Članovi VDS

POČASNI ČLANOVI:

Prof. dr Betsy Stanko
Viša savetnica za stratešku analizu u Metropolitan Police u penziji, London, Velika Britanija; Profesorka emerita na Royal Holloway University of London

Prof. dr Živojin Aleksić
Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji

Prof. dr Dušan Cotič
Ministar pravde, sudija Saveznog suda i profesor krivičnog prava na Beogradskom univerzitezu u penziji; jedan od osnivača Komisije Ujedinjenih nacija za prevenciju i kontrolu kriminaliteta; predsednik Viktimološkog društva Srbije (2006-2009)

Prof. dr Gerd Ferdinand Kirchhoff
Profesor na Jindal Global University Law School, Jindal Institute of Behavioural Sciences, O. P. Jindal Global University, Indija
Predsednik Svetskog viktimološkog društva od 2000. do 2003. godine

Ruth Jamieson 
Profesorka na Institute of Criminology and Criminal Justice, School of Law, Queen’s University, Belfast, Severna Irska u penziji

Prof. dr Mark Groenhuisen
Predsednik Svetskog viktimološkog društva (2015-2018), Osnivač i prvi direktor Međunarodnog viktimološkog instituta u Tilburgu (INTERVICT) (2005-2015), redovni profesor na Univerzitetu Tilburg u Holandiji u penziji; član Holandske kraljevske akademije nauka

Prof. dr John Dussich
Prvi generalni sekretar Svetskog viktimološkog društva, Predsednik Svetskog viktimološkog društva (2006-2009), Direktor Tokiwa međunarodnog viktimološkog instituta u Mitu, Japan (2003-2014), Profesor na Graduate School of Victimology, Tokiwa University i Department of Criminology, College of Social Sciences, California State University, Fresno, SAD u penziji; osnivač Nacionalne organizacije za podršku žrtvama u SAD (NOVA)

Prof. dr Jan van Dijk
Profesor emeritus, profesor i u periodu 2006-2012. programski direktor Odseka za viktimologiju i bezbednost na Međunarodnom viktimološkom institutu INTERVICT na Univerzitetu Tilburg u Holandiji u penziji; predsednik Svetskog viktimološkog društva (1997-2000); član GRETA (Grupa eksperata Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima)

Akademik prof. dr Alenka Šelih
Profesorka emerita na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani i članica Slovenačke akademije nauka i umetnosti

Dr Uglješa Zvekić
Bivši Ambasador Republike Srbije pri Ujedinjenim Nacijama i drugim medjunarodnim organizacijama u Ženevi, Predsednik Generalne Skupštine Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) i predsedavajući Ekonomske Komisije UN za Evropu (UNECE) od 2011. do 2013. godine, naučni savetnik i gostujući profesor

Prof. dr Ivo Aertsen
Profesor emeritus na Institutu za kriminologiju Katoličkog univerziteta u Leuvenu (Belgija), jedan od inicijatora osnivanja Evropskog foruma za restorativnu pravdu i prvi predsednik ovog udruženja (2000-2004), član Izvršnog odbora Svetskog viktimološkog društva (2012-2018)

Prof. dr Oliver Bačanović
Redovni profesor na Fakultetu za bezbednost Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“, Skoplje, Severna Makedonija i dekan Fakulteta u periodu od 2013. do 2017.

Boris Tadić
Predsednik Republike Srbije od 2004. do 2012. godine

ČLANOVI:

Dr Vesna Nikolić Ristanović, redovna profesorka Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu u penziji
Članica Evropske akademije nauka i umetnosti
Direktorka Viktimološkog društva Srbije (2006-2020)
Predsednica Evropskog udruženja za kriminologiju (2012-2013)
Predsednica Viktimološkog društva Srbije (1997-2006)

Dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu u penziji

Dr Nevena Petrušić, redovna profesorka
Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti (2010-2015)

Dr Nataša Mrvić-Petrović, naučna savetnica, redovna profesorka
Institut za uporedno pravo, Beograd
Pravni fakultet, Univerzitet Union, Beograd

Dr Branislava Knežić, naučna savetnica Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i redovna profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji

Dr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka u Beogradu u penziji

Dr Milan Škulić, redovni profesor
Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Sudija Ustavnog suda Republike Srbije

Dr Dobrivoje Radovanović, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beograd u penziji;
Direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja (1984-2006)

Dr Danka Radulović, redovna profesorka Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu u penziji

Dr Jovan Ćirić, naučni savetnik
Direktor Instituta za uporedno pravo (2007-2016)
Sudija Ustavnog suda Republike Srbije (2016-2022)

Dr Marinka Cetinić, vanredna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji

Dr Zlatko Nikolić, viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u penziji

Dr Miomira Kostić, redovna profesorka
Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu

Dr Momčilo Grubač, profesor emeritus Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

Dr Snežana Soković, redovna profesorka
Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Dr sci. Borislav Kapamadžija, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu u penziji

Dr Slobodan Savić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji
Predsednik Viktimološkog društva Srbije

Dr Mirjana Obretković, viša naučna saradnica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u penziji i redovna profesorka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Dr Đorđe Alempijević,redovni profesor
Institut za sudsku medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Član Evropskog komiteta za sprečavanje torture

Dr Mitar Kokolj,redovni profesor
Fakultet za evropske pravno-političke studije, Univerzitet Educons, Novi Sad

Dr Zdravko Petrović, advokat, redovni profesor
Pravni fakultet, Univerzitet „Megatrend“, Beograd
Univerzitet „Sigmund Frojd“, Beč

Dr Nadežda Ljubojev, vanredna profesorka
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Univerzitet u Novom Sadu, Zrenjanin

Dr Nevena Vučković Šahović, vanredna profesorka
Pravni fakultet, Univerzitet Union, Beograd (2007-2016); Članica Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija (2003-2009); Profesorka na Univerzitetu Oxford, Velika Britanija, na master programu iz međunarodnog prava ljudskih prava (od 2017.)

Dr Budimir Babović, politikolog u penziji

Dr Zoran Ilić, psihijatar-psihoterapeut
Master Skills, Beograd

Dr Sanja Milivojević, vanredna profesorka na Bristol University; Associate Director of Border Criminologies at Oxford University, Velika Britanija i naučna saradnica na La Trobe University, Australija

Dr Mirjana Dokmanović, naučna saradnica Instituta društvenih nauka u penziji
Direktorka IANSA – Globalne mreže organizacija koje se bore protiv nasilja upotrebom vatrenog i malokalibarskog oruzja, London, Engleska (2011-2012)

Dr Marina Hughson, naučna savetnica, Institut za kriminološka i sociološka, istraživanja, Beograd

Dr Zdravko Skakavac, redovni profesor
Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, Novi Sad

Dr Slađana Jovanović, redovna profesorka
Pravni fakultet, Univerzitet Union, Beograd

Dr Ivana Stevanović, viša naučna saradnica
Direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Predsednica Centra za prava deteta (2008-2019)

Dr Branislava Popović-Ćitić, redovna profesorka
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Dr Biljana Simeunović Patić, redovna profesorka
Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

Dr Sanja Ćopić, vanredna profesorka, viša naučna saradnica
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije

Dr Jelena Srna, redovna profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji

Dr Nataša Tanjević,
Zamenica zaštitnika građana RS

Dr Saša Mijalković, redovni profesor
Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

Dr Danica Vasiljević Prodanović, vanredna profesorka
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Dr Ana Batrićević, viša naučna saradnica
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Dr Aleksandar Jugović, redovni profesor
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Dr Zoran Pavlović, redovni profesor, naučni saradnik
Pravni fakultet Univerzitet privredna akademija, Novi Sad
Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman (2016-2021)

Dr Nikola Petrović, docent
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Filip Mirić, naučni saradnik, stručno-tehnički saradnik za doktorske studije
Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu

Dr Ljupka Petrevska, docentkinja
Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerziteta „Union-Nikola Tesla”, Beograd

Dr Marija Marković, vanredna profesorka
Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Departman za pedagogiju

Dr Slobodan Ćopić, penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova RS

Dr Ivana Vidaković, psihološkinja, geštalt psihoterapeutkinja
ITO United-Change, Beograd
EAPTI Gestalt Studio, Beograd

Dr Natalija Žunić, docentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu u penziji

Dr Vida Vilić, pomoćnica direktora za pravne poslove
Klinika za stomatologiju Niš

Dr Bejan Šaćiri, profesor strukovnih studija, Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković“, Beograd

Dr Tatjana Skakavac, docentkinja
Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, Novi Sad

Dr Ivan Milić, asistent
Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Dr Danijela Spasić, vanredna profesorka
Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

Dr Darko Marković, docent
Pravni fakultet, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad

Dr Laura Maria Stănilă, predavačica
West University Timisoara, Faculty of Law

Dr Zdravko Grujić, docent
Pravni fakultet Univerziteta u Prištini – Kosovska Mitrovica

Dr Neda Savić, аdvokatica, Leskovac

Dr Ivana Janković, docentkinja
Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Dr Radomir Čolaković, redovni profesor
Univerzitet Istočno Sarajevo-Filozofski fakultet

Dr Ljubinko Mitrović, redovni profesor
Fakultet pravnih nauka Panevropskog Univerziteta APEIRON u Banjoj Luci, BiH

Mr Ksenija Savin, istraživačica-saradnica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u penziji

Mr Rodoljub Šabić, advokat, Beograd
Povernik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (2004-2018)

Mr Marija Lukić, nezavisna ekspertkinja, Beograd

Mr Ljiljana Stevković, stručna saradnica u visokom obrazovanju
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Mr Slavko Milić, predsednik Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija“ i Šef odjeljenja za nasilje u porodici i maloljetničku delinkvenciju u Upravi policije, Crna Gora

Dejan Đokić, advokat, Beograd

Radovan Ristanović, Pomoćnik generalnog sekretara u Sektoru za nadzor Poverenika za za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (2011-2015); direktor Inspektorata za rad (2007-2010), Nacionalne službe za zapošljavanje (2004-2007) i Republičke direkcije za robne rezerve (2002-2004)

Goran Kovačević, advokat, Beograd

Olja Jovičić, dipl. pravnica
Zaštitnik građana RS, Beograd

Vesna Stanojević, dipl. pravnica
Savetovalište protiv nasilja u porodici, Beograd

Tamara Lukšić Orlandić, dipl. politikološkinja u penziji; pomoćnica saveznog ministra pravde za ljudska prava u Vladi SRJ (2001-2002), pomoćnica ministra kulture za medije u Vladi Srbije (2002-2004), zamenica Zaštitnika građana za prava deteta (2008- 2014), Beograd

Aleksandar Vučetić, advokat, Beograd

Jasmina Nikolić, dipl. defektološkinja
Direktorka Viktimološkog društva Srbije

Lada Protić, dipl. socijalna radnica

Brankica Grupković, advokatica, Beograd

Mirjana Glišić Smiljanić, novinarka, Beograd

Borivoje Ušćumlić, inženjer u penziji
IG Prometej, Zemun

Ivan Janković, advokat, Beograd

Radmila Gujaničić,
NVO Ženski centar, Užice

Vlada Damljanović, advokat, Užice

Biljana Mihić, dipl. specijalna pedagoškinja-master defektološkinja
Bezbednosno informativna agencija, Beograd

Aleksandra Drecun, dipl. pravnica, Beograd

Snežana Savić, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

Nikola Milošević, sudija Vrhovnog suda u penziji

Nada Banjanin-Đuričić, dipl. sociološkinja
Železničko-tehnička škola, Beograd

Živka Vasilevska, dipl. pravnica u penziji, Beograd

Branislav Stević, dipl. pravnik. Beograd

Jadranka Radovanović, dipl. psihološkinja, psihoterapeutkinja, Beograd

Milan Vujin, advokat, Beograd

Aleksandra Petrović, novinarka
„Politika“, Beograd

Aranđel Markićević, Ministar pravde RS od 1994-1998, sudija Saveznog ustavnog suda

Svetlana Šuhartović, dipl. psihološkinja, Požarevac

Nadežda Radović, profesorka, novinarka, Beograd

Mitar Đurašković, dipl. pravnik, penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova RS

Dragana Pavlović, sudija za prekršaje u penziji, Beograd

Jovanka Brkić, profesorka u penziji, Velika Plana

Jelena Dimitrijević Vavan, dipl. specijalna pedagoškinja

Katarina Pašić, dipl. pravnica
Međuopštinska organizacija civilnih invalida rata, Valjevo

Mirjana Tripković, dipl. psihološkinja, specijalistkinja medijacije
Konsaltingtri DOO

Jelena Grujić Zindović, etnološkinja i antropološkinja
Novinarka listova Vreme i NIN, Beograd

Olga Vučković-Kićanović, dipl. pravnica
Fides – Centar za radno pravo i ljudske resurse, Beograd

Danijela Bjelić, dipl. specijalna pedagoškinja
Silver Pine Medical Group, PLC, SAD

Ljiljana Čumura, dipl. sociološkinja-master,
Nezavisna samostalna edukatorka i ekspertkinja VCC Academy of Education, Omladinski klub Bačka Palanka

Slobodan Vukašinović, advokat
Advokatska kancelarija Vukašinović, Beograd

Milan Ilijin, službenik
Prijatelji dece Zemuna, Zemun

Jelena Grujić, master sociološkinja, asistentkinja
Univerzitet EDUCONS, Sremska Kamenica

Gianfranco D’Eramo,
Nezavisni konsultant u oblasti ljudskih prava

Andrea Stević, master pravnica, Trebinje, Republika Srpska, BiH

Siniša Moravac, student osnovnih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Viktor Ročić, policijski službenik, MUP RS

Milica Stanković, sudijska pomoćnica u Apelacionom sudu u Nišu, službenica u Službi za žrtve i svedoke pri Višem sudu u Nišu i doktorandkinja na Pravnom fakultetu u Nišu

Dušan Stanković, policijski službenik, MUP RS

Мilena Savić, profesorka geografije

Milica Luković Radaković, master defektološkinja
Asistentkinja u Viktimološkom društvu Srbije
Rukovoditeljka službe VDS info i podrška žrtvama

Gabrijela Stojković Miletić, master sociološkinja
Visoka škola socijalnog rada

Miroslav Zdravković, PPT manipulant

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h