Projekat ALTERNATIVE - Istraživanje

 


 

Bibliografija Alternative
 

 

Mesta u kojima se sprovodi istrazivanje
 

 

Istraživanje načina bavljenja državnih organa i civilnog društva u Srbiji međuetničkim konfliktima (2012)


Tokom 2012. godine sprovedeno je kvalitativno istraživanje načina bavljenja državnih organa i civilnog društva međuetničkim i sa njima povezanim političkim i interkulturalnim sukobima u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji u periodu od 1990. do 2012 godine. Rezultati istraživanja predstavljeni su u istraživačkom izvestaju pod nazivom Dealing with interethnic conflicts in Serbia and the place of restorative justice and victims (Bavljenje međuetničkim sukobima u Srbiji i mesto restorativne pravde i žrtava).
 

Ceo tekst izveštaja na engleskom jeziku može se preuzeti ovde.

Sazetak istrazivackog izvestaja na srpskom jeziku moze se preuzeti ovde.

 


Istraživanje organizacija i institucija koje pružaju pomoć, podršku i zaštitu žrtvama nasilja, diskriminacije i drugih vidova kršenja ljudskih prava (2013)


Pre sprovođenja empirijskog istraživanja međuetničkih sukoba i načina na koji se građani bave njima u tri multietničke sredine u Srbiji, sprovedeno je istraživanje organizacija, institucija i nezavisnih državnih tela koji pružaju usluge (pomoć, podršku, zaštitu, informisanje, medijaciju, itd.) žrtvama nasilja, diskriminacije i drugih vidova kršenja ljudskih prava, uključujući i ona koja su etnički motivisana. Cilj istraživanja bio je prikupljanje podataka o relevantnim organizacijama, institucijama i nezavisnim telima, uslugama koje pružaju i ciljnim grupama koje mogu da im se obrate. Podaci su prikupljani putem elektronskog upitnika. Na osnovu prikupljenih podataka, razvijena je baza podataka ovih organizacija, institucija i nezavisnih tela i pripremljen informativni materijal koji su kasnije anketari i anketarke delili građanima (ispitanicima) tokom empirijskog istraživanja. Institucije i organizacije kojima mogu da se obrate građani u slučaju nasilja, diskriminacije i drugih oblika kršenja ljudskih prava u:

 

Prijepolju
Medveđi
Baču i Bačkoj Palanci


Empirijsko istraživanje međuetničkih sukoba i načina na koji se građani bave njima u tri multietničke sredine u Srbiji (2013)


Tokom 2013. godine sprovedeno je empirijsko istraživanje sa ciljem da se dođe do saznanja o tome na koji način se ljudi iz multietničkih zajednica u Srbiji bave međuetničkim konfliktima u svakodnevnom životu i da se identifikuju problemi i pozitivna iskustva u njihovom rešavanju. Istraživanje je imalo za cilj i dolaženje do saznanja o tome na koji način se tretiraju žrtve, kako građani percipiraju svoju sigurnost, kao i koje je mesto restorativnih pristupa u bavljenju konfliktima i sigurnošću (bezbednošću). Istraživanje se sastojalo iz dva dela: kvalitativnog i kvantitativnog dela istraživanja međuetničkih odnosa, postojećih međuetničkih konflikata i načina bavljenja njima od strane građana u tri multietničke sredine u pograničnim delovima Srbije: 1. Baču i Bačkoj Palanci (Vojvodina), 2. Medveđi (južna Srbija) i 3. Prijepolju (jugozapadna Srbija). Istraživanje je imalo akcioni karakter. Rezultati istraživanja predstavljeni su u istrazivačkom izveštaju pod nazivom Conflicts, security and justice in intercultural context of Serbia (Konflikti, sigurnost i pravda u interkulturalnom kontekstu Srbije).
 

Ceo tekst istrazivačkog izvestaja na engleskom jeziku moze se preuzeti ovde.
Sazetak istrazivačkog izvestaja na srpskom jeziku moze se preuzeti ovde.
Sazetak nalaza istrazivanja za Medveđu na srpskom jeziku moze se preuzeti ovde.
Sazetak nalaza istrazivanja za Prijepolje na srpskom jeziku moze se preuzeti ovde.
Sazetak nalaza istrazivanja za Bačku Palanku i Bač na srpskom jeziku moze se preuzeti ovde.
 

 

Akciono istraživanje u tri multietničke sredine u Srbiji (2014)


Akciono istraživanje u tri multiethničke sredine u Srbiji je tokom 2014. godine sprovedeno u formi tri dvodnevna participativna seminara pod nazivom Od konflikta do mirnog života u zajednici, koji su organizovani u Sijarinskoj Banji, Prijepolju i Medveđi. Na seminarima su predstavljeni rezultati empirijskog istraživanja međuetničkih sukoba i načina na koji se građani bave njima u tri multietničke sredine u Srbiji. Pored toga, seminari su imali za cilj jačanje kapaciteta učesnika za bavljenje konfliktima uz korišćenje restorativnih pristupa, testiranje primenjivosti restorativnih pristupa u bavljenju konfliktima i dolaženje, zajedno sa učesnicima seminara, do ideja o restorativnim modelima pogodnim za bavljenje konfliktima na mikro, mezo i makro nivou.

 

Više informacija o seminarima.

 

 

Razvijanje Priručnika o najboljim praksama primene restorativnih pristupa u interkulturalnom kontekstu (2015)


U nastavku akcionog istraživanja u tri multietničke sredine u Srbiji uz testiranje primenjivosti restorativnih pristupa, tokom 2015. godine radilo se na razvijanju Priručnika o najboljim praksama primene restorativnih pristupa u interkulturalnom kontekstu. Razvijanje Priručnika je participativni proces, koji je započeo tokom seminara Od konflikta do mirnog života u zajednici, koji su organizovani 2014. godine u Medveđi, Prijepolju i Bačkoj Palanci. Na seminarima su, između ostalog, učesnici ukazali na potrebu rada na podizanju svesti stručne i opšte javnosti o restorativnoj pravdi i njenoj primeni, pa je ovaj Priručnik zamišljen kao alatka koja bi služila tom cilju. Proces razvijanja Priručnika je nastavljen kroz sledeće aktivnosti:

Sastanak istraživačkog tima VDS na projektu ALTERNATIVE i grupe učesnika seminara Od konflikta do mirnog života u zajednici iz Prijepolja, Bačke Palanke i Medveđe

 

Predstavljanje i diskutovanje Priručnika na radionicama u Bačkoj Palanci, Prijepolju i Beogradu

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE