.:IZVEŠTAJ O RADU VIKTIMOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE za 2010. GODINu:.


 

  • Misija, ciljevi i zadaci
  • Aktivnosti Viktimološkog društva Srbije u 2010. godini
  • Osobe angažovane na realiziciji aktivnosti VDS u 2010. godini
  • Učešće članova VDS na stručnim i naučnim skupovima i seminarima u zemlji i inostranstvu
  • Medijsko istupanje članova VDS
  • Posete stručnjaka i studenata iz inostranstva
  • Donatori

Beograd, novembar 2010. godine

Misija, ciljevi i zadaci


Viktimološko društvo Srbije (VDS) je nezavisno i neprofitno udruženje građana, koje je osnovano 12. novembra 1997. godine s ciljem da okupi što veći broj istraživača, eksperata i aktivista zainteresovanih da rade na razvoju viktimologije i unapređenju prava i zaštite žrtava kriminaliteta, rata i kršenja ljudskih prava, bez obzira na njihov pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja ili druge karakteristike.

Viktimološko društvo je član Svetskog viktimološkog društva od 1999. godine, a od 2004. godine i Evropske pomoći žrtvama. Od decembra 2005. godine VDS je član ISPAC-a (International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme), Međunarodnog naučnog i profesionalnog savetodavnog tela u okviru Programa Ujedinjenih nacija za sprečavanje kriminaliteta i krivično pravo. Viktimološko društvo Srbije je član Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima i Inicijative za zakonsku zabranu i zaštitu dece od telesnog kažnjavanja u Srbiji. VDS je osnivač i član Zajedničke akcije ZA istinu i pomirenje.

Glavne aktivnosti VDS su:
• Predlaganje izmena i dopuna zakona i zalaganje za njihovu primenu;
• Praćenje položaja žrtve u krivičnom postupku (monitoring);
• Pomoć i podrška žrtvama kriminaliteta;
• Naučno istraživanje različitih oblika viktimizacije, njihovih posledica i načina prevencije, kao osnov za dalje kreiranje odgovarajuće politike u pogledu poboljšanja položaja žrtava kriminaliteta i rata i zaštite njihovih prava;
• Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žrtava, njihovim pravima i problemima;
• Istina i pomirenje;
• Izdavačka delatnost;
• Organizovanje naučnih i stručnih skupova i
• Edukacija.

U ovim aktivnostima ogleda se kontinuitet rada Društva na ostvarivanju dugoročnih ciljeva u pogledu poboljšanja položaja žrtava, stvaranja novih institucija, vladavine prava i prevencije kriminaliteta i konflikata.

Tokom proteklih trinaest godina rada, Viktimološko društvo je ostvarilo saradnju u nizu zemalja u centralnoj i istočnoj Evropi, kao što su Mađarska, Slovačka, Češka Republika, Hrvatska, Slovenija, BiH, Makedonija, Albanija, Ukrajina, Moldavija, Rumunija, Bugarska, ali i sa zemljama Zapada – Velikom Britanijom, Severnom Irskom, Belgijom, Holandijom, Italijom, Francuskom, Austrijom, Norveškom, Nemačkom, SAD, kao i sa organizacijama i ekspertima iz Južne Afrike, Australije, Indije i Japana.

Aktivnosti Viktimološkog društva Srbije u 2010. godini

Članstvo u VDS, informisanje članova VDS i javnosti o projektima i drugim aktivnostima

U 2010. godini u VDS se učlanilo 5 novih članova.

Tokom 2010. godine, članovi VDS koji su na mailing listi Društva VDS info, dobijali su redovno informacije o projektima koji su u toku, publikacijama koje su izašle iz štampe, skupovima koje je VDS organizovalo ili kojima su prisustvovali članovi i članice VDS, potom o aktivnostima Evropske pomoći žrtvama, viktimološkim i drugim skupovima koji se organizuju, kao i o drugim aktivnostima Viktimološkog društva Srbije.

I tokom 2010. godine redovno je ažuriran web site Društva na kome se mogu naći sve informacije o radu Društva – projektima, publikacijama, skupovima i slično. Informacije su dostupne na srpskom i engleskom jeziku.

Istupanjem članova Društva u medijima povećana je vidljivost Društva i njegovih aktivnosti.
 

Biblioteka VDS

Tokom 2010. godine uvećavan je fond knjiga. VDS biblioteka trenutno raspolaže sa 1192 naslova iz domena viktimologije, prava, kriminologije, studija roda, istine i pomirenja, ljudskih prava, restorativne pravde i drugih oblasti. Pored toga, VDS biblioteka raspolaže i sa 91 vrstom časopisa, kao i sa bogatim izborom audio i video materijala.

VDS biblioteka je dostupna svim članovima Društva. Od novembra 2007. godine korišćenje biblioteke uključeno je u cenu članarine, dok osobe koje nisu članovi VDS mogu da se učlane u biblioteku. Članarina iznosi 400,00 dinara za studente osnovnih studija i studente poslediplomskih studija koji nisu zaposleni, a 800,00 dinara za ostale.

Sadržaj VDS biblioteke dostupan je na web site-u Društva www.vds.org.rs

Nabavka knjiga za biblioteku se najvećim delom ostvaruje putem poklona. Poslovi u vezi sa održavanjem i korišćenjem biblioteke su samofinansirajući i volonterski. Osobe koje su tokom 2010. godine bile zadužene za VDS biblioteku su: Nikola Petrović, Aleksandra Zaviša, Mima Vasiljević i Bejan Šaćiri.
 

Zalaganje za izmene zakona i prakse

Komentari na nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti
Viktimološko društvo Srbije je marta 2010. godine uputilo komentare i sugestije na Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti Ministarstvu rada i socijalne politike RS. Komentari VDS su se odnosili na dva segmenta: potrebu jasnog definisanja položaja nevladinih organizacija (udruženja građana), koje pružaju određene vidove socijalnih usluga građanima, pre svega žrtvama nasilja i drugih vidova kriminaliteta, i na proširivanje ciljeva i delatnosti socijalne zaštite u Republici Srbiji na oblast suzbijanja nasilja u porodici radi unapređenja borbe protiv ove, najrasprostranije vrste nasilja i zaštite žrtava i njihove dece. Time se ujedno postavlja osnov za dalju harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti.


Komentari na Nacrt Minimalnih pravila o žrtvama i Nacrt izmena Okvirne odluke EU o položaju žrtava u krivičnom postupku
U okviru aktivnosti VDS u organizaciji Evropska pomoć žrtvama, sačinjeni su i poslati komentari na dva dokumenta: Nacrt Minimalnih pravila o žrtvama i Nacrt izmena Okvirne odluke EU o položaju žrtava u krivičnom postupku.

Učešće u radnoj grupi za izradu Nacrta Strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u RS
Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, Jasmina Nikolić i dr Sanja Ćopić su, kao predstavnice VDS, učestvovale u radu radne grupe za izradu Nacrta Strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u RS. Procesom izrade ovog strateškog dokumenta koordinirala je Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike RS.

Kampanja „Ne dozvolimo da žrtve nasilja u porodici budu tretirane kao kriminalke, a nasilnici kao žrtve“
U okviru kampanje, VDS je pružalo podršku jednoj ženi koja je bila višegodišnja žrtva nasilja u porodici i s tim u vezi se obraćala službi za žrtve Viktimološkog društva Srbije VDS info i podrška žrtvama, a koja je potom optužena za krivično delo nasilja u porodici. Aktivnosti u okviru ove kampanje uključile su praćenje suđenja, obaraćanje sudu, tužilaštvu i Ministarstvu pravde, obilazak žene u pritvoru i pružanje emotivne podrške, pravnu pomoć i organizovanje konferencije za štampu u vezi sa ovim slučajem.

Realizaciju kampanje finansira Rekonstrukcija ženski fond.

Amnestija za žrtve nasilja „Dokle robijom na robiju?“
Tokom 2010. godine nastavljena je, pre osam godina, započeta kampanja Amnestija za žrtve nasilja simbolično nazvana Dokle robijom na robiju?. Ona se ogleda u zalaganju za poboljšanje položaja žena žrtava nasilja koje su, u odsustvu blagovremene reakcije organa formale kontrole i adekvatne zaštite, izvršile krivično delo braneći se od nasilja. Ova aktivnost se sastoji u pružanju ženama pomoći i podrške, praćenju suđenja, obraćanju sudu (u svojstvu amicus curiae), tužilašvu i Ministarstvu pravde u vezi sa konkretnim slučajevima i slično.


Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žrtava, njihovim pravima i problemima

Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava

22. februara 2010. godine, u cilju obeležavanja Međunarodnog dana žrtava, održana je promocija časopisa Temida u Poslovnom centru Trg Republike u Beogradu. Cilj promocije ovog broja časopisa Temida (3/2009) je bio da se skrene pažnja javnosti na žrtve različitih oblika sajber viktimizacije i pruže preporuke za odgovarajuću pomoć i podršku ovim žrtvama. Na promociji su govorili autori i autorke radova:

1. Dr Ivana Stevanović - Krivična dela vezana za iskorišćavanje dece u pornografske svrhe zloupotrebom računarskih mreža i sistema
2. Dr Branislava Popović-Ćitić - Vršnjačko nasilje u sajberprostoru
3. Nikola Petrović - Stavovi mladih prema sajber vandalizmu
4. Marina Kovačević-Lepojević - Žrtve sajber proganjanja u Srbiji

Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava 2010. godine bila je samofinansirajuća aktivnost.

Borba protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja

Povodom Međunarodnog dana žena, a u sklopu međunarodne kampanje Borba protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja, Viktimološko društvo Srbije je 8. marta 2010. godine u Poslovnom centru Trg Republike u Beogradu organizovalo okrugli sto na kome su govorile:

1. Doc. dr Mirjana Dokmanović: Koliko nas zakoni štite od nasilja u porodici i zloupotrebe vatrenog oružja?
2. Vesna Stanojević: Uloga sigurnih kuća: mogućnosti i ograničenja
3. Jasmina Nikolić: Oružje i nasilje u porodici: rezultati istraživanja i iskustva iz prakse

Cilj ove kampanje bio je podizanje svesti javnosti o važnosti smanjenja upotrebe vatrenog oružja. Okruglim stolom „Oružje i nasilje u porodici: Kako izbeći kobne posledice?“ smo želeli da skrenemo pažnju javnosti i stručnjaka na izuzetno važan momenat pravovremene društvene reakcije u trenutku kada žrtva želi da napusti nasilnika. Takođe, želeli smo da podsetimo na kampanju Amnestija za žrtve nasilja, koja je pokrenuta 2002. godine na inicijativu Viktimološkog društva Srbije u saradnji sa drugim ženskim NVO. Ovaj okrugli sto je imao za cilj i razmenu iskustava i ideja u vezi mogućih načina sprečavanja kobnih posledica nasilja u porodici u budućnosti.

Organizovanje okruglog stola finansijski je podržala IANSA - Međunarodna mreža organizacija koje se bore protiv nasilja vatrenim oružjem.

Učešće na sajmu organizacija civilnog društva 2010

Viktimološko društvo Srbije je bilo predstavljeno na ovogodišnjem Sajmu organizacija civilnog društva održanog 10. i 11. juna 2010. godine na Trgu Nikole Pašića u Beogradu. Na štandu su tokom dva dana zaposleni i volonteri u VDS predstavljali našu organizaciju građanima i delili informativne brošure i publikacije.

Prva godišnja konferencija VDS - Prava žrtava i EU: izazovi pružanja pomoći žrtvama

Prva godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije pod nazivom Prava žrtava i EU: izazovi pružanja pomoći žrtvama, održana je u Beogradu, u hotelu Palace, 11. i 12. novembra 2010. godine. Konferencija je imala za cilj da okupi stručnjake/stručnjakinje i istraživače/istraživačice, koji se bave pravima žrtava i pružanjem pomoći žrtvama nasilja i drugih vidova kriminaliteta i omogući sveobuhvatnu razmenu iskustava i znanja. Takođe, cilj je bio i da se sagleda mesto zakonodavstva Republike Srbije u odnosu na pravo Evropske unije, kao i da se ukaže na moguće pravce dalje harmonizacije domaće legislative sa pravom Evropske unije o žrtvama. Konferencija je na taj način doprinela daljem unapređenju zakonodavstva i prakse u pogledu pružanja žrtvama pomoći, podrške i zaštite.

Konferencija se odvijala kroz plenarne sesije, tematske sesije i radionice. Plenarne sesije su bile posvećene sledećim temama: Prava žrtava i EU, Prava žrtava u pravnom sistemu Republike Srbije, Izazovi pružanja pomoći žrtvama i Žrtve kršenja ljudskih prava, međunarodno pravo i EU.

Na plenarnim sesijama izlaganja su imali:
1. Dr Antony Pemberton, viši istraživač i koordinator istraživanja na Međunarodnom viktimološkom institutu INTERVICT (Univerzitet u Tilburgu, Holandija)
2. Dr Magnus Lindgren, generalni sekretar organizacije Sigurna Švedska (Tryggare Sverige) i ombudsman za žrtve kriminaliteta
3. Doc. dr Mirjana Dokmanović, docentkinja na Fakultetu za evropske pravno-političke studije Univerziteta Singidunum
4. Prof. dr Zorica Mršević, Zamenica zaštitnika građana RS za rodnu ravnopravnost i prava osoba sa invaliditetom
5. Radmila Dragičević-Dičić, predsednica Apelacionog suda u Beogradu
6. Prof. dr Nevena Petrušić, redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti i potpredsednica Saveta Vlade RS za ravnopravnost polova i Dr Ivana Stevanović, naučna saradnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, predsednica Centra za prava deteta i članica Saveta Vlade RS za prava deteta
7. Dr Sanja Ćopić, istraživačica-saradnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu i predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije
8. Prof. dr Nevenka Žegarac, vanredna profesorka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
9. Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, redovna profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, direktorka Viktimološkog društva Srbije i članica Izvršnog odbora Svetskog viktimološkog društva i Evropske pomoći žrtvama
10. Prof. dr Slobodan Savić, redovni profesor i prodekan na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i predsednik Viktimološkog društva Srbije i doc. dr Đorđe Alempijević, Institut za sudsku medicinu, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
11. Jasmina Ivanović, viša savetnica u Ministarstvu rada i socijalne politike RS i članica Saveta Vlade RS za prava deteta
12. Miloš Janković, Zamenik zaštitnika građana za zaštitu prava lica lišenih slobode
13. Doc. dr Nina Peršak, Fakultet za krivične nauke i bezbednost, Univerzitet u Mariboru, Slovenija
14. Jacek Kowalewski, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR (Civil Development Forum Foundation), Warsaw, Poland
15. Marija Mitić i Olivera Vučić Olivera, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Tematske sesije su bile posvećene sledećim temama: Žrtve različitih oblika viktimizacije, Pomoć i podrška žrtvama i svedocima, Nasilje nad ženama i nasilje u porodici, Izazovi i dileme u pružanju pomoći žrtvama, Deca i stari kao žrtve. Izlagači/izlagačice na tematskim sesijama bili su:
1. Doc. dr Sаšа Mijаlković, doc. dr Dаrko Mаrinković i doc. dr Gorаn Bošković, Kriminаlističko–policijskа аkаdemijа, Beogrаd
2. Dr Srđan Žikić, Fakultet za menadžment Zaječar – Megatrend Univerzitet, Doc. dr Vesna Baltazarević, Fakultet za kulturu i medije – Megatrend Univerzitet i Prof. dr Jane Paunković, Fakultet za menadžment Zaječar – Megatrend Univerzitet, Mr Radoslav Baltezarević, Fakultet za kulturu i medije Beograd,
3. Prof. dr Oliver Bačanović i Nataša Jovanova, Fakultet bezbednosti, Skoplje, Makedonija
4. Mr Danica Vasiljević-Prodanović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
5. Nikica Hamer Vidmar, Ministarstvo pravde, Uprava za probaciju i podršku žrtvama i svedocima, Sektor za podršku žrtvama i svedocima, Hrvatska
6. Slavica Peković, saradnica podrške Služba za pomoć i podršku oštećenima i svedocima Viši sud u Beogradu, Odeljenje za ratne zločine
7. Svetlana Nikoloska, Fakultet bezbednosti, Skoplje, Makedonija
8. Janko Radmanović, Udruženje prognanih i optuženih 91 Region
9. Mr sci. dr Bosiljka Đikanović, Institut za socijalnu medicinu, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Stanislava Otašević, Centar za promociju zdravlja žena, Beograd, Henrica A.F.M. Jansen, Senior konsultant za nasilje nad ženama, javno zdravlje i epidemiologiju, Ženeva, Švajcarska, Prof. dr Snežana Simić, Institut za socijalnu medicinu, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Sylvie Lo Fo Wong i Toine Lagro-Janssen, Odeljenje za primarnu zdravstvenu zaštitu/ženske studije u okviru medinskih nauka, Radboud Univerzitet, Nijmegen, Holandija
10. Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad Pirot
11. Nada Golubović i Minja Damjanović, NVO Udružene žene Banja Luka Bosna i Hercegovina
12. Marina Mijatović, NVO Dijalog Valjevo
13. Tamara Boškić, Društvo za zaštitu mentalnog zdravlja ratnih veterana i žrtava ratova 1991-1999. godine - Centar za ratnu traumu, Novi Sad
14. Dragan Obradović, Pravni centar za decu i maloletnike, Valjevo
15. Marjan Jovanović, Udruženje Digitalna forenzika, Sremska Mitrovica
16. Vanja Macanović, Autonomni ženski centar, Beograd
17. Olivera Kuljić, Osnovni sud Zrenjanin
18. Ljiljana Stevković, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd i Viktimološko društvo Srbije
19. Jelena Dimitrijević, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu i Viktimološko društvo Srbije
20. Nikola M. Petrović, Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković“ i Viktimološko društvo Srbije

Radionice su bile posvećene sledećim temama: Kako predajemo viktimologiju (moderatorka prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović) i Službe za pomoć i podršku oštećenima i svedocima (moderatorke Jasmina Ilić, OEBS i Sanja Nikolić, Institut za mentalno zdravlje)

Pored navedenih izlagača-izlagačica, Konferencija je okupila još oko 30 učesnika (sudija, tužilaca, policijskih službenika, predstavnika nevladinih i međunarodnih organizacija, naučnih radnika i slično).

Sredstva za organizovanje konferencije su obezbeđena iz plaćenih kotizacija, od Fonda za otvoreno društvo i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj RS.
 

Istraživanja

Nasilje u porodici u Vojvodini

Tokom 2010. godine nastavljene su aktivnosti na realizaciji istraživačkog projekta Nasilje u porodici u Vojvodini koji predstavlja deo šireg projekta Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova pod nazivom Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u AP Vojvodini. VDS je partner Pokrajinskom sekretarijatu zajedno sa organizacijama EHO iz Novog Sada i Autonomni ženski centar iz Beograda, kao i Centrom za socijalni rad iz Sombora. Uloga VDS u realizaciji ovog projekta bila je dvojaka:
1. Istraživanje nasilja u porodici u Vojvodini, koje je za cilj imalo dolaženje do saznanja o raspostranjenosti, strukturi i karakteristikama nasilja u porodici i društvenim odgovorima na ovaj vid kriminaliteta.
2. Istraživanje postojećih službi za žene žrtve nasilja u Vojvodini i evidencija službi koje pružaju podršku žrtvama nasilja u porodici, kao i uspostavljanje sistema indikatora za merenje i ocenu uspešnosti mera preduzetih za suzbijanje nasilja nad ženama u Vojvodini.

Aktivnosti u 2010 obuhvatile su: ažuriranje univerzalne informaciono-dokumentacione baze podataka praksi, usluga i kapaciteta u oblasti zaštite od nasilja nas ženama (prikupljanje i obrada podataka) i predstavljanje rezultata istraživanja.

U toku 2010. godine objavljeni su rezultati istraživanja nasilja u porodici u Vojvodini u: Nikolić-Ristanović, V. (ur.) (2010) Nasilje u porodici u Vojvodini. Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Rezultati istraživanja su takođe predstavljeni 6. jula 2010. godine u Novom Sadu na promociji pomenute publikacije. Rezultate istraživanja su predstavili: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Sanja Ćopić, Nikola Petrović i Ljiljana Stevković.

Rezultati istraživanja prezentovani su i na konferenciji Evropskog udruženja za kriminologiju, koja je održana u Liježu, Belgija od 8. do 11. septembra 2010. godine.

Rezultati istraživanja kapaciteta i usluga službi za žrtve objavljeni su u časopisu Temida: Nikolić, J., Nikolić-Ristanović, V., Petrović, N. (2010) Stanje raspoloživih usluga i kapaciteta za pomoć žrtvama nasilja u porodici u Vojvodini i upoznatost i zadovoljstvo žena sa njima. Temida, 2, str. 61-79.

Projekat finansira Fond UN za podršku akcijama protiv nasilja nad ženama.

Borba protiv trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije

U saradnji sa Univerzitetom u Tilburgu (Holandija), Institutom za ljudska prava Ludvig Boltzman (Austrija), Univerzitetom Deusto (Španija) i Univerzitetom Krajova (Rumunija) Viktimološko društvo Srbije radi na realizaciji istraživačkog projekta Borba protiv trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. Cilj ovog projekta je dolaženje do saznanja u kojoj meri je trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije rasprostranjena, da li se i na koji način ovi slučajevi procesuiraju i koji oblici zaštite stoje na raspolaganju žrtvama. Takođe, cilj projekta je dolaženje do saznanja da li se, na koji način i koliko efikasno ostvaruje prekogranična saradnja nadležnih državnih organa, pre svega policije, sudova i tužilaštava, prilikom procesuiranja slučajeva trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. Celokupan projekat je usmeren na identifikovanje problema i prepreka, ali i primera dobre prakse kako bi se poboljšala prekogranična saradnja, kako u pogledu krivičnog gonjenja učinilaca, tako i zaštite žrtava ovog vida kriminaliteta. U realizaciju projekta su neposredno uključene dr Vesna Nikolić-Ristanović i dr Sanja Ćopić.

Realizaciju projekta finansira Evropska komisija – Uprava za pravdu, slobode i bezbednost. Međutim, pošto Srbija nije kandidat za članstvo u EU nismo dobili finansiranje rada na projektu (rad na projektu je volonterski), već samo naknadu troškova učešća na sastancima istraživača i nabavke literature.

Praćenje mehanizma upućivanja i sistema zaštite žena žrtava trgovine ljudima u Srbiji

Viktimološko društvo Srbije je, kroz projekat UNDP/EU i uz institucionalnu podršku Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike, radilo na realizaciji projekta pod nazivom Praćenje mehanizma upućivanja i sistema zaštite žena žrtava trgovine ljudima u Srbiji. Osnovni cilj projekta bio je predlaganje modela praćenja i evaluacije mehanizma upućivanja i sistema zaštite žrtava trgovine ljudima u Srbiji. Projekat je trajao od 23. aprila 2009. godine do 25. januara 2010. godine.

28. januara 2010. godine VDS je organizovalo okrugli sto na kome je prezentovan istraživački izveštaj, kao i nacrt preporuka do kojih se došlo tokom realizacije projekta. Na okruglom stolu su govorili:
1. Dr Natalija Mićunović, direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost
2. Rini Reza, zamenica stalnog predstavnika UNDP u Srbiji
3. Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, Viktimološko društvo Srbije
4. Mr Sanja Ćopić, Viktimološko društvo Srbije
5. Doc. dr Saša Mijalković, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

Na okruglom stolu bilo je prisutno 54 učesnika iz različitih državnih institucija i nevladinih organizacija. Skup je bio medijski propraćen. Istraživački izveštaj je objavljen u:

Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S. (2010) Pomoć i podrška ženama žrtvama trgovine ljudima u Srbiji. Beograd: VDS i Prometej-Beograd.

Kao finalni deo projekta, nacrt preporuka je dostavljen Nacionalnom koordinatoru za borbu protiv trgovine ljudima.

Realizaciju projekta je kroz program UNDP finansijski podržala EU.

Intensifying anti-corruption policy in Serbia by furthering law enforcement transparency and evidence based policy making

Projekat se realizuje u periodu od 1. oktobra 2010. do 1. oktobra 2011. godine. Projekat se realizuje u saradnji sa Univerzitetom u Tilburgu (Holandija). Realizaciju projekta finansijski podržava Ambasada Kraljevine Holandije. Uloga VDS u realizaciji ovog projekta: administriranje projekta, organizovanje sastanaka projektnog odbora, fokus grupa i slično, dok je Jelena Dimitrijević, članica VDS, uključena kao lokalna mlada istraživačica na ovom projektu.

Suočavanje s prošlošću i izgradnja mira na Zapadnom Balkanu

Projekat Suočavanje s prošlošću i izgradnja mira na Zapadnom Balkanu realizuje Berghof Institut iz Berlina (Nemačka). Uloga VDS u realizaciji ovog projekta: konsalting oko metodologije i pomoć u prikupljanju podataka u Srbiji putem intervjua sa predstavnicima organizacija žrtava rata i organizacija za ljudska prava.

U realizaciju predviđenih aktivnosti neposredno su uključeni: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović (konsultantkinja), Jasmina Nikolić, Nikola Petrović, Bejan Šaćiri i dr Sanja Ćopić (prikupljanje podataka putem intervjua).

Razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbiji

Projekat se realizuje u saradnji sa UNIFEM. Uloga VDS u realizaciji ovog projekta: razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbiji i pilot istraživanje.

U realizaciju predviđenih aktivnosti neposredno su uključeni: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović (konsultantkinja UNIFEM za razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa nasiljem nad ženama u Srbiji) i dr Sanja Ćopić (prikupljanje podataka iz sudskih predmeta).

Istraživanje i analiza rada Službe VDS info i podrška žrtvama

Kontinuirano istraživanje rada Službe VDS info i podrška žrtvama sprovodi se od 2004. godine. Međutim, tek od sredine 2005. godine podaci se vode i obrađuju uz korišćenje za to posebno konstruisanog upitnika i na osnovu usvojene jedinstvene metodologije njihovog unosa i obrade. Na ovaj način postavljena je osnova za redovno praćenje, istraživanje, poređenje i analizu rada, odnosno podataka Službe, za bolje povezivanje teorije i prakse, kao i za kvalitetnije korišćenje ukupnih kapaciteta Viktimološkog društva Srbije. Osim toga, na ovaj način postavljena je i osnova jednoobraznog vođenja podataka kojima raspolaže Služba VDS info i podrška žrtvama.

Službi se u toku 2009. godine obratilo 229 žrtava, pri čemu su nasilje na radnom mestu (56%) i nasilje u porodici (20%) bili najčešći razlozi javljanja.

Analiza rada Službe za 2009. godinu biće objavljena u tekstu: Radaković, D. (2010) „Žrtve kriminaliteta, sa posebnim osvrtom na žrtve nasilja na radnom mestu i u porodici - analiza rada Službe VDS info i podrška žrtvama u 2009. godini“, Temida, 3.

Ovo je samofinansirajuća aktivnost.

Edukacija

Specijalistički kurs o rodno baziranom nasilju

U toku 2010. godine realizovana su dva specijalistička kursa o rodno baziranom nasilju za pružaoce socijalnih usluga, koji je 2008. godine akreditovan od strane Ministarstva rada i socijalne politike RS. Kurs je organizovan 26. i 27. juna i 4. i 10. jula 2010. godine u Velikoj Plani za grupu od 7 polaznica/-ka. Drugi kus je realizovan 23, 24, 25. septembra i 2. oktobra u Kraljevu za grupu od 14 polaznica. Kurs su realizovale prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Sanja Ćopić i Jasmina Nikolić. Ciljevi ovog kursa bili su: obuka polaznica/ka za rad sa žrtvama rodno baziranog nasilja kroz upoznavanje sa osnovnim pojmovima, karakteristikama i uzrocima nasilja u porodici, seksualnog nasilja i trgovine ženama, zatim sa pravima žrtava, mehanizmom upućivanja i službama za pomoć, načinima pružanja podrške žrtvama, zakonskim odredbama i njihovoj primeni u praksi, mitovima i predrasudama u vezi sa rodno baziranim nasiljem i sl. Polaznice/ci su na ovaj način stekli potrebne veštine i znanja za odgovarajući odnos prema potencijalnim i aktuelnim žrtvama rodno baziranog nasilja, ali i žrtvama kriminaliteta u širem smislu. Organizacija treninga finansirana je putem kotizacija učesnika-ca.

Trening za rad sa žrtvama nasilja

Na osnovu programa specijalističkog kursa o rodno baziranom nasilju i dosadašnjeg iskustva u obuci volontera VDS za rad sa žrtvama kriminaliteta, prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Sanja Ćopić, Jasmina Nikolić i Nikola M. Petrović su osmislili i realizovali četvorodnevni trening na temu Rad sa žrtvama nasilja. Osnovni cilj ovog treninga bio je da se polaznici obuče da rade sa žrtvama nasilja kroz: upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz ove oblasti, posledicama viktimizacije i potrebama žrtava, mogućim oblicima podrške, fazama procesa oporavka, posebno vulnerabilnim grupama i sl. Ovaj cilj je ostvaren i kroz shvatanje koncepta emocionalne podrške, krivičnopravnog sistema i krivičnog postupka, zatim kroz učenje veština komunikacije i upoznavanje sa organizacijama koje pružaju pomoć žrtvama u Srbiji. Trening je organizovan 1., 2., 5. i 9. jula 2010. godine u Beogradu i pohađalo ga je 5 polaznica/-ka. Organizacija treninga finansirana je putem kotizacija učesnika.

Kurikulum za specijalistički kurs o trgovini muškarcima

U okviru projekta Trgovina muškarcima u Srbiji, koji je realizovan u periodu između 2007. i 2009. godine, a na osnovu rezultata istoimenog istraživanja, razvijen je kurikulum za obuku pružalaca socijalnih usluga „Identifikacija, pomoć i zaštita muških žrtava trgovine ljudima“. Program je akreditovan od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Opšti cilj progrаmа je sticаnje potrebnih znаnjа o trgovini muškаrcimа, kаo i veštinа i znаnjа kojа trebа dа omoguće stručnim rаdnicimа u centrimа zа socijаlni rаd, domovimа zа smeštаj dece i centrimа zа porodični smeštаj identifikаciju žrtаvа, аdekvаtаn odnos premа žrtvаmа i pružаnje odgovаrаjuće pomoći i podrške kаko potencijаlnim tаko i аktuelnim žrtvаmа trgovine muškаrcimа i dečаcimа. Obuka je namenjena socijаlnim rаdnicima, psiholozima, specijаlnim pedаgozima, pedаgozima, аndrаgozima, defektolozima i prаvnicima koji rade u pomenutim ustanovama.

Trening Mobing – pojavni oblici, podrška žrtvama, zakonska regulativa i mogućnost primene medijacije

Trening Mobing – pojavni oblici, podrška žrtvama, zakonska regulativa i mogućnost primene medijacije koncipirale su i realizovale Mirjana Tripković, Olga Kićanović i Jasmina Nikolić. Cilj treninga je upoznavanje polaznika-ca sa osnovnim pojmovima u vezi sa zlostavljanjem na radu (mobingom) i njegovim pojavnim oblicima, potom sa osnovnim principima podrške žrtvama i osnažujućom komunikacijom, postojećim službama za pomoć i podršku žrtvama mobinga, kao i sa Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu i posredovanjem kao oblikom rešavanja sukoba na radnom mestu. Tokom 2010. godine, trening je organizovan za dve grupe polaznika-ca: 19. i 20. septembra za grupu od 6 polaznika-ca i 19. i 20. oktobra za grupu od 7 polaznica. Organizacija treninga je finasirana od kotizacija učesnika.

Razvijanje kurikuluma za obuku o rodno baziranom nasilju za Policijsku akademiju i Službu za upravljanje kadrovima i razvijanje uniformne procedure i forme za prikupljanje podataka o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju

Tokom 2010. godine prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Sanja Ćopić i Jasmina Nikolić bile su angažovane kao konsultantkinje od strane Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike RS. Pri tome, prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović je bila angažovana kao konsultantkinja za razvijanje kurikuluma za obuku o rodno baziranom nasilju za Policijsku akademiju; dr Sanja Ćopić kao konsultantkinja za razvijanje kurikuluma za obuku o rodno baziranom nasilju za Službu za upravljanje kadrovima, a Jasmina Nikolić kao konsultantkinja za razvijanje uniformne procedure i forme za prikupljanje podataka o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju.
 

Pružanje podrške žrtvama kriminaliteta

Služba VDS info i podrška žrtvama

Služba VDS info i podrška žrtvama počela je sa radom 2003. godine. Namenjena je žrtvama kriminaliteta, i to kako ženama tako i muškarcima. Žrtvama kriminaliteta pružaju se:
 informacije o njihovim pravima i načinu njihovog realizovanja,
 emocionalna podrška,
 upućivanje na druge službe/organizacije u zavisnosti od konkretnih potreba žrtve
 podrška na sudu
Usluge koje žrtvama kriminaliteta nudi Služba su besplatne. Osnovni principi kojima se u radu rukovodi osoblje Službe su poverenje, poštovanje žrtve, njenih prava, potreba i osećanja, kao i poverljivost informacija koje žrtve koje nas kontaktiraju daju.

Tokom 2010. godine realizovane su sledeće aktivnosti:
 Organizovan je trening za volontere (april 2010.) Trening su koncipirale dr Vesna Nikolić-Ristanović, Jasmina Nikolić, Ivana Vidaković i dr Sanja Ćopić. Pored njih, u realizaciji treninga učestvovala je i Mirjana Tripković. Trening je prošlo 8 volontera, koji su potom uključeni u rad Službe.
 Pružanje podrške žrtvama – od početka godine do 5. novembra Službi se obratilo 256 žrtava.
 Volonteri/ke su imali/e redovne interne i eksterne supervizije.

Rukovoditeljka Službe je Jasmina Nikolić; prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović je zadužena za eksternu superviziju, dok unutrašnju superviziju rada volontera/ki sprovodi Jasmina Nikolić.

U rad službe tokom 2010. godine bile su uključene sledeće osobe: Danica Radaković, Mirjana Tripković, Aleksandra Zaviša, Olga Kićanović, Nikola Petrović, Mima Vasiljević, Marina Jurša, Jelena Gilović, Sanja Ćopić, Bejan Šaćiri, Jelena Zdravković, Aleksandra Pavlović, Tamara Kljajić, Ana Novaković, Jelena Popović, Sanja Popov, Natalija Cecelja, Jelena Srnić i Marina Kovačević-Lepojević.

Za pružanje psihološke pomoći bila je zadužena članica VDS Jadranka Radovanović, a za pružanje pravne pomoći, i to prevashodno žrtvama nasilja na radnom mestu, bila je zadužena članica VDS Olga Kićanović. Oba vida pomoći su pružana volonterski.

Rad Službe je u 2010. godini bio samofinansirajuća aktivnost.


Istina i pomirenje

Tokom 2010. godine nastavilo se sa aktivnostima usmerenim na dalji razvoj Asocijacije ZAIP, i to kroz sledeće aktivnosti:
• Rad na promovisanju ideje Trećeg puta u zemlji, regionu i svetu, kroz distribuciju pristupnica, lifleta, brošura, godišnjaka i Temida u kojima se nalaze tekstovi o radu i razvoju Asocijacije ZAIP na konferencijama, okruglim stolovima i slično – samofinansirajuća aktivnost.
• Prosleđivanje zaključaka konferencije „Mogući putevi ka pomirenju“, koja je održana u Beogradu 2009. godine, državnim organima i nevladinim organizacijama u Srbiji, BiH i Hrvatskoj, kao i nastojanja da oni budu objavljeni u lokalnim medijima i publikacijama NVO – samofinansirajuća aktivnost.
• Uključivanje novih članova/ica u Asocijaciju.
• Seminar za jačanje kapaciteta organizacija, namenjen organizacijama žrtava rata. Seminar je organizovan u junu 2010. godine. Cilj seminara bio je da se pomogne organizacijama žrtava rata, članicama ZAIP da prevaziđu teškoće oko pisanja projekata, da pronađu donatore, da organizuju osoblje koje će da radi na projektima, kao i da pronađu adekvatne partnere. Predavačice su bile Jasmina Nikolić i dr Sanja Ćopić. Organizovanje seminara finansijski je podržao Friedrich Ebert Stiftung.
• Juna 2010. godine u Beogradu je održan sastanak proširenog koordinacionog odbora Asocijacije zajednička akcija ZA istinu i pomirenje, na kome je napravljen kratak film sa učesnicima sastanka na temu „Šta za Vas znači rad u Asocijaciji ZAIP?“. Sastanak je finansijski podržao Friedrich Ebert Stiftung.
• Radionica o pomirenju, kamp mladih socijaldemokrata, Bogovađa. Radionicu vodile prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović i Jasmina Nikolić. Radionicu finansijski podržao Friedrich Ebert Stiftung.
• Istraživanje o najadekvatnijim oblicima sećanja na prošlost i načinima za upostavljanje poverenja na prostoru bivše Jugoslavije – tokom 2010. godine VDS je sprovelo novo (treće po redu) istraživanje o najadekvatnijim oblicima sećanja na prošlost i načinima za uspostavljanje poverenja na prostoru bivše Jugoslavije. Ovaj put su ispitanici bili učenici srednjih škola u Beogradu. Želja VDS bila je da ispita stavove mladih o ovim pitanjima. Ovo je bila samofinansirajuća aktivnost. Rezultati ovog poslednjeg, ali i poređenje sa rezultatima prethodna dva istraživanja, objavljenja su u časopisu Temida: Petrović, N. (2010) Istraživanja o najadekvatnijim oblicima sećanja na prošlost i načinima za uspostavljanje poverenja na prostoru bivše Jugoslavije. Temida, 1, str. 59-71.
• Ažuriranje mailing liste i liste članova Asocijacije.
Asocijacija trenutno ima 106 članova.

Saradnja sa visokoškolskim ustanovama i međunarodni internship programi

• Viktimološko društvo Srbije je postalo naučna baza Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu – iz predmeta Viktimologija držane su vežbe u prostorijama VDS, dok su članice i članovi VDS su gostovali na predavanjima na FASPER-u.
• Obavezna studentska praksa – 2 studentkinje Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, Smer za prevenciju i tretman poremećaja u ponašanju (Ana Novaković i Natalija Cecelja), prošle su obaveznu studentsku praksu u Viktimološkom društvu Srbije.
• Od septembra 2010. godine Elisa Domeniconi iz Švajcarske se nalazi na šestomesečnom internship programu u VDS a na osnovu potpisanog memeranduma o saradnji sa SYNI Program of Lausanne City Coucil.
 

Izdavačka delatnost

Časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu Temida

Teme brojeva u 2010. godini bile su:
1) Pomirenje
2) Žrtve diskriminacije
3) Restorativna pravda između teorije i prakse
4) Nasilje nad decom
Štampanje časopisa Temida u 2010. godini finansijski je pomoglo Ministarstvo nauke RS i Friedrich Ebert Stiftung (broj 1 za 2010).

Knjige

Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S. (2010) Pomoć i podrška ženama žrtvama trgovine ljudima u Srbiji. Beograd: VDS i Prometej-Beograd.


Osobe koje su bile angažovane na realiziciji aktivnosti VDS u 2010. godini

Tokom 2010. godine na realizaciji projekata i stalnih aktivnosti VDS bili su angažovani:

• 1 osoba u stalnom radnom odnosu – Jasmina Nikolić, rukovoditeljka službe VDS info i podrška žrtvama
• Program Nacionalne službe za zapošljavanje „Prva šansa“: do 5. jula 2010. godine Nikola M. Petrović je bio pripravnik u okviru ovog programa, a od 4. oktobra 2010. godine Bejan Šaćiri je na volonterskoj praksi u okviru istog programa.
• 3 osobe angažovane po ugovoru o autorskom delu – prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Sanja Ćopić i Nikola M. Petrović (od 1. oktobra 2010. godine, koji je od 1. avgusta do 1. oktobra bio u radnom odnosu na određeno vreme)
• 1 računovođa – Bernada Ljubinković
• 1 osoba koja održava web site – Tatjana Orelj
• 1 spoljna saradnica – mr Ivana Vidaković
• 17 volontera/volonterki u službi VDS info i podrška žrtvama – Olga Vučković-Kićanović, Aleksandra Zaviša, Danica Radaković, Mirjana Tripković, Jelena Gilović, Marina Jurša, Mima Vasiljević, Jelena Zdravković, Aleksandra Pavlović, Tamara Kljajić, Ana Novaković, Jelena Popović, Sanja Popov, Natalija Cecelja, Jelena Srnić, Marina Kovačević-Lepojević i Marko Vučenović
• 2 volonterke-istraživačice: Jelena Dimitrijević i Ljiljana Stevković


Učešće članova VDS na stručnim i naučnim skupovima i seminarima u zemlji i inostranstvu tokom 2010. godine (u ime VDS ili sa prezentacijama aktivnosti VDS)

Vesna Nikolić-Ristanović
o Konferencija Uprave za rodnu ravnopravnost „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“, Beograd, 27. aprila 2010.
o Mediterranean Meeting 2010, Montecatini Terme, Italija. Radionica 13 – „Promišljanje interetničkog pomirenja na Zapadnom Balkanu: granice, manjine, vladavina“
o 24. godišnja konferencija i skupština Evropske pomoći žrtvama pod nazivom Justice for Victims in Europe, Berlin (Nemačka), 27.-28. maj 2010.
o Letnja škola Instituta INCORE, Univerzitet Ulster, Severna Irska, modul Interpersonalno pomirenje posle nasilnog konflikta
o Konferencija Evropskog udruženja za kriminologiju, Lijež (Belgija), 8.-11. septembra 2010
o Međunarodna konferencija u organizaciji Joga saveza Srbije „Joga u nauci - buducnost i perspektive", Beograd, 23-24. septembar.2010.
o IV međunarodni naučni skup Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Zlatibor, 24-27. septembar 2010.
o Sastanci Izvršnog odbora međunarodne organizacije Evropska pomoć žrtvama (Berlin i Utreht).

Sanja Ćopić
o Okrugli sto o modelu strategije za suzbijanje trgovine decom, Beograd, 31. mart 2010.
o Konferencija Uprave za rodnu ravnopravnost „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“, Beograd, 27. aprila 2010.
o Ekspertski seminar o Haškom tribunalu, žrtvama i medijima, Utreht (Holandija), 9. jun 2010.
o Konferencija Evropskog udruženja za kriminologiju, Lijež (Belgija), 8.-11. septembra 2010.
o IV međunarodni naučni skup Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Zlatibor, 24-27. septembar 2010.
o Konferencija „Borba protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji“, Beograd, 18. oktobar 2010.

Jasmina Nikolić
o Konferencija Uprave za rodnu ravnopravnost „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“, Beograd, 27. aprila 2010.
o Konferencija „To Report or Not Report – The Choice Facing Victims“, Edinburg, Škotska, 5.-7. oktobar 2010.

Mirjana Dokmanović
o Seminar „Combating domestic violence in Western Balkans and Turkey“, Brisel (Belgija), 25 –28. oktobar 2010.
o Četvrto dvogodišnje zasedanje država o borbi protiv ilegalne trgovine malokalibarskim oružjem, UN, Njujork (SAD), 14.-18. jun 2010.

Mirjana Tripković
o Konsultativni sastanak „Alternativno rešavanje sporova u Srbiji - uspostavljanje i razvoj Baze podataka“, Beograd, 16. septembar 2010.

Jelena Dimitrijević
o Dani defektologa Srbije 2010, Zlatibor, 15-18. januar 2010.
o Konferencija Evropskog udruženja za kriminologiju, Lijež (Belgija), 8.-11. septembra 2010.
o Konferencija „Socijalna uključenost u Srbiji-programiranje politike i prakse“ Beograd, 15. oktobar 2010.

Ljiljana Stevković
o Konferencija Evropskog udruženja za kriminologiju, Lijež (Belgija), 8.-11. septembra 2010.

Nikola Petrović
o Okrugli sto „Kako do trajnog rešenja problema izbeglica“, Beograd, april 2010.
o Radionica „Prevencija torture i monitoring psihijatrijskih institucija“ u okviru konferencije „Globalno mentalno zdravlje - Razvoj usluga oslonjenih na vrednosti i prakse zasnovane na naučnim rezultatima“, Beograd, maj 2010.
o 58. Naučno-stručni skup psihologa, Zlatibor, maj 2010.

Medijsko istupanje članova VDS

Vesna Nikolić-Ristanović
o 9.2.2010. RTS 1 – Emisija „Oko magazin“, Tema: Trgovina muškarcima.
o 22.2.2010. Radio Beograd 1. program – Emisije „U ovom trenutku“ i „U središtu pažnje“, Tema: Međunarodni dan žrtava.
o 23.2.2010. Radio Beograd II program – Emisija „Digitalne ikone“, Tema: Sajber viktimizacija
o 23.2.2010. Radio Beograd II program – Emisija „Digitalne ikone“, Tema: Dan žrtava, Temida.
o 11.3.2010. Radio Beograd II program – Emisija „Crvena linija“, Tema: Nasilje u porodici.
o 17.3.2010. RTS – Emisija „Dnevnik“, Tema: Ubistvo
o 23.4.2010. RTS – Emisija „Da mozda ne“, Tema: Nasilje u Srbiji – vapaj za pravdom
o 7.7.2010. Radio 021 – Emisija „Vesti“, Tema: Istraživanje VDS o nasilju u porodici u Vojvodini
o 28.6.2010. B92 – Emisija „Jutarnji program“ i „Večernje vesti“, Tema: Nasilje nad decom.
o 11.6.2010. TV Novi Sad – Tema: „Nasilje u porodici“ – promocija istraživanja Nasilje u porodici u Vojvodini
o 5.8.2010. Dnevni list „Danas“, Tema: Nasilje u porodici.

Sanja Ćopić
o 18.2.2010. Radio Studio B, Tema: Trgovina ženama, pomoć i podrška.
o 18.2.2010. Radio Beograd II program, Tema: Nasilje u porodici.
o 27.6.2010. RTS 1 – Emisija „Uviđaj“, Tema: Nasilje u porodici.
o 7.10.2010. Radio S – Tema: Nasilje u porodici i kriminalitet žena
o 18.10.2010. Radio Novi Sad – Tema: Trgovina ljudima

Jasmina Nikolić
o februar 2010. Ekomer i RTS 1, Tema: Mobing.
o 8.3.2010. TV Pink – Emisija „Dnevnik II“, Tema: O nasilju vatrenim oružjem
o 29.3.2010. Studio B, TV i radio, Tema: Nasilje u porodici i vatreno oružje
o 6.9.2010. TV Avala, Tema: Mobing.
o 08.03.2010. Blic, U Srbiji u privatnom posedu 1.150.000 komada oružja

Mirjana Dokmanović
o 19.2.2010. Radio Slobodna Evropa, Tema: Srpski političari sa lošim primerom za građane, oružje i nasilje
o 8.3.2010. TV Pink – Emisija „Dnevnik II“, Tema: O nasilju vatrenim oružjem
o 08.03.2010. Blic, U Srbiji u privatnom posedu 1.150.000 komada oružja

Mirjana Tripković
o Februar 2010. Ekomer i RTS 1, Tema: Mobing.
o 28.01.2010. Danas, Pravo inspekciji da izriče mandatne kazne, autorka: Lj. Bukvić
o 24.09.2010, Politika, Najopasniji su patološki sukobi

Branislava Popović-Ćitić
o 23.2.2010. Radio Beograd II program – Emisija „Digitalne ikone“, Tema: Dan žrtava, Temida.

Olga Kićanović
o 30.09.2010. Politika, Neki moberi idu iz firme u firmu

Ostalo
o Međunarodni dan žrtava, 25.02.2010., Glas Javnosti
o Međunarodni dan žrtava, 22.02.2010., izvor: EMportal

Posete stručnjaka i studenata iz inostranstva u cilju upoznavanja sa radom VDS i konsultacija u vezi sa njihovim istraživačkim radom

Tokom 2010. godine, Viktimološko društvo Srbije posetili su:

• Helga Bahmer (Nemačka)
• Mircea Opris (Rumunija)
• Elena Stocco (Italija)
• Benjamin M. Allen (DGG Consulting)
• Renata Ćuk (Hrvatska)
• Dr Martina Fisher, Berghof Institut (Nemačka)
• Prof. Petrus van Duyne, Univerzitet u Tilburgu (Holandija)
• Irene Appelhagen (Nemačka)
• Dr Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige (Safe Sweden) (Švedska)
• Stig Maansson, OEBS Misija u Srbiji
• Karl-Ake Pettersson, Stiftelsen Tryggare Sverige (Safe Sweden) (Švedska)
• Benjamin M. Allen, Democracy and Good Governance


Donatori

U 2010. godini realizaciju projekata i drugih aktivnosti VDS podržali su:
• Friedrich Ebert Stiftung
• Fond za otvoreno društvo
• Rekonstrukcija ženski fond
• Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj RS
• IANSA
• UNDP/EU
• Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova/Fond UN za podršku akcijama protiv nasilja nad ženama
• Ambasada Kraljevine Holandije

Donatorima se i ovom prilikom zahvaljujemo.

Drugi načini finansiranja
• Kotizacija za treninge
• Članarine
• Pretplata za Temidu


U Beogradu,
12. novembra 2010. godine

 
                                                 Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE