.:IZVEŠTAJ O RADU VIKTIMOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE za 2006. GODINu:.


 

  • Misija, ciljevi i zadaci
  • Aktivnosti Viktimološkog društva Srbije u 2006. godini
  • Osobe angažovane na realiziciji aktivnosti VDS u 2006. godin
  • Učešće članova VDS na stručnim i naučnim skupovima i seminarima u zemlji i inostranstvu
  • Posete stručnjaka i studenata iz inostranstva
  • Donatori

Beograd, april 2007. godine

Misija, ciljevi i zadaci


Viktimološko društvo Srbije (VDS) je nezavisno i neprofitno udruženje građana, koje je osnovano 12. novembra 1997. godine s ciljem da okupi što veći broj istraživača, eksperata i aktivista zainteresovanih da rade na razvoju viktimologije i unapređenju prava i zaštite žrtava kriminaliteta, rata i kršenja ljudskih prava, bez obzira na njihov pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja ili druge karakteristike.

Viktimološko društvo je član Svetskog viktimološkog društva od 1999. godine, a od 2004. godine i Evropskog foruma službi za žrtve. Od decembra 2005. godine VDS je član ISPAC-a (International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme), Međunarodnog naučnog i profesionalnog savetodavnog tela u okviru Programa Ujedinjenih nacija za sprečavanje kriminaliteta i krivično pravo. Viktimološko društvo Srbije je član Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima.

Glavne aktivnosti VDS su:
• Predlaganje izmena i dopuna zakona i zalaganje za njihovu primenu;
• Praćenje položaja žrtve u krivičnom postupku (monitoring);
• Pomoć i podrška žrtvama kriminaliteta;
• Naučno istraživanje različitih oblika viktimizacije, njihovih posledica i načina prevencije, kao osnov za dalje kreiranje odgovarajuće politike u pogledu poboljšanja položaja žrtava kriminaliteta i rata i zaštite njihovih prava;
• Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žrtava, njihovim pravima i problemima;
• Istina i pomirenje;
• Izdavačka delatnost ;
• Organizovanje naučnih i stručnih skupova i
• Edukacija.

U ovim aktivnostima ogleda se kontinuitet rada Društva na ostvarivanju dugoročnih ciljeva u pogledu poboljšanja položaja žrtava, stvaranja novih institucija, vladavine prava i prevencije kriminaliteta i konflikata.

Tokom proteklih devet godina rada, Viktimološko društvo je ostvarilo saradnju u nizu zemalja u centralnoj i istočnoj Evropi, kao što su Mađarska, Slovačka, Češka Republika, Hrvatska, Slovenija, BiH, Makedonija, Albanija, Ukrajina, Moldavija, Rumunija, Bugarska, ali i sa zemljama Zapada – Velikom Britanijom, Belgijom, Holandijom, Italijom, Francuskom, Austrijom, Norveškom, Nemačkom, SAD, kao i sa organizacijama i ekspertima iz Južne Afrike, Australije i Indije.

Aktivnosti Viktimološkog društva Srbije u 2006. godini

Informisanje članova VDS i javnosti o projektima i drugim aktivnostima

Tokom 2006. godine, članovi VDS koji su na mailing listi Društva VDS info, dobijali su redovno informacije o projektima koji su u toku, publikacijama koje su izašle iz štampe, skupovima koje je VDS organizovalo ili kojima su prisustvovali članovi i članice VDS, kao i o drugim aktivnostima Viktimološkog društva Srbije.

I tokom prethodne godine redovno je ažuriran web site Društva na kome se mogu naći sve informacije o radu Društva – projektima, publikacijama, skupovima i slično. Informacije su dostupne na srpskom i engleskom jeziku.

Istupanjem članova Društva u medijima povećana je vidljivost Društva i njegovih aktivnosti, posebno vezano za aktivnosti u vezi sa pružanjem pomoći i podrške žrtvama i istinom i pomirenjem.
 

Biblioteka VDS

Tokom 2006. godine uvećavan je fond knjiga. VDS biblioteka trenutno raspolaže sa preko 700 naslova iz domena prava, kriminologije, viktimologije, istine i pomirenja, restorativne pravde i drugih oblasti. VDS biblioteka je dostupna svim članovima Društva. Sadržaj VDS biblioteke dostupan je na web site-u Društa www.vds.org.rs

Poslovi u vezi sa nabavkom i korišćenjem biblioteke su samofinansirajući i volonterski. Osoba zadužena za VDS biblioteku je Marina Kovačević.
 

Zalaganje za izmene zakona i prakse

Kampanja Amnestija za žrtve nasilja

Kampanja Amnestija za žrtve nasilja pokrenuta je 2002. godine na inicijativu dr Vesne Nikolić-Ristanović i postala je deo stalnih aktivnosti VDS. Pokretanje kampanje usledilo je nakon izmene krivičnog zakonodavstva u smislu uvođenja krivičnog dela pod nazivom nasilje u porodici, a neposredan povod bilo je samoubistvo jedne žene koja se nalazila na izdržavanju zatvorske kazne u KPD za žene u Požarevcu, a koja je bila žrtva dugogodišnjeg nasilja u porodici. U okviru ove kampanje VDS se zalaže za pomilovanje žena koje su, braneći se od nasilja, lišile života svoje nasilnike. U toku protekle četiri godine pomilovano je ukupno 6 žena.

Tokom 2006. godine podrška je uglavnom pružana preko Službe VDS info i podrška žrtvama vezano za informisanje i emotivnu podršku ženama koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, ali nije došlo do pomilovanja nijedne žene. Osim toga, Predsedniku Republike Srbije upućena su pisma podrške molbama za pomilovanje koje su podnele dve žene koje se nalaze na izdržavanju zatvorske kazne.

Ovo je volonterska i samofinansirajuća aktivnost u čiju realizaciju je neposredno uključena Jasmina Nikolić, rukovoditeljka Službe VDS info i podrška žrtvama i volonterke Službe.

Okrugli sto „Kreiranje sveobuhvatnog mehanizma zaštite žrtava: Iskustva drugih zemalja i moguća rešenja za Srbiju“

U saradnji sa OEBS-om i Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike organizovan je okrugli sto pod nazivom Kreiranje sveobuhvatnog mehanizma zaštite žrtava: Iskustva drugih zemalja i moguća rešenja za Srbiju, Beograd, 30. novembar 2006. godine. O iskustvima u pogledu organizovanja i rada službi za pomoć žrtvama u pojedinim zemljama govorili su najistaknutiji stručnjaci u oblasti pomoći, podrške i zaštite žrtava kriminaliteta: Helen Reeves (Velika Britanija), Jan van Dijk (Holandija), Marketa Vitousova (Češka Republika) i Ilse Van de Walle (Belgija). Vesna Nikolić-Ristanović, Jasmina Nikolić i Sanja Ćopić predstavile su aktivnosti Viktimološkog društva Srbije kao i rad Službe za žrtve VDS info i podrška žrtvama. Na kraju, o radu Autonomnog ženskog centra iz Beograda govirila je Tanja Ignjatović.
 


Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žrtava, njihovim pravima i problemima

Restorativna pravda i prava žrtava: podizanje svesti stručnjaka, medija i građana

Projekat je realizovan u periodu od 1. septembra do 31. decembra 2006. godine. Projekat je finansiran od strane Fonda za otvoreno društvo. Cilj projekta bio je informisanje i podizanje svesti naučne i stručne javnosti, građana i predstavnika medija o konceptu restorativne pravde i pravima žrtava. Realizacija projekta obuhvatila je:
1. organizovanje tri okrugla stola o restorativnoj pravdi i pravima žrtava za predstavnike pravosuđa, advokature, policije, centara za socijalni rad i nevladinih organizacija u Subotici, Nišu i Kragujevcu;
2. organizovanje tri sastanka sa predstavnicima medija u Subotici, Nišu i Kragujevcu na kojima je trebalo da se odgovori na konkretna pitanja novinara, daju razjašnjenja i otklone dileme koje postoje u vezi sa konceptom restorativne pravde i položajem i pravima žrtava, kako bi ova tema na pravi način bila prezentovana javnosti i time se uticalo na dalje podizanje svesti opšte populacije o restorativnoj pravdi i pravima žrtava;
3. pripremu, štampanje i distribuciju brošure o restorativnoj pravdi i pravima žrtava;
4. štampanje jednog broja časopisa Temida (br. 1/2007) u kome će biti objavljeni radovi izlagača sa okruglih stolova.

Za realizaciju projekta bile su zadužene mr Sanja Ćopić i Marina Kovačević, a tokom izvođenja projekta bile su angažovane i sledeće članice VDS: dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, dr Miomira Kostić i Snežana Savić.

Obeležavanje Međunarodnog dana žrtava

22. februara 2006. godine, na inicijativu Viktimološkog društva Srbije, obeležen je Međunarodni dan žrtava. Međunarodni dan žrtava je obeležen konferencijom za štampu koju je VDS organizovalo u saradnji sa Savetom Vlade RS za rodnu ravnopravnost. Na konferenciji za štampu govorile su prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović i Jasmina Nikolić iz VDS i Ranka Vujović iz Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

 

Istraživanja

Pravljenje bibliografije relevantnih istraživanja koja se odnose na pitanja rodne ravnopravnosti i prava žena

Ovaj projekat je realizovan u okviru Regionalnog projekta za ravnopravnost polova u Srbiji, kao programa UNDP u Srbiji koji je realizovan u saradnji sa Savetom za ravnopravnost polova Vlade Republike Srbije. Bibliografija radova sadrži radove koji se odnose na pitanje rodne ravnopravnosti i prava žena a koji su objavljeni u Srbiji u periodu između 2000. i 2005. godine i to:
- knjige, monografije i delove monografija
- članke objavljene u domaćim naučnim i stručnim časopisima
- radove objavljene u zbornicima sa naučnih i stručnih skupova.
Bibiografija radova dostupna je na web site-u VDS www.vds.org.rs

U realizaciju projekta neposredno su bile uključene dr Vesna Nikolić-Ristanović, mr Sanja Ćopić, Marina Kovačević i Sanja Jović.

Pranje novca i zakonodavstvo u Srbiji

U saradnji sa Međuregionalnim institutom Ujedinjenih nacija za istraživanje kriminala i krivičnopravnih sistema (UNICRI – UN Interregional crime and justice research institute) sa sedištem u Rimu, Italija, Misijom OEBS u Srbiji i Univerzitetom u Tilburgu, Holandija realizovan je projekat Pranje novca i zakonodavstvo u Srbiji. Projekat su realizovale dr Vesna Nikolić-Ristanović i mr Sanja Ćopić. One su uradile analizu zakonodavstva u Srbiji u vezi sa pranjem novca i njegove usklađenosti sa relevantnim međunarodnim dokumentima koje je naša zemlja ratifikovala. Dokument će biti dostupan na web site-u Viktimološkog društva Srbije www.vds.org.rs i UNICRI www.unicri.it

 

Pružanje podrške žrtvama kriminaliteta

Služba VDS info i podrška žrtvama

Služba VDS info i podrška žrtvama počela je sa radom 2003. godine. Namenjena je žrtvama kriminaliteta, i to kako ženama tako i muškarcima. Žrtvama kriminaliteta pružaju se:
- informacije o njihovim pravima i načinu njihovog realizovanja,
- emocionalna podrška,
- upućivanje na druge službe/organizacije u zavisnosti od konkretnih potreba žrtve i
- podrška na sudu
Usluge koje žrtvama kriminaliteta nudi Služba su besplatne. Osnovni principi kojima se u radu rukovodi osoblje Službe su poverenje, poštovanje žrtve, njenih prava, potreba i osećanja, kao i poverljivost informacija koje žrtve koje nas kontaktiraju daju.

Tokom 2006. godine realizovane su sledeće aktivnosti:
- Organizovan je trening za volontere (februar-mart 2006.). Trening su koncipirale i realizovale dr Vesna Nikolić-Ristanović, Jasmina Nikolić, Ivana Vidaković i mr Sanja Ćopić. Trening su prošle 4 volonterke, koje su potom uključene u rad Službe.
- Volonteri/ke su imali/e redovne interne i eksterne supervizije.
- Organizovani su sastanci sa predstavnicama Autonomnog ženskog centra, sa predstavnicima Narodne kancelarije Predsednika RS, Pastirskog savetodavnog centra, Policijskih stanica Stari grad, Zvezdara, Novi Beograd i Odeljenja za javni red i mir SUP Beograd, Savetovališta za brak i porodicu Gradskog centra za socijalni rad Beograd, kao i sa novinarkom lista Stari grad.
- Služba se u ciju pružanja podrške žrtvama obraćala policiji (Kabinetu Ministra unutrašnjih poslova, Službi unutrašnje kontrole/Generalnom inspektoru), centrima za socijalni rad (Beograd i Ćuprija) i sudovima (Velika Plana i Beograd).
- Trening za rad sa decom žrtvama, novembar 2006. godine. Trening je držala Ilse Van De Walle iz holandske službe za žrtve kriminaliteta. Trening su prošle Vesna Nikolić-Ristanović, Jasmina Nikolić, Sanja Ćopić, Ivana Vidaković i Marina Kovačević, Finansijska podrška: Organizacija za podršku žrtvama saobraćajnih nesreća-Belgija.

U 2006. godini bilo je ukupno 311 poziva, od strane 103 osobe, od čega 74 žene i 23 muškarca. Najčešći povod za javljanje bilo je nasilje u porodici – u 56.5% slučajeva. Važnu grupu, kojoj služba VDS info i podrška žrtvama pruža pomoć i podršku, čine žene koje su bile žrtve dugogodišnjeg nasilja u porodici, a koje su, braneći se od nasilja, lišile života svoje nasilnike i nalaze se na izdržavanju kazne zatvora (5.8%). U okviru podrške ovim ženama, Jasmina Nikolić je u martu mesecu posetila ženski zatvor u Požarevcu i obavila razgovor sa 9 žena koje su izrazile želju da sa njom razgovaraju. Pored toga, Službi su se javljale i žrtve drugih oblika kriminaliteta, kao što su nasilje na radnom mestu (5.8%), nasilje van porodice (4.9%), prevare (4.9%), pretnje (2.9%), sumnja na trgovinu ljudima ili njeno sprečavanje (2.9%), praćenje i uznemiravanje (2.9%), zatim nesavesno lečenje bolesnika, nasilno oduzimanje stvari, nasilno iseljenje iz/useljenje u stan, ali i u slučaju problema u vezi sa narkomanijom i slično.

Sanja Ćopić i Jasmina Nikolić govorile su o radu Službe VDS info i podrška žrtvama u emisijama radija B92, Beograd II i Boom radija.

Rukovoditeljka Službe je Jasmina Nikolić, dr Vesna Nikolić-Ristanović je zadužena za eksternu superviziju, a mr Sanja Ćopić za unutrašnju superviziju volontera/ki. U rad službe su tokom 2006. godine bile uključeni sledeći volonteri/ke: Sanja Jović, Danijela Bjelić, Marina Kovačević, Ana Đurović, Ivana Vučković, Ivana Nedić, Saša Stanisavljević i Ljiljana Trlaja.

Rad Službe je u 2006. godini finansirala EU, odnosno Evropska agencija za rekonstrukciju, preko Konzorcijuma Centra za razvoj neprofitnog sektora i Fonda centra za demokratiju, u okviru programa „Fond za podršku civilnom društvu u Srbiji“.

Razvoj službi za žrtve u Srbiji

Razvoj službi za žrtve u Srbiji je projekat koji finansira EU, odnosno Evropska agencija za rekonstrukciju, preko Konzorcijuma Centra za razvoj neprofitnog sektora i Fonda centra za demokratiju, u okviru programa „Fond za podršku civilnom društvu u Srbiji“. Trajanje projekta je od 6. jula 2006. do 6. jula 2007. godine.

Aktinosti koje su realizovane u 2006:
- istraživanje organizacija i institucija koje pružaju neki vid pomoći žrtvama kriminaliteta u Srbiji;
- istraživanje organizacija i institucija koje rade sa decom, Romima i osobama sa invaliditetom u Beogradu;
- pripremne aktivnosti za pružanje podrške žrtvama i svedocima koji se pojavljuju pred sudom u svojstvu svedoka ili u nekom drugom svojstvu. U okviru ove aktivnosti u decembru 2006. i januaru 2007. godine održan je trening za rad sa žrtvama na sudu koji su osmislile i realizovale dr Vesna Nikolić-Ristanović, mr Biljana Simeunović-Patić, mr Sanja Ćopić i Jasmina Nikolić. Trening je prošlo 5 volonterki Službe VDS info i podrška žrtvama.

U realizaciju projekta u 2006. godini neposredno su bile uključene dr Vesna Nikolić-Ristanović, Jasmina Nikolić, mr Sanja Ćopić kao i volonterke Službe VDS info i podrška žrtvama. U okviru treninga za rad sa žrtvama na sudu, Snežana Savić je organizovala obilazak Odeljenja za maloletnike Okružnog suda u Beogradu i prisustvovanje suđenju, a razgovarala je i sa volonterkama i rukovoditeljkom Službe VDS info i podrška žrtvama.

 

Istina i pomirenje

Razvoj Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje

Aktivnosti koje su realizovane tokom 2006. godine:
- aktivnosti usmerene na razvoj Asocijacije:
    - postepeno uključivanje novih članova i pojedinačni kontakti sa starim članovima
    - širenje mailing liste/liste članova Asocijacije
    - distribucija lifleta i brošura o Trećem putu i brošure o istini i pomirenju
    - sastanci Privremenog odbora i sastanci i seminari za članove Asocijacije:
       - U organizaciji Viktimološkog društva Srbije i NVO "Vojvođanka" iz Novog Sada održan je peti sastanak Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje i seminar "Zašto ne uspeva i kako da uspe pomirenje u Srbiji"? (11.-13. maj).
       - U organizaciji Viktimološkog društva Srbije i NVO MillenniuM iz Kragujevca, održan je šesti sastanak ZAIP i seminar “Treći put ka istini i pomirenju u Srbiji i mi” (27.-29. oktobar).
- razvoj resurs centra:
    - arhivirani su izveštaji sa sastanaka i drugi projektni materijal
    - prikupljan je i sistematizovan štampani, audio i video materijal o istini i pomirenju, kao i press clipping
    - urađena je i obrada odgovora na brošure, i prikupljeni su i obrađeni podaci o aktivnostima članova Asocijacije u periodu 1990.-2006. godina.
- aktivnosti u pravcu povećanja društvene vidljivosti:
    - medijska istupanja
    - učešće na stručnim skupovima, objavljivanje radova u naučnim i stručnim časopisima, i druge slične aktivnosti u kojima je predstavljana Asocijacija i ideja Trećeg puta
    - 10. juna 2006. godine obeležen je Dan Asocijacije i to jednodnevnom medijskom kampanjom u vidu distribucije saopštenja za javnost i dokumentarnog filma VDS Srbija na putu istine i pomirenja preko lokalnih medija u Kragujevcu i u vidu gostovanja članova Asocijacije u medijima u Beogradu (RTS, radio B92), kao i posredstvom teksta o Asocijaciji u lokalnom nedeljniku Nedeljne novine u Bačkoj Palanci. Povodom dana Asocijacije, VDS je izdalo saopštenje za javnost pod nazivom Godinu dana od osnivanja Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje.
- aktivnosti u cilju saradnje i promovisanja ideje Trećeg puta u drugim republikama bivše SFRJ:
    - distribuciju lifleta, časopisa Temida u kome je objavljen tekst o Asocijaciji, kao i knjige Od sećanja na prošlost ka pozitivnoj budućnosti.

Realizaciju projekta finansijski je pomogla fondacija Friedrich Ebert Stiftung.

U realizaciju projekta iz VDS su neposredno bile uključene dr Vesna Nikolić-Ristanović, mr Nataša Hanak, Danijela Bjelić i Sanja Jović.

1. novembra 2006. godine otpočeo je projekat Razvoj Asocijacije Zajednička akcija za istinu i pomirenje i povećanje vidljivosti ideje Trećeg puta, koji finansira Fond za otvoreno društvo. Projekat traje do 31. jula 2007. godine.

 

Edukacija

Specijalistički kurs o trgovini ljudima za socijalne radnike

U saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji organizovan je Specijalistički kurs o trgovini ljudima za socijalne radnike. Kurs je podržan od strane Ministrastva rada, zapošljavanja i socijalne politike RS. Kurs je realizovan u septembru i oktobru 2006. godine u prostorijama VDS, a pohađalo ga je 10 predstavnika centara za socijalni rad sa teritorije grada Beograda. Kurs su realizovale dr Vesna Nikolić-Ristanović, mr Biljana Simeunović-Patić, mr Sanja Ćopić i Jasmina Nikolić.

Viktimologija kao akademska disciplina

Školske 2005/2006. godine viktimologija je počela da se predaje kao izborni predmet na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Za ovaj predmet zadužena je prof. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić.

Školske 2006/2007. godine viktimologija je postala izborni predmet i na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Nastavni plan za predmet Viktimologija napisala je prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović.

 

Izdavačka delatnost

Časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu Temida

Teme brojeva u 2006. godini bile su:
1) Alternativne sankcije i prava žrtava
2) Institucije i žrtve
3) Zdravlje i žrtve
4) Viktimizacija na radnom mestu

Štampanje časopisa Temida u 2006. godini finansijski je pomoglo Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine RS, a finansiranje broja 1 pomogao je i Fond za otvoreno društvo.

Knjige

U 2006. godini iz štampe su izašle sledeće knjige:
1. Škrnjug, J. (ur.) Praćenje fenomena trgovine ljudima – BiH, Hrvatska, Srbija, Beograd: IOM (srpski i engleski) u kojoj su prezentovani rezultati projekta realizovanog 2005. godine u saradnji sa IOM Beograd - Ćopić. S., Nikolić-Ristanović. V. (2006) „Mehanizam praćenja trgovine ljudima u Srbiji“. Knjiga je dostupna na web site-u VDS www.vds.org.rs
2. Nikolić-Ristanović, V., Dokmanović, M. (2006) Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primena na Zapadnom Balkanu. Beograd: Prometej. Knjiga je objavljena na srpskom, engleskom, albanskom i makedonskom jeziku. Knjigu je sa engleskog na srpski jezik prevela mr Biljana Simeunović-Patić, članica VDS. VDS je pružilo tehničku i logističku podršku izdavanju ove knjige. Knjiga je dostupna na web site-u VDS www.vds.org.rsSaradnja sa državnim institucijama i nevladinim organizacijama u Srbiji

Tokom 2006. godine nastavljena je saradnja VDS sa državnim organima/institucijama i nevladinim organizacijama u našoj zemlji.
 Viktimološko društvo Srbije je, zajedno sa drugim nevladinim organizacijama, bilo uključeno u izradu Nacionalnog plana akcije za žene. Proces izrade NPA za žene vodio je Savet Vlade RS za rodnu ravnopravnost, a finansijski je podržao UNDP.
 Septembra 2006. godine potpisan je Sporazum o saradnji sa I opštinskim javnim tužilaštvom u Beogradu.
 Novembra 2006. godine potpisan je Sporazum o saradnji sa Srpskim savetom za izbeglice.

 

Osobe koje su bile angažovane na realiziciji aktivnosti VDS u 2006. godini

Tokom 2006. godine na realizaciji projekata i stalnih aktivnosti VDS bili su angažovani:

o 1 osoba koja je u stalnom radnom odnosu – Jasmina Nikolić, rukovoditeljka službe VDS info i podrška žrtvama
o 1 osoba kao pripravnik-volonter – Sanja Jović, finansirala Nacionalna služba za zapošljavanje
o 4 sobe koje su bile angažovane po ugovoru o autorskom delu – dr Vesna Nikolić-Ristanović, mr Sanja Ćopić, Marina Kovačević i Danijela Bjelić
o 1 računovođa – Bernada Ljubinković
o 1 osoba koja održava web site – Tatjana Orelj
o 3 spoljne saradnice – mr Biljana Simeunović-Patić, mr Nataša Hanak i Ivana Vidaković
o volonteri/volonterke u službi VDS info i podrška žrtvama –Ana Đurović, Ivana Vučković, Ivana Nedić, Ljiljana Trlaja, Saša Stanisavljević.

 

Učešće članova VDS na stručnim i naučnim skupovima i seminarima u zemlji i inostranstvu
(u ime VDS ili sa prezentacijama aktivnosti VDS)

Dr Vesna Nikolić-Ristanović
- Studijski boravak na INTERVICT-u (Međunarodni institut za viktimologiju), Tilburg Univerziteta u Holandiji, februar 2006. godine.
- Predavanje po pozivu na Bar-Ilan Univerzitetu iz Tel Aviva, Izrael, u okviru međunarodne konferencije „Restorativna pravda i kontakt hipoteza u bavljenju etno-nacionalnim konfliktima“, na temu „Kontakt hipoteza u Srbiji:prepreke i mogućnosti“, Izrael, februar 2006. godine.
- Regionalna Konferencija na temu privremenog boravka za žrtve trgovine ljudima i pomoći žrtvama trgovine ljudima, Beograd, 30. maj 2006.
- Predavanje na temu Istina i pomirenje u Srbiji, u okviru kojeg je prikazan film VDS „Srbija na putu Istine i pomirenja“, poslediplomski kurs, Dubrovnik, 1.-14. maja 2006. godine.
- Prva konferencija Međunarodnog viktimološkog instituta (INTERVICT) “Osnaživanje žrtava”, Tilburg, Holandija, 12.oktobar 2006. godine
- Okrugli sto Kreiranje sveobuhvatnog mehanizma zaštite žrtava: Iskustva drugih zemalja i moguća rešenja za Srbiji, Beograd, 30. novembar 2006. godine.
- Sastanak međuvladine ekspertske grupe radi razvijanja upitnika o standardima i normama primarno vezanih za pitanja žrtava, Beč, 27. - 29. novembar 2006. godine.
- Učešće na okruglom stolu “Maloletnička delinkvencija i novo zakonodavstvo u Srbiji”, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, decembar 2006. godine.
- Predavanje po pozivu u CIROC (Centar za informacije i istraživanja o organizovanom kriminalitetu), Free University, Amsterdam na temu „Transnacionalni organizovani kriminalitet, ilegalna tržišta i trgovina ljudima iz Srbije u Zapadnu Evropu“, novembar 2006. godine
- Predstavljanje regionalne studije o međunarodnim standardima o nasilju u porodici i njihovoj implementaciji na Zapadnom Balkanu predstavnicima opštinskih timova u okviru mreže „Život bez nasilja“, Kancelarija pokrajinskog ombudsmana AP Vojvodine (sa M. Dokmanović), Novi Sad, 2006. godine.
- Učešće po pozivu na međunarodnoj konferenciji Asocijacije za studije nacionalizma, Beograd, sa radom „Ka globalnoj istini i pomirenju: prepreke i mogućnosti“, 2006. godine.

Dr Dušan Cotič
- Okrugli sto Kreiranje sveobuhvatnog mehanizma zaštite žrtava: Iskustva drugih zemalja i moguća rešenja za Srbiji, Beograd, 30. novembar 2006. godine

Mr Sanja Ćopić
- Seminar Udruženja sudija za prekršaje o Prekršajima protiv javnog reda i mira sa elementima nasilja u porodici, Beograd, 25. januar 2006. godine.
- Konferencija Regionalna saradnja tužilaca na suzbijanju trgovine ljudima, Sarajevo, 23. februar 2006.
- Okrugli sto Udruženja sudija za prekršaje o prepoznavanju žrtva trgovine ljudima, 1. mart 2006.
- Regionalna Konferencija na temu privremenog boravka za žrtve trgovine ljudima i pomoći žrtvama trgovine ljudima, Beograd, 30. maj 2006.
- Sastanak ekspertske grupe u vezi sa krivičnim delom silovanja, Univezitet Metropoliten u Londonu, 13. i 14. jun 2006. godine.
- Seminar o trgovini decom, Kikinda, 2006. godine
- Konferencija Evropskog udruženja za kriminologiju “Understanding Crime: Structural and Developmental Dimensions, and their Implications for Policy”, Tubingen, Nemačka, 26.-29. avgust 2006. godine
- Međunarodna konferencija „Restoriranje pravde: drugačiji način suočavanja sa postratnom situacijom u BiH“, Sarajevo, BiH, 27.-28. oktobar 2006.
- Okrugli sto Kreiranje sveobuhvatnog mehanizma zaštite žrtava: Iskustva drugih zemalja i moguća rešenja za Srbiji, Beograd, 30. novembar 2006. godine.

Jasmina Nikolić
- Seminar o trgovini decom, Požarevac, 2006. godine
- Konferencija i 20. godišnja skupština Evropskog foruma službi za žrtve, Bratislava, Slovačka, maj 2006. godine.
- Okrugli sto Kreiranje sveobuhvatnog mehanizma zaštite žrtava: Iskustva drugih zemalja i moguća rešenja za Srbiji, Beograd, 30. novembar 2006. godine

Ivana Vidaković
- Nacionalna konferencija Službi za žrtve UK, Worwick Univerzitet, 4.-6.jul 2006. godine

Marina Kovačević
- VIVISEKT fest, festival o ljudskim pravima, Novi Sad 21–27. septembar 2006. godine.
- Međunarodna konferencija „Pranje novca i predikatno krivično delo u Srbiji 2000–2005“, Beograd, 4. oktobar 2006. godine.
- Okrugli sto Kaznena politika sudova u Srbiji, Beograd, decembar 2006. godine.

Danijela Bijelić
- Nacionalna konferencija Službi za žrtve UK, Worwick Univerzitet, 4.-6.jul 2006. godine

Ana Đurović
- Skup povodom zatvaranja ciklusa projekta „Studentska praksa“ u organizaciji Mladih pravnika Srbije, Beograd, 7. decembar 2006. godine

Ivana Nedić
- Skup povodom zatvaranja ciklusa projekta „Studentska praksa“ u organizaciji Mladih pravnika Srbije, Beograd, 7. decembar 2006. godine.

Sanja Jović
- Konferencija o položaju žena u zdravstvenoj politici RS, Beograd, 20. jun 2006. godine
- VIVISEKT fest, festival o ljudskim pravima, Novi Sad 21–27. septembar 2006. godine.

.

Posete stručnjaka i studenata iz inostranstva u cilju upoznavanja sa radom VDS
i konsultacija u vezi sa njihovim istraživačkim radom

Tokom 2006. godine, Viktimološko društvo Srbije posetili su:

o Linda Dyrild, Norveška
o Marta Valinas, Belgija
o Rebecca Surtees, Austrija
o Ruth Jamieson, Velika Britanija
o Stefano Donati, OEBS Misija u Srbiji
o Petrus Van Duyne, Holandija
o Grupa studenata iz Norveške
o Oliver Bačanović, Makedonija
o Geogres Proulx, Kanada
o Janine Natalya Clark, Velika Britanija
o Nancy Grosselfinger, SAD
o Armin Rieser, Švajcarska ambasada, savetnik za izgradnju mira, Skoplje, Makedonija
o Jonathan Sisson, Švajcarska

.

Donatori

U 2006. godini realizaciju projekata i drugih aktivnosti VDS finansijski su podržali:

 EU
 Fondacija Friedrich Ebert Stiftung
 Fond za otvoreno društvo
 OEBS
 UNDP
 Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine RS
 Organizacija za podršku žrtvama saobraćajnih nesreća-Belgija

Donatorima se i ovom prilikom zahvaljujemo.

 


U Beogradu,
30. aprila 2007. godine 


                                                 Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE