Online konferencija Viktimološkog društva Srbije
COVID-19 na Balkanu: obrasci viktimizacije i prava žrtava

 

Program

Online konferencija Viktimološkog društva Srbije
COVID-19 na Balkanu: obrasci viktimizacije i prava žrtava
26. i 27. novembar 2020. godine

I dan konferencije (26. novembar 2020.)

10.00-10.30
Otvaranje konferencije

Informisanje učesnika/učesnica konferencije o nagradama Viktimološkog društva Srbije za 2020. i obraćanje nagrađenih učesnicima konferencije

10.30-12.00
Tematska sesija 1: Obrasci viktimizacije, prava žrtava i COVID-19 u zemljama Balkana
Moderatorka: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović
Radni jezik: srpski

 • Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, redovna profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, članica Evropske akademije nauka i umetnosti, članica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije, počasna članica Svetskog viktimološkog društva i bivša predsednica Evropskog udruženja za kriminologiju (Srbija): Obrasci viktimizacije i prava žrtava u Srbiji u vreme pandemije COVID-19

 • Prof. dr Oliver Bačanović, redovni profesor na Fakultetu za bezbednost Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“, Skoplje (Severna Makedonija): Obrasci viktimizacije, prava žrtava i COVID-19: Osvrt na stanje u Republici Severnoj Makedoniji

 • Prof. dr Dževad Mahmutović, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli; Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica, Sanja Škuletić-Malagić, Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica (Bosna i Hercegovina): Obrasci viktimizacije i prava žrtava nasilja u porodici u doba pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini

12.00-12.30 – Pauza

12.30-14.00
Tematska sesija 2: Žene, deca i starije osobe kao žrtve u doba COVID-19
Moderatorka: dr Sanja Ćopić
Radni jezik: srpski

 • Prof. dr Nevena Petrušić, redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu (Srbija): Pristup pravdi u doba korone: Naučene lekcije i izazovi

 • Prof. dr Irma Kovčo Vukadin, redovna profesorka na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska): Stavovi studenata o obiteljskom nasilju u vrijeme pandemije COVID-19

 • Dr Sanja Ćopić, viša naučna saradnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja i predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije (Srbija): Uticaj pandemije COVID-19 i mera za sprečavanje širenja virusa na starije osobe

 • Ana Prodanović, specijalistkinja za praćenje prava deteta, UNICEF (Srbija): Uticaj pandemije COVID-19 na porodice sa decom u Srbiji

14.00-15.00 – Pauza

15.00-16.30
Tematska sesija 3: Podrška žrtvama u doba COVID-19: izazovi i naučene lekcije
Moderatorka: Jasmina Nikolić
Radni jezik: srpski

 • Nikica Hamer Vidmar, rukovoditeljka Službe za podršku žrtvama i svjedocima, Uprava za kazneno pravo, Sektor za evidencije, pomilovanja i podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske (Hrvatska): Podrška žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj u uvjetima pandemije COVID–19 virusa

 • Dr Tanja Ignjatović, Mirjana Mitić i Dijana Malbaša, Autonomni ženski centar (Srbija): Mogućnost adaptacije usluge podrške ženama sa isksutvom nasilja tokom i nakon vanrednog stanja izazvanog SARS-COV 2 pandemijom: Izazovi i naučene lekcije

 • Marija Anđelković, ASTRA–Anti Trafficking Action, Beograd (Srbija): Podrška žrtvama trgovine ljudima u doba COVID-19: Izazovi i naučene lekcije

 

II dan konferencije (27. novembar 2020.)

10.00-11.30
Tematska sesija 4: Obrasci viktimizacije, prava žrtava i COVID-19 u zemljama Balkana
Moderatorka: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović
Radni jezik: engleski

 • Prof. dr Vasiliki Artinopoulou, redovna profesorka na Panteion univerzitetu društvenih i političkih nauka, Atina (Grčka): Rodno zasnovano nasilje tokom pandemije Covid-19: Uvođenje politika u grčkoj policiji koje su zasnovane na nalazima istraživanja

 • Prof. dr Andra-Roxana Trandafir, Pravni fakultet, Univerzitet u Bukureštu, prof. dr Flaviu Ciopec, Pravni fakultet, Zapadni univerzitet u Temišvaru (Rumunija): Nova vremena stvaraju nove žrtve. Kratak osvrt na viktimologiju u doba pandemije u Rumuniji

 • Nicole Farnsworth, programska direktorka, glavna istraživačica, Mreža žena Kosova (Kosovo): Rodna diskriminacija u oblasti rada i zapošljavanja na Zapadnom Balkanu

11.30-12.30 – Pauza

12.30-14.00
Tematska sesija 5: Podrška žrtvama u doba COVID: izazovi i naučene lekcije
Moderatorka: Jasmina Nikolić
Radni jezik: srpski

 • Jasmina Nikolić, direktorka Viktimološkog društva Srbije (Srbija): Rad organizacija članica Mreže žene protiv nasilja tokom i posle vanrednog stanja izazvanog pandemijom visrusa COVID-19

 • Selma Tufekčić, socijalna radnica UG „Vive Žene“ Tuzla (Bosna i Hercegovina): Specifičnosti rada sa žrtvama nasilja u porodici u vrijeme pandemije Corona virusa

 • Ljiljana Raičević, Sigurna ženska kuća, Podgorica (Crna Gora): Razumijevanje fenomena nasilja u doba pandemije, spremnost institucija na izazove, pomoć države

14.00-14.15
Zatvaranje konferencije

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE