.:IZVEŠTAJ O RADU VIKTIMOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE U 2000. GODINI:.


U periodu izmedju dve skupštine Viktimološko društvo Srbije je nastavilo sa većinom aktivnosti na koje je bilo fokusirano i ranije, i to pre svega sa izdavanjem časopisa Temida, sa zalaganjem za bolji tretman žrtava kriminaliteta u zakonodavstvu i praksi i sa zalaganjem za statističko praćenje podataka o žrtvama. Organizovane su i psihološke (antistres) radionice za aktivistkinje/aktiviste nevladinih organizacija koji pružaju pomoć traumatizovanim kategorijama ljudi. Takodje, 31. marta i 1. aprila 2000. godine organizovana je i medjunarodna konferencija pod nazivom Žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji.

U toku 2000. godine izašla su iz štampe 2 broja i jedan dvobroj časopisa Temida čije teme su bile: Uzrast kao faktor viktimizacije, Žrtva u krivičnom postupku, Žrtve rata (radovi sa medjunarodne konferencije o žrtvama rata u bivšoj Jugoslaviji) i Seksualno nasilje.U 2001. godini do sada su objavljena dva broja Temide sa temama Žrtve torture i Restorativna pravda. Viktimološko društvo je i u prethodnom periodu radilo na praćenju položaja žena --žrtava u krivičnom postupku i zalagalo se za adekvatniju kaznenu politiku u slučajevima nasilja u porodici i ubistava žena žrtava nasilja, ali i ubistava koje su počinile žene žrtve nasilja prema nasilnicima.. Svo vreme vršeno je lobiranje za usvajanje Novog modela pravne zaštite od nasilja u porodici. Viktimološko društvo se od samog početka aktivno uključilo u rad Jugoslovenskog tima za borbu protiv trgovine ljudskim bićima.

U ovom periodu, Viktimološko društvo je postalo bogatije za još dva izdanja - tokom 2000. i 2001. godine objavljene su dve nove knjige u saizdavaštvu sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja i izadavačkom kućom Prometej: knjiga dr Vesne Nikolić-Ristanović Od žrtve do zatvorenice i knjiga dr Uglješe Zvekić Žrtve kriminala u zemljama u tranziciji. Viktimološko društvo je tokom 2000.godine održalo i promociju knjige Od žrtve do zatvorenice a u 2001. godini javno je promovisan i broj Temide posvećen žrtvama torture. Inače, izdavanje i promocija broja Temide posvećenog žrtvama torture realizovani su u saradnji sa beogradskom kancelarijom I.A.N.-a iz Beograda.

U toku 2000. godine predsednica Viktimološkog društva dr Vesna Nikolić-Ristanović predstavljala je društvo na godišnjoj konferenciji Evropskog foruma službi za pomoć žrtvama u Londonu i na 10.simpozijumu Svetskog viktmološkog društva u Montrealu.

U ovom periodu rad Viktimološkog društva bio je finansiran od članarina, pretplate na časopis Temida i od donacija. Rad VDS u proteklom periodu pomogli su Fond za otvoreno društvo, Fridrich Ebert Fondacija i advokatska kancelarija Ristanović-Šabić.

U Beogradu
11.9.2001.


Dr Vesna Nikolić-Ristanović
predsednica VDS


                                                 Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE