Materijal za žrtve i svedoke

SLUŽBE ZA PODRŠKU ŽRTVAMA

• Vodič kroz organizacije za pomoć i podršku žrtvama u Srbiji, Viktimološko društvo Srbije, Beograd, 2018.

• Interaktivna mapa službi i institucija za pružanje pomoći i podrške žrtvama krivičnih dela u Srbiji.ŽRTVA I SVEDOK NA SUDU

• Vodič za žrtve kroz krivičnopravni sistem Srbije, Viktimološko društvo Srbije, Beograd, 2018.

• Vodič: Prvi put na sudu i prvi put u sudu!, Komitet pravnika za ljudska prava, YUCOM, Beograd, 2017.

• Informator za svedoke/oštećene u sudskom postupku, Astra, Beograd.

• Šta da radim kad mi stigne poziv za svedočenje?, Komitet pravnika za ljudska prava, YUCOM, Beograd, 2019.

• Vodič za samozastupanje građana – parnični postupak i postupak pred nezavisnim institucijama, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beograd, 2017.

• Vodič za ostvarivanje prava na sudskog tumača – prevodioca, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beograd, 2018.

• Кako da ostvarite pravo na besplatnu pravnu pomoć: Praktičan vodič za građane, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beograd, 2021.

• Vodič za oslobođenje od sudskih troškova - troškovi u parničnom postupku i kako ih se osloboditi, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beograd, 2018.ZAŠTITA OD NASILJA

Kako prepoznati nasilje u parnerskom odnosu i porodici i zaštititi se od njega

• Nasilje ne treba da bude tajna, Autonomni ženski centar, Beograd, 2011.

• Prepoznaj nasilje u partnerskim odnosima – Vodič za mlade, Autonomni ženski centar, Beograd, 2011.

• Kako izaći iz nasilne veze: Priručnik ženama za život bez nasilja, Autonomni ženski centar, Beograd, 2019.

• Sigurnosni plan – Plan zaštite od nasilja u porodici, Autonomni ženski centar, Beograd.

• Pravni postupci za zaštitu od nasilja u porodici, Autonomni ženski centar, Beograd.

• Pozovite policiju - Informativni letak o policijskim intervencijama u slučajevima nasilja u porodici , Autonomni ženski centar, Beograd.

• Postupanje CSR u situacijama nasilja u porodici: Nadležnosti, Autonomni ženski centar, Beograd.

• Vodič za mapiranje potreba žrtava, procenu rizika i zaštitu od nasilja u porodici, Viktimološko društvo Srbije, 2022.Seksualno nasilje i kako se zaštititi

• Silovanje na dejtu, Autonomni ženski centar, Beograd.

• Seksualno nasilje: Razumevanje iskustva trauma, Autonomni ženski centar, Beograd, 2009.

• Silovanje je zločin: Priručnik za žene koje su preživele seksualno nasilje, Autonomni ženski centar, Beograd, 2009.

• Osvetnička pornografija, Autonomni ženski centar, Beograd.

• Štetnost pornografije – Porno industrija i nasilje prema ženama, Autonomni ženski centar, Beograd.Šta je digitalno nasilje i kako se zaštititi?

• Digitalno nasilje, Autonomni ženski centar, Beograd.

• Digitalno nasilje u partnerskim odnosima, Autonomni ženski centar, Beograd.Kako unaprediti svoju ličnu bezbednost?

• Koliko sam bezbedna: Bezbednosne preporuke za žene i devojke, Autonomni ženski centar i OEBS, Beograd, 2014.Zaštita od trgovine ljudima i drugih vidova eksploatacije

• Brošura o uslugama za osobe u riziku i žrtve trgovine ljudima, Astra, Beograd.

• Preporuke za sprečavanje radne eksploatacije, Astra, Beograd, 2020.Nasilje nad decom

• Opasnosti gruminga, Autonomni ženski centar, Beograd.ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE

• Nemoj da tolerišeš diskriminaciju traži zaštitu i reaguj, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, 2017.

• Prepoznaj i prijavi diskriminaciju, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, 2020.

• Diskriminacija, Autonomni ženski centar, Beograd.

• Vodič kroz postupke za zaštitu prava žrtava rodno zasnovane diskriminacije i nasilja pred nezavisnim telima u Srbiji, Viktimološko društvo Srbije, Beograd, 2019.

• Vodič za zaštitu žena od rodno zasnovane diskriminacije i povrede prava u oblasti rada i zapošljavanja, Viktimološko društvo Srbije, Beograd, 2020.

• Za Srbiju bez diskriminacije: Vodič kroz institucionalnu zaštitu od diskriminacije nacionalnih manjina, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, 2014.NEZAVISNA TELA

• Upoznaj Zaštitnika građana, OEBS, Beograd, 2009.

• Brošura Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, 2017.