Članovi VDS
 

POČASNI ČLANOVI:

Prof. dr Betsy Stanko
Viša savetnica za stratešku analizu u Metropolitan Police u penziji, London, Velika Britanija; Profesorka emerita na Royal Holloway University of London
 

Prof. dr Živojin Aleksić

redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji

 

Prof. dr Dušan Cotič

Ministar pravde, sudija Saveznog suda i profesor krivičnog prava na Beogradskom univerzitezu u penziji; jedan od osnivača Komisije Ujedinjenih nacija za prevenciju i kontrolu kriminaliteta; predsednik Viktimološkog društva Srbije (2006-2009)


Prof. dr Gerd Ferdinand Kirchhoff
Profesor na Jindal Global University Law School, Jindal Institute of Behavioural Sciences, O. P. Jindal Global University, Indija

Predsednik Svetskog viktimološkog društva od 2000. do 2003. godine

 

Ruth Jamieson
Profesorka na Institute of Criminology and Criminal Justice, School of Law, Queen's University, Belfast, Severna Irska u penziji

Prof. dr Mark Groenhuisen
Predsednik Svetskog viktimološkog društva (2015-2018), Osnivač i prvi direktor Međunarodnog viktimološkog instituta u Tilburgu (INTERVICT) (2005-2015), redovni profesor na Univerzitetu Tilburg, Holandija;
član Holandske kraljevske akademije nauka
 

Prof. dr John Dussich

Prvi generalni sekretar Svetskog viktimološkog društva, Predsednik Svetskog viktimološkog društva (2006-2009), Direktor Tokiwa međunarodnog viktimološkog instituta u Mitu, Japan (2003-2014), Profesor na Graduate School of Victimology, Tokiwa University i Department of Criminology, College of Social Sciences, California State University, Fresno, SAD; osnivač Nacionalne organizacije za podršku žrtvama u SAD (NOVA)

 

Prof. dr Jan van Dijk

Profesor emeritus, profesor i u periodu 2006-2012. programski direktor Odseka za viktimologiju i bezbednost na Međunarodnom viktimološkom institutu INTERVICT na Univerzitetu Tilburg u Holandiji; predsednik Svetskog viktimološkog društva (1997-2000); član GRETA (Grupa eksperata Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima)

 

Akademik prof. dr Alenka Šelih

Profesorka emerita na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani i članica Slovenačke akademije nauka i umetnosti

 

Dr Uglješa Zvekić

Bivši Ambasador Republike Srbije pri Ujedinjenim Nacijama i drugim medjunarodnim organizacijama u Ženevi, Predsednik Generalne Skupštine Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) i predsedavajući Ekonomske Komisije UN za Evropu (UNECE) od 2011. do 2013. godine, naučni savetnik i gostujući profesor

 

Prof. dr Ivo Aertsen

Profesor emeritus na Institutu za kriminologiju Katoličkog univerziteta u Leuvenu (Belgija), jedan od inicijatora osnivanja Evropskog foruma za restorativnu pravdu i prvi predsednik ovog udruženja (2000-2004), član Izvršnog odbora Svetskog viktimološkog društva (2012-2018) 

 

Prof. dr Oliver Bačanović

Redovni profesor na Fakultetu za bezbednost Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“, Skoplje, Severna Makedonija i dekan Fakulteta u periodu od 2013. do 2017.

 

Boris Tadić
Predsednik Republike Srbije od 2004. do 2012. godine

 

ČLANOVI:

 

Dr Vesna Nikolić Ristanović, redovna profesorka

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Članica Evropske akademije nauka i umetnosti

Direktorka Viktimološkog društva Srbije (2006-2020)

Predsednica Evropskog udruženja za kriminologiju (2012-2013)

Predsednica VDS (1997-2006)


Dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu u penziji
 

Dr Nevena Petrušić, redovna profesorka
Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti (2010-2015)

 

Dr Nataša Mrvić-Petrović, naučna savetnica, redovna profesorka

Institut za uporedno pravo, Beograd

Pravni fakultet, Univerzitet Union, Beograd


Dr Branislava Knežić, naučna savetnica, redovna profesorka
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka u Beogradu u penziji


Dr Milan Škulić, redovni profesor
Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Sudija Ustavnog suda Republike Srbije


Dr Dobrivoje Radovanović, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beograd u penziji; Direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja (1984-2006)

 

Dr Danka Radulović, redovna profesorka
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Dr Jovan Ćirić, naučni savetnik
Direktor Instituta za uporedno pravo (2007-2016), Beograd

Sudija Ustavnog suda Republike Srbije
 

Dr Marinka Cetinić, vanredna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji

 

Dr Zlatko Nikolić, viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u penziji

 
Dr Miomira Kostić, redovna profesorka
Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
 

Dr Momčilo Grubač, profesor emeritus Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu


Dr Snežana Soković, redovna profesorka
Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

 

Dr sci. Borislav Kapamadžija, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu u penziji

 

Dr Slobodan Savić, redovni profesor
Institut za sudsku medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Predsednik Viktimološkog društva Srbije

 

Dr Mirjana Obretković, viša naučna saradnica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u penziji i redovna profesorka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

 

Dr Đorđe Alempijević, redovni profesor
Institut za sudsku medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Član Evropskog komiteta za sprečavanje torture

Dr Mitar Kokolj, redovni profesor

Fakultet za evropske pravno-političke studije, Univerzitet Educons, Novi Sad

Dr Zdravko Petrović, advokat, redovni profesor

Pravni fakultet, Univerzitet „Megatrend“, Beograd

Univerzitet „Sigmund Frojd“, Beč


Dr Nadežda Ljubojev, vanredna profesorka
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Univerzitet u Novom Sadu, Zrenjanin

Dr Nevena Vučković Šahović, vanredna profesorka
Pravni fakultet, Univerzitet Union, Beograd (2007-2016); Članica Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija (2003-2009); Profesorka na Univerzitetu Oxford, Velika Britanija, na master programu iz međunarodnog prava ljudskih prava (od 2017.)

 

Dr Budimir Babović, politikolog u penziji

 

Dr Zoran Ilić, psihijatar-psihoterapeut
Master Skills, Beograd

Dr Sanja Milivojević, Research Fellow in Criminology at La Trobe University, Australija; Associate Director of Border Criminologies at Oxford University, Velika Britanija


Dr Mirjana Dokmanović, naučna saradnica

Institut društvenih nauka, Beograd

 

Dr Marina Hughson, naučna savetnica, Institut za kriminološka i sociološka, istraživanja, Beograd

 
Dr Zdravko Skakavac
, redovni profesor
Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, Novi Sad

Dr Slađana Jovanović, redovna profesorka
Pravni fakultet, Univerzitet Union, Beograd

Dr Ivana Stevanović, viša naučna saradnica
Direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Predsednica Centra za prava deteta (2008-2019)
 

Dr Branislava Popović-Ćitić, redovna profesorka

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
 

Dr Biljana Simeunović Patić, redovna profesorka
Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd
 

Dr Sanja Ćopić, viša naučna saradnica
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije
 

Dr Jelena Srna, redovna profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji

 

Dr Nataša Tanjević, Zamenica zaštitnika građana RS

 

Dr Saša Mijalković, redovni profesor

Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

 

Dr Danica Vasiljević Prodanović, vanredna profesorka
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
 

Dr Ana Batrićević, viša naučna saradnica

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

 

Dr Aleksandar Jugović, redovni profesor

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

 

Dr Zoran Pavlović, redovni profesor, naučni saradnik

Pravni fakultet Univerzitet privredna akademija, Novi Sad

Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman

 

Dr Nikola Petrović, docent

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Dr Filip Mirić, naučni saradnik, stručno-tehnički saradnik za doktorske studije

Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
 

Dr Ljupka Petrevska, docentkinja

Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerziteta „Union-Nikola Tesla”, Beograd

 

Dr Marija Marković, docentkinja

Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Departman za pedagogiju

 

Dr Slobodan Ćopić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
 

Dr Ivana Vidaković, psihološkinja, geštalt psihoterapeutkinja

ITO United-Change, Beograd

EAPTI Gestalt Studio, Beograd
 

Dr Natalija Žunić, docentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu u penziji
 

Dr Vida Vilić, pomoćnica direktora za pravne poslove

Klinika za stomatologiju Niš

 

Dr Bejan Šaćiri, viši predavač, Visoka medicinska škola strukovnih studija "Milutin Milanković", Beograd
 

Dr Tatjana Skakavac, docentkinja

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, Novi Sad

 

Dr Ivan Milić, asistent

Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

 

Dr Danijela Spasić, docentkinja

Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

 

Dr Darko Marković, docent

Pravni fakultet, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad

Policijski službenik MUP RS u penziji

 

Dr Laura Maria Stănilă, predavačica

West University Timisoara, Faculty of Law

 

Dr Zdravko Grujić, docent

Pravni fakultet Univerziteta u Prištini – Kosovska Mitrovica

 

Dr Neda Savić, Niš

 

Mr Ksenija Savin, istraživačica-saradnica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u penziji

 

Mr Rodoljub Šabić, advokat, Beograd

Povernik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (2004-2018)
 

Mr Marija Lukić, nezavisna ekspertkinja, Beograd

 

Mr Ljiljana Stevković, asistentkinja

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
 

Mr Slavko Milić, predsednik Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija“ i Šef odjeljenja za nasilje u porodici i maloljetničku delinkvenciju u Upravi policije, Crna Gora

 

Dejan Đokić, advokat, Beograd
 

Radovan Ristanović, Pomoćnik generalnog sekretara u Sektoru za nadzor Poverenika za za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (2011-2015); direktor Inspektorata za rad (2007-2010), Nacionalne službe za zapošljavanje (2004-2007) i Republičke direkcije za robne rezerve (2002-2004)

 

Goran Kovačević, advokat, Beograd

Olja Jovičić, Generalna sekretarka stručne službe Zaštitnika građana

Zaštitnik građana RS, Beograd

Vesna Stanojević, dipl. pravnica
Savetovalište protiv nasilja u porodici, Beograd

Tamara Lukšić Orlandić, dipl. politikološkinja u penziji; pomoćnica saveznog ministra pravde za ljudska prava u Vladi SRJ (2001-2002), pomoćnica ministra kulture za medije u Vladi Srbije (2002-2004), zamenica Zaštitnika građana za prava deteta (2008- 2014), Beograd
 

Lada Protić, dipl. socijalna radnica


Aleksandar Vučetić, advokat, Beograd

Jasmina Nikolić, dipl. defektološkinja
Rukovoditeljka službe VDS info i podrška žrtvama, Viktimološko društvo Srbije, Beograd

Direktorka Viktimološkog društva Srbije
 

Brankica Grupković, advokatica, Beograd


Mirjana Glišić Smiljanić, novinarka, Beograd

Borivoje Ušćumlić, inženjer, IG Prometej, Zemun

Ivan Janković, advokat, Beograd

Radmila Gujaničić, NVO Ženski centar, Užice

Vlada Damljanović, advokat, Užice

Biljana Mihić, dipl. specijalna pedagoškinja-master defektološkinja, Bezbednosno informativna agencija, Beograd

Aleksandra Drecun, dipl. pravnica, Beograd

Snežana Savić, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji
 

Nikola Milošević, sudija Vrhovnog suda u penziji


Nada Banjanin-Đuričić, dipl. sociološkinja, Železničko-tehnička škola, Beograd

Živka Vasilevska, dipl. pravnica u penziji,  Beograd

Branislav Stević, dipl. pravnik, Beograd

Jadranka Radovanović, dipl. psihološkinja, psihoterapeutkinja, Beograd

 

Milan Vujin, advokat, Beograd

 

Aleksandra Petrović, novinarka, „Politika“, Beograd

 

Aranđel Markićević, Ministar pravde RS od 1994-1998, sudija Saveznog ustavnog suda

 

Svetlana Šuhartović, dipl. psihološkinja, Požarevac

 

Nadežda Radović, profesorka, novinarka, Beograd

Mitar Đurašković, dipl. pravnik, Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, MUP RS, Uprava granične policije, Beograd


Dragana Pavlović, sudija za prekršaje u penziji, Beograd

Jovanka Brkić, profesorka u penziji, Velika Plana

Jelena Dimitrijević Vavan, dipl. specijalna pedagoškinja

Katarina Pašić, dipl. pravnica, Međuopštinska organizacija civilnih invalida rata, Valjevo

Mirjana Tripković, dipl. psihološkinja, specijalistkinja medijacije, koordinatorka u Službi VDS info i podrška žrtvama, Viktimološko društvo Srbije, Beograd


Jelena Grujić Zindović, etnološkinja i antropološkinja, novinarka listova Vreme i NIN, Beograd

 

Olga Vučković-Kićanović, dipl. pravnica, Fides – Centar za radno pravo i ljudske resurse, Beograd


Danijela Bjelić, dipl. specijalna pedagoškinja, Silver Pine Medical Group, PLC, SAD

 

Ljiljana Čumura, dipl. sociološkinja-master, nezavisna samostalna edukatorka i ekspertkinja

VCC Academy of Education, Omladinski klub Bačka Palanka


Slobodan Vukašinović, advokat, Advokatska kancelarija Vukašinović, Beograd

 

Milan Ilijin, službenik, Prijatelji dece Zemuna, Zemun

 

Jelena Grujić, master sociološkinja, asistentkinja, Univerzitet EDUCONS, Sremska Kamenica

 

Gianfranco D’Eramo, nezavisni konsultant u oblasti ljudskih prava

 

Andrea Stević, master pravnica, Trebinje, Republika Srpska, BiH

 

Siniša Moravac, student osnovnih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

 

Viktor Ročić, policijski službenik, MUP RS

 

Milica Stanković, sudijska pomoćnica u Apelacionom sudu u Nišu, službenica u Službi za žrtve i svedoke pri Višem sudu u Nišu i doktorandkinja na Pravnom fakultetu u Nišu

 

Dušan Stanković, policijski službenik, MUP RS

 

Мilena Savić, profesorka geografije

 

 
 
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE