Realizovani projekti
  Zalaganje za uspostavljanje dijaloga sa nadležnim državnim institucijama i nezavisnim telima o rodnoj diskriminaciji i rodno baziranom nasilju  
  Podizanje svesti o pravima žrtava u Srbiji  
  Prikupljanje i beleženje podataka o slučajevima nasilja nad Romkinjama  
  Univerzitetska podrška žrtvama seksualnog nasilja: Trening za održive studentske službe  
  Ne dozvolimo da žrtve nasilja ostanu same!  
  Istraživanje organizacija i institucija na teritoriji Srbije

koje pružaju pomoć i podršku žrtvama kriminaliteta

 
 

Projekat

ALTERNATIVE

 
  Monitoring susedstva: Prevencija i suzbijanje nasilja u lokalnm zajednicama  
  Promovisanje alternativnih sankcija i
mera restorativne pravde
 
  Poboljšanje pristupa obrazovanju dece tražilaca azila u Srbiji

i prevencija rodno zasnovanog nasilja

 

 

 

2013-2015
 

 

Rad na povezivanju: Poboljšanje upućivanja i obrazovnog sistema za borbu protiv nasilja

kroz obuku mladih praktičara u četiri države

 

 

 

Podrška žrtvama nasilja, diskriminacije i zlostavljanja na radnom mestu

 

Glavne aktivnosti projekta su usmerene na prevenciju i pomoć ženama žrtvama nasilja u porodici i diskriminacije i zlostavljanja na radu. Novine i ono što čini ovaj projekat jedinstvenim u Srbiji su: Promovisanje medijacije kao vida restorativne pravde i načina za rešavanje konflikata; Podrška ženama žrtvama na sudu u cilju njihovog osnaživanja i smanjenja odustajanja od sudskog gonjenja počinioca.

 

Projekat je finansiran od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike u okviru zajedničkog projekta Ujedinjenih nacija u Srbiji „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“.

 

 

 

2010-2013
Priprema za izlazak na slobodu i socijalna integracija osuđenica

 

Projekat pod nazivom Priprema za izlazak na slobodu i socijalna integracija osuđenica, počeo je aprila 2012. godine i trajao je do kraja decembra 2012.g.. Projekat je imao za cilj uključivanje pripreme osuđenica za izlazak iz zatvora kao stalnog dela tretmana koji sprovodi služba za tretman u KPZ za žene u Požarevcu, a po ugledu na programe koji postoje u svetu. Takođe, cilj projekta je bio i da se kroz uvođenje jednog novog pristupa pripremi osuđenica za izlazak na slobodu, prevaziđe trenutni nedostatak sistemskog rešenja u vezi sa pripremom osuđenica za izlazak iz zatvora i njihovu socijalnu reintegraciju i inkluziju. Projekat se realizuje kroz dve osnove grupe aktivnosti:
- Radionice za pripremu osuđenica za izlazak na slobodu. Ova aktivnost uključila je razvijanje, pripremu i realizaciju dve serije radionica za osuđenice u cilju njihovog osnaživanja i pripreme za izlazak na slobodu. Radionice su organizovane za dve grupe osuđenica (oktobar-novembar i novembar-decembar 2012. godine). Svakoj seriji radionica prisustvovalo je između 10 i 12 osuđenica, a svaka radionica posvećena je određenoj temi.
- Kontinuirana podrška osuđenicama tokom pripreme za izlazak na slobodu i nakon izlaska iz Kazneno-popravnog zavoda za žene. Ova aktivnost se sprovodi na dva novoa: tokom boravka osuđenice u KPZ za žene a u okviru pripreme za izlazak na slobodu i nakon izlaska osuđenice na slobodu. Podrška podrazumeva pružanje psiho-socijalne podrške (emotivna podrška, odnosno osnaživanje osuđenice i pružanje relevantnih informacija) i pravne pomoći (pravnih informacija i saveta, a po potrebi i pisanje podnesaka). Podrška se pruža u prostorijama KPZ za žene u Požarevcu ili u kancelariji VDS, putem individualnih razgovora, ali i putem pisama i telefona.

U realizaciju ove aktivnosti neposredno su uključene: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Sanja Ćopić, Jasmina Nikolić, Mirjana Tripković, adv. Momčilo Jovanovič, Jelena Srnić, Ljiljana Stevković i Zorica Milosavljević.

Projekat se realizujovao uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) kroz program Socijalna tranzicija.

 

 

Ljudska prava žena u zatvoru - Zalaganje za žene žrtve nasilja koje se nalaze u zatvoru

 

Viktimološko društvo Srbije je realizovalo dvogodišnji (2011-2013) projekat pod nazivom Ljudska prava žena u zatvoru - Zalaganje za žene žrtve nasilja koje se nalaze u zatvoru. Projekat je imao za cilj da doprinese poboljšanju uslova života žena u Kazneno-popravnom zavodu za žene u Požarevcu, osnaživanju zatvorenica, posebno onih koje su ranije trpele nasilje, i pružanju podrške u procesu njihove reintegracije. Uz to, ovaj projekat treba da doprinese smanjivanju marginalizacije i diskriminacije pojedinih kategorija zatvorenica, kao i jačanju kapaciteta zatvorskog osoblja za senzitivan odnos prema osuđenicama, posebno onima koje su bile žrtve nasilja.

Tokom 2011. godine realizovane su sledeće aktivnosti:
• Istraživanje uslova u KPZ za žene i nivoa poštovanja ljudskih prava osuđenica. U okviru ove aktivnosti realizovano je sledeće:
o Organizovana je radionica za volontere-ke VDS (13. april 2011. godine) s ciljem njihovog upoznavanja sa projektom, sistemom izvršenja krivičnih sankcija, s posebnim akcentom na međunarodne i evropske standarde u vezi sa izvršenjem kazne lišenja slobode, kao i sa instrumentima koji se koriste za prikupljanje podataka o uslovima u zatvoru i nivou poštovanja prava osuđenica.
o Pravljenje instrumenata za prikupljanje podataka.
o Prikupljanje podataka, i to:
Posmatranjem uslova u zatoru (poseta KPZ za žene organizovana je 26. aprila 2011. godine za grupa od 6 volontera i 2 koordinatorke projektnih aktivnosti),
Putem intervjua sa osuđenicama i zaposlenima u KZP za žene u Požarevcu.
• Kampanja za zlostavljene žene koje su počinile (bilo kakav) zločin zbog nasilja koje su trpele, kojom je nastavljena, pre devet godina započeta kampanja Amnestija za žrtve nasilja - Dokle robijom na robiju?. U okviru ove aktivnosti, identifikovane su žene koje će u narednom periodu činiti ključnu ciljnu grupu za zalaganje – starije žene (preko 60 godina) koje su bile žrtve višegodišnjeg porodičnog nasilja i koje su u vezi sa njim izvršile krivično delo.
• Pružanje podrške osuđenicama, i to: emotivne podrške, praktične pomoći i pravne pomoći. Podrška se pruža tokom direktnih kontakata sa osuđenicama, koji se odvijaju u KPZ za žene, kao i putem pisama i telefonskih razgovora.
• Lobiranje državnih organa – u okviru ove aktivnosti održani su sastanci sa predstavnicima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Republike Srbije i upravnicom KPZ za žene Ankom Gogić-Mitić.
• Podizanje svesti javnosti o ženama u zatvoru i njihovim problemima – Viktimološko društvo Srbije je organizovalo konferenciju za štampu 5. maja 2011. godine u Beogradu. Cilj konferencije je bio da upozna javnost sa projektom i aktivnostima vezanim za projekat, kao i da skrene pažnju javnosti na probleme ženskog zatvora, kao i samih zatvorenica. Na konferenciji su govorile: Jasmina Nikolić, rukovoditeljka službe VDS info i podrška žrtvama, Anka Gogić-Mitić, upravnica KPZ za žene i prof. dr Vesna Nikolić-Ristanovic, direktorka Viktimološkog društva Srbije.
• Organizovanje serije od šest radionica za osuđenice pod nazivom Ka životu bez nasilja. Radionice su organizovane za grupu od 10 osuđenica, s ciljem da žene nauče da prepoznaju nasilje, viktimizaciju i nasilničko ponašanje, da prepoznaju psihičke procese u sebi i drugima vezano za nasilje, da steknu veštine i znanja neophodna za konstruktivno nošenje sa konfliktima, za izlazak iz situacije nasilja i prevenciju sopstvenog nasilnog ponašanja, kao i da se osnaže za jedan kvalitetniji odnos sa sobom i drugima. Radionice se organizuju u periodu oktobar-decembar 2011. godine u prostorijama KPZ za žene. Radionice su koncipirale i realizovale: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Sanja Ćopić i Jasmina Nikolić.

Tokom 2012. godine nastavljene su aktivnosti na planu zalaganja za poboljšanje položaja žena u zatvoru, kako na individualnom, tako i na opštem nivou:
• Nastavljena je kampanja Amnestija za žene žrtve nasilja koje su izvršile krivično delo. Putem istraživanja uslova u zatvoru i kroz pružanje neposredne podrške osuđenicama koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora identifikovane su osuđenice koje su uključene u kampanju. U okviru kampanje organizovano je potpisivanje peticije za pomilovanje tri žene koje su delo izvršile u vezi sa nasiljem kome su prethodno bile izložene. Prikupljeno je 103 potpisa pojedinaca i organizacija širom Srbije. Pored toga, nadležnim sudovima su dostavljena pisma podrške molbama za uslovni otpust za dve žene. Rezultati ovih aktivnosti su: dve žene su dobile uslovni otpust, dve žene su odbijene za pomilovanje a za jednu ženu koja je u međuvremenu dobila uslovni otpust odluka o pomilovanju nije doneta.
• Tokom 2012. godine nastavljena je saradnja sa Helsinškim odborom za ljudska prava u pogledu pokretanja kampanje povodom 16 dana aktivizma, a vezano za zalaganje za pomilovanje žena koje su bile žrtve nasilja u porodici i u vezi sa tim izvršile krivično delo. S tim u vezi, u toku je priprema javnog slušanja koje će se organizovati 26. nobembra 2012. godine u Skupštini RS a povodom 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
• Nastavilo se i sa lobiranjem državnih organa, pa su u okviru ove aktivnosti održani sastanci sa upravnicom KPZ za žene Ankom Gogić-Mitić i načelnicom službe za tretman, zamenikom Ombudsmana za zaštitu prava lica lišenih slobode, a aktivnosti su realizovane i u okviru Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, o čemu će više reči biti u nastavku izveštaja.

U realizaciju aktivnosti koje se odnose na zalaganje u okviru ovog projekta neposredno su bile uključene prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, Jasmina Nikolić i Sanja Ćopić.

Aktivnosti na zalaganju su realizovane u okviru projekta koji se realizuje uz finansijsku podršku Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte (Mađarska).


 

Okrugli sto Od zatvora do života bez nasilja: Ljudska prava žena u zatvoru

 

Ljudska prava žena u zatvoru - Zalaganje za žrtve nasilja koje se nalaze u zatvoru

 

Informator za žene koje odlaze na izdržavanje kazne u KPZ za žene u   Požarevac

 

Informator za žene koje su izašle iz zatvora  

 

 

Mapiranje obima i karakteristika rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada
i odgovora društva na nju


Aprila 2011. godine, Viktimološko društvo Srbije je počelo sa realizacijom jednogodišnjeg projekta pod nazivom Mapiranje obima i karakteristika rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada i odgovora društva na nju. Ovaj projekat je deo šireg programa Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) Unapređenje ekonomskih i socijalnih prava žena u Srbiji i u Crnoj Gori. Projekat Mapiranje obima i karakteristika rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada i odgovora društva na nju ima za cilj da doprinese poboljšanju sveukupnog položaja žena na tržištu rada i zaštiti žena koje su izložene različitim oblicima diskriminacije na tržištu rada i to kroz unapređenje odgovora države na rodno zasnovanu diskriminaciju na tržištu rada. U okviru projekta realizuju se dva istraživanja:
1. Istraživanje obima, strukture i karakteristika diskriminacije žena na tržištu rada, koje ima za cilj dolaženje do podataka o obimu, strukturi i karakteristikama diskriminacije žena na tržištu rada u Srbiji.
2. Istraživanje organizacija i institucija koje dolaze u kontakt sa slučajevima rodne diskriminacije na tržištu rada i koje su u mogućnosti da reaguju u tim situacijama i pruže pomoć i podršku ženama koje se suočavaju sa diskriminacijom u ovom segmentu društvenih odnosa, koje ima za cilj da identifikuje ove institucije i organizacije u Srbiji i njihove kapacitete u pogledu reagovanja u slučajevima rodne diskriminacije na tržištu rada i evidentiranja podataka o ovoj pojavi.
Tokom 2011. godine realizovane su sledeće aktivnosti:
• Održan je konsultativni sastanak u Beogradu, 20. juna 2011. godine, i to kao pripremna aktivnost za sprovođenje istraživanja organizacija i institucija koje dolaze ili mogu da dođu u kontakt sa slučajevima diskriminacije žena na tržištu rada. Sastanku su prisustvovale predstavnice državnih institucija, nezavisnih tela, nevladinih i međunarodnih organizacija.
• Analiza početnog stanja - prikupljanje podataka i analiza postojećeg zakonodavstva, izveštaja i drugih materijala državnih organa, institucija i nezavisnih državnih tela, koji dolaze u kontakt sa slučajevima rodne diskriminacije na tržištu rada i koji su u mogućnosti da reaguju u tim situacijama i pruže pomoć, kao i dosadašnjih istraživanja koja su se bavila pitanjem diskriminacije na tržištu rada.
• Pravljenje upitnika za prikupljanje podataka u okviru oba pomenuta istraživanja.
• Pilot istraživanje u cilju testiranja instrumenta za prikupljanje podataka o obimu, strukturi i karakteristikama diskriminacije žena na tržištu rada
• Obuka anketara/anketarki – jednodnevnu obuku, koja je održana 15. jula 2011. godine u Beogradu, prošlo je 16 osoba, koje su potom prikupljale podatke na terenu putem neposrednih intervjua. Cilj obuke je bio upoznavanje anketara-ki sa predmetom, ciljevima i metodologijom istraživanja.
• Prikupljanje podataka – za prikupljanje podataka korišćena je motoda ispitivanja i to putem intervjua (u oba pomenuta istraživanja) i (elektronske) ankete (u okviru istraživanja postojećih institucija i organizacija).
• Obrada podataka.

Tokom 2012. godine realizovane su sledeće aktivnosti:
• Analiza prikupljenih podataka u okviru napred pomenutih istraživanja i pisanje istraživačkog izveštaja.
• U saradnji sa UN Women, 12. juna 212. godine u Beogradu je organizovan okrugli sto na kome su prezentovani rezultati napred pomenutih istraživanja a u cilju dobijanja sugestija od strane učesnika u pogledu razvijanja preporuka. Na okruglom stolu je učestvovalo 15 predstavnika relevantnih državnih institucija, nezavisnih državnih tela i nevladinih organizacija.
• Kreiranje elektronske baze podataka postojećih institucija i organizacija koje dolaze ili bi mogle da dođu u kontakt sa slučajevima diskriminacije žena na tržištu rada.
• Pravljenje brošure o tome kome mogu da se obrate žene koje dožive diskriminaciju ili drugi oblik kršenja prava na tržištu rada, i to kako prilikom zapošljavanja, tako i na radu.
• Organizovana je promocija knjige Diskriminacija žena na tržištu rada u Srbiji. Promocija je održana 26. septembra 2012. godine u Medija centru. Na promociji su govorili Asya Varbanova, projektna menadžerka u UN Women i autori knjige.

Rezultati istraživanja sprovedenih u okviru ovog projekta objavljeni su u knjizi: Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S., Nikolić, J., Šaćiri, B. (2012) Diskriminacija žena na tržištu rada u Srbiji, Beograd: Viktimološko društvo Srbije i Prometej-Beograd.

Projekat je bio deo programa Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) Unapređenje ekonomskih i socijalnih prava žena u Srbiji i u Crnoj Gori, koji je finansijski podržan od strane Vlade Kraljevine Norveške.

 

 

Intensifying anti-corruption policy in Serbia by furthering law enforcement transparency and evidence based policy making


Istraživački projekat Intensifying anti-corruption policy in Serbia by furthering law enforcement transparency and evidence based policy makingrealizovan je u periodu od 1. oktobra 2010. do 1. oktobra 2011. godine. Projekat je realizovan u saradnji sa Univerzitetom u Tilburgu (Holandija). Uloga VDS u realizaciji ovog projekta bila je: administriranje projekta, organizovanje sastanaka projektnog odbora, fokus grupa i slično, dok je Jelena Dimitrijević, članica VDS, bila uključena kao lokalna mlada istraživačica na ovom projektu.

Glavne projektne aktivnosti uključile su:
• Organizovanje sastanaka sa predstavnicima nadležnih državnih organa i institucija (Ministrarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Saveta za borbu protiv korupcije, Agencije za borbu protiv korupcije, tužilaštava, sudova, Republičkog zavoda za statistiku i tako dalje)
• Prikupljanje podataka o korupciji iz pisanog materijala različitih institucija (saopštenja, izveštaja i drugih pisanih materijala Republičkog zavoda za statistiku, tužilaštava, sudova i policije na svim nivoima), putem intervjua sa predstavnicima relevantnih institucija, iz sudskih presuda u slučajevima korupcije i medijskog izveštavanja o slučajevima korupcije.
• Kvalitativna analiza podataka
• Pisanje istraživačkog izveštaja.

Koordinator projekta bio je prof. dr Petrus Van Duyne. Realizaciju projekta finansijski je podržala Ambasada Kraljevine Holandije.

 


Projekat „Kampanja Ne dozvolimo da žrtve nasilja u porodici budu tretirane kao kriminalke, a nasilnici kao žrtve“U okviru ovog projekta VDS je pružalo podršku ženi, koja je bila višegodišnja žrtva nasilja u porodici i s tim u vezi se obraćala službi za žrtve Viktimološkog društva Srbije VDS info i podrška žrtvama, a koja je potom optužena za krivično delo nasilje u porodici. Aktivnosti tokom 2011. godine su uključile praćenje suđenja u postupku u kome je ova žena bila oštećena, obraćanje Apelacionom sudu u Beogradu, pružanje emotivne podrške tokom suđenja i boravka u pritvoru, kao i kontaktiranje KPZ za žene u Požarevcu vezano za davanje informacija o uslovnom otpustu. U realizaciju projekta neposredno su bili uključeni prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, Jasmina Nikolić, volonteri-ke Službe VDS info i podrška žrtvama i advokatica Tijana Kostić. Uz to, u realizaciji projekta sarađivalo se i sa Savetovalištem protiv nasilja u porodici.

Realizaciju projekta finansirao je Rekonstrukcija ženski fond.

 


Borba protiv trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije


U saradnji sa Univerzitetom u Tilburgu (Holandija), Institutom za ljudska prava Ludvig Boltzman (Austrija), Univerzitetom Deusto (Španija) i Univerzitetom Krajova (Rumunija), Viktimološko društvo Srbije nastavilo je svoje aktivnosti i u 2011. godini na realizaciji istraživačkog projektaBorba protiv trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. Cilj ovog projekta bio je dolaženje do saznanja u kojoj meri je trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije rasprostranjena, da li se i na koji način ovi slučajevi procesuiraju i koji oblici zaštite stoje na raspolaganju žrtvama. Takođe, cilj projekta je bio i dolaženje do saznanja da li se, na koji način i koliko efikasno ostvaruje prekogranična saradnja nadležnih državnih organa, pre svega policije, sudova i tužilaštava, prilikom procesuiranja slučajeva trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. Celokupan projekat bio je usmeren na identifikovanje problema i prepreka, ali i primera dobre prakse kako bi se poboljšala prekogranična saradnja, kako u pogledu krivičnog gonjenja učinilaca, tako i zaštite žrtava ovog vida kriminaliteta. U realizaciju projekta su neposredno su bile uključene dr Vesna Nikolić-Ristanović i dr Sanja Ćopić.

U okviru projekta, dr Sanja Ćopić je učestovala na sastanku istraživača u Beču (Austrija), februara 2011. godine, kao i na završnom seminaru, koji je održan 8. aprila 2011. godine u Tilburgu (Holandija) na kome je prezentovala koautorski rad sa prof. dr Vesnom Nikolić-Ristanović pod nazivom(Male) Victims of THB for Labor Exploitation: A Different Approach?

Rezultati rada na projektu objavljeni su u: Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S. (2011) Combating Trafficking in Human Beings for Labor Exploitation in Serbia, in C. Rijken, (ed.) Combating Trafficking in Human Beings for Labor Exploitation, Nijmegen, Wolf legal publishers, p.223-282

Realizaciju projekta finansirala je Evropska komisija – Uprava za pravdu, slobode i bezbednost. Međutim, pošto Srbija nije kandidat za članstvo u EU nismo dobili finansiranje rada na projektu (rad na projektu je bio volonterski), već samo naknadu troškova učešća na sastancima istraživača i nabavke literature.

 


Suočavanje s prošlošću i izgradnja mira na Zapadnom Balkanu


Projekat Suočavanje s prošlošću i izgradnja mira na Zapadnom Balkanu realizovao je Berghof Institut iz Berlina (Nemačka). Uloga VDS u realizaciji ovog projekta je podrazumevala: konsalting oko metodologije i pomoć u prikupljanju podataka u Srbiji putem intervjua sa predstavnicima organizacija žrtava rata i organizacija za ljudska prava. Tokom 2011. godine nastavilo se sa prikupljanjem podataka putem intervjua, a rađeni su i transkripti intervjua koji su vođeni u Srbiji, BiH i Hrvatskoj.

U realizaciju predviđenih aktivnosti neposredno su bili uključeni: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović (konsultantkinja), Jasmina Nikolić, Nikola Petrović, Bejan Šaćiri i dr Sanja Ćopić (prikupljanje podataka putem intervjua i transkripti intervjua), dok su Tamara Kljajić, Jelena Srnić i Natalija Cecelja pomagale u pravljenju transkripata intervjua.Razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbiji


Nastavak projekta, koji je započet 2010. godine u saradnji sa UN Women. Uloga VDS u realizaciji ovog projekta bila je: razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbiji i pilot istraživanje. U 2011. godini je završeno prikupljanje podataka iz sudskih predmeta, kao i obrada i analiza podataka. Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović je analizirala dobijene podatke i napisala studiju pod nazivomMonitoring application of legislation and polices regarding violence against women in Serbia: pilot survey findings, koja je u septembru 2011. godine prezentovana na sastanku Gender theme group, koja okuplja predstavnike-ce državnih institucija i nevladinih organizacija.

U realizaciju projekta neposredno su bili uključeni: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović (konsultantkinja UNIFEM za razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbiji), dr Sanja Ćopić, Ljiljana Stevković i Natalija Cecelja (prikupljanje podataka iz sudskih predmeta) i Bejan Šaćiri (unos i obrada podataka).Praćenje mehanizma upućivanja i sistema zaštite žena žrtava trgovine ljudima u Srbiji


Viktimološko društvo Srbije je, kroz projekat UNDP/EU i uz institucionalnu podršku Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike, radilo na realizaciji projekta pod nazivom Praćenje mehanizma upućivanja i sistema zaštite žena žrtava trgovine ljudima u Srbiji. Osnovni cilj projekta bio je predlaganje modela praćenja i evaluacije mehanizma upućivanja i sistema zaštite žrtava trgovine ljudima u Srbiji. Projekat je trajao od 23. aprila 2009. godine do 25. januara 2010. godine.

28. januara 2010. godine VDS je organizovalo okrugli sto na kome je prezentovan istraživački izveštaj, kao i nacrt preporuka do kojih se došlo tokom realizacije projekta. Na okruglom stolu su govorili:
1. Dr Natalija Mićunović, direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost
2. Rini Reza, zamenica stalnog predstavnika UNDP u Srbiji
3. Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, Viktimološko društvo Srbije
4. Mr Sanja Ćopić, Viktimološko društvo Srbije
5. Doc. dr Saša Mijalković, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

Na okruglom stolu bilo je prisutno 54 učesnika iz različitih državnih institucija i nevladinih organizacija. Skup je bio medijski propraćen. Istraživački izveštaj je objavljen u:

Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S. (2010) Pomoć i podrška ženama žrtvama trgovine ljudima u Srbiji. Beograd: VDS i Prometej-Beograd.

Kao finalni deo projekta, nacrt preporuka je dostavljen Nacionalnom koordinatoru za borbu protiv trgovine ljudima.

Realizaciju projekta je kroz program UNDP finansijski podržala EU.

 


2006-2009

Trgovina muškarcima u Srbiji


Od novembra 2007. godine do novembra 2009. godine VDS je realizovalo projekat Trgovina muškarcima u Srbiji. Osnovni cilj istraživanja bio je prikupljanje podataka o rasprostranjenosti, strukturi i karakteristikama trgovine muškarcima u Srbiji, kao i o odgovoru državnih organa i institucija i nevladinih organizacija na ovaj problem.

U decembru 2007. godine organizovan je seminar za istraživačice. Ciljevi seminara: sticanje neophodnih znanja o trgovini ljudima, upoznavanje sa predmetom, ciljem, metodama i instrumentima istraživanja, sticanje neophodnih veština za rad na prikupljanju podataka putem: intervjua sa stručnjacima, žrtvama i izvršiocima, praćenja suđenja i upitnika za prikupljanje podataka iz sudskih predmeta. Seminar su realizovale: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Biljana Simeunović-Patić i mr Sanja Ćopić. Seminar je prošlo 6 polaznica.

Tokom 2008. godine radilo se na prikupljanju podataka i to na dva načina:
1. putem intervjua
a. sa stručnjacima
b. sa licima osuđenim na kaznu zatvora za krivično delo trgovine ljudima
c. sa žrtvama ili potencijalnim žrtvama trgovine ljudima.
2. putem praćenja suđenja za krivično delo trgovine ljudima i krivično delo nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Suđenja su praćena u okružnom sudu u Beogradu, uključujući i posebno odeljenje za organizovani kriminal.

Tokom 2009. godine radilo se na obradi i analizi podataka, pisanju istraživačkog izveštaja i objavljivanju knjige pod nazivom Trgovina muškarcima u Srbiji na srpskom i engleskom jeziku. Rezultati istraživanja prezentovani su na konferenciji za štampu, koja je održana 23. septembra 2009. godine u Beogradu. Na konferenciji za štampu govorile su: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Biljana Simeunović-Patić, mr Sanja Ćopić, Marina Kovačević-Lepojević i Jelena Dimitrijević.

U realizaciju projekta tokom 2008. godine neposredno su bile uključene prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Biljana Simeunović-Patić, mr Sanja Ćopić, Jasmina Nikolić, Marina Kovačević-Lepojević, Sanja Tumbasević, Mirjana Tripković, Jelena Dimitrijević, Danica Radaković, Danijela Bjelić i Kate DeBusschere. U 2009. godini, pored navedenih, učestvovala je i Ljiljana Stevković.

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku US State Department – Federal Fund SF-424A.

 


Zakonodavstvo za žrtve u Srbiji: analiza postojeće situacije i predlozi promena


Projekat Zakonodavstvo za žrtve u Srbiji: analiza postojeće situacije i predlozi promena realizovan je u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji u periodu od septembra do 15. decembra 2008. godine. Cilj projekta je bio procena dostignutog nivoa pravne zaštite žrtava kriminaliteta u Srbiji, identifikovanje nedostataka i praznina u postojećem zakonodavstvu i zakona koji nedostaju, a zatim i pisanje predloga novog modela zakonodavstva za žrtve u Srbiji. Krajnji cilj je zalaganje za dalje izmene relevantnog zakonodavstva kako bi se izgradio celovit, sveobuhvatan i efikasan sistem zaštite žrtava.

Aktivnosti koje su sprovedene:
1. Sastanak eksperata u cilju definisanja uloge svakog od njih u realizaciji projekta i metodologije rada na prikupljanju podataka za potrebe analize zakonskih rešenja u Srbiji i njihove primene u praksi a u vezi sa položajem i zaštitom žrtava uopšte, a posebno žrtava nasilja u porodici, trgovine ljudima, seksualnih delikata, ratnih zločina kao i dece žrtava nasilja.
2. Pravljenje upitnika za prikupljanje podataka.
3. Prikupljanje podataka.
4. Analiza prikupljenog materijala i pisanje radova koji će biti objavljeni u knjizi koju će urediti prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović. Teme:
a. Mr Sanja Ćopić – Položaj žrtve u krivičnom postupku i mogućnosti restorativne pravde
b. Prof. dr Nataša Mrvić-Petrović – Naknada štete žrtvama kriminaliteta u Srbiji
c. Prof. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić – Krivičnopravna i prekršajna zaštita žrtava nasilja u porodici
d. Prof. dr Nevena Petrušić – Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u pravu Srbije
e. Dr Mirjana Dokmanović – Zakon o oružju i municiji i žrtve nasilja (s posebnim fokusom na žrtve nasilja u porodici)
f. Mirjana Tejić – Žrtve seksualnog nasilja
g. Dr Biljana Simeunović-Patić – Žrtve trgovine ljudima
h. Doc. dr Slađana Jovanović – Zlostavljanje na radnom mestu: pravna zaštita žrtava u međunarodnoj i nacionalnoj perspektivi
i. Dr Ivana Stevanović – Krivičnopravna zaštita dece žrtava
j. Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović – Žrtve ratnih zločina

Realizaciju projekta finansijski podržala Misija OEBS u Srbiji.

 


Nasilje u porodici u Vojvodini


Tokom 2009. godine VDS je radilo na realizaciji istraživačkog projekta Nasilje u porodici u Vojvodini koji predstavlja deo šireg projekta Pokrajinskog sekretarijata za rad zapošljavanje i ravnopravnost polova pod nazivom Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u AP Vojvodini. VDS je partner Pokrajinskom sekretarijatu zajedno sa organizacijama EHO iz Novog Sada i Autonomni ženski centar iz Beograda. Projekat se sastojao iz dva dela:
1. Istraživanje nasilja u porodici u Vojvodini, koje je za cilj imalo dolaženje do saznanja o raspostranjenosti, strukturi i karakteristikama nasilja u porodici i društvenim odgovorima na ovaj vid kriminaliteta.
2. Istraživanje postojećih službi za žene žrtve nasilja u Vojvodini i evidencija službi koje pružaju podršku žrtvama nasilja u porodici, kao i uspostavljanje sistema indikatora za merenje i ocenu uspešnosti mera preduzetih za suzbijanje nasilja nad ženama u Vojvodini.

Istraživanje rasprostranjenosti, strukture i karakteristika nasilja u porodici u Vojvodini obuhvatilo je sledeće aktivnosti:
1. Pravljenje i umnožavanje instrumenta koji je korišćen za prikupljanje podataka.
2. Seminar za anketarke – seminar je organizovana 28. aprila 2009. godine u Beogradu. Seminar su vodile prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, mr Sanja Ćopić i Ivana Vidaković.
3. U periodu od maja do jula 2009. godine radilo se na prikupljanju podataka. U anketiranju je učestvovalo 14 anketarki: Jelena Milojković, Ivana Miljkovic, Stanka Janković, Marija Kuzmanović, Ljiljana Stevković, Olivera Kekić, Biljana Iličić, Ružica Nikolić, Katarina Dmitruk, Marija Kurucov, Sanja Koso, Marica Stankic, Katarina Korponaić i Jelena Dimitrijević.
4. U periodu od jula do septembra 2009. godine radilo se na unosu i obradi podataka. Za ovu aktivnost bio je zadužen Nikola Petrović. Na unosu podataka pomagali su volonteri/ke Službe.
5. Od oktobra do kraja godine radilo se na analizi podataka i pisanju istraživačkog izveštaja. U pisanju istraživačkog izveštaja učestvovali su dr Vesna Nikolić-Ristanović, mr Sanja Ćopić, Nikola Petrović i Ljiljana Stevković.

U realizaciji drugog dela istraživanja koji se odnosio na postojeće službe za žene žrtve nasilja u Vojvodini i evidencije službi koje pružaju podršku žrtvama nasilja u porodici, kao i uspostavljanje sistema indikatora za merenje i ocenu uspešnosti mera preduzetih za suzbijanje nasilja nad ženama u Vojvodini, neposredno su bili uključeni: Jasmina Nikolić, Marko Vučenović, Aleksandra Zaviša, Marija Ječmenica i Nikola Petrović.

Istraživanje je finansirano od strane Fond UN za podršku akcijama protiv nasilja nad ženama.

 


Praćenje mehanizma upućivanja i sistema zaštite žena žrtava trgovine ljudima u Srbiji


Viktimološko društvo Srbije je, kroz projekat UNDP/EU i uz institucionalnu podršku Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike, radilo na realizaciji projekta pod nazivom Praćenje mehanizma upućivanja i sistema zaštite žena žrtava trgovine ljudima u Srbiji. Osnovni cilj projekta je predlaganje modela praćenja i evaluacije mehanizma upućivanja i sistema zaštite žrtava trgovine ljudima u Srbiji. Projekat traje od 23. aprila 2009. godine do 25. januara 2010. godine.

Projekat je obuhvatio sledeće aktivnosti:
1. Trening za praćenje suđenja i podršku žrtama/svedocima na sudu, 16. i 17. juna 2009. godine.
2. Prikupljanje podataka o pojedinačnim slučajevima trgovine maloletnim i punoletnim osobama ženskog pola u Srbiji, kao i načinu reagovanja relevantnih državnih struktura i nevladinih organizacija u ovim slučajevima.
3. Obrada i analiza podataka kao i drugih pisanih materijala i pisanje istraživačkog izveštaja, uključujući i izradu preporuka za reformu/unapređivanje mehanizama za suprotstavljanje trgovini ljudima, praćenje i evaluaciju. Istraživački izveštaj će biti objavljen u fomi knjige na srpskom jeziku.
Do kraja realizacije projekta predviđeno je da se organizuje okrugli sto na kome će biti prezentovan istraživački izveštaj i nacrt preporuka do kojih se došlo tokom realizacije projekta, kao i da se nacrt preporuka dostavi Nacionalnom koordinatoru za borbu protiv trgovine ljudima i drugim relevantnim akterima u borbi protiv trgovine ljudima

Realizaciju projekta je kroz program UNDP finansijski podržala EU.

 


„Sex violence during and in the shadow of war“ MICROCON FP6 projekat


Projekat „Sex violence during and in the shadow of war“ realizovan je u saradnji sa FAFO Institutom, Oslo, Norveška (EU - FP6). U realizaciju projekta bila je neposredno uključena prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović. Asistentkinja na projektu bila je Kate DeBusschere. Rezultat rada na projektu je koautorski rad Vesne Nikolić-Ristanović i Kathleen M. Jennings pod nazivom „UN peacekeeping economies and local sex industries: connections and implications“, MicroCon Draft Working Paper, June 2009.

Projekat je finansiran od strane EU u okviru programa FP6.

 


Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija i pojedinaca koji se bave pitanjima istine i pomirenja


Od 1. jula 2008. do 1. maja 2009. godine aktivnosti na programu Istina i pomirenje realizovale su se i u okviru projekta pod nazivom Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija i pojedinaca koji se bave pitanjima istine i pomirenja. Cilj projekta bio je jačanje kapaciteta organizacija i pojedinaca koji se bave pitanjima istine pomirenja u Srbiji, kroz razvoj dijaloga, razmene iskustava i saradnje, kao i kroz uvećavanje ukupnog nivoa znanja i veština komunikacije, te razvoj kapaciteta Asocijacije kroz njeno povezivanje sa sličnim inicijativama u drugim državama bivše Jugoslavije. Tokom projekta realizovane su sledeće aktivnosti:
1. Održana su 2 zajednička i više pojedinačnih sastanaka sa predstavnicima organizacija žrtava rata u cilju njihovog uključivanja u aktivnosti ZAIP (oktobar 2008. i januar 2009. godine).
2. Jedan sastanak Koordinacionog odbora Asocijacije u Beogradu – januar 2009.
3. Trodnevni seminar ZAIP pod nazivom „Potrebe žrtava rata i kako ih ostvariti“, koji je bio namenjen jačanju kapaciteta organizacija žrtava rata za bavljenje pomirenjem. Seminar je održan na Zlatiboru od 3. do 5. april 2009 godine. Voditeljice i predavači/ce na seminaru su bile/i: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, prof. dr Jelena Srna i Ivana Vidaković.
4. Predstavljanje aktivnosti ZAIP na konferencijama u zemlji i inostranstvu.

 


Pravni položaj žrtava u Srbiji: dostignuti razvoj i pravci budućih promena


Projekat Pravni položaj žrtava u Srbiji: dostignuti razvoj i pravci budućih promena počeo je sa realizacijom 1. avgusta 2007. godine i traje do 28. februara 2008. godine. U okviru projekta realizovane su sledeće aktivnosti:
1. Analiza i ocena razvoja u oblasti prava žrtava kriminaliteta u Srbiji ostvarenog u periodu od 1997. do 2007. godine, kao i analiza i ocena uloge civilnog društva u ostvarivanju dostignutog nivoa razvoja, što je rezultiralo izlaganjima na međunarodnoj konferenciji.
2. Međunarodna konferencija pod nazivom Pravni položaj žrtava u Srbiji: dostignuti razvoj i pravci budućih promena, 24. novembar 2007. godine. Cilj konferencije bio je da se uporede iskustva iz Srbije u pogledu pravne zaštite žrtava sa zahtevima iz međunarodnih dokumenata i najboljom praksom u svetu, kako bi se došlo do zaključaka o pravcima daljeg razvoja. Na konferenciji su govorili: prof. dr Marc Groenhuijsen, direktor Međunarodnog viktimološkog instituta, Tilburg, Holandija, i potpredsednik Svetskog viktimološkog društva; prof. dr Hidemichi Morosawa, predsednik Tokiwa University, Japan; prof. dr Oliver Bačanović, Policijska akademija, Skoplje, Makedonija; prof. dr Ivanka Marković, Pravni fakultet u Banja Luci, BiH; kao i prof. dr Nataša Mrvić-Petrović, prof. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, prof. dr Nevena Petrušić, dr Mirjana Dokmanović, Mirjana Tejić, mr Biljana Simeunović-Patić, mr Slađana Jovanović, prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, prof. dr Milan Škulić, mr Ivana Stevanović i mr Sanja Ćopić.
3. Raspisivanje konkursa za najbolji studentski rad na temu Žrtve rodno baziranog nasilja i njihova pravna zaštita u Srbiji. Konkurs je bio raspisan za studente/kinje osnovnih i poslediplomskih studija na fakultetima u Srbiji. Cilj raspisivanja konkursa bio je da se mladi ljudi animiraju za probleme žrtava, posebno žrtava rodno baziranog nasilja. Autorima najboljih radova dodeljene su novčane nagrade, komplet izdanja Viktimološkog društva Srbije i jednogodišnja pretplata na časopis Temida. Nagrađeni radovi, kao i drugi radovi koji prema oceni žirija to zavređuju, biće objavljeni u časopisu Temida. Odluku o nagradama doneo je stručni žiri u sastavu: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, prof. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić i prof. dr Nevena Petrušić.

Organizacija Konferencije i raspisivanje konkursa za najbolji studentski rad o žrtvama rodno baziranog nasilja činile su deo programa obeležavanja 10 godina postojanja VDS i rada na zalaganju za poboljšanje položaja žrtava u Srbiji. U sklopu obeležavanja ovog jubileja organizovana je Svečanost na kojoj su dodeljene povelje počasnim članovima Društva i nagrade za najbolje studentske radove o rodno baziranom nasilju.

Pored izlagača na konferenciji, u realizaciju projekta neposredno su bile uključene prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, mr Sanja Ćopić, Jasmina Nikolić, Marina Kovačević-Lepojević, Sanja Jović i volonterke Službe VDS info i podrška žrtvama.

Program obeležavanja 10 godina VDS organizovan je u saradnji i uz podršku Fonda za otvoreno društvo i Misije OEBS u Srbiji, i uz pomoć Doma Narodne skupštine i Protokola Predsednika Republike Srbije.
Razvoj službi za žrtve u Srbiji


Razvoj službi za žrtve u Srbiji je projekat koji finansira EU, odnosno Evropska agencija za rekonstrukciju, preko Konzorcijuma Centra za razvoj neprofitnog sektora i Fonda centra za demokratiju, u okviru programa „Fond za podršku civilnom društvu u Srbiji“. Trajanje projekta je od 6. jula 2006. do 6. jula 2007. godine.

Aktinosti koje su realizovane u 2006:
- istraživanje organizacija i institucija koje pružaju neki vid pomoći žrtvama kriminaliteta u Srbiji;
- istraživanje organizacija i institucija koje rade sa decom, Romima i osobama sa invaliditetom u Beogradu;
- pripremne aktivnosti za pružanje podrške žrtvama i svedocima koji se pojavljuju pred sudom u svojstvu svedoka ili u nekom drugom svojstvu. U okviru ove aktivnosti u decembru 2006. i januaru 2007. godine održan je trening za rad sa žrtvama na sudu koji su osmislile i realizovale dr Vesna Nikolić-Ristanović, mr Biljana Simeunović-Patić, mr Sanja Ćopić i Jasmina Nikolić. Trening je prošlo 5 volonterki Službe VDS info i podrška žrtvama.
Tokom 2007. godine realizovane su sledeće aktivnosti:
• Trening za koordinatore lokalnih službi za žrtve
• Osnivanje lokalnih službi za žrtve u Velikoj Plani i Nišu
• Javna promocija i početak rada službi za žrtve u Velikoj Plani i Nišu
• Štampanje informativnih materijala:
- dva postera čija sadržina treba da navede žrtve da se prepoznaju kao žrtve i obrate Službi VDS info i podrška žrtvama
- brošura Služba VDS info i podrška žrtvama i
- publikacije: Službe za pomoć i podršku žrtvama kriminaliteta u Srbiji, Organizacije koje rade sa decom i specijalizovane organizacije za osobe sa invaliditetom i Rome u Beogradu i Žrtve i svedoci u krivičnopravnom sistemu.

U realizaciju projekta u 2006. i 2007. godini neposredno su bile uključene dr Vesna Nikolić-Ristanović, Jasmina Nikolić, mr Sanja Ćopić kao i volonterke Službe VDS info i podrška žrtvama. U okviru treninga za rad sa žrtvama na sudu, Snežana Savić je organizovala obilazak Odeljenja za maloletnike Okružnog suda u Beogradu i prisustvovanje suđenju, a razgovarala je i sa volonterkama i rukovoditeljkom Službe VDS info i podrška žrtvama.

 


Razvoj Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje


U periodu od 1. novembra 2006. do 31. jula 2007. godine realizovan je projekat Razvoj Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje i povećanje vidljivosti ideje Trećeg puta.

Tokom ovog perioda realizovane su sledeće aktivnosti:
• Aktivnosti usmerene na razvoj Asocijacije
- organizacija i održavanje dva sastanka Koordinacionog odbora Asocijacije u Beogradu (1. februara i 21. juna 2007. godine)
- Organizacija i održavanje sastanka i seminara Asocijacije u Vranjskoj Banji, od 30. marta do 1. aprila 2007. godine Osnovni cilj seminara bio je zaokruživanje rada na definisanju Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje, njenih ciljeva i metoda rada, kao osnove za jasniju i efektniju promociju u javnosti i dalje širenje ideja i članstva. Seminar su činile tri radionice: Asocijacija – struktura i akcija, Definisanje elemenata Trećeg puta i misije Asocijacije i Moja povreda – moje pravo i moja odgovornost
- Postepeno uključivanje novih članova (u ovom momentu Asocijacija ima 80 članova), kao i širenje mailing liste
- Distribucija lifleta i brošura o Trećem putu i o istini i pomirenju
- Pravljenje i popunjavanje pristupnice Zajedničkoj akciji ZA istinu i pomirenje
• Ravoj resurs centra i istraživanje
- Arhiviranje izveštaja, kao i podataka i materijala dobijenih posredstvom medija.
- Prikupljanje i sistematizacija štampanog i audio vizuelnog materijala o istini pomirenju, i njihova dostupnost članovima i istraživačima van VDS i Asocijacije.
- Obrada odgovora na pitanja u brošuri o istini i pomirenju, u cilju prikupljanja podataka za novu publikaciju.
- Prikupljanje, unos i sistematizacija podataka o aktivnostima članova Asocijacije koje su realizovali u periodu od 1990. do 2006. godine.
- Analiza ukupnog materijala aktivnosti Asocijacije, od osnivanja do sastanka Koordinacionog odbora 21. juna 2007, na kojoj rade Vesna Nikolić-Ristanović, Jelena Srna, Jelena Grujić i Nataša Hanak. Cilj je knjiga o Asocijaciji i mogućnosti primene iskustva njenog razvoja na šire društvo.
• Aktivnosti u pravcu povećanja društvene vidljivosti, saradnje i promovisanja ideje Trećeg puta u drugim republikama bivše SFRJ

Osim toga, 11. juna 2007. godine VDS je članovima Asocijacije i medijima poslalo saopštenje povodom dvogodišnjice postojanja Asocijacije ZAIP u kome je od vlasti zatražilo donošenje strategije za bavljenje prošlošću, odlučnije krivično gonjenje izvršilaca i poboljšanje situacije u kojoj se nalaze žrtve zločina. Saopštenje su objavili Beta, Press i RTV Studio B.

U realizaciju projekta i drugih aktivnosti Asocijacije, pored članova Asocijacije, neposredno su bile uključene: dr Vesna Nikolić-Ristanović, mr Nataša Hanak, Danijela Bjelić i Sanja Jović.

Realizaciju projekta finansirao je Fond za otvoreno društvo.Restorativna pravda i prava žrtava: podizanje svesti stručnjaka, medija i građana


Projekat je realizovan u periodu od 1. septembra do 31. decembra 2006. godine. Projekat je finansiran od strane Fonda za otvoreno društvo. Cilj projekta bio je informisanje i podizanje svesti naučne i stručne javnosti, građana i predstavnika medija o konceptu restorativne pravde i pravima žrtava. Realizacija projekta obuhvatila je:
1. organizovanje tri okrugla stola o restorativnoj pravdi i pravima žrtava za predstavnike pravosuđa, advokature, policije, centara za socijalni rad i nevladinih organizacija u Subotici, Nišu i Kragujevcu;
2. organizovanje tri sastanka sa predstavnicima medija u Subotici, Nišu i Kragujevcu na kojima je trebalo da se odgovori na konkretna pitanja novinara, daju razjašnjenja i otklone dileme koje postoje u vezi sa konceptom restorativne pravde i položajem i pravima žrtava, kako bi ova tema na pravi način bila prezentovana javnosti i time se uticalo na dalje podizanje svesti opšte populacije o restorativnoj pravdi i pravima žrtava;
3. pripremu, štampanje i distribuciju brošure o restorativnoj pravdi i pravima žrtava;
4. štampanje jednog broja časopisa Temida (br. 1/2007) u kome će biti objavljeni radovi izlagača sa okruglih stolova.

Za realizaciju projekta bile su zadužene mr Sanja Ćopić i Marina Kovačević, a tokom izvođenja projekta bile su angažovane i sledeće članice VDS: dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, dr Miomira Kostić i Snežana Savić.2004-2005
Unapređenje strategija implementacije nacionalnih planova akcije za borbu protiv trgovine ljudima u zemljama koje su u procesu stabilizacije i priključivanja (Enhancement of the Implementation Strategies for National Anti-Trafficking Action Plans in SAp countries)


Projekat je realizovan u periodu od jula 2004. do kraja 2005. godine, u saradnji sa ICMPD iz Beča (Međunarodni centar za politiku migracija i razvoj), NVO Ženska soba iz Hrvatske i LaStrada iz Moldavije. Cilj projekta bio je podrška nacionalnim timovima i civilnom društvu u izradi i implementaciji nacionalnih planova akcije.

U 2005. godini realizovane su sledeće aktivnosti:
- Učešće na sastancima (zajedno sa predstavnicima ICMPD) sa nacionalnim koordinatorima za borbu protiv trgovine ljudima i članovima nacionalnih timova u Srbiji i Makedoniji;
- Učešće na sastancima projektnog tima;
- Ažuriranje baze podataka o NVO u Srbiji, Makedoniji i Albaniji koje se bave problemima trgovine ljudima (tzv. roster NVO);
- Analize starih nacionalnih planova akcije za Srbiju, Makedoniju i Albaniju, kao i nacrta novih nacionalnih strategija i planova akcije;
- Pravljenje/modifikovanje tabele za praćenje implementacije nacionalnog plana akcije u Srbiji;
- Redovno informisanje ICMPD o konkretnim aktivnostima koje se preduzimaju u borbi protiv trgovine ljudima u Srbiji kao i o aktuelnim dešavanjima, seminarima, okruglim stolovima u vezi sa pitanjem trgovine ljudima;
- Učešće na regionalnim seminarima u Beču od 21. do 23. aprila 2005. godine (dr Vesna Nikolić-Ristanović) i na Ohridu od 21. do 23. novembra 2005. godine (mr Sanja Ćopić).

U realizaciju projekta neposredno su bile uključene dr Vesna Nikolić-Ristanović i mr Sanja Ćopić, a u delu aktivnosti tokom 2005. godine učestvovala je i Olivera Simić.

Projekat je finansirala EU u okviru CARDS programa.Razvijanje mehanizama za praćenje postupka izdavanja dozvole privremenog boravka žrtvama trgovine ljudima i procesuiranja slučajeva trgovine ljudima u Srbiji


Ovaj projekat realizovan je u drugoj polovini 2005. godine, u saradnji sa kancelarijom Međunarodne organizacije za migracije u Beogradu. Cilj projekta bio je pravljenje predloga mehanizma za praćenje trgovine ljudima u Srbiji, s posebnim akcentom na praćenje postupka izdavanja dozvole privremenog boravka žrtvama trgovine ljudima i procesuiranja slučajeva trgovine ljudima u Srbiji.
Aktivnosti:
Upoznavanje članova Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima sa projektom;
Povezivanje sa relevantnim institucijama i nevladinim organizacijama;
Prikupljanje podataka o postojećim evidencijama o trgovini ljudima, odnosno o slučajevima trgovine ljudima u Srbiji i njihovom procesuiranju; postupku izdavanja dozvole privremenog boravka za strane državljane kao žrtve trgovine ljudima u Srbiji i broju izdatih dozvola; postojećoj zakonskoj regulativi u pogledu statističkih istraživanja, vođenja evidencija i mogućnosti praćenja procesuiranja krivičnog dela trgovine ljudima; postojećoj pravnoj regulativi u vezi sa izdavanjem dozlove privremenog boravka za strane državljane kao žrtve trgovine ljudima;
Povezivanje sa partnerima na programu u BiH i Hrvatskoj i učešće na prvom koordinacionom sastanku u Beogradu 26. jula 2005. godine;
Organizovanje okruglog stola Dozvola privremenog boravka za žrtve trgovine ljudima i zakonodavstvo u Srbiji, Beograd, 6. decembar 2005. godine;
Pisanje mehanizma praćenja slučajeva trgovine ljudima koji će biti objavljen u zajedničkoj publikaciji sa rezultatima projekta partnera iz BiH i Hrvatske.

U ovaj projekat neposredno su bile uključene mr Sanja Ćopić i dr Vesna Nikolić-Ristanović, a u pojedinim aktivnostima učestvovale su i mr Biljana Simeunović-Patić, Tijana Vitorović, Olivera Simić i Marina Kovačević.

Projekat je finansiran preko kancelarije Međunarodne organizacije za migracije u Beogradu od strane KBF.Istraživanje «Na ljudskim pravima zasnovan pristup rehabilitaciji žrtava trgovine ljudima« (Rights based approach on rehabilitation of victims of trafficking)


Istraživanje je rađeno u saradnji sa Sřr-Trřndelag University College (Faculty of Health Care and Social Professions, Department of Social Work Programme) i Fafo Institute for Applied International Studies iz Norveške.

Glavni cilj ovog istraživanja bilo je dolaženje do saznanja o viktimizaciji i potrebama koje imaju žene žrtve trgovine u cilju seksualne eksploatacije u Srbiji. Pored toga, ciljevi istraživanja bili su i dolaženje do informacija koje treba da posluže kao osnov za kreiranje politike i programa prevencije, pomoći žrtvama i rehabilitacije žrtava. Ovo je jedno od retkih istraživanja koje daje detaljan uvid u iskustva žrtava trgovine ženama u cilju seksualne eksploatacije, posledice viktimizacije na žrtve, kao i poteškoće i izazove sa kojima se suočavaju oni koji štite žrtve i pružaju im pomoć i podršku.

Tokom 2004. godine prikupljeni su podaci putem intervjua sa žrtvama i osobama sa kojima žrtve dolaze u kontakt nakon što izađu iz lanca trgovine ljudima, kao i putem praćenja svedočenja žrtava na sudu i procesa rehabilitacije u Srbiji. Takođe, urađena je i analiza prikupljenih podataka i napisan istraživački izveštaj.

Rezultati istraživanja biće objavljeni u: Bjerkan, L., Dyrild, L., Nikolić-Ristanović, V., Simeunović-Patić, B. The life on one’s own: human rights based approach to rehabilitation of victims of sex trafficking (u pripremi).

U realizaciji projekta, u svojstvu istraživačica, učestvovale su dr Vesna Nikolić-Ristanović i mr Biljana Simeunović-Patić, a u realizaciji pojedinih aktivnosti pomogle su Jasmina Nikolić, mr Sanja Milivojević i Bojana Kovačević-Preger.

Projekat je finansiran od strane Norvegian Research Counsil.Istina i pomirenje


U okviru projekta Od sećanja na prošlost ka pozitivnoj budućnosti – kakav model istine i poverenja/pomirenja je potreban Srbiji, tokom 2004. godine realizovane su sledeće aktivnosti:

1. Organizovano je 5 javnih rasprava (tribina) u lokalnim zajednicama, i to u sledećim gradovima: Beograd-Barajevo, Vrnjačka Banja, Niš, Kuršumlija i Knjaževac. Od članova VDS uvodna izlaganja na tribinama imali su: dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Zoran Ilić, dr Branislava Knežić i mr Nataša Hanak.

2. Distribucija informativnih brošura, i objavljivanje javnog poziva građanima da dostave svoje ideje i predloge u vezi sa načinom na koji se treba sećati prošlosti.

3. Urađena je analiza diskusija na tribinama i odgovara dobijenih na osnovu javnog poziva i pitanja iz brošure. Rezultat toga je knjiga Nikolić-Ristanović, V., Hanak, N. (2004) Od sećanja na prošlost ka pozitivnoj budućnosti: kakav model istine i poverenja/pomirenja je potreban Srbiji. Beograd: Viktimološko društvo Srbije, koja je izašla iz štampe krajem 2004.

4. Od 15. do 17. oktobra 2004. godine održana je međunarodna konferencija pod nazivom «Istina i pomirenje u bivšoj Jugoslaviji: gde smo sada i kuda dalje?». Konferenciji su prisustvovali predstavnici NVO, naučni radnici i drugi pojedinci koji su aktivno uključeni u različite aktivnosti u vezi sa istinom i pomirenjem u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, Južnoj Africi i Severnoj Irskoj. Od članova VDS izlaganja su imale dr Vesna Nikolić-Ristanović i Nataša Hanak, koja je i moderirala jednu sesiju, dok su moderatori bili i dr Zoran Ilić i Ivana Vidaković.
Koordinatorka projekta je dr Vesna Nikolić-Ristanović. U periodu januar-jun 2004. na projektu je bila angažovana i Neda Mirilović, a u periodu septembar-decembar 2004 mr Nataša Hanak. U realizaciji projekta pomagale su i Jasmina Nikolić, Suzana Ivanović i Tijana Milošević

Organizaciju Konferencije finansijski je podržao Fridrich Ebert Stiftung, dok su ostale aktivnosti finansirane od strane Ministarstva za kulturu i medije.2003

VDS info i podrška žrtvama: Priprema i početak rada


U okviru ovog projekta urađeno je istraživanje institucija i organizacija koje pružaju podršku žrtvama u Srbiji.
Osnivanje i promocija službe VDS info i podrška žrtvama. Objavljene su i tri informativne brošure za žrtve, uspostavljena je i formalizovana saradnja sa GSUP Beograd, Centrom za socijalni rad u Zemunu i sa Okružnim javnim tužlaštvom. Takodje, uspostavljena je saradnja sa službama za pomoć žrtvama kriminaliteta iz Belgije i Holandije, čije članice će u decembru održati trening za trenere volontera VDS info i podrške žrtvama. U okviru ovog projekta napravljena je internet strana VDS.

Projekat je finansiran od strane EU.Istraživanje trgovine ljudima u Srbiji


U periodu maj-novembar 2003. godine, u saradnji sa OEBS-om, sprovedeno je istraživanje pod nazivom Trgovina ljudima u Srbiji, čiji rezultati će početkom 2004. godine biti objavljeni u knjizi na srpskom i engleskom jeziku. Od početka smo pratili sudjenja u slučajevima trgovine ženama u Beogradu (Zarubica i Savanović), a u cilju uključivanja većeg broja obučenih volontera u ovu aktivnost, 6. decembra će biti organizovan jednodnevni seminar za buduće posmatrače sudjenja za trgovinu ljudima.
«Od sećanja na prošlost ka pozitivnoj budućnosti – Koji model istine i poverenja/pomirenja je potreban Srbiji?«
Aktivnosti u vezi sa razvijanjem javne rasprave o istini i pomirenju u Srbiji i u tom smislu, zajedno sa Fridrich Ebert Stiftungom, organizovali smo 6 tribina/razgovora2 u okviru projekta «Od sećanja na prošlost ka pozitivnoj budućnosti – Koji model istine i poverenja/pomirenja je potreban Srbiji?« Tribine su organizovane u Novom Sadu, Leskovcu, Velikoj Plani, Novom Pazaru, Kragujevcu i Subotici. Zajedno sa »Vojvodjankom – Regionalnom ženskom inicijativom iz Novog Sada« u bioskopu Rex je organizovana promocija projekta Vivisekt. Takodje, odštampano je i 5000 brošura/poziva za slanje predloga i ideja o modelu istine i pomirenja, čija distribucija je u toku.Istraživanje nasilja u porodici u Srbiji


Tokom 2001 i 2002.godine viktimološko društvo Srbije je sprovelo prvo istraživanje rasprostranjenosti i karakteristika nasilja u porodici u Srbiji. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 700 žena u 7 gradova u Srbiji.
Istraživanje je finansirano od strane Američkog udruženja pravnika Pravna inicijativa za srednju i Istočnu Evropu ABBA CEELI


 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE