve kriminaliteta i društvena reakcija; Viktimizacija i društvena reakcija; Posebno osetljive kategorije žrtava i Posledice viktimizacije i zaštita žrtava.
Tokom konferencije održana je i radionica pod nazivom Neophodni koraci ka standardizaciji ponašanja i taktike policijskih službenika prema žrtvama kriminala i razvoj sveobuhvatnog pristupa u radu sa žrtvama (OEBS). Radioncu su vodili: Stig Maansson, rukovodilac jedinice za obrazovanje i obuku policije, Odeljenje za sprovođenje zakona Misije OEBS u Srbiji, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, direktorka VDS, Verica Trninić, savetnica u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu, dr Magnus Lindgren, generalni sekretar fondacije Bezbedna Švedska/Tryggare Sverige i Karl Ake Pettersson, predsedavajući fondacije Bezbedna Švedska/Tryggare Sverige.
Kroz poster prezentacije predstavljene su sledeće organizacije i nezavisna tela i njihov rad: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Udruženje roditelja iz Beograda i Viktimološko društvo Srbije. Uz to, kroz postere su svoje radove predstavili i studenti i studentkinje Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu: Milica Popović, Una Radovanović, Mario Stanojević, Zorica Milosavljević, Natalija Cecelja, Milica Luković, Julijana Tovilović i Jasmina Todorović.
Organizacioni i programski odbor Konferencije činili su: prof. dr Slobodan Savić, prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, prof. dr Nevena Petrušić, prof. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, doc. dr Đorđe Alempijević, dr Ivana Stevanović, dr Sanja Ćopić i Jasmina Nikolić. Pored Organizacionog odbora, u organizaciji i realizaciji Konferencije učestvovali su i Tamara Kljajić, Bejan Šaćiri, Nikola Petrović i volonteri-ke VDS.
Sredstva za organizovanje konferencije su obezbeđena iz plaćenih kotizacija i od Fonda za otvoreno društvo.

 

2010

Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava

22. februara 2010. godine, u cilju obeležavanja Međunarodnog dana žrtava, održana je promocija časopisa Temida u Poslovnom centru Trg Republike u Beogradu. Cilj promocije ovog broja časopisa Temida (3/2009) je bio da se skrene pažnja javnosti na žrtve različitih oblika sajber viktimizacije i pruže preporuke za odgovarajuću pomoć i podršku ovim žrtvama. Na promociji su govorili autori i autorke radova:
1. Dr Ivana Stevanović – Krivična dela vezana za iskorišćavanje dece u pornografske svrhe zloupotrebom računarskih mreža i sistema
2. Dr Branislava Popović-Ćitić – Vršnjačko nasilje u sajberprostoru
3. Nikola Petrović – Stavovi mladih prema sajber vandalizmu
4. Marina Kovačević-Lepojević – Žrtve sajber proganjanja u Srbiji
Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava 2010. godine bila je samofinansirajuća aktivnost.

 

Borba protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja

Povodom Međunarodnog dana žena, a u sklopu međunarodne kampanje Borba protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja, Viktimološko društvo Srbije je 8. marta 2010. godine u Poslovnom centru Trg Republike u Beogradu organizovalo okrugli sto na kome su govorile:
1. Doc. dr Mirjana Dokmanović: Koliko nas zakoni štite od nasilja u porodici i zloupotrebe vatrenog oružja?
2. Vesna Stanojević: Uloga sigurnih kuća: mogućnosti i ograničenja
3. Jasmina Nikolić: Oružje i nasilje u porodici: rezultati istraživanja i iskustva iz prakse
Cilj ove kampanje bio je podizanje svesti javnosti o važnosti smanjenja upotrebe vatrenog oružja. Okruglim stolom „Oružje i nasilje u porodici: Kako izbeći kobne posledice?“ smo želeli da skrenemo pažnju javnosti i stručnjaka na izuzetno važan momenat pravovremene društvene reakcije u trenutku kada žrtva želi da napusti nasilnika. Takođe, želeli smo da podsetimo na kampanju Amnestija za žrtve nasilja, koja je pokrenuta 2002. godine na inicijativu Viktimološkog društva Srbije u saradnji sa drugim ženskim NVO. Ovaj okrugli sto je imao za cilj i razmenu iskustava i ideja u vezi mogućih načina sprečavanja kobnih posledica nasilja u porodici u budućnosti.
Organizovanje okruglog stola finansijski je podržala IANSA – Međunarodna mreža organizacija koje se bore protiv nasilja vatrenim oružjem.

