VIII godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije

Žrtve između bezbednosti, ljudskih prava i pravde: lokalni i globalni kontekst

Beograd, 30. Novembar i 1. decembar 2017. godine
Hotel 88 rooms
Takovska 49

 

 

PROGRAM

 

I dan (30. novembar 2017. godine)

 

09.30 – 10.00 Registracija učesnika

 

10.00 – 11.30 Plenarna sesija 1: Dvadeset godina zalaganja Viktimološkog društva Srbije za prava žrtava u Srbiji: društveni kontekst, izazovi, rezultati i pogled u budućnost

 • Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, Viktimološko društvo Srbije, Srbija: Viktimologija i pokret za prava žrtava u Srbiji i mesto i uloga Viktimološkog društva Srbije u njihovom razvoju

 • Dr Sanja Ćopić, Viktimološko društvo Srbije, Srbija: Unapređenje položaja žrtava u Srbiji: Na empirijskim dokazima zasnovana zalaganja Viktimološkog društva Srbije za izmene zakona i prakse

 • Jasmina Nikolić, Viktimološko društvo Srbije, Srbija: Zalaganje za podizanje svesti o pravima i potrebama svih žrtava u Srbiji: Razvoj službe VDS info i podrška žrtvama

 • Aleksandra Ivanković, Evropska podrška žrtvama, Belgija: Budućnost podrške žrtvama u Srbiji: Ka usklađenosti sa Direktivnom EU o prvima žrtava

 

11.30 – 12.00 Pauza i poster prezentacije

 

12.00 – 14.00 Plenarna sesija 2: Žrtve između bezbednosti, ljudskih prava i pravde

 • Prof. dr Marc Groenhuijsen, Pravni fakultet, Univerzitet u Tilburgu, Holandija: Veza između koncepata bezbednosti, ljudskih prava i pravde: Viktimologija u okruženju koje se brzo menja

 • Prof. dr Katja Franko, Odeljenje za kriminologiju i sociologiju prava, Univerzitet u Oslu, Norveška: Globalna (ne)sigurnost i nejednakost žrtava

 • Prof. dr Stephan Parmentier, Pravni fakultet, Katolički univerziteti Leuven, Belgija: Naknada štete žrtvama nakon nasilnih konflikata: Kako ih shvatiti ozbiljno?

 • Prof. dr Vasiliki Artinopoulou, Panteion Univerzitet društvenih i političkih nauka u Atini, Grčka: Obuka policije o potrebama žrtava rodno baziranog nasilja - Projekat PROTASIS

 

14.00 – 15.00 Pauza za ručak

 

15.00 – 16.30 Tematske sesije

Tematska sesija 1: Pomoć, podrška i zaštita žrtava

Radni jezik: engleski

 • Dr Abulafia Judith, Ashkelon Academic Koledž i Be er Ya akov centar za mentalno zdravlјe, Izrael: Percepcija terapeuta o seksualno zlostavlјanim odraslim muškaracima

 • Prof. dr Mally Shechory Bitton, Odelјenje za kriminologiju, Universitet Ariel, Izrael: Uvid u svet prebijenih ortodoksnih jevrejskih žena koje su živele u skloništu

 • Dr Beatrice Coscas-Williams, Pravni fakultet, Bar-Ilan Univerzitet, Izrael: Uloga žrtve u procesu medijacije u krivičnom postupku u Izraelu: Uporedni aspekti

Tematska sesija 2: Žrtve i zakonodavstvo: Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Srbiji

 • Gorjana Mirčić-Čaluković, zamenica javnog tužioca upućena u Ministarstvo pravde RS, Srbija

 • Stana Pantelić, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Uprava kriminalističke policije, Srbija

 • Maja Branković Đundić, Ujedinjene nacije-Program za razvoj, Srbija: Multisektorska zaštita žrtava kroz primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

 • Tanja Ignjatović, Autonomni ženski centar, Srbija, Vanja Macanović, Autonomni ženski centar, Srbija: Izazovi u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

16.30 – 17.00 Pauza i poster prezentacije

 

17.00 – 18.30 Tematske sesije

Tematska sesija 3: Viktimizacija, internet, strah od kriminaliteta i zaštita dece u sudskom postupku

 • Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu i Viktimološko društvo Srbije, Srbija, Bejan Šaćiri, Viktimološko društvo Srbije, Srbija: Povezanost usredsređene svesnosti (mindfulness-a) i straha od kriminaliteta kod studenta Univerziteta u Beogradu

 • Prof. dr Natalija Žunić, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija, dr Vida Vilić, Klinika za stomatologiju, Niš, Srbija: Internet i viktimizacija žena

 • Dr Ivana Milosavljević-Đukić, Prihvatilište za urgentnu zaštitu zlostavljane dece pri Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu i Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija, Bojana Tankosić, Ustanove za decu i mlade Dečije selo „Dr Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici, Srbija: Psihološki aspekti razvoja deteta značajni za sudski postupak

 • Prof. dr Sanja Radetić-Lovrić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, Bosna i Hercegovina, Olga Lola Ninković, Okružni sud Banja Luka, Odjel za podršku svjedocima, Bosna i Hercegovina: Jačanje profesionalnih kapaciteta za unapređenjem psihosocijane podrške djeci u krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini: Primjer dobre prakse

Tematska sesija 4: Službe za podršku žrtvama

 • Mr Alma Taso Deljković, UNDP BiH, Bosna i Hercegovina, Sabina Hidanović, UNDP BiH, Bosna i Hercegovina: Analiza primjene Mehanizma podrške žrtvama/svjedocima u BiH

 • Tanja Tankosić, Sud Bosne i Hercegovina, Odjeljenje za podršku svjedocima, Bosna i Hercegovina: Značaj istraživanja Transgeneracijske trauma i efekti istraživanja

 • Dr Sanja Ćopić, Viktimološko društvo Srbije i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija, Jasmina Nikolić, Viktimološko društvo Srbije, Srbija: Službe za žrtve u Srbiji: Rezultati istraživanja

Poster prezentacije:

 • Željko Matić, Viktimološko društvo Srbije, Srbija: Rasprostranjenost i struktura cyberbullying-a među srednjoškolskom populacijom u srbiji: Rezultati pilot istraživanja

 • Martina Peskova, Institut za kriminologiju i socijalnu prevenciju i Karlov univerzitet u Pragu, Češka Republika: Zakon o prvima žrtava – Tri godine primene

 

II dan (1. decembar 2017. godine)

 

09.30 – 11.00 Plenarna sesija 3: Žrtve, ljudska prava i globalna nesigurnost

 • Prof. Dr. G. S. Bajpai, Pravni fakulteti, Univerzitet u Delhiju, Indija: Pravda za žrtve - nova dimenzija u krivičnopravnom sistemu

 • Dr Axelle Reiter, Evropski univerzitetski institut, Italija: Žrtve terorizma i žrtave borbe protiv terorizma: Zaštita lјudskih prava žrtava u kontekstu globalne nesigurnosti i terorizma

 • Doc. dr Nadjhia Normil-Skakavac, Odeljenje za sociologiju i krivično pravo, Državni univerzitet Virdžinija, Sjedninjene Američke Države: Teorijska perspektiva krivično-imigracionih zakona u Sjedinjenim Američkim Državama

 • Prof. dr Kimberly McCabe, Odeljenje za kriminologiju, Lynchurg koledž, Virginija, Sjedinjene Američke Države: Internet viktimizacija dece: Istraživanje socijalnog konteksta viktimizacije

11.00 – 11.30 Pauza i poster prezentacije

 

11.30 – 13.00 Plenarna sesija 4: Zaboravljene i nevidljive žrtve

 • Prof. dr Matjaž Jager, Institut za kriminologiju na Pravnom fakultetu, Univerzitet u Ljublјani, Slovenija, prof. dr Katja Šugman Stubbs, Pravni fakultet i Institut za kriminologiju na Pravnom fakultetu, Univerzitet u Ljublјani, Slovenija: ‘Unutrašnji emigranti’ kao žrtve?

 • Dr Vasja Badalič, Institut za kriminologiju na Pravnom fakultetu, Univerzitet u Ljublјani, Slovenija: Neselektivna ubistva: Pomeranje granice u definisanju ’civila’ i ’boraca’ u američkim napadima dronovima

 • Dr Stella Papamichail, Helenski otvoreni univerzitet i Atinski univerzitet primenjenih nauka, Grčka: Zaboravlјene žrtve: Zlostavlјanje i zanemarivanje starijih lјudi

 • Jelena Watkins, Organizacija Trauma Care, Ujedinjeno Kralјevstvo: Bavlјenje potrebama žrtava nakon višestrukih većih incidenata: Nedavna iskustva iz Ujedinjenog Kralјevstva

13.00 – 14.00 Pauza za ručak

 

14.00 – 15.30 Tematske sesije

Tematska sesija 5: Bezbednost, viktimizacija i ljudska prava

 • Prof. dr Mirjana Dokmanović, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija: Žrtve kršenja ljudskih prava između hiperprodukcije normi ljudskih prava i pravde: globalni i lokalni kontekst

 • Prof. dr Slađana Đurić, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija, Ana Paraušić, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija: Globalni obrasci savremenog terorizma: obim, viktimizacija i način izvršenja

 • Dr Aleksandra Bulatović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, Srbija: Bezbednost kao društvena dobrobit

 • Doc. dr Tatjana Gerginova, Fakultet bezbednosti-Skopje, Univerzitet “Sv. Kliment Ohridski”- Bitola, Republika Makedonija: Zaštita žrtava kriminaliteta

Tematska sesija 6: Različiti oblici viktimizacije

 • Dr Zorica Mršević, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija: Nepartnerski femicid u Srbiji

 • Prof. dr Azra Adžajlić-Dedović, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, Samir Rizvo, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina: Žene, mir i sigurnost

 • Mr Ljiljana Stevković, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, Srbija: Konzumiranje alkohola i viktimizacija maloletnih lica

 • Ivana Radović, Astra, Beograd, Srbija: Pristup kompenzaciji za žrtve trgovine ljudima

15.30 – 15.45 Pauza i poster prezentacije

 

15.45 – 17.15 Tematske sesije

Tematska sesija 7: Žrtve nasilja u porodici i žene kao žrtve nasilja: podrška i zaštita

 • Prof. dr Oliver Bačanović, Fakultet bezbednosti-Skopje, Univerzitet “Sv. Kliment Ohridski”- Bitola, Republika Makedonija, doc. dr Nataša Peovska, Fakultet bezbednosti-Skopje, Univerzitet “Sv. Kliment Ohridski”- Bitola, Republika Makedonija: Uloga policije u zaštiti žrtava porodičnog nasilja u Republici Makedoniji - pravni aspekti

 • Prof. dr Aco Bobić, Ministarstvo pravde, Okružni zatvor u Novom Sadu, Srbija, Prof. dr Svetlana Mihić, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost, Novi Sad, Srbija: Pomoć žrtvama porodičnog nasilja

 • Doc. dr Ljupka Petrevska, Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union–Nikola Tesla, Beograd, Srbija, Marija Bulatović, Institut za javno zdravlјe Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Srbija, Ivana Petrevska, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare-Sirmijum u Sremskoj Mitrovici, Srbija, Vladan Stanković, Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union–Nikola Tesla, Beograd, Srbija: Zaštita žena žrtava porodičnog i partnerskog nasilјa u Srbiji

 • Jadranka Buljević, Osnovni sud u Novom Sadu, Srbija: Žene kao žrtve zlostavljanja Tematska sesija 8: Viktimološki aspekti ekološkog kriminaliteta

 • Dr Ana Batrićević, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, Srbija, Nikola Paunović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, Srbija: Ekološki terorizam - viktimološki aspekti i mehanizmi prevencije

 • Doc. dr Danica Vasiljević-Prodanović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, Srbija: Ko su žrtve narušavanja životne sredine?

 • Neda Savić, doktorandkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, Srbija: Zelena viktimologija: ekofeministički pogled

 

17.15 – 17.30 Zatvaranje konferencije

 

     
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE