Online konferencija Viktimološkog društva Srbije
COVID-19 na Balkanu: obrasci viktimizacije i prava žrtava

 

Online konferencija Viktimološkog društva Srbije pod nazivom COVID-19 na Balkanu: obrasci viktimizacije i prava žrtava ima za cilj da omogući razmenu iskustava i znanja vezanih za uticaj COVID-19 na obrasce viktimizacije, prava i podršku žrtvama u zemljama Balkana. Zaključci i preporuke do kojih se dođe tokom konferencije treba da posluže kao osnov za predlaganje politika i praksi postupanja u kontekstu daljeg širenja virusa COVID-19 ali i u drugim kriznim situacijama, koje će biti zasnovane na poštovanju ljudskih prava, posebno prava žrtava.
 

Konferencija će se organizovati u okviru tri tematske sesije, na kojima će uvodna izlaganja imati sledeći izlagači/izlagačice:

Tematska sesija 1: Obrasci viktimizacije, prava žrtava i COVID-19 u zemljama Balkana (opšti osvrti)
Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, redovna profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, članica Evropske akademije nauka i umetnosti, članica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije, počasna članica Svetskog viktimološkog društva i bivša predsednica Evropskog udruženja za kriminologiju (Srbija)
Prof. dr Oliver Bačanović, redovni profesor na Fakultetu za bezbednost Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“, Skoplje (Severna Makedonija)
Prof. dr Vasiliki Artinopoulou, redovna profesorka na Panteion Univerzitetu društvenih i političkih nauka, Atina (Grčka)

Tematska sesija 2: Žene, deca i stari kao žrtve u doba COVID -19
Prof. dr Nevena Petrušić, redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu (Srbija)
Dr Sanja Ćopić, viša naučna saradnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja i predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije (Srbija)

Tematska sesija 3: Podrška žrtvama u doba COVID: izazovi i naučene lekcije
Jasmina Nikolić, direktorka Viktimološkog društva Srbije (Srbija)
Jasna Zečević, predsednica Udruženja „Vive žene“, Tuzla (Bosna i Hercegovina)
Nikica Hamer, rukovoditeljka Službe za podršku žrtvama i svjedocima, Uprava za kazneno pravo,
Sektor za evidencije, pomilovanja i podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske (Hrvatska)

Više informacija o konferenciji možete dobili na telefon +381 11 630 3022 ili +381 65 548 6421 ili putem elektronske pošte na vdsrbija@gmail.com.
 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE