.:IZVEŠTAJ O RADU VIKTIMOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE U 2004. GODINI:.


 

 • Misija, ciljevi i zadaci
 • Projekti i aktivnosti Viktimološkog društva Srbije u 2004. godini
 • Organizacija rada
 • Učešće članova VDS na stručnim i naučnim skupovima, seminarima i edukacijama u zemlji i inostranstvu
 • Posete stručnjaka iz inostranstva
 • VDS info i web site
 • Donatori

Beograd, januara 2005. godine

Misija, ciljevi i zadaci


Viktimološko društvo Srbije (VDS) je nezavisno i neprofitno udruženje građana, koje je osnovano 12. novembra 1997. godine s ciljem da okupi što veći broj istraživača, eksperata i aktivista zainteresovanih da rade na razvoju viktimologije i unapređenju prava žrtava kriminaliteta, rata i kršenja ljudskih prava, bez obzira na njihov pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja ili druge karakteristike.Viktimološko društvo je član Svetskog viktimološkog društva od 1999.godine, a od 2004. godine i Evropskog foruma službi za žrtve.

Glavne aktivnosti VDS su:

 • Predlaganje izmena i dopuna zakona i zalaganje za njihovu implementaciju;
 • Praćenje položaja žrtve u krivičnom postupku (monitoring);
 • Pomoć i podrška žrtvama kriminaliteta;
 • Naučno istraživanje različitih oblika viktimizacije, njihovih posledica i načina prevencije, kao osnov za dalje kreiranje odgovarajuće politike u pogledu poboljšanja položaja žrtava kriminaliteta i rata i zaštite njihovih prava;
 • Istina i pomirenje;
 • Izdavačka delatnost ;
 • Organizovanje naučnih i stručnih skupova;
 • Zalaganje za podizanje društvene svesti o položaju žrtava, njihovim pravima i problemima; i
 • Razvijanje viktimologije kao akademske discipline/edukacija.

U ovim aktivnostima ogleda se kontinuitet rada Društva na ostvarivanju dugoročnih ciljeva u pogledu poboljšanja položaja žrtava, stvaranja novih institucija, vladavine prava i prevencije kriminaliteta i konflikata.

Tokom proteklih sedam godina rada, Viktimološko društvo je ostvarilo saradnju u nizu zemalja u centralnoj i istočnoj Evropi, kao što su Mađarska, Slovačka, Češka Republika, Hrvatska, Slovenija, BiH, Makedonija, Albanija, Ukrajina, Moldavija, Rumunija, Bugarska, ali i sa zemljama Zapada – Velikom Britanijom, Belgijom, Holandijom, Francuskom, Austrijom, Norveškom, SAD, kao i sa organizacijama i ekspertima iz Južne Afrike i Australije.

Aktivnosti Viktimološkog društva Srbije u 2004. godini

   Zalaganje za izmene zakona i prakse

Zalaganje za izmene prekršajnog i sa njim povezanog zakonodavstva RS u vezi sa trgovinom ljudima (Advocacy for legal changes regarding trafficking in people in Serbia)

Projekat je realizovan u periodu od 1. jula do 31. decembra 2004. godine.

U okviru projekta izvršena je analiza odredaba važećeg prekršajnog, i sa njim povezanog, zakonodavstva Republike Srbije, a u vezi sa trgovnom ljudima. Na osnovu izvršene analize i raspoloživih saznanja o trgovini ljudima u Srbiji, a imajući u vidu rešenja koja su sadržana u međunarodnim dokumentima i zakonodavstvu drugih zemalja, predložene su izmene i dopune sledećih zakona: Zakona o prekršajima RS, Zakona o javnom redu i miru RS, Zakona o kretanju i boravku stranaca, Zakona o republičkim administrativnim taksama i Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca. Glavni cilj predloženih izmena je efikasnije suzbijanje i prevencija trgovine ljudima kroz izmene postojećeg prekršajnog i sa njim povezanog zakonodavstva, koje je identifikovano kao relevantno u tom pogledu.

Predložene izmene i dopune Zakona o prekršajima su ušle u Nacrt Zakona o prekršajima RS, dok je predlog u celini predat Nacionalnom koordinatoru za borbu protiv trgovine ljudima kako bi se dalje uputio radnim grupama koje rade na izmenama i dopunama Zakona o kretanju i boravku stranaca i Zakona o javnom redu i miru RS.

U realizaciji projekta učestvovale su dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Nataša Mrvić-Petrović i mr Sanja Ćopić. Projekat je realizovan u saradnji sa Udruženjem sudija za prekršaje Srbije, i to sa sudijama za prekršaje Draganom Tireli i Zoranom Pašalićem.

Projekat je finansijski podržan od strane Američkog udruženja pravnika – Inicijativa za centralnu i istočnu Evropu (ABA CEELI)/USAID.

Unapređenje strategija implementacije nacionalnih planova akcije za borbu protiv trgovine ljudima u zemljama koje su u procesu stabilizacije i priključivanja (Enhancement of the Implementation Strategies for National Anti-Trafficking Action Plans in SAp countries)

Projekat se realizuje u periodu od jula 2004. do kraja 2005. godine, u saradnji sa ICMPD iz Beča (Međunarodni centar za politiku migracija i razvoj). Cilj projekta je podrška nacionalnim timovima i civilnom društvu u izradi i implementaciji nacionalnih planova akcije.

U 2004. godini realizovane su sledeće aktivnosti:
- Učešće na sastancima (zajedno sa predstavnicima ICMPD) sa nacionalnim koordinatorima za borbu protiv trgovine ljudima i članovima nacionalnih timova u Srbiji, Makedoniji i Albaniji;
- Prikupljanje informacija o NVO u Srbiji, Makedoniji i Albaniji koje se bave problemima trgovine ljudima i pravljenje baze podataka ovih organizacija (tzv. roster NVO);
- Redovno informisanje ICMPD o konkretnim aktivnostima koje se preduzimaju u borbi protiv trgovine ljudima u Srbiji kao i o aktuelnim dešavanjima, seminarima, okruglim stolovima u vezi sa pitanjem trgovine ljudima;
- Učestvovanje u pisanju Smernica za izradu nacionalnih planova akcije;
- Učešće na prvom regionalnom seminaru u Opatiji od 6.-9. oktobra 2004. godine (dr Vesna Nikolić-Ristanović).

U realizaciju projekta neposredno su uključene dr Vesna Nikolić-Ristanović i mr Sanja Ćopić, a u delu aktivnosti tokom 2004. godine učestvovala je i mr Biljana Simeunović-Patić.

Projekat finansira EU u okviru CARDS programa.

Okrugli sto «Godinu dana od uvođenja člana 111b u Krivični zakon RS – iskustva i problemi », Beograd, 3. jun 2004.

Zajedno sa misijom OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori i Ministarstvom pravde RS, VDS je 3. juna 2004. godine organizovao okrugli sto «Godinu dana od uvođenja člana 111b u Krivični zakon RS – iskustva i problemi», na kojoj su se okupili predstavnici pravosuđa i policije kako bi se razmotrilo pitanje primene člana 111b KZ RS kojim se inkriminiše trgovina ljudskim bićima i istakli problemi koji su uočeni u praksi, a što treba da posluži kao osnov za dalja zalaganja u pogledu izmena i dopuna pozitivnog zakonodavstva.

U radu Okruglog stola, učestvovale su dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Nataša Mrvić-Petrović i mr Sanja Ćopić.

Okrugli sto je finansiran od starne OEBS-a.

Kampanja Amnestija za žrtve nasilja

Kampanja Amnestija za žrtve nasilja pokrenuta je 2002. godine na inicijativu dr Vesne Nikolić-Ristanović. Pokretanje kampanje usledilo je nakon izmene krivičnog zakonodavstva u smislu uvođenja krivičnog dela pod nazivom nasilje u porodici, a neposredan povod bilo je samoubistvo jedne žene koja se nalazila na izdržavanju zatvorske kazne u KPD za žene u Požarevcu, a koja je bila žrtva dugogodišnjeg nasilja u porodici. U okviru ove kampanje VDS se zalaže za pomilovanje žena koje su, braneći se od nasilja, lišile života svoje nasilnike. U toku protekle dve i po godine pomilovano je ukupno 6 žena.

Tokom 2004. godine pomilovano je 5 žena. Predsednik RS gospodin Boris Tadić pomilovao je 25. novembra 2004. godine tri žene povodom međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Postupak za pomilovanje je po službenoj dužnosti pokrenulo Ministarstvo pravde Srbije, a na inicijativu VDS.

Ovo je samofinansirajuća aktivnost u čiju realizaciju su neposredno uključene dr Vesna Nikolić-Ristanović i Jasmina Nikolić.


   Praćenje suđenja (monitoring)

Praćenje suđenja (monitoring) za različita krivična dela predstavlja jednu od stalnih aktivnosti VDS još od samog početka. Tokom 2004. godine prvenstveno su praćeni krivični postupci za krivično delo trgovine ljudima ili za druga krivična dela a u vezi sa trgovinom ljudima. Postupci su praćeni u Posebnom odeljenju Okružnog suda u Beogradu, Okružnom sudu u Beogradu, Opštinskom sudu u Pančevu i Opštinskom sudu u Novom Sadu. Pored toga, praćena su i suđenja za ubistvo Zorana Đinđića i Ivana Stambolića pred Posebnim odeljenjem Okružnog suda u Beogradu.

Tokom 2004. godine suđenja su pratile: mr Biljana Simeunović-Patić, mr Sanja Milivojević, Ivana Petrović i Neda Mirilović, dr Vesna Nikolić-Ristanović i Jasmina Savić (NVO Eva, Novi Sad).

Ovo je samofinansirajući projekat, za koji se traže sredstva. 
 

   Istraživanja

Istraživanje «Na ljudskim pravima zasnovan pristup rehabilitaciji žrtava trgovine ljudima« (Rights based approach on rehabilitation of victims of trafficking)

Istraživanje je rađeno u saradnji sa Sřr-Trřndelag University College (Faculty of Health Care and Social Professions, Department of Social Work Programme) i Fafo Institute for Applied International Studies iz Norveške.

Glavni cilj ovog istraživanja bilo je dolaženje do saznanja o viktimizaciji i potrebama koje imaju žene žrtve trgovine u cilju seksualne eksploatacije u Srbiji. Pored toga, ciljevi istraživanja bili su i dolaženje do informacija koje treba da posluže kao osnov za kreiranje politike i programa prevencije, pomoći žrtvama i rehabilitacije žrtava. Ovo je jedno od retkih istraživanja koje daje detaljan uvid u iskustva žrtava trgovine ženama u cilju seksualne eksploatacije, posledice viktimizacije na žrtve, kao i poteškoće i izazove sa kojima se suočavaju oni koji štite žrtve i pružaju im pomoć i podršku.

Tokom 2004. godine prikupljeni su podaci putem intervjua sa žrtvama i osobama sa kojima žrtve dolaze u kontakt nakon što izađu iz lanca trgovine ljudima, kao i putem praćenja svedočenja žrtava na sudu i procesa rehabilitacije u Srbiji. Takođe, urađena je i analiza prikupljenih podataka i napisan istraživački izveštaj.

Rezultati istraživanja biće objavljeni u: Bjerkan, L., Dyrild, L., Nikolić-Ristanović, V., Simeunović-Patić, B. The life on one’s own: human rights based approach to rehabilitation of victims of sex trafficking (u pripremi).

U realizaciji projekta, u svojstvu istraživačica, učestvovale su dr Vesna Nikolić-Ristanović i mr Biljana Simeunović-Patić, a u realizaciji pojedinih aktivnosti pomogle su Jasmina Nikolić, mr Sanja Milivojević i Bojana Kovačević-Preger.

Projekat je finansiran od strane Norvegian Research Counsil.

Istraživanje «Glas ljudima»

Viktimološko društvo je tokom 2004. godine učestvovalo u probnom istraživanju «Glas ljudima» Instituta za strano i međunarodno krivično pravo Max-Planck instituta iz Frajburga (Nemačka), koje se bavi prikupljanjem podataka o ratnoj viktimizaciji u većem broju zemalja u svetu, kao i okolnostima i preduslovima za zajednički život nakon rata.
U okviru ovog projekta, Ivana Vidaković, članica VDS, obavila je intervjue sa 100 žrtava rata.

 

   Pružanje podrške žrtvama kriminaliteta - Služba VDS info i podrška žrtvama

Služba VDS info i podrška žrtvama počela je sa radom 2003. godine. Namenjena je žrtvama kriminaliteta, i to kako ženama tako i muškarcima. Žrtvama kriminaliteta pružaju se:

 • informacije o njihovim pravima i načinu njihovog realizovanja;
 • emocionalna podrška, i
 • upućivanje na druge službe/organizacije u zavisnosti od konkretnih potreba žrtve.

Usluge koje žrtvama kriminaliteta nudi Služba su besplatne. Osnovni principi kojima se u radu rukovodi osoblje Službe su poverenje, poštovanje žrtve, njenih prava, potreba i osećanja, kao i poverljivost informacija koje žrtve koje nas kontaktiraju daju.

Tokom 2004. godine realizovane su sledeće aktivnosti:

1. Organizovan je trening za volontere (februar-mart 2004.). Trening su koncipirale i realizovale dr Vesna Nikolić-Ristanović, Jasmina Nikolić, Ivana Vidaković i mr Sanja Milivojević. Obučeno je 8 volontera, od kojih je 6 bilo uključeno u rad Službe do jula 2004, a od jula do kraja 2004. godine radilo je njih 3 - Bojana Kovačević-Pregar, Stefan Savić i Ema Berdnarž.

2. Organizovane su redovne supervizije koje je vodila Ivana Vidaković.

3. Organizovani su sastanci sa predstavnicima centara za socijalni rad, policije i opštinskih službi pravne pomoći i to:

 • 2 sastanka sa predstavnicima centara za socijalni rad (Savski venac, Rakovica, Voždovac, Stari Grad, Zvezdara i Obrenovac) i Gradskog centra za socijalni rad – Savetovalište za brak i porodicu, 19. februara i 17. novembra 2004.
 • 2 sastanka sa predstavnicima policije (MUP-Uprava pogranične policije, za strance i upravne poslove, GSUP i OUP-i Stari grad, Vračar, Voždovac, Zvezdara,), 29. januara i 29. aprila 2004.
 • 1 sastanak sa predstavnicima opštinskeh službe pravne pomoći Voždovac, 8. aprila 2004.
 • 1 sastanak sa predstavnicima NVO Yucom, Justicia, ASTRA, Sklonište za žrtve nasilja, Savetovalište Dom omladine, 5. marta 2004.
 • Urađena je prva aanaliza rada Službe koja je objavljena u časopisu Temida, br.3-2004.

Koordinatorka Službe je Jasmine Nikolić, a u rad službe su tokom 2004. godine bile uključene i mr Sanja Milivojević i mr Sanje Ćopić.

Projekat je u 2004. godini bio samofinansirajući i za njegov dalji razvoj se traže sredstva.

 

   Istina i pomirenje

U okviru projekta Od sećanja na prošlost ka pozitivnoj budućnosti – kakav model istine i poverenja/pomirenja je potreban Srbiji, tokom 2004. godine realizovane su sledeće aktivnosti:

1. Organizovano je 5 javnih rasprava (tribina) u lokalnim zajednicama, i to u sledećim gradovima: Beograd-Barajevo, Vrnjačka Banja, Niš, Kuršumlija i Knjaževac. Od članova VDS uvodna izlaganja na tribinama imali su: dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Zoran Ilić, dr Branislava Knežić i mr Nataša Hanak.

2. Distribucija informativnih brošura, i objavljivanje javnog poziva građanima da dostave svoje ideje i predloge u vezi sa načinom na koji se treba sećati prošlosti.

3. Urađena je analiza diskusija na tribinama i odgovara dobijenih na osnovu javnog poziva i pitanja iz brošure. Rezultat toga je knjiga Nikolić-Ristanović, V., Hanak, N. (2004) Od sećanja na prošlost ka pozitivnoj budućnosti: kakav model istine i poverenja/pomirenja je potreban Srbiji. Beograd: Viktimološko društvo Srbije, koja je izašla iz štampe krajem 2004.

4. Od 15. do 17. oktobra 2004. godine održana je međunarodna konferencija pod nazivom «Istina i pomirenje u bivšoj Jugoslaviji: gde smo sada i kuda dalje?». Konferenciji su prisustvovali predstavnici NVO, naučni radnici i drugi pojedinci koji su aktivno uključeni u različite aktivnosti u vezi sa istinom i pomirenjem u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, Južnoj Africi i Severnoj Irskoj. Od članova VDS izlaganja su imale dr Vesna Nikolić-Ristanović i Nataša Hanak, koja je i moderirala jednu sesiju, dok su moderatori bili i dr Zoran Ilić i Ivana Vidaković.
Koordinatorka projekta je dr Vesna Nikolić-Ristanović. U periodu januar-jun 2004. na projektu je bila angažovana i Neda Mirilović, a u periodu septembar-decembar 2004 mr Nataša Hanak. U realizaciji projekta pomagale su i Jasmina Nikolić, Suzana Ivanović i Tijana Milošević

Organizaciju Konferencije finansijski je podržao Fridrich Ebert Stiftung, dok su ostale aktivnosti finansirane od strane Ministarstva za kulturu i medije. 
 

   Izdavačka delatnost

Časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu Temida

Teme brojeva u 2004. godini su:

 • Žrtve i organizovani kriminal
 • Marginalizovane grupe i viktimizacija
 • Službe za pomoć žrtvama
 • Ratni zločini i kolektivno sećanje (u štampi) - radovi sa međunarodne konferencije «Istina i pomirenje u bivšoj Jugoslaviji – gde smo sada i kuda dalje?»

Štampanje prva tri broja Temide finansiralo je Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine RS, dok izdavanje četvrtog broja finansira Friedrich Ebert Stiftung.

Knjige

U 2004. godini iz štampe su izašle dve knjige:

 • Nikolić-Ristanović, V., Ćopić, S., Milivojević, S., Simeunović-Patić, B., Mihić, B. (2004) Trgovina ljudima u Srbiji. Beograd: OEBS i VDS.
 • Nikolić-Ristanović, V., Hanak, N. (2004) Od sećanja na prošlost ka pozitivnoj budućnosti – kakav model istine i poverenja/pomirenja je potreban Srbiji. Beograd: Prometej i VDS.

 

   Razvijanje viktimologije kao akademske discipline

Viktimologija se od marta 2004. godine detaljnije proučava u okviru predmeta kriminologija na Defektološkom fakultetu u Beogradu (prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović), dok će se, zahvaljujući naporima prof. dr Slobodanke Konstantinović-Vilić i prof. dr Nevene Petrušić, po prvi put školske 2005/06. godine predavati kao poseban predmet na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.Organizacija rada

Tokom 2004. godine na realizaciji projekata i stalnih aktivnosti VDS bili su angažovani:

 • 1 osoba koja je u stalnom radnom odnosu – Jasmina Nikolić, koordinatorka službe VDS info i podrška žrtvama
 • 3 osobe koje su angažovane po ugovoru o delu – dr Vesna Nikolić-Ristanović, mr Sanja Ćopić i mr Nataša Hanak.
 • 1 računovođa – Bernada Ljubinković
 • 1 osoba koja održava web site – Tatjana Orelj
 • 3 spoljne saradnice – dr Nataša Mrvić-Petrović, mr Biljana Simeunović-Patić, Ivana Vidaković i Ivana Petrović
 • 3 volontera-volonterke u službi VDS info i podrška žrtvama – Bojana Kovačević-Pregar, Stefan Savić i Ema Berdnarž, kao i 3 volontera koji pomagali u obavljanju drugih poslova – Saša Stanisavljević, Tijana Vitorović, i Tijana Milošević..Učešće članova VDS na stručnim i naučnim skupovima, seminarima i edukacijama u zemlji i inostranstvu (u ime VDS ili sa prezentacijama aktivnosti VDS)

Dr Vesna Nikolić-Ristanović

 • OEBS-ov trening za mobilni tim, Beograd, 2. mart 2004.
 • OEBS-ov trening za novinare, Beograd, 23.-24. april 2004.
 • 18. konferencija i godišnja skupština Evropskog foruma službi za podršku žrtvama kriminaliteta, Tuusula, Finska, 26.-29. maj 2004.
 • Okrugli sto «Godinu dana od uvođenja člana 111b KZ RS – gde smo sada i kuda dalje?», Beograd, 3. jun 2004.
 • Trening o trgovini ljudima za sudije za prekršaje i pravljenje priručnika za sudije za prekršaje o trgovini ljudima, ABA CEELI, Beograd, 2004.
 • British Society of Criminology Conference «Criminology, Governance and Regulation», Portsmouth, 6.-9. jul 2004., predstavljeni su rezultati istraživanja o trgovini ljudima
 • Sor-Trondlang University i Centre for Feminist and Gender Studies, Norvegien University of Science and Tehnologies u Trondhem-u, Institut za kriminologiju i sociologiju prava i FAFO Institut za primenjene nauke u Oslu. U okviru seminara koji je organizovan na Institutu za kriminologiju i sociologiju prava u Oslu, kome je prisustvovao i poznati evropski kriminolog Nils Christie, dr Vesna Nikolić-Ristanović je održala predavanje pod nazivom «Trgovina ljudima – skorašnja istraživanja i promene zakona i prakse u Srbiji», 8.-18. septembar 2004.
 • Međunarodna konferencija «Policing in Central and Eastern Europe – Dilemmas of Contemporary Criminal Justice, Ljubljana, Slovenija, 23.-25. septembar 2004.
 • A GERN INTERLAB on criminological and criminal justice research in South-Eastern Europe, Ljubljana, Slovenija, 24. septembar 2004 – predstavljena su viktimološka istraživanja trgovine ljudima u Srbiji.
 • Regionalni seminar «Unapređenje strategija i aktivnosti za sprovođenje nacionalnih planova za borbu protiv trgovine ljudima u jugoistočnoj Evropi», Opatija, Hrvatska, 6- 9. oktobar 2004.
 • Međunarodna konferencija «Istina i pomirenje u bivšoj Jugoslaviji: gde smo sada i kuda dalje?» Beograd, 15.-17. oktobar 2004.

Dr Branislava Knežić

 • Seminar za obuku anketara u okviru projekta «Porodično nasilje u centralnoj Srbiji», Kragujevac, 19. april 2004.

Mr Sanja Ćopić

 • Okrugli sto «Godinu dana od uvođenja člana 111b KZ RS – gde smo sada i kuda dalje?», Beograd, 3. jun 2004.
 • Učestvovala u izradi priručnika za sudije za prekršaje o trgovini ljudima, ABA CEELI, Beograd, 2004.
 • Konferencija «Zaštita žena i dece u situaciji izbeglištva i raseljeništva od seksualnog nasilja i nasilja zasnovanog na rodnoj određenosti», Beograd, 15.-16. novembar 2004.
 • Okrugli sto za profesionalno usavršavanje/unapređenje “Međunarodnopravna pomoć/zaštita prava žrtava u slučajevima trgovine ljudima” Beograd, 29. novembar 2004.

Mr Nataša Hanak

 • Međunarodna konferencija «Prošlost i sadašnjost: posledice po demokratizaciju», Beograd, 3.-4. jul 2004.
 • Međunarodna konferencija «Istina i pomirenje u bivšoj Jugoslaviji: gde smo sada i kuda dalje?», Beograd, 15.-17. oktobar 2004.

Mr Sanja Milivojević

 • OEBS-ov trening za mobilni tim, Beograd, 2. mart 2004.
 • Predavanja u okviru nastave na predmetu Viktimologija i na poslediplomskim studijama sa temom «Službe za pomoć i podršku žrtvama u svetu» u okviru koga je predstavljena i služba VDS info i podrška žrtvama, Monash University, Melburn, Australija, 2004.
 • Međunarodna konferencija «Crime in Australia: International connections», Australian Institute of Criminology, Melbourne, Australia, 2004, sa radom: Sex trafficking: Lessons from Serbia, u okviru koga su predstavljeni i rezultati istraživanja trgovine ljudima u Srbiji.
 • Australian and International Feminisms Conference, Boston University's Sydney Internship Program, the Centre for Research on Women and Gender, School of EMSAH, the University of Queensland and Australian Women's Studies Association, Sydney, Australia, 2004, sa radom: Sex Trafficking and feminist response: What we have learned in Serbia and useful lessons for Australia, u okviru koga su predstavljeni i rezultati istraživanja trgovine ljudima u Srbiji.

Mr Biljana Simeunović-Patić

 • Sastanak projektnog tima, ICMPD, Beč, Austrija, 13.-15. maj 2004.
 • Sor-Trondlang University i Centre for Feminist and Gender Studies, Norvegien University of Science and Tehnologies u Trondhem-u, Institut za kriminologiju i sociologiju prava i FAFO Institut za primenjene nauke u Oslu, 8.-18. septembar 2004.
 • Međunarodna konferencija «The Role of Humanitarian Victimology in Preventing Terrorism», Zagreb, Hrvatska, 23.-25. septembar 2004.

Jasmina Nikolić

 • 18. konferencija i godišnja skupština Evropskog foruma službi za podršku žrtvama kriminaliteta, Tuusula, Finska, 26.-29. maj 2004.
 • Okrugli sto «Pristup pravdi: Pravna pomoć i informacije», Beograd, 15. oktobar 2004.
 • Konferencija «Zaštita žena i dece u situaciji izbeglištva i raseljeništva od seksualnog nasilja i nasilja zasnovanog na rodnoj određenosti», Beograd, 15.-16. novembar 2004.
 • Tribina «Nasilje nad ženama», Zrenjanin, 25. novembar 2004.
 • Team management, Beograd, 20. decembar 2004.

Biljana Mihić

 • OEBS-ov trening za mobilni tim, Beograd, 2. mart 2004.
 • OEBS-ov trening za novinare, Beograd, 23.-24. april 2004.

Ivana Vidaković

 • Seminar «Uspostavljanje mehanizama izdavanja preivremenih boravišnih dozvola za žrtve i svedoke trgovine ljudskim bićima na Balkanu», Brisel, Belgija, 16.-20. februar 2004.
 • Međunarodna konferencija «Istina i pomirenje u bivšoj Jugoslaviji: gde smo sada i kuda dalje?», Beograd, 15.-17. oktobar 2004.

Nada Banjanin

 • Seminar za obuku anketara u okviru projekta «Porodično nasilje u centralnoj Srbiji», Kragujevac, 19. april 2004.

Zoran Ilić

 • Tribine o istini i pomirenju u Srbiji i Međunarodna konferencija «Istina i pomirenje u bivšoj Jugoslaviji: gde smo sada i kuda dalje?», Beograd, 15.-17. oktobar 2004.

Ivana Petrović

 • Seminar «Civilno društvo i nadzor nad zatvorima», Beograd, 6.-7. april 2004.

Ema Berdnarž

 • Regionalna omladinska konferencija «3D Pogled Izbliza», Jahorina, BiH, i Vukovar, Hrvatska, jul i novembar 2004.
 • Seminar «Prava deteta i maloletničko pravosuđe», Palić, 15.-17. decembar 2004.

Tijana Vitorović

 • Radionica «Burn-out sindrom – sindrom izgaranja», Beograd, 3. decembar 2004.

 

Posete stručnjaka iz inostranstva

Tokom 2004. godine, Viktimološko društvo Srbije posetili su:

 • Linda Dyrild i Lisa Bjerkan iz Norveške
 • Gerda Theuermann i Elisa Trossero iz Beča, Austrija, jul 2004.
 • Michael Atkinson (Attorney-General, Minister of Justice, Minister for Consumer Affairs, Minister for Multicultural Affairs) i Vini Ciccarello, iz Australije, kao Peter Nagy iz australijske ambasade u Beogradu
 • Marian Liebmann iz Velike Britanije
 • Ernesto Kiza, Institut za strano i međunarodno krivično pravo iz Frajburga, Nemačka
 • Aleksandar Pavković, Australija
 • Michelle Veljanovska, Australija
 • Elmar Weitekamp i Marta Valinas, Katholieke Universiteit, Leuven, Belgija
 • Ramo Masleša, Fakultet kriminalističkih nauka, Sarajevo, BiH
 • Jessica Gunhammar, PhD student na Sociology department at London School of Economics (LSE), UK
 • Hugh Poulton, researcher, European Regional Program, Amnesty International, International Secreatriat
 • Orli Fridman, studentkinja iz Izraela
 • Barbara Limanovska
 • John Godsave, DIFID, UK

 

VDS info i web site

I tokom 2004. godine članovi VDS koji su na mailing listi Društva VDS info dobijali su redovno informacije o dešavanjim u Viktimološkom društvu.

Web site Društva redovno je ažuriran, a od nedavno je aktiviran i deo na engleskom jeziku.
Volonterka VDS Tijana Milošević je na engleski jezik prevela najveći deo materijala za web site, uključujući i radove sa konferencije o istini i pomirenju.

 

Donatori

U 2004. godine realizaciju projekata i drugih aktivnosti VDS finansijski su podržali:

 • Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine RS
 • Ministarstvo kulture i medija RS
 • Norvegien Research Council
 • ABA CEELI - USAID
 • Fondacija Friedrich Ebert Stiftung
 • European Commission (CARDS)
 • OEBS

Donatorima se i ovom prilikom zahvaljujemo.

 

U Beogradu,
22. januara 2005. godine
                                                 Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE