Knjige

Vodič za mapiranje potreba žrtava, procenu rizika i zaštitu od nasilja u porodici

Seksualno nasilje nad
studentima na fakultetima u Srbiji

Vodič za zaštitu žena od rodno zasnovane diskriminacije i povreda prava u oblasti rada i zapošljavanja

Vodič za zaštitu žena od rodno zasnovane diskriminacije i povreda prava u oblasti rada i zapošljavanja

Od žrtve do pobednika: viktimologija kao teorija, praksa i aktivizam

Kriminologija

Podrška žrtvama u izabranim državama Balkana: Komparativna perspektiva

Međusektorska saradnja u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici u Kragujevcu-Istraživanje

 

 

Vodič kroz krivično pravni sistem

Vodič kroz organizacije za pomoć i podršku žrtvama u Srbiji

Viktimološko društvo Srbije:
20 godina zalaganja za prava svih žrtava

Radovan Rade Ristanović
Čovek sa suncem na dlanu
Knjiga sećanja i slavljenja života

Delinkvencija i viktimizacija maloletnih lica u Srbiji

Priručnik o najboljim praksama primene restorativnih pristupa u interkulturalnom kontekstu

Promovisanje alternativnih sankcija i mera restorativne pravde – izveštaj i preporuke

Stavovi građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi

„Bibliografija viktimološke literature u Srbiji 1980 – 2012“

Diskriminacija žena na tržištu rada u Srbiji

Nasilje u porodici u Vojvodini

Žrtve kriminaliteta, međunarodni kontekst i situacija u Srbiji

 

 

 

 

Prava žrtava i EU – Izazovi pružanja pomoći žrtvama

Pomoć i podrška ženama žrtvama trgovine ljudima u Srbiji

Mogući put ka pomirenju u Srbiji: Zajednička akcija za istinu i pomirenje

Trgovina muškarcima u Srbiji

 Praćenje fenomena trgovine ljudima

Od sećanja na proslost ka pozitivnoj budućnosti

Samo moj život

Trgovina ljudima u Srbiji

Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primena na Zapadnom Balkanu

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h