 

Prva godišnja konferencija VDS – Prava žrtava i EU: izazovi pružanja pomoći žrtvama

Prva godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije pod nazivom Prava žrtava i EU: izazovi pružanja pomoći žrtvama, održana je u Beogradu, u hotelu Palace, 11. i 12. novembra 2010. godine. Konferencija je imala za cilj da okupi stručnjake/stručnjakinje i istraživače/istraživačice, koji se bave pravima žrtava i pružanjem pomoći žrtvama nasilja i drugih vidova kriminaliteta i omogući sveobuhvatnu razmenu iskustava i znanja. Takođe, cilj je bio i da se sagleda mesto zakonodavstva Republike Srbije u odnosu na pravo Evropske unije, kao i da se ukaže na moguće pravce dalje harmonizacije domaće legislative sa pravom Evropske unije o žrtvama. Konferencija je na taj način doprinela daljem unapređenju zakonodavstva i prakse u pogledu pružanja žrtvama pomoći, podrške i zaštite.
Konferencija se odvijala kroz plenarne sesije, tematske sesije i radionice. Plenarne sesije su bile posvećene sledećim temama: Prava žrtava i EU, Prava žrtava u pravnom sistemu Republike Srbije, Izazovi pružanja pomoći žrtvama i Žrtve kršenja ljudskih prava, međunarodno pravo i EU.
Na plenarnim sesijama izlaganja su imali:
1. Dr Antony Pemberton, viši istraživač i koordinator istraživanja na Međunarodnom viktimološkom institutu INTERVICT (Univerzitet u Tilburgu, Holandija)
2. Dr Magnus Lindgren, generalni sekretar organizacije Sigurna Švedska (Tryggare Sverige) i ombudsman za žrtve kriminaliteta
3. Doc. dr Mirjana Dokmanović, docentkinja na Fakultetu za evropske pravno-političke studije Univerziteta Singidunum
4. Prof. dr Zorica Mršević, Zamenica zaštitnika građana RS za rodnu ravnopravnost i prava osoba sa invaliditetom
5. Radmila Dragičević-Dičić, predsednica Apelacionog suda u Beogradu
6. Prof. dr Nevena Petrušić, redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti i potpredsednica Saveta Vlade RS za ravnopravnost polova i Dr Ivana Stevanović, naučna saradnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, predsednica Centra za prava deteta i članica Saveta Vlade RS za prava deteta
7. Dr Sanja Ćopić, istraživačica-saradnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu i predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije
8. Prof. dr Nevenka Žegarac, vanredna profesorka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
9. Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, redovna profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, direktorka Viktimološkog društva Srbije i članica Izvršnog odbora Svetskog viktimološkog društva i Evropske pomoći žrtvama
10. Prof. dr Slobodan Savić, redovni profesor i prodekan na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i predsednik Viktimološkog društva Srbije i doc. dr Đorđe Alempijević, Institut za sudsku medicinu, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
11. Jasmina Ivanović, viša savetnica u Ministarstvu rada i socijalne politike RS i članica Saveta Vlade RS za prava deteta
12. Miloš Janković, Zamenik zaštitnika građana za zaštitu prava lica lišenih slobode
13. Doc. dr Nina Peršak, Fakultet za krivične nauke i bezbednost, Univerzitet u Mariboru, Slovenija
14. Jacek Kowalewski, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR (Civil Development Forum Foundation), Warsaw, Poland
15. Marija Mitić i Olivera Vučić Olivera, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)
Tematske sesije su bile posvećene sledećim temama: Žrtve različitih oblika viktimizacije, Pomoć i podrška žrtvama i svedocima, Nasilje nad ženama i nasilje u porodici, Izazovi i dileme u pružanju pomoći žrtvama, Deca i stari kao žrtve.
Radionice su bile posvećene sledećim temama: Kako predajemo viktimologiju (moderatorka prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović) i Službe za pomoć i podršku oštećenima i svedocima (moderatorke Jasmina Ilić, OEBS i Sanja Nikolić, Institut za mentalno zdravlje).

 

2009

Nedelja borbe protiv vatrenog oružja

Povodom međunarodne kampanje Nedelja borbe protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja, Viktimološko društvo Srbije je 18. juna 2009. godina u Beogradu organizovalo konferenciju za štampu. Na konferenciji su govorili:
1. Doc. Dr Mirjana Dokmanović: Manje oružja u kući – manje nasilja u kući
2. Prof. dr Željko Nikač: Mesto i uloga MUP-a Srbije u suzbijanju nasilja sa akcentom na nasilje upotrebom vatrenog oružja
3. Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović: Predlog izmena zakona Republike Srbije koji su od značaja za zaštitu žrtava nasilja u porodici, sa posebnim akcentom na rizike vezane za upotrebu oružja
Ovo je prva međunarodna kampanja koja ima za cilj da zaštiti žene od nasilja upotrebom vatrenog oružja u sopstvenim domovima. Osnovni cilj kampanje je da se osobama, koje su ranije bile prijavljivane zbog nasilja u porodici, onemogući posedovanje vatrenog oružja. Smatra se da partnere i supružnike treba konsultovati pre nego što se dodeljuju dozvole za nošenje oružja i da je to jedna od osnovnih mera za zaštitu žena.
Kampanju je u intervalu od 15. do 21. juna 2009. godine podržalo 85 zemalja širom sveta u cilju podizanja svesti javnosti o važnosti smanjenja upotrebe vatrenog oružja. Viktimološko društvo Srbije je član Međunarodne mreže organizacija koje se bore protiv nasilja vatrenim oružjem (International Action Network on Small Arms (IANSA)). IANSA je mreža od 800 organizacija, NVO koje rade u 100 zemalja da zaustave širenje i zloupotrebu lakog i malokalibarskog oružja. Više informacija može se naći na internet stranici www.iansa.org
Fanny Grandchamp iz Francuske je, u okviru internship programa, provela tri meseca tokom 2009. godine u Viktimološkom društvu Srbije. Ona je pomagala oko organizacije kampanje pod nazivom Razoružajmo nasilje u porodici (Disarming Domestic Violence).

 

Obeležavanje 10 godina Temide

Povodom 10 godina kontinuiranog objavljivanja naučnog časopisa o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu Temida, Viktimološko društvo Srbije je u saradnji sa Pravnim fakultetom iz Niša, organizovalo promociju časopisa i drugih svojih izdanja i aktivnosti. Promocija je održana 26. marta 2009. godine na Pravnom fakultetu u Nišu.
Na promociji su govorile:
1. Dr Vesna Nikolić-Ristanović – direktorka Viktimološkog društva Srbije, zamenica glavne i odgovorne urednice Temide, profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu
2. Dr Nevena Petrušić – dekanica Pravnog fakulteta u Nišu, glavna i odgovorna urednica časopisa Temida
3. Dr Slobodanka Konstantinović-Vilić – profesorka na Pravnom fakultetu u Nišu i članica redakcije časopisa Temida
4. Mr Sanja Ćopić – predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije i članica redakcije časopisa Temida
Za ukupno 11 godina postojanja časopisa Temida objavljene su 2744 autorske strane u 45 svezaka. U Temidi je štampano ukupno 309 originalnih naučnih radova, pri čemu je 226 (73%) radova domaćih, a 83 (27%) stranih autora; 78 prikaza knjiga (36 knjiga domaćih, a 42 knjige stranih autora) i 62 prikaza naučnih skupova (41 u inostranstvu i 21 u zemlji). Radove pristigle za objavljivanje do sada je recenziralo ukupno 45 (34 domaćih i 11 stranih) recenzenata.

 

2008

Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava

2008. godine je, sa malim zakašnjanjam zbog političke situacije, obeležen Međunarodni dan žrtava. Tim povodom, Viktimološko društvo Srbije i Narodna kancelarija predsednika Republike Srbije organizovali su konferenciju za medije pod nazivom “Zaštita žrtava u Srbiji i potrebe za izmenama zakona“, koja je održana u svečanoj sali Gradske skupštine u Beogradu. Uvodna izlaganja imale su:
1. Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović (direktorka Viktimološkog društva Srbije): Predlozi Viktimološkog društva za poboljšanje zaštite žrtava i prevenciju politički motivisanog nasilja u Srbiji
2. Marina Kovačević-Lepojević (saradnica Viktimološkog društva Srbije): Žrtve proganjanja – uočeni problemi i potreba za izmenom zakona
3. Jasmina Nikolić (rukovoditeljka Službe VDS info i podrška žrtvama): Podrška žrtvama mobinga – rad službe VDS info
4. Milka Babić (načelnica odeljenja za socijalna pitanja Narodne kancelarije predsednika): Uloga Narodne kancelarije u radu sa žrtvama nasilja u porodici
5. Ivana Milošević (načelnica odeljenja za pravna pitanja Narodne kancelarije predsednika): Građani i institucije sistema –iskustva Narodne kancelarije
Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava 2008. godine finansijski je pomogla Friedrich Ebert Fondacija.

 

Konferencija organizacije Evropska pomoć žrtvama: „Ka poboljšanju položaja žrtava: istraživanja i njihova primena u praksi“

Od 28. maja do 1. juna 2008. godine, Viktimološko društvo Srbije je bilo organizator i domaćin 22. Godišnje skupštine i Konferencije organizacije Evropska pomoć žrtvama, te aktivan učesnik u njenom radu i lobiranju na evropskom nivou. Ova konferencija je okupila oko 80 stručnjaka koji rade u ovim Službama ili na drugi način podržavaju i pomažu žrtve kriminaliteta. Tematski naslov ovogodišnje Konferencije je bio „Ka poboljšanju položaja žrtava: istraživanja i njihova primena u praksi“. Konferencija je održana u Hotelu M u Beogradu. Teme koje su obrađivane tokom konferencije bile su: Istraživanja koja se odnose na žrtve kao što su proganjanje i nasilje u porodici i njihova primena u praksi; Trgovina ljudima; Odnos maloletnih žrtava i učinilaca; Žrtve terorizma; Potrebe žrtava; Restorativna pravda i žrtve; Položaj žrtava u Evropi i Razvojne perspektive organizacije Evropska pomoć žrtvama.
Prof dr Vesna Nikolić-Ristanović je ponovo izabrana za članicu Izvršnog odbora Evropske pomoći žrtvama. Pored toga, važno je pomenuti i da su prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović i Jasmina Nikolić bile članice Organizacionog odbora prošlogodišnje Konferencije, te su aktivno učestvovale u kreiranju sadržaja Konferencije koja je održana u Beogradu.
Održavanje konferencije pomogli su: Ministarstvo nauke RS, Narodna kancelarija predsednika RS, Skupština grada Beograda, Friedrich Ebert Fondacija, Misija OEBS u Srbiji, dok je ostatak sredstava obezbeđen iz kotizacija učesnika.

 

2007

Pravni položaj žrtava u Srbiji: dostignuti razvoj i pravci budućih promena

Projekat Pravni položaj žrtava u Srbiji: dostignuti razvoj i pravci budućih promena počeo je sa realizacijom 1. avgusta 2007. godine i traje do 28. februara 2008. godine. U okviru projekta realizovane su sledeće aktivnosti:
Međunarodna konferencija pod nazivom Pravni položaj žrtava u Srbiji: dostignuti razvoj i pravci budućih promena, 24. novembar 2007. godine. Cilj konferencije bio je da se uporede iskustva iz Srbije u pogledu pravne zaštite žrtava sa zahtevima iz međunarodnih dokumenata i najboljom praksom u svetu, kako bi se došlo do zaključaka o pravcima daljeg razvoja. Na konferenciji su govorili: prof. dr Marc Groenhuijsen, direktor Međunarodnog viktimološkog instituta, Tilburg, Holandija, i potpredsednik Svetskog viktimološkog društva; prof. dr Hidemichi Morosawa, predsednik Tokiwa University, Japan; prof. dr Oliver Bačanović, Policijska akademija, Skoplje, Makedonija; prof. dr Ivanka Marković, Pravni fakultet u Banja Luci, BiH; kao i prof. dr Nataša Mrvić-Petrović, prof. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, prof. dr Nevena Petrušić, dr Mirjana Dokmanović, Mirjana Tejić, mr Biljana Simeunović-Patić, mr Slađana Jovanović, prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, prof. dr Milan Škulić, mr Ivana Stevanović i mr Sanja Ćopić.

 

2006

Okrugli sto „Kreiranje sveobuhvatnog mehanizma zaštite žrtava: Iskustva drugih zemalja i moguća rešenja za Srbiju“

U saradnji sa OEBS-om i Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike organizovan je okrugli sto pod nazivom Kreiranje sveobuhvatnog mehanizma zaštite žrtava: Iskustva drugih zemalja i moguća rešenja za Srbiju, Beograd, 30. novembar 2006. godine. O iskustvima u pogledu organizovanja i rada službi za pomoć žrtvama u pojedinim zemljama govorili su najistaknutiji stručnjaci u oblasti pomoći, podrške i zaštite žrtava kriminaliteta: Helen Reeves (Velika Britanija), Jan van Dijk (Holandija), Marketa Vitousova (Češka Republika) i Ilse Van de Walle (Belgija). Vesna Nikolić-Ristanović, Jasmina Nikolić i Sanja Ćopić predstavile su aktivnosti Viktimološkog društva Srbije kao i rad Službe za žrtve VDS info i podrška žrtvama. Na kraju, o radu Autonomnog ženskog centra iz Beograda govirila je Tanja Ignjatović.

 

Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava

22. februara 2006. godine, na inicijativu Viktimološkog društva Srbije, obeležen je Međunarodni dan žrtava. Međunarodni dan žrtava je obeležen konferencijom za štampu koju je VDS organizovalo u saradnji sa Savetom Vlade RS za rodnu ravnopravnost. Na konferenciji za štampu govorile su prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović i Jasmina Nikolić iz VDS i Ranka Vujović iz Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

 

2005

Međunarodna konferencija „Alternativni oblici reagovanja na kriminalitet i prava žrtve“

Međunarodna konferencija „Alternativni oblici reagovanja na kriminalitet i prava žrtve“ održana je 12. novembra 2005. godine u Beogradu, u hotelu Palace.
Osnovni cilj konferencije bio je upoznavanje naučne i stručne javnosti sa osnovnim principima i teorijskim polazištima retributivnog i restorativnog oblika reagovanja na kriminalitet, kao i prednostima i manama jednog odnosno drugog sistema, posebno u vezi sa mestom žrtve u njemu i zaštitom prava žrtava. Na konferenciji su izložena i neka svetska iskustva u pogledu primene restorativnog pristupa reagovanju na kriminalitet, kao i mogućnosti za implementaciju pojedinih oblika alternativnog reagovanja na kriminalitet kod nas. Rad na konferenciji odvijao se kroz tri plenarne sesije: 1. restorativna i retributivna pravda, 2. iskustva iz regiona, i 3. potrebe alternativnog reagovanja na kriminalitet u Srbiji. U okviru ovih tematskih celina, uvodna izlaganja imali su:
1. Prof. dr Nils Cristie (Norveška) – Posredovanje i krivični sudovi kao veliki rituali
2. Mr Antony Pemberton (Holandija) – Ozbiljno uzimanje u obzir položaja žrtve u konceptu restorativne pravde
3. Lyudmila Alpern (Rusija) – Posredovanje kao oblik socijalnog razvoja
4. Prof. dr Monika Platek (Poljska) – Prepreke za uvođenje procesa restorativne pravde i načini za njihovo prevazilaženje u sudskoj praksi u Poljskoj
5. Prof. dr Alenka Šelih (Slovenija) – Alternativne sankcije u krivičnopravnom sistemu Slovenije – uvodjenje, primena, problemi
6. Božica Cvjetko (Hrvatska) – Alternativa pokretanju kaznenog postupka prema maloljetnim i mlađim punoljetnim počiniteljima kaznenih djela, odnosno alternativa pokretanju kaznenog postupka u predmetima nasilja u obitelji
7. Prof. dr Nataša Mrvić-Petrović (Srbija) – Alternative kažnjavanju i novo zakonodavstvo Republike Srbije
8. Mr Ivana Stevanović (Srbija) – Nova zakonska rešenja o maloletnicima: značaj alternativa institucionalnom tretmanu (u svetlu reintegracije izvršioca i osnaživanja žrtava)
9. Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, Mr Sanja Ćopić (Srbija) – Položaj žrtve u Srbiji: klasični krivični postupak i mogućnosti restorativne pravde
Konferencija je okupila preko 50 učesnika, i to: profesore univerziteta, istraživače, predstavnike sudova, tužilaštava, policije, potom predstavnike Kazneno-popravnog zavoda za žene u Požarevcu, centara za socijalni rad, nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija, advokate i prosvetne radnike.
Radovi sa konferencije u integralnom obliku biće objavljeni u časopisu o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu Temida i to u broju 1 za 2006. godinu.

 

Okrugli sto „Dozvola privremenog boravka za žrtve trgovine ljudima i zakonodavstvo u Srbiji“

U okviru projekta Razvijanje mehanizama za praćenje postupka izdavanja dozvole privremenog boravka žrtvama trgovine ljudima i procesuiranja slučajeva trgovine ljudima u Srbiji, 6. decembra 2005. godine organizovan je okrugli sto „Dozvola privremenog boravka za žrtve trgovine ljudima i zakonodavstvo u Srbiji“.
Cilj okruglog stola bilo je razmatranje i definisanje predloga izmena i dopuna Zakona o kretanju i boravku stranaca a u vezi sa izdavanjem dozvole privremenog boravka stranim državljanima žrtvama trgovine ljudima. Osnov diskusije bio je Predlog izmena i dopuna Zakona o kretanju i boravku stranaca a u vezi sa izdavanjem dozvole privremenog boravka stranim državljanima žrtvama trgovine ljudima, koji je sačinila radna grupa Viktimološkog društva Srbije. Na ovaj način nastavljeno je višegodišnje zalaganje VDS za izmene relevantnog zakonodavstva u vezi sa trgovinom ljudima u Srbiji.
Na okruglom stolu govorili su:
1. Jovana Škrnjug, kancelarija Međunarodne organizacije za migracije u Beogradu: Program izdavanja dozvole privremenog boravka za žrtve trgovine ljudima u zemljama Zapadnog Balkana
2. Mitar Đurašković, MUP RS, Uprava granične policije: Instrukcija o uslovima za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima žrtvama trgovine i njena primena u praksi
3. Mr Sanja Ćopić, Viktimološko društvo Srbije: Predlog izmena i dopuna Zakona o kretanju i boravku stranaca u vezi sa izdavanjem privremene dozvole boravka žrtvama trgovine ljudima koji je sačinila radna grupa VDS
Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici MUP RS, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Službe za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima, nevladinih organizacija koje se neposredno bave problemom trgovine ljudima, IOM-a, UNICEF-a, potom advokati i naučni radnici.
Organizacija okruglog stola finansirana je u okviru projekta Razvijanje mehanizama za praćenje postupka izdavanja dozvole privremenog boravka žrtvama trgovine ljudima i procesuiranja slučajeva trgovine ljudima u Srbiji.

 

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h