O časopisu

Temida je naučni časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu, koji izdaju Viktimološko društvo Srbije-VDS i Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Temida redovno izlazi od 1998. godine. Od 1998. do 2023. godine časopis je izdavalo Viktimološko društvo Srbije, a od 2023. suzidavač časopisa je Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Časopis Temida je dostupan u režimu otvorenog pristupa.

Temida objavljuje naučne i stručne radove koji za svoj predmet imaju problem žrtava kriminaliteta, rata, kršenja ljudskih prava i svih drugih oblika stradanja, sa posebnim naglaskom na nasilje nad ženama i decom i marginalizovanim grupama, potom, strah od kriminaliteta, kršenje ljudskih prava u zatvoru i u krivičnom postupku, prevenciju viktimizacije i slično. Posebna pažnja posvećuje se svim oblicima rodno zasnovanog nasilja, a posebno nasilju u porodici i trgovini ljudima.

Časopis izlazi tri puta godišnje. Svaka sveska časopisa Temida sadrži sledeće rubrike: „Tema broja“ u okviru koje se objavljuju naučni, pregledni i stručni radovi posvećeni temi pojedinačnog broja; „Ostale teme“ u kojoj se objavljuju radovi nevezano za temu pojedinačnog broja; „Prikazi konferencija“, „Prikazi projekata“ i „Prikazi knjiga“.

Temida objavljuje radove napisane na srpskom i engleskom jeziku.

Temida je referisana u DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO istraživačkoj bazi i uvrštena je u Emerging Sources Citation Index (ESCI), novu kolekciju časopisa kojima se proširuje sadržaj Web of Science i omogućava pretraživanje, pronalaženje i citiranje časopisa koji se uvrste u ovu ediciju.

Časopis je dostupan u štampanom i elektronskom obliku.

Članci objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti sa internet stranice Viktimološkog društva Srbije (https://www.vds.rs/Temida.htm) i koristiti u skladu sa licencom Creative Commons 3.0 Srbija (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/).

Radovi se dostavljaju prema tehničkim uputstvima za autore, u elektronskom obliku, na e-mail vdsrbija@gmail.comtemida.vds@gmail.com.

Glavna i odgovrna urednica: prof. dr Sanja Ćopić, Univerzitet u Beogradu-Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Zamenica glavne i odgovorne urednice: dr Mirjana Dokmanović, naučna saradnica Instituta društvenih nauka u penziji
Sekretarka redakcije: mr Ljiljana Stevković, Viktimološko društvo Srbije

UDK: 343.98
ISSN: 1450-6637
e-ISSN: 2406-0941

Adresa uredništva:
Viktimološko društvo Srbije, Ismeta Mujezinovića 21/6, 11070 Beograd
Kontakt: mr Ljiljana Stevković, sekretarka redakcije
Telefon: 011/2288040
E-mail: temida.vds@gmail.com

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h