VIII godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije

Žrtve između bezbednosti, ljudskih prava i pravde:

lokalni i globalni kontekst

Beograd, 30. Novembar i 1. decembar 2017. godine
Hotel 88 soba

 

Poziv za dostavljanje apstrakata radova, predloga tematskih sesija i radionica, i poster prezentacija

Ukoliko želite da prezentujete svoj rad u okviru tematskih sesija, potrebno je da dostavite apstrakt rada.

Radovi bi trebalo da se odnose na neku od dole navedenih oblasti, ali je moguće predložiti i radove koji se odnose na druga pitanja u okviru opšte teme konferencije:

• Žrtve između bezbednosti, ljudskih prava i pravde
• Izazovi društvenog reagovanja i zaštite žrtava u kontekstu globalne nesigurnosti
• Zaštita žrtava: međunarodno i evropsko pravo i politika
• Žrtve i savremeni odgovori na kriminalitet
• Uticaj savremenog društvenog konteksta na viktimizaciju i mogućnosti prevencije
• Viktimologija i žrtve
• Različite kategorije žrtava i viktimizacije
• Prava žrtava
• Primena restorativnih pristupa i praksi
• Žrtve diskriminacije i kršenja ljudskih prava
• Posledice viktimizacije i pomoć žrtvama
• Uloga organizacija civilnog društva u zaštiti žrtava
• Službe za podršku žrtvama
• Žrtve i institucije
• Zakonodavstvo i žrtve
• Mediji i žrtveApstrakt dužine do 400 reči, u formatu Times New Roman, 12, dostaviti na srpskom i engleskom jeziku na E-mail vdsconference@gmail.com

U zaglavlju apstrakta potrebno je navesti:
• Naziv rada
• Ime i prezime autora/ke
• Organizaciju/instituciju i kontakt podatke (adresa, telefon, e-mail)

U slučaju koautorskih radova, navesti podatke za svakog koautora/koautorku posebno.

U apstraktu moraju da budu jasno navedeni:
• Predmet rada
• Cilj rada
• Osnovne teme koje će biti pokrivene u izlaganju
• Ukoliko je u pitanju empirijsko istraživanje: metod, uzorak na kome je istraživanje sprovedeno, ko je i kada sproveo istraživanje čiji se rezultati prezentuju.

Rok za podnošenje apstrakata je 1. oktobar 2017. godine. Dostavljene apstrakte razmatraće Programski odbor Konferencije. Obaveštenje o tome da li je Vaš apstrakt prihvaćen dobićete do 10. oktobra 2017. godine. Prihvaćeni apstrakti biće uvršteni u jednu od tematskih sesija.

Ukoliko želite da organizujete tematsku sesiju ili radionicu, pozivamo Vas da nam dostavite sledeće:
• Naziv tematske sesije ili radionice
• Kontakt podatke organizatora/organizatorke sesije ili radionice
• Imena izlagača/izlagačica i njihove kontakt podatke
• Opis tematske sesije ili radionice
• Apstrakte svih izlagača/izlagačica (na srpskom i engleskom jeziku) koji bi govorili u okviru sesije ili radionice, a koji treba da sadrži napred navedene elemente.

Rok za podnošenje predloga tematskih sesija i radionica sa apstraktima izlagača/izlagačica je 1. oktobar 2017. godine. Dostavljene predloge razmotriće Programski odbor Konferencije. Obaveštenje o tome da li je predlog tematske sesije ili radionice prihvaćen dobićete do 10. oktobra 2017. godine. Prihvaćeni predlozi tematskih sesija i radionica biće uvršteni u program konferencije.

Ukoliko želite da predstavite svoje istraživanje, projekat, organizaciju ili instituciju iz koje dolazite kroz poster prezentaciju, pozivamo Vas da nam dostavite sledeće:
• Naziv poster prezentacije
• Kratak sadržaj poster prezentacije (do 200 reči) na srpskom i engleskom jeziku
• Ime i prezime i kontakt podatke autora/autorke poster prezentacije

Rok za podnošenje predloga poster prezentacija je 1. oktobar 2017. godine. Dostavljene predloge razmatraće Programski odbor Konferencije. Obaveštenje o tome da li je Vaša poster prezentacija prihvaćena dobićete do 10. oktobra 2017. godine. Prihvaćene poster prezentacije biće uvrštene u program Konferencije.

Samo apstrakti radova/poster prezentacija autora/autorki koji se registruju i plate kotizaciju biće uvršteni u program konferencije i biće štampani u knjizi apstrakata. Sve informacije u vezi sa registracijom i kotizacijom nalaze se u prilogu ovog poziva. Izabrani radovi sa Konferencije biće štampani u celini nakon konferencije.

 

     
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE