Podrška žrtvama u izabranim državama Balkana:

Komparativna perspektiva

 

Komparativna analiza podrške žrtvama pripremljena je u cilju sticanja znanja o načinu uređenja i funkcionisanju podrške žrtvama u izabranim državama Balkana: Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji. Izabrane su države koje dele isto pravno nasleđe, jer su bile u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, imaju sličan sistem pravosuđa i dele slična iskustva vezana za razvoj podrške žrtvama. Iskustva Hrvatske, kao poslednje države koja je pristupila Evropskoj uniji (EU) (2013), značajna su za druge države regiona, koje su u procesu pregovaranja o pristupanja EU (Srbija i Crna Gora), imaju status zemlje kanditata (Makedoniju) ili su potencijalni kandidat za pristupanje EU (Bosna i Hercegovina), te su u obavezi ili nastoje da usklade svoje zakonodavstvo, politiku i prakse sa pravnim tekovinama Evropske unije kako bi se osiguralo da žrtve kriminaliteta dobiju potrebne informacije, podršku i zaštitu.


U ovom izveštaju prikazani su i analizirani nalazi do kojih se došlo triangulacijom podataka prikupljenih na dva načina: kvalitativnom analizom normativnog okvira i analitičkih dokumenata o sistemu podrške žrtvama u izabranim državama i putem empirijskog istraživanja primenom ankete, koje je obuhvatilo 127 pružalaca podrške žrtvama u izabranim zemljama.


Polazni okvir za analizu podrške žrtvama čine odredbe Direktive EU o uspostavljanju minimalnih standarda o pravima, podršci i zaštiti žrtava kriminaliteta (Direktiva EU o pravima žrtava). Fokus analize je na četiri ključna pitanja: definisanje pojma „žrtva“ u krivičnom zakonodavstvu, definisanje prava žrtve u krivičnom zakonodavstvu, pravo žrtve na informisanje o svojim pravima i dostupnim oblicima pomoći, podrške i zaštite, i pravo na besplatan pristup poverljivim službama za žrtve, pre, tokom i nakon krivičnog postupka.


Izveštaj daje praktične preporuke za poboljšanje sistema podrške žrtvama u Srbiji koje su bazirane na iskustvu zemalja iz regiona.

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE