.:IZVEŠTAJ O RADU VIKTIMOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE za 2007. GODINu:.


 

  • Misija, ciljevi i zadaci
  • Aktivnosti Viktimološkog društva Srbije u 2007. godini
  • Osobe angažovane na realiziciji aktivnosti VDS u 2007. godin
  • Učešće članova VDS na stručnim i naučnim skupovima i seminarima u zemlji i inostranstvu
  • Posete stručnjaka i studenata iz inostranstva
  • Donatori

Beograd, novembar 2007. godine

Misija, ciljevi i zadaci


Viktimološko društvo Srbije (VDS) je nezavisno i neprofitno udruženje građana, koje je osnovano 12. novembra 1997. godine s ciljem da okupi što veći broj istraživača, eksperata i aktivista zainteresovanih da rade na razvoju viktimologije i unapređenju prava i zaštite žrtava kriminaliteta, rata i kršenja ljudskih prava, bez obzira na njihov pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja ili druge karakteristike.

Viktimološko društvo je član Svetskog viktimološkog društva od 1999. godine, a od 2004. godine i Evropske pomoći žrtvama. Od decembra 2005. godine VDS je član ISPAC-a (International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme), Međunarodnog naučnog i profesionalnog savetodavnog tela u okviru Programa Ujedinjenih nacija za sprečavanje kriminaliteta i krivično pravo. Viktimološko društvo Srbije je član Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima i Inicijative za zakonsku zabranu i zaštitu dece od telesnog kažnjavanja u Srbiji. VDS je osnivač i član Zajedničke akcije ZA istinu i pomirenje.

Glavne aktivnosti VDS su:
• Predlaganje izmena i dopuna zakona i zalaganje za njihovu primenu;
• Praćenje položaja žrtve u krivičnom postupku (monitoring);
• Pomoć i podrška žrtvama kriminaliteta;
• Naučno istraživanje različitih oblika viktimizacije, njihovih posledica i načina prevencije, kao osnov za dalje kreiranje odgovarajuće politike u pogledu poboljšanja položaja žrtava kriminaliteta i rata i zaštite njihovih prava;
• Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žrtava, njihovim pravima i problemima;
• Istina i pomirenje;
• Izdavačka delatnost ;
• Organizovanje naučnih i stručnih skupova i
• Edukacija.

U ovim aktivnostima ogleda se kontinuitet rada Društva na ostvarivanju dugoročnih ciljeva u pogledu poboljšanja položaja žrtava, stvaranja novih institucija, vladavine prava i prevencije kriminaliteta i konflikata.

Tokom proteklih deset godina rada, Viktimološko društvo je ostvarilo saradnju u nizu zemalja u centralnoj i istočnoj Evropi, kao što su Mađarska, Slovačka, Češka Republika, Hrvatska, Slovenija, BiH, Makedonija, Albanija, Ukrajina, Moldavija, Rumunija, Bugarska, ali i sa zemljama Zapada – Velikom Britanijom, Severnom Irskom, Belgijom, Holandijom, Italijom, Francuskom, Austrijom, Norveškom, Nemačkom, SAD, kao i sa organizacijama i ekspertima iz Južne Afrike, Australije, Indije i Japana.

Aktivnosti Viktimološkog društva Srbije u 2006. godini

Informisanje članova VDS i javnosti o projektima i drugim aktivnostima

Tokom 2007. godine, članovi VDS koji su na mailing listi Društva VDS info, dobijali su redovno informacije o projektima koji su u toku, publikacijama koje su izašle iz štampe, skupovima koje je VDS organizovalo ili kojima su prisustvovali članovi i članice VDS, kao i o drugim aktivnostima Viktimološkog društva Srbije.

I tokom prethodne godine redovno je ažuriran web site Društva na kome se mogu naći sve informacije o radu Društva – projektima, publikacijama, skupovima i slično. Informacije su dostupne na srpskom i engleskom jeziku.

Istupanjem članova Društva u medijima povećana je vidljivost Društva i njegovih aktivnosti, posebno vezano za aktivnosti u vezi sa pružanjem pomoći i podrške žrtvama i istinom i pomirenjem.
 

Biblioteka VDS

Tokom 2007. godine uvećavan je fond knjiga. VDS biblioteka trenutno raspolaže sa 863 naslova iz domena prava, kriminologije, viktimologije, istine i pomirenja, restorativne pravde i drugih oblasti. VDS biblioteka je dostupna svim članovima Društva. Od novembra 2007. godine korišćenje biblioteke uključeno je u cenu članarine, dok osobe koje nisu članovi VDS mogu da se učlane u biblioteku. Članarina za 2008. godinu iznosi 400,00 dinara za studente osnovnih studija i studente poslediplomskih studija koji nisu zaposleni, a 800,00 dinara za ostale.

Sadržaj VDS biblioteke dostupan je na web site-u Društa www.vds.org.rs

Nabavka knjiga za biblioteku se najvećim delom ostvaruje putem poklona. Poslovi u vezi sa održavanjem i korišćenjem biblioteke su samofinansirajući i volonterski. Osobe zadužene za VDS biblioteku su Sanja Jović i Marina Kovačević-Lepojević.
 

Zalaganje za izmene zakona i prakse

Kampanja Amnestija za žrtve nasilja

Kampanja Amnestija za žrtve nasilja pokrenuta je 2002. godine na inicijativu dr Vesne Nikolić-Ristanović i postala je deo stalnih aktivnosti VDS. Pokretanje kampanje usledilo je nakon izmene krivičnog zakonodavstva u smislu uvođenja krivičnog dela pod nazivom nasilje u porodici, a neposredan povod bilo je samoubistvo jedne žene koja se nalazila na izdržavanju zatvorske kazne u KPD za žene u Požarevcu, a koja je bila žrtva dugogodišnjeg nasilja u porodici. U okviru ove kampanje VDS se zalaže za pomilovanje žena koje su, braneći se od nasilja, lišile života svoje nasilnike. U toku proteklih pet godina pomilovano je ukupno 6 žena.

Tokom 2007. godine podrška je uglavnom pružana preko Službe VDS info i podrška žrtvama vezano za informisanje i emotivnu podršku ženama koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, ali nije došlo do pomilovanja nijedne žene.

Ovo je volonterska i samofinansirajuća aktivnost u čiju realizaciju su neposredno uključene Jasmina Nikolić, rukovoditeljka Službe VDS info i podrška žrtvama i volonterke Službe.
 


Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žrtava, njihovim pravima i problemima

Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava

22. februara 2007. godine obeležen je Međunarodni dan žrtava. Ove godine Međunarodni dan žrtava obeležen je medijskim istupanjima članica i članova Viktimološkog društva Srbije u kojima su oni pokušali da skrenu pažnju javnosti na probleme žrtava, kao i da ukažu žrtvama da nisu same i da postoje organizacije kojima mogu da se obrate. Vesna Nikolić-Ristanović gostovala je u emisiji „Srbija danas“ II programa RTS-a. Jasmina Nikolić učestvovala je u jutarnjem dnevniku TV B92 i emisiji „Pečat“ II programa Radio Beograda. Sanja Ćopić je gostovala u emisiji „Uvećanje“ radija B92 i na TV Košavi. Mirjana Dokmanovic gostovala je na subotičkoj televiziji „City TV“.

Pored toga, u Beogradu, Subotici, Kragujevcu, Majdanpeku i Nišu bio je prikazan dokumentarni film „Zaboravljeni“, Međunarodnog viktimološkog instituta u Tilburgu, Holandija, koji ima za cilj podizanje svesti javnosti o problemima i pravima žrtava. Film „Zaboravljeni“ emitovan je na subotičkim televizijama „City TV“ i „Super TV“, kragujevačkoj televiziji „TV Kragujevac“, televiziji „TV Majdanpek“ iz Majdanpeka i Niškoj gradskoj televiziji. Nedeljnik „Subotičke“ je objavio kratak članak. U Majdanpeku je Međunarodni dan žrtava obeležen u rublici „Juče, danas, sutra“ u emisiji „Kontakt“ Radio Majdanpeka.

Obeležavanje dana žrtava 2007. godine bilo je propraćeno i humanitarnom akcijom prikupljanja pomoći za jednu ženu, samohranu majku troje maloletne dece, žrtvu nasilja u porodici koja se obratila za pomoć i podršku Viktimološkom društvu Srbije.

Pravni položaj žrtava u Srbiji: dostignuti razvoj i pravci budućih promena

Projekat Pravni položaj žrtava u Srbiji: dostignuti razvoj i pravci budućih promena počeo je sa realizacijom 1. avgusta 2007. godine i traje do 28. februara 2008. godine. U okviru projekta realizovane su sledeće aktivnosti:
1. Analiza i ocena razvoja u oblasti prava žrtava kriminaliteta u Srbiji ostvarenog u periodu od 1997. do 2007. godine, kao i analiza i ocena uloge civilnog društva u ostvarivanju dostignutog nivoa razvoja, što je rezultiralo izlaganjima na međunarodnoj konferenciji.
2. Međunarodna konferencija pod nazivom Pravni položaj žrtava u Srbiji: dostignuti razvoj i pravci budućih promena, 24. novembar 2007. godine. Cilj konferencije bio je da se uporede iskustva iz Srbije u pogledu pravne zaštite žrtava sa zahtevima iz međunarodnih dokumenata i najboljom praksom u svetu, kako bi se došlo do zaključaka o pravcima daljeg razvoja. Na konferenciji su govorili: prof. dr Marc Groenhuijsen, direktor Međunarodnog viktimološkog instituta, Tilburg, Holandija, i potpredsednik Svetskog viktimološkog društva; prof. dr Hidemichi Morosawa, predsednik Tokiwa University, Japan; prof. dr Oliver Bačanović, Policijska akademija, Skoplje, Makedonija; prof. dr Ivanka Marković, Pravni fakultet u Banja Luci, BiH; kao i prof. dr Nataša Mrvić-Petrović, prof. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, prof. dr Nevena Petrušić, dr Mirjana Dokmanović, Mirjana Tejić, mr Biljana Simeunović-Patić, mr Slađana Jovanović, prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, prof. dr Milan Škulić, mr Ivana Stevanović i mr Sanja Ćopić.
3. Raspisivanje konkursa za najbolji studentski rad na temu Žrtve rodno baziranog nasilja i njihova pravna zaštita u Srbiji. Konkurs je bio raspisan za studente/kinje osnovnih i poslediplomskih studija na fakultetima u Srbiji. Cilj raspisivanja konkursa bio je da se mladi ljudi animiraju za probleme žrtava, posebno žrtava rodno baziranog nasilja. Autorima najboljih radova dodeljene su novčane nagrade, komplet izdanja Viktimološkog društva Srbije i jednogodišnja pretplata na časopis Temida. Nagrađeni radovi, kao i drugi radovi koji prema oceni žirija to zavređuju, biće objavljeni u časopisu Temida. Odluku o nagradama doneo je stručni žiri u sastavu: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, prof. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić i prof. dr Nevena Petrušić.

Organizacija Konferencije i raspisivanje konkursa za najbolji studentski rad o žrtvama rodno baziranog nasilja činile su deo programa obeležavanja 10 godina postojanja VDS i rada na zalaganju za poboljšanje položaja žrtava u Srbiji. U sklopu obeležavanja ovog jubileja organizovana je Svečanost na kojoj su dodeljene povelje počasnim članovima Društva i nagrade za najbolje studentske radove o rodno baziranom nasilju.

Pored izlagača na konferenciji, u realizaciju projekta neposredno su bile uključene prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, mr Sanja Ćopić, Jasmina Nikolić, Marina Kovačević-Lepojević, Sanja Jović i volonterke Službe VDS info i podrška žrtvama.

Program obeležavanja 10 godina VDS organizovan je u saradnji i uz podršku Fonda za otvoreno društvo i Misije OEBS u Srbiji, i uz pomoć Doma Narodne skupštine i Protokola Predsednika Republike Srbije.
 

Istraživanja

Tribine u okviru programa podsticanja, promocije i popularizacije nauke Ministarstva nauke RS

U okviru programa podsticanja, promovisanja i popularizacije nauke Ministarstva nauke RS, Viktimološko društvo Srbije je, u saradnji sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja, organizovalo seriju tribina s ciljem promocije i podsticanja istraživanja o žrtvama kriminaliteta, kao i podsticanja, promocije i popularizacije nauke, projekata finansiranih od strane Ministarstva nauke i časopisa Temida, jedinog časopisa na našim prostorima koji se bavi pitanjima viktimizacije a koji je, takođe, finansiran od strane Ministarstva nauke.

Do sada su održane četiri tribine:
1. Viktimizacija na radnom mestu
2. Nasilje nad decom
3. Pomoć i podrška žrtvama
4. Restorativna pravda i prava žrtava

Na tribinama su govorili/e:
• Mr Slađana Jovanović, članica VDS i asistentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu
• Mr Biljana Simeunović-Patić, članica VDS i istraživač-saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
• Marina Kovačević, članica Viktimološkog društva Srbije i istraživač-pripravnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
• Dr Ljiljana Dobrosavljević-Grujić, koordinatorka SOS telefona za žene žrtve diskriminacije na radnom mestu i naučni savetnik u penziji
• Doc. dr Nevenka Žegarac, Fakultet političkih nauka u Beogradu
• Doc. dr Lazar Tenjović, Filozofski fakultet u Beogradu, Odeljenje za psihologiju
• Mr Ivana Stevanović, članica Viktimološkog društva Srbije i istraživač-saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
• Ljiljana Stevković, istraživač-pripravnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
• David McKenna, izvršni direktor službe za žrtve Škotske i sekretar organizacije Evropska pomoć žrtvama
• Mr Sanja Ćopić, članica VDS i istraživač-saradnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
• Jasmina Nikolić, rukovoditeljka Službe za žrtve Viktimološkog društva Srbije VDS info i podrška žrtvama
• Prof. dr Marc Groenhuijsen, direktor Međunarodnog viktimološkog instituta u Tilburgu (Holandija) i potpredsednik Svetskog viktimološkog društva
• Prof. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, članica VDS i redovni profesor na Pravnom fakultetu u Nišu
• Prof. dr Miomira Kostić, članica VDS i vanredni profesor na Pravnom fakultetu u Nišu
• Mr Dušica Miladinović, asistentkinja na Pravnom fakultetu u Nišu

Moderatorke ovih tribina bile su: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, direktorka VDS, dr Leposava Kron, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i mr Sanja Ćopić, članica VDS.

Tokom decembra i januara organizovaće se još tri tribine sa sledećim temama:
1. Žrtve i mediji
2. Mentalni poremećaji i žrtve
3. Žrtve uznemiravanja

Pored izlagača/izlagačica i moderatorki, osobe angažovane na realizaciji ovog projekta bile su Sanja Jović iz VDS, kao i volonterke Službe VDS info i podrška žrtvama, i Milka Raković iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Organizaciju tribina finansijski je podržalo Ministarstvo nauke Republike Srbije. Organizaciju
dve tribine podržala je i Opština Stari grad koja je ustupila prostor za njihovu organizaciju.

Istraživanje i analiza rada Službe VDS info i podrška žrtvama

Kontinuirano istraživanje rada Službe VDS info i podrška žrtvama sprovodi se od 2004. godine. Međutim, tek od sredine 2005. godine podaci se vode i obrađuju uz korišćenje za to posebno konstruisanog upitnika i na osnovu usvojene jedinstvene metodologije njihovog unosa i obrade. Na ovaj način postavljena je osnova za redovno praćenje, istraživanje, poređenje i analizu rada, odnosno podataka Službe, za bolje povezivanje teorije i prakse, kao i za kvalitetnije korišćenje ukupnih kapaciteta Viktimološkog društva Srbije. Osim toga, na ovaj način postavljena je i osnova jednoobraznog vođenja podataka kojima raspolaže Služba VDS info i podrška žrtvama.

Analiza rada Službe za 2006. godinu objavljena je u tekstu: Kovačević, M. (2007) „Služba VDS info i podrška žrtvama – analiza rada Službe u 2006. godini“, Temida, 2: str. 41-49.

Osobe angažovane na istraživanju i analizi rada Službe u 2007. godini bile su: Marina Kovačević-Lepojević, Danica Radaković, Mirjana Tripković i Ana Golić.

Trgovina muškarcima u Srbiji

Novembra 2007. godine VDS je otpočelo realizaciju projekta Trgovina muškarcima u Srbiji. Osnovni cilj istraživanja je prikupljanje podataka o rasprostranjenosti, strukturi i karakteristikama trgovine muškarcima u Srbiji, kao i o odgovoru državnih organa i institucija i nevladinih organizacija na ovaj problem.

U realizaciju projekta neposredno su uključene prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, mr Biljana Simeunović-Patić, mr Sanja Ćopić, Jasmina Nikolić, Marina Kovačević-Lepojević, Sanja Jović.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku US State Department – Federal Fund SF-424A i trajaće dve godine.

Restorativna pravda i masovna viktimizacija. Studije slučaja Bosna i Hercegovina i Srbija

VDS je učestvovalo u realizaciji projekta Restorativna pravda i masovna viktimizacija. Studije slučaja Bosna i Hercegovina i Srbija, koji sprovodi Katolički Univerzitet iz Leuvena (Belgija). Cilj ovog istraživačkog projekta bio je da ispita moguću ulogu i doprinos restorativnog pristupa u bavljenju sukobima u Srbiji koji su doveli do masovnih stradanja ljudi na prostoru bivše Jugoslavije.

Dvadesetčetiri člana Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje su u svojim mestima distribuirali upitnike u kojima se dolazi do informacija o iskustvima tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji.

Iz VDS, u realizaciju projekta neposredno su bile uključene prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Mirjana Dokmanović, mr Biljana Simeunović-Patić, Ivana Vidaković, Danijela Bjelić, Marina Kovačević-Lepojević.

 

Pružanje podrške žrtvama kriminaliteta

Služba VDS info i podrška žrtvama

Služba VDS info i podrška žrtvama počela je sa radom 2003. godine. Namenjena je žrtvama kriminaliteta, i to kako ženama tako i muškarcima. Žrtvama kriminaliteta pružaju se:
- informacije o njihovim pravima i načinu njihovog realizovanja,
- emocionalna podrška,
- upućivanje na druge službe/organizacije u zavisnosti od konkretnih potreba žrtve i
- podrška na sudu
Usluge koje žrtvama kriminaliteta nudi Služba su besplatne. Osnovni principi kojima se u radu rukovodi osoblje Službe su poverenje, poštovanje žrtve, njenih prava, potreba i osećanja, kao i poverljivost informacija koje žrtve koje nas kontaktiraju daju.

Tokom 2007. godine realizovane su sledeće aktivnosti:
- Organizovan je trening za volontere (februar-mart 2007.). Trening su koncipirale i realizovale dr Vesna Nikolić-Ristanović, Jasmina Nikolić, Ivana Vidaković i mr Sanja Ćopić. Treninge je prošlo 8 volonterki, koje su potom uključene u rad Službe.
- Volonteri/ke su imali/e redovne interne i eksterne supervizije.
- Služba se u ciju pružanja podrške žrtvama obraćala policiji (Policijskoj upravi za grad Beograd – Upravi za strance – Odeljenju za suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima), centrima za socijalni rad (Beograd – Gradskom centru za socijalni rad i odeljenjima u Zemunu i Paliluli i CSR Ćuprija), sudovima (Velika Plana i Beograd) i Ministarstvu rada i socijalne politike.

U periodu od 1. januara do 1. novembra 2007. godine bilo je ukupno 295 obraćanja, od strane 152 osobe, od čega 107 (70.4%) žena i 45 (29.6%) muškaraca. U 43 slučaja (28.3%) obraćale su se osobe iz Beograda, u 64 (42.1%) slučaja radilo se o licima van Beograda, dok za preostalih 45 nema podataka. U ovom periodu najčešći povod za obraćanje Službi bilo je nasilje na radnom mestu (55.2%), potom nasilje u porodici (18.4%), nasilje van porodice i radnog mesta (8.6%), kao i pretnje, prevara, sumnja na trgovinu ljudima i njeno sprečavanje, obraćanje žena koje se nalaze u zatvoru na izdržavanju kazne za delo koje su izvršile u vezi sa nasiljem kome su pre toga bile izložene, obraćanje rođaka žena koje se nalaze u zatvoru, zatim rođaka osoba koje su ubijene ili nestale i slično. U 8 slučajeva zabeleženo je nasilje u porodici nad decom.

Rukovoditeljka Službe je Jasmina Nikolić, dr Vesna Nikolić-Ristanović je zadužena za eksternu superviziju, dok unutrašnju superviziju rada volontera/ki sprovode Jasmina Nikolić i Sanja Ćopić a od maja 2007. godine i Marina Kovačević-Lepojević i Sanja Jović. U rad službe su tokom 2007. godine bile uključene sledeće volonterke: Sanja Jović, Danijela Bjelić, Marina Kovačević-Lepojević, Ana Golić, Ivana Vučković, Ivana Nedić, Danica Radaković, Mirjana Tripković i Jovana Mekterović.

Rad Službe je u 2007. godini finansirala EU, odnosno Evropska agencija za rekonstrukciju, preko Konzorcijuma Centra za razvoj neprofitnog sektora i Fonda centra za demokratiju, u okviru programa „Fond za podršku civilnom društvu u Srbiji“.

Razvoj službi za žrtve u Srbiji

Razvoj službi za žrtve u Srbiji je projekat koji finansira EU, odnosno Evropska agencija za rekonstrukciju, preko Konzorcijuma Centra za razvoj neprofitnog sektora i Fonda centra za demokratiju, u okviru programa „Fond za podršku civilnom društvu u Srbiji“. Trajanje projekta je od 6. jula 2006. do 6. jula 2007. godine.

Tokom 2007. godine realizovane su sledeće aktivnosti:
• Trening za koordinatore lokalnih službi za žrtve
• Osnivanje lokalnih službi za žrtve u Velikoj Plani i Nišu
• Javna promocija i početak rada službi za žrtve u Velikoj Plani i Nišu
• Štampanje informativnih materijala:
    - dva postera čija sadržina treba da navede žrtve da se prepoznaju kao žrtve i obrate Službi VDS info i podrška žrtvama
    - brošura Služba VDS info i podrška žrtvama i
    - publikacije: Službe za pomoć i podršku žrtvama kriminaliteta u Srbiji, Organizacije koje rade sa decom i specijalizovane organizacije za osobe sa invaliditetom i Rome u Beogradu i Žrtve i svedoci u krivičnopravnom sistemu.

U realizaciju projekta u 2007. godini neposredno su bile uključene dr Vesna Nikolić-Ristanović, Jasmina Nikolić, mr Sanja Ćopić, Marina Kovačević-Lepojević, Sanja Jović, kao i volonterke Službe VDS info i podrška žrtvama.

 

Istina i pomirenje

Razvoj Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje

U periodu od 1. novembra 2006. do 31. jula 2007. godine realizovan je projekat Razvoj Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje i povećanje vidljivosti ideje Trećeg puta.

Tokom ovog perioda realizovane su sledeće aktivnosti:
• Aktivnosti usmerene na razvoj Asocijacije
    - organizacija i održavanje dva sastanka Koordinacionog odbora Asocijacije u Beogradu (1. februara i 21. juna 2007. godine)
    - Organizacija i održavanje sastanka i seminara Asocijacije u Vranjskoj Banji, od 30. marta do 1. aprila 2007. godine Osnovni cilj seminara bio je zaokruživanje rada na definisanju Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje, njenih ciljeva i metoda rada, kao osnove za jasniju i efektniju promociju u javnosti i dalje širenje ideja i članstva. Seminar su činile tri radionice: Asocijacija – struktura i akcija, Definisanje elemenata Trećeg puta i misije Asocijacije i Moja povreda – moje pravo i moja odgovornost
    - Postepeno uključivanje novih članova (u ovom momentu Asocijacija ima 80 članova), kao i širenje mailing liste
     - Distribucija lifleta i brošura o Trećem putu i o istini i pomirenju
    - Pravljenje i popunjavanje pristupnice Zajedničkoj akciji ZA istinu i pomirenje
• Ravoj resurs centra i istraživanje
    - Arhiviranje izveštaja, kao i podataka i materijala dobijenih posredstvom medija.
    - Prikupljanje i sistematizacija štampanog i audio vizuelnog materijala o istini pomirenju, i njihova dostupnost članovima i istraživačima van VDS i Asocijacije.
    - Obrada odgovora na pitanja u brošuri o istini i pomirenju, u cilju prikupljanja podataka za novu publikaciju.
    - Prikupljanje, unos i sistematizacija podataka o aktivnostima članova Asocijacije koje su realizovali u periodu od 1990. do 2006. godine.
    - Analiza ukupnog materijala aktivnosti Asocijacije, od osnivanja do sastanka Koordinacionog odbora 21. juna 2007, na kojoj rade Vesna Nikolić-Ristanović, Jelena Srna, Jelena Grujić i Nataša Hanak. Cilj je knjiga o Asocijaciji i mogućnosti primene iskustva njenog razvoja na šire društvo.
• Aktivnosti u pravcu povećanja društvene vidljivosti, saradnje i promovisanja ideje Trećeg puta u drugim republikama bivše SFRJ

Osim toga, 11. juna 2007. godine VDS je članovima Asocijacije i medijima poslalo saopštenje povodom dvogodišnjice postojanja Asocijacije ZAIP u kome je od vlasti zatražilo donošenje strategije za bavljenje prošlošću, odlučnije krivično gonjenje izvršilaca i poboljšanje situacije u kojoj se nalaze žrtve zločina. Saopštenje su objavili Beta, Press i RTV Studio B.

U realizaciju projekta i drugih aktivnosti Asocijacije, pored članova Asocijacije, neposredno su bile uključene: dr Vesna Nikolić-Ristanović, mr Nataša Hanak, Danijela Bjelić i Sanja Jović.

Realizaciju projekta finansirao je Fond za otvoreno društvo.
 

Izdavačka delatnost

Časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu Temida

Teme brojeva u 2007. godini bile su:
1) Restorativna pravda i prava žrtava
2) Pomoć i podrška žrtvama
3) Mentalni poremećaji i viktimizacija
4) Žrtve uznemiravanja

Štampanje časopisa Temida u 2007. godini finansijski je pomoglo Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine RS. Finansiranje broja 1 pomogao je i Fond za otvoreno društvo, dok je štampanje broja 2 finansijski pomogla i EU/Evropska agencija za rekonstrukciju.

Od 2007. godine, časopis Temida se nalaze u sistemu DOI brojeva. Sistem DOI brojeva podrazumeva elektronsku verziju časopisa, kao i otvoren pristup punim tekstovima članaka.Saradnja sa državnim institucijama i nevladinim organizacijama u Srbiji

Tokom 2006. godine nastavljena je saradnja VDS sa državnim organima/institucijama i nevladinim organizacijama u našoj zemlji.
- Viktimološko društvo Srbije je, zajedno sa drugim nevladinim organizacijama, bilo uključeno u izradu Nacionalnog plana akcije za žene. Proces izrade NPA za žene vodio je Savet Vlade RS za rodnu ravnopravnost, a finansijski je podržao UNDP.
- Septembra 2006. godine potpisan je Sporazum o saradnji sa I opštinskim javnim tužilaštvom u Beogradu.
- Novembra 2006. godine potpisan je Sporazum o saradnji sa Srpskim savetom za izbeglice.

 

Osobe koje su bile angažovane na realiziciji aktivnosti VDS u 2006. godini

Tokom 2007. godine nastavljena je saradnja VDS sa državnim organima/institucijama i nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu. U zemlji je nastavljena saradnja, pre svega, sa službama koje pružaju podršku žrtvama. U pogledu organizacija i institucija iz inostranstva, posebno se sarađivalo sa Međunarodnim viktimološkim institutom (Tilburg, Holandija), Viktimološkim društvom Indije (Indija), UNODC (Beč, Austrija) i Katoličkim univerzitetom Leuven (Belgija).

Osobe koje su bile angažovane na realiziciji aktivnosti VDS u 2007. godini

Tokom 2007. godine na realizaciji projekata i stalnih aktivnosti VDS bili su angažovani:

o 1 osoba koja je u stalnom radnom odnosu – Jasmina Nikolić, rukovoditeljka službe VDS info i podrška žrtvama
o 1 osoba kao pripravnik-volonter, do aprila 2007. godine – Sanja Jović, finansirala Nacionalna služba za zapošljavanje
o 5 osoba koje su bile angažovane po ugovoru o autorskom delu – dr Vesna Nikolić-Ristanović, mr Sanja Ćopić, Marina Kovačević-Lepojević i Danijela Bjelić, a od aprila 2007. godine i Sanja Jović
o 1 računovođa – Bernada Ljubinković
o 1 osoba koja održava web site – Tatjana Orelj
o 5 spoljnih saradnica – mr Biljana Simeunović-Patić, mr Nataša Hanak., dr Jelena Srna, Jelena Grujić i Ivana Vidaković
o volonteri/volonterke u službi VDS info i podrška žrtvama –Ana Golić, Ivana Vučković, Ivana Nedić, Jovana Mekterović, Mirjana Tripković, Danica Radaković.
 

 

Učešće članova VDS na stručnim i naučnim skupovima i seminarima u zemlji i inostranstvu
(u ime VDS ili sa prezentacijama aktivnosti VDS)

Dr Vesna Nikolić-Ristanović
o Druga međunarodna konferencija Viktimološkog društva Indije, Chennai/Indija februara 2007.
o Međunarodna viktimološka konferencija o žrtvama rata i oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji (1991-2001), Zagreb, Hrvatska, jun 2007. godine
o 21. godišnja Skupština i Konferencija Evropskog foruma službi za žrtve, Šiofok, Mađarska, maj 2007.
o Međunarodna konferencija Nasleđe međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Goldsmiths Collage, Univerzitet u Londonu, Velika Britanija, jun 2007.
o Poseta organizaciji “Healing through remembering (HTR)”, Belfast, Severna Irska, septembar 2007.
o Godišnja konferencija Britanskog udruženja za kriminologiju Kriminalitet i pravda u doba globalne nesigurnosti, London, Engleska, oktobar 2007.
o Konferencija „Komisije za istinu i pomirenje i njihov doprinos pravdi“ i Boston, SAD, oktobra 2007.

Dr Dušan Cotič
o Međunarodna viktimološka konferencija o žrtvama rata i oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji (1991-2001), Zagreb, Hrvatska, jun 2007. godine

Mr Sanja Ćopić
o XIX tematski naučni skup “Kriminalitet u tranziciji: fenomenologija, prevencija i državna reakcija“, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Palić, Srbija, jun 2007.
o VII godišnja konferencija Evropskog udruženja za kriminologiju “Crime, Crime Prevention and Communities in Europe“, Bolonja, Italija, septembar 2007.
o Seminar ICMPD „Transnacionalni referalni mehanizmi za žrtve trgovine ljudima“, Beograd, septembar-oktobar 2007.
o IX kolokvijum o prekograničnom kriminalitetu „European crime-markets at cross-roads: extended and extending criminal Europe“, Prag, Češka Republika, oktobar 2007.
o Nacionalna konferencija o borbi protiv nasilja nad ženama, Beograd, oktobar 2007.

Jasmina Nikolić
o Konferencija „SOS telefon za zene i decu zrtve nasilja u Vojvodini“, Novi Sad, februar 2007.
o 21. godišnja Skupština i Konferencija Evropskog foruma službi za žrtve, Šiofok, Mađarska, maj 2007.
o Regionalna konferencija o trgovini ljudima, Brioni, Hrvatska, maj 2007.
o Konferencija o zaštiti dece od svih oblika nasilja u Jugoistočnoj Evropi, Beograd, oktobar 2007.

Marina Kovačević-Lepojević
o Međunarodna konferencija „Trgovina ljudima – grčka pomoć“, Beograd, maj 2007.
o Seminar „Podrška žrtvama kojima je data dozvola privremenog boravka“, Beograd, oktobar 2007.

Sanja Jović
o Seminar „Austrijski model intervencije u slučajevima nasilja u porodici“, Beograd, jun 2007.
o Regionalni seminar „Mere za zaštitu i promovisanje prava žrtava trgovine ljudima”, Beograd, oktobar 2007.
o Skup „Dve godine postojanja SOS dečije linije“, Beograd, novembar 2007.

Danijela Bijelić
o Festival o ljudskim pravima „Vivisekt fest“, Novi Sad, februar-mart 2007.
o Seminar „Suočavanje za budućnost“, Vrdnik, 2007.
o Regionalni skup mladih „Mir ili pravda?“, Hajdukovo 2007.

Mirjana Tripković
o Skup „Dve godine postojanja SOS dečije linije“, Beograd, novembar 2007.

Ana Golić
o Konferencija „SOS telefon za zene i decu zrtve nasilja u Vojvodini“, Novi Sad, februar 2007.

 

Posete stručnjaka i studenata iz inostranstva u cilju upoznavanja sa radom VDS
i konsultacija u vezi sa njihovim istraživačkim radom

Tokom 2007. godine, Viktimološko društvo Srbije posetili su:

o Marta Valinas, Belgija
o Stefano Donati, OEBS Misija u Srbiji
o Petrus Van Duyne, Holandija
o Oliver Bačanović, Makedonija
o Elizybeth King, studentkinja iz SAD
o Grupa iz Slovenije koja je bila u studijskoj poseti organizacijama koje pružaju podršku žrtvama u Beogradu
o Isla Paterson, CIDA, Kanada
o Adam Ferguson, UK

.

Donatori

U 2007. godini realizaciju projekata i drugih aktivnosti VDS podržali su:

 Evropska unija/Evropska agencija za rekonstrukciju
 Ministarstvo nauke Republike Srbije
 Fond za otvoreno društvo
 Misija OEBS u Srbiji
 US State Department - Federal Fund
 Opština Stari grad

Donatorima se i ovom prilikom zahvaljujemo.

 


U Beogradu,
24. novembra 2007. godine

 


                                                 Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE