O programu

Istina i pomirenje

VDS je inicijator i nosilac projekta “Od sećanja na prošlost ka pozitivnoj budućnosti“. Glavni cilj projekta je pokretanje javne rasprave i koordinirane akcije ka istini i pomirenju, koja promoviše toleranciju prema različitosti, pozitivni i proaktivni pristup, uključivanje različitih regiona i socijalnih grupa, kao što su žrtve rata, ratni veterani, mladi, žene, različite etničke grupe itd. Na taj način VDS promoviše Treći put ka istini i pomirenju u Srbiji koji ima u vidu sve žrtve, sve izvršioce i sve zločine, bez obzira na njihovo etničko poreklo i druga obeležja. U cilju daljeg razvijanja te ideje, kao i u cilju razvoja saradnje različitih delova društva u Srbiji, VDS je iniciralo osnivanje Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje, koja je osnovana 10. juna 2005.g. u Beogradu, od strane više od 20 malih i srednjih NVO i pojedinaca.

2013

Tokom 2013. godine realizovane su aktivnosti usmerene na razvoj Asocijacije ZAIP, i to kroz sledeće aktivnosti:
• Rad na promovisanju ideje Trećeg puta u zemlji, regionu i svetu, kroz distribuciju pristupnica, lifleta, brošura, godišnjaka i Temida u kojima se nalaze tekstovi o radu i razvoju Asocijacije ZAIP na konferencijama, okruglim stolovima i slično – samofinansirajuća aktivnost.
• Ažuriranje mailing liste i liste članova Asocijacije.
• Realizaciju istraživanja Podsticanje dijaloga u multietničkom društvu uz osnaživanje žrtava, koji VDS realizuje u okviru projekta „ALTERNATIVE“ link
• Organizaciju, zajedno sa NVO Društvo za toleranciju iz Bačke Palanke, koja koordinira Forum „Most prijateljstva“, okruglog stola Ko i kako danas radi na izgradnji međuetničkog poverenja, koji je održan u Beogradu, 28. septembra 2013. godine u hotelu Palace.
Asocijacija trenutno ima 113 članova (pojedinaca-pojedinki i organizacija).

2012

Tokom 2012. godine realizovane su sledeće aktivnosti:
• Rad na promovisanju ideje Trećeg puta u zemlji, regionu i svetu, kroz distribuciju pristupnica, lifleta, brošura, godišnjaka i Temida u kojima se nalaze tekstovi o radu i razvoju Asocijacije ZAIP na konferencijama, okruglim stolovima i slično.
• Uključivanje novih članova/ica u Asocijaciju.
• Ažuriranje mailing liste i liste članova Asocijacije.
• Realizaciju istraživanja Podsticanje dijaloga u multietničkom društvu uz osnaživanje žrtava, koji VDS realizuje u okviru projekta „ALTERNATIVE“.
• Organizaciju tribine Od sukoba do pomirenja u multietničkom društvu, koja je održana 31. maja 2012. godine.
• Organizaciju okruglog stola Kako se NVO u Srbiji bave međuetničkim sukobima: dosadašnja iskustva i planirane aktivnosti, koji je održan u Beogradu 23. oktobra 2012. godine.
• Tokom 2012. godine u Asocijaciju su se učlanila 2 nova člana, tako da Asocijacija ima 113 članova (pojedinaca-pojedinki i organizacija).

2011

Tokom 2011. realizovane su sledeće aktivnosti:
• Rad na promovisanju ideje Trećeg puta u zemlji, regionu i svetu, kroz distribuciju pristupnica, lifleta, brošura, godišnjaka i Temida u kojima se nalaze tekstovi o radu i razvoju Asocijacije ZAIP na konferencijama, okruglim stolovima i slično – samofinansirajuća aktivnost.
• Uključivanje novih članova/ica u Asocijaciju.
• Ažuriranje mailing liste i liste članova Asocijacije.
• Organizovan je sastanak sa predstavnikom Udruženja veterana ratnih invalida ratova od 1990. godine – sastanak je održan u prostorijama VDS u Beogradu, 31. maja 2011. godine.
• Organizovan je sastanak sa Željkom Vukelićem, predsednikom Upravnog odbora Udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije – sastanak je održan u prostorijama VDS u Beogradu, 18. jula 2011. godine.
• Studijski boravci prof. dr Vesne Nikolić-Ristanović u Australiji i Nemačkoj, koji su, između ostalog, od značaja za dalji razvoj ideje Trećeg puta i Asocijacije. Profesorka je na pomenutim studijskim boravcima održala sledeća predavanja:
• Na Univerzitetu New South Wels, Sidnej, Australija: The third way: bridging the gap between impunity and revange (Network for Interdisciplinary Studies of Law seminar)
• U Berghof centru za istraživanje konflikata, Berlin, Nemačka War victimization and addressing atrocities in post-conflict period: toward holistic approach.

Ostale aktivnosti koje su obeležile studijske boravke prof. Nikolić-Ristanović su:
• Upoznavanje sa funkcionisanjem centara koji se bave temama rata, rešavanja konflikata i suočavanjem s prošlošću, kao i pojedinim projektima: Peace and Conflict Studies Center (Sidnej, Australija), Berghof Conflict Research Center (Berlin, Nemačka), Projekat Peacebuilding compared, Australian National University (Kambera, Australija).
• Širenje mreže kontakata sa značajnim ljudima i produbljivanje postojećih, kao i dolaženje do korisnih informacija i ideja za dalji rad.
• Diskusija rezultata projekta o suočavanju s prošlošću, čitanje materijala i povratne informacije (Berghof Conflict Research Center).
• Istraživanje:
1. Načina dokumentovanja i predstavljanja podataka o viktimizaciji i ratnim zločinima-kršenjima ljudskih prava u Nemačkoj kroz neposredni uvid u memorijale i muzejske postavke u Berlinu
2. Istraživanje literature i silabusa o tranzicionoj pravdi, sa posebnim akcentom na dokumentovanje viktimizacije i ratnih zločina, i modela pomirenja u svetu
Ključni neposredni ishodi navedenih aktivnosti prof. dr Vesne Nikolić-Ristanović su:
– Početak rada na razvoju zajedničkog projekta sa Berghof centrom, koji bi bio follow-up projekta koji je realizovan i zasnovan na principima Trećeg puta.
-Napravljena skica rada o modelima pomirenja, sa prof. dr Jelenom Srnom, koji će poslužiti za dalji razvoj ideje Trećeg puta.

Tokom 2011. godine u Asocijaciju se učlanilo 5 novih članova, tako da Asocijacija trenutno ima 111 članova (pojedinaca-pojedinki i organizacija).

2010

Tokom 2010. godine realizovane su sledeće aktivnosti:
• Rad na promovisanju ideje Trećeg puta u zemlji, regionu i svetu, kroz distribuciju pristupnica, lifleta, brošura, godišnjaka i Temida u kojima se nalaze tekstovi o radu i razvoju Asocijacije ZAIP na konferencijama, okruglim stolovima i slično – samofinansirajuća aktivnost.
• Prosleđivanje zaključaka konferencije „Mogući putevi ka pomirenju“, koja je održana u Beogradu 2009. godine, državnim organima i nevladinim organizacijama u Srbiji, BiH i Hrvatskoj, kao i nastojanja da oni budu objavljeni u lokalnim medijima i publikacijama NVO – samofinansirajuća aktivnost.
• Uključivanje novih članova/ica u Asocijaciju.
• Seminar za jačanje kapaciteta organizacija, namenjen organizacijama žrtava rata. Seminar je organizovan u junu 2010. godine. Cilj seminara bio je da se pomogne organizacijama žrtava rata, članicama ZAIP da prevaziđu teškoće oko pisanja projekata, da pronađu donatore, da organizuju osoblje koje će da radi na projektima, kao i da pronađu adekvatne partnere. Predavačice su bile Jasmina Nikolić i dr Sanja Ćopić. Organizovanje seminara finansijski je podržao Friedrich Ebert Stiftung.
• Juna 2010. godine u Beogradu je održan sastanak proširenog koordinacionog odbora Asocijacije zajednička akcija ZA istinu i pomirenje, na kome je napravljen kratak film sa učesnicima sastanka na temu „Šta za Vas znači rad u Asocijaciji ZAIP?“.
• Radionica o pomirenju, kamp mladih socijaldemokrata, Bogovađa. Radionicu vodile prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović i Jasmina Nikolić.
• Istraživanje o najadekvatnijim oblicima sećanja na prošlost i načinima za upostavljanje poverenja na prostoru bivše Jugoslavije – tokom 2010. godine VDS je sprovelo novo (treće po redu) istraživanje o najadekvatnijim oblicima sećanja na prošlost i načinima za uspostavljanje poverenja na prostoru bivše Jugoslavije. Ovaj put su ispitanici bili učenici srednjih škola u Beogradu. Želja VDS bila je da ispita stavove mladih o ovim pitanjima. Ovo je bila samofinansirajuća aktivnost. Rezultati ovog poslednjeg, ali i poređenje sa rezultatima prethodna dva istraživanja, objavljenja su u časopisu Temida: Petrović, N. (2010) Istraživanja o najadekvatnijim oblicima sećanja na prošlost i načinima za uspostavljanje poverenja na prostoru bivše Jugoslavije. Temida, 1, str. 59-71.
• Ažuriranje mailing liste i liste članova Asocijacije.

2008-2009

Tokom 2008. i 2009. godine realizovane su sledeće aktivnosti:
• Štampanje i distribucija promotivnog materijala Asocijacije ZAIP
1. Štampanje i distribucija pristupnica: januara 2008. godine iz štampe su izašle pristupnice koje su distribuirane članovima/cama Asocijacije i potencijalnim članovima/cama. Cilj pristupnice je da se formalizuje odnos članova u Asocijaciji i da se podstakne uključivanje novih članova.
2. Novembra 2008. godine je iz štampe izašla knjiga „Mogući put ka pomirenju u Srbiji: zajednicka akcija za istinu i pomirenje“. Urednice knjige su Prof. dr Vesna Nikolic-Ristanovc i Prof. dr Jelena Srna. Uz primerak knjige je priložen i promotivni film o Asocijaciji pod nazivom „Treci put“.
3. Uključivanje novih članova/ca u Asocijaciju.
• Organizaciju sastanaka sa potencijalnim članovima i članovima Asocijacije, kao i sastanci koordinacionog odbora:
• Ažuriranje mailing liste i liste članova Asocijacije
• Pisanje projekata i konkurisanje za sredstva
Takođe se nastavilo sa razvijanjem resurs centra i istraživanjima, kao i aktivnostima usmerenim na povećanje društvene vidljivosti i to kroz medijska istupanja i učešće članova Asocijacije na stručnim i naučnim skupovima na kojima je predstavljena Asocijacija i ideja Trećeg puta:
1. Medijsko obeležavanje Dana osnivanja Asocijacije ZAIP – Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović i Katarina Pašić iz Međuopštinske organizacije civilnih invalida rata Valjeva su 13. juna 2008. godine učestvovale u emisiji „Ovo je Srbija“ na RTS-u. Tema emisije je bila Prava civilnih invalida rata.
2. Zajedničko obeležavanje Međunarodnog dana žrtava torture – Udruženje logoraša 1991 iz bivših Jugoslovenskih republika i njihovih potomaka i postovalaca i Asocijacija ZAIP su 26. juna 2008. godine u Beogradu organizovali konferenciju „Međunarodni dan podrške žrtvama torture“. Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović i Petar Fjodorv su imali uvodna izlaganja.
3. U toku avgusta 2008. godine u saradnji sa novinarkom i članicom Asocijacije, Tatjanom Manojlović, realizovano je snimanje filma o Asocijaciji. U projekat snimanja su bili uključeni/e Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, Petar Fjodorov, Novica Kostić i Danijela Bjelić. Finansijski podržao FES.
I tokom 2008. i 2009. godine radilo se na promovisanju ideje Trećeg puta u zemlji, regionu i svetu, kroz distribuciju pristupnica, lifleta, brošura, godišnjaka i Temida u kojima se nalaze tekstvi o radu i razvoju Asocijacije ZAIP na konferencijama, okruglim stolovima i sl. Takođe, u cilju promovisanja ideje Trećeg puta i Asocijacije ZAIP predstavnicima Fonda za humanitarno pravo, Žena u crnom i Centra za nenasilnu akciju su dostavljeni promotivni materijali (knjiga i film).
Od 1. jula 2008. do 1. maja 2009. godine aktivnosti na programu Istina i pomirenje realizovale su se i u okviru projekta pod nazivom Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija i pojedinaca koji se bave pitanjima istine i pomirenja. Cilj projekta bio je jačanje kapaciteta organizacija i pojedinaca koji se bave pitanjima istine pomirenja u Srbiji, kroz razvoj dijaloga, razmene iskustava i saradnje, kao i kroz uvećavanje ukupnog nivoa znanja i veština komunikacije, te razvoj kapaciteta Asocijacije kroz njeno povezivanje sa sličnim inicijativama u drugim državama bivše Jugoslavije. Tokom projekta realizovane su sledeće aktivnosti:
1. Održana su 2 zajednička i više pojedinačnih sastanaka sa predstavnicima organizacija žrtava rata u cilju njihovog uključivanja u aktivnosti ZAIP (oktobar 2008. i januar 2009. godine).
2. Jedan sastanak Koordinacionog odbora Asocijacije u Beogradu – januar 2009.
3. Trodnevni seminar ZAIP pod nazivom „Potrebe žrtava rata i kako ih ostvariti“, koji je bio namenjen jačanju kapaciteta organizacija žrtava rata za bavljenje pomirenjem. Seminar je održan na Zlatiboru od 3. do 5. april 2009 godine. Voditeljice i predavači/ce na seminaru su bile/i: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, prof. dr Jelena Srna i Ivana Vidaković.
4. Predstavljanje aktivnosti ZAIP na konferencijama u zemlji i inostranstvu.

U periodu od juna do decembra 2009. godine aktivnosti na programu Istina i pomirenje realizovale su se i u okviru projekta pod nazivom Jačenje kapaciteta organizacija žrtava rata za društveni dijalog i pomoć njihovom socijalnom uključivanju i reintegraciji. Tokom projekta realizovane su sledeće aktivnosti:
1. Organizacija okruglog stola pod nazivom Aktivnosti od značaja za žrtve rata u Srbiji i njihov doprinos pomirenju sa ciljem upoznavanja sa resursima koje su dostupni žrtvama rata u Srbiji – jun 2009.
2. Organizacija okruglog stola pod nazivom Perspektive nacionalne i regionalne saradnje organizacija i službi za žrtve rata i njen značaj za istinu i pomirenje sa akcentom na saradnji i povezivanju organizacija i službi žrtava rata u Srbiji i u regionu – jul 2009.
3. Organizacija Međunarodne konferencije Mogući put ka pomirenju – 12.-14. novembar 2009. godine.

2006-2007

U periodu od 1. novembra 2006. do 31. jula 2007. godine realizovan je projekat Razvoj Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje i povećanje vidljivosti ideje Trećeg puta.
Tokom ovog perioda realizovane su sledeće aktivnosti:
• Aktivnosti usmerene na razvoj Asocijacije:
• organizacija i održavanje dva sastanka Koordinacionog odbora Asocijacije u Beogradu (1. februara i 21. juna 2007. godine)
1. Organizacija i održavanje sastanka i seminara Asocijacije u Vranjskoj Banji, od 30. marta do 1. aprila 2007. godine Osnovni cilj seminara bio je zaokruživanje rada na definisanju Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje, njenih ciljeva i metoda rada, kao osnove za jasniju i efektniju promociju u javnosti i dalje širenje ideja i članstva. Seminar su činile tri radionice: Asocijacija – struktura i akcija, Definisanje elemenata Trećeg puta i misije Asocijacije i Moja povreda – moje pravo i moja odgovornost
2. Postepeno uključivanje novih članova (u ovom momentu Asocijacija ima 80 članova), kao i širenje mailing liste
3. Distribucija lifleta i brošura o Trećem putu i o istini i pomirenju
4. Pravljenje i popunjavanje pristupnice Zajedničkoj akciji ZA istinu i pomirenje
• Ravoj resurs centra i istraživanje
1. Arhiviranje izveštaja, kao i podataka i materijala dobijenih posredstvom medija.
2. Prikupljanje i sistematizacija štampanog i audio vizuelnog materijala o istini pomirenju, i njihova dostupnost članovima i istraživačima van VDS i Asocijacije.
3. Obrada odgovora na pitanja u brošuri o istini i pomirenju, u cilju prikupljanja podataka za novu publikaciju.
4. Prikupljanje, unos i sistematizacija podataka o aktivnostima članova Asocijacije koje su realizovali u periodu od 1990. do 2006. godine.
5. Analiza ukupnog materijala aktivnosti Asocijacije, od osnivanja do sastanka Koordinacionog odbora 21. juna 2007, na kojoj rade Vesna Nikolić-Ristanović, Jelena Srna, Jelena Grujić i Nataša Hanak. Cilj je knjiga o Asocijaciji i mogućnosti primene iskustva njenog razvoja na šire društvo.
6. Aktivnosti u pravcu povećanja društvene vidljivosti, saradnje i promovisanja ideje Trećeg puta u drugim republikama bivše SFRJ
Osim toga, 11. juna 2007. godine VDS je članovima Asocijacije i medijima poslalo saopštenje povodom dvogodišnjice postojanja Asocijacije ZAIP u kome je od vlasti zatražilo donošenje strategije za bavljenje prošlošću, odlučnije krivično gonjenje izvršilaca i poboljšanje situacije u kojoj se nalaze žrtve zločina. Saopštenje su objavili Beta, Press i RTV Studio B.
U realizaciju projekta i drugih aktivnosti Asocijacije, pored članova Asocijacije, neposredno su bile uključene: dr Vesna Nikolić-Ristanović, mr Nataša Hanak, Danijela Bjelić i Sanja Jović.

 

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h