Nagrade Viktimološkog društva Srbije za 2019. godinu

Viktimološko društvo Srbije je 2009. godine ustanovilo tri nagrade:

  • Nagradu za doprinos unapređenju prava žrtava

  • Nagradu za doprinos razvoju nekonfliknog i sveobuhvatnog pristupa bavljenju ratom i ratnim zločinima „Treći put“

  • Nagradu talentovanom mladom istraživaču/istraživačici


Nagrada za doprinos unapređenju prava žrtava dodeljuje se pojedincima/pojedinkama ili organizacijama koji su svojim aktivnostima ili zalaganjima dali veliki i trajan doprinos unapređenju prava žrtava i ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Društvo osnovano. Ove godine nagrada za doprinos unapređenju prava žrtava dodeljuje se Romskom centru za žene i decu Daje iz Beograda (Srbija) i Fani Deliji, izvršnoj koordinatorki Centra za romske inicijative iz Nikšića (Crna Gora).


Romski centar za žene i decu Daje (Roma Daje) osnovan je 2001. godine od strane žena iz romskog naselja u Zemun Polju u cilju suprotstavljanja seksualnom nasilju kome su žene bile izložene na putu do urbanog dela naselja. Tokom 18 godina rada organizacija Daje bila je posvećena borbi za dostojanstven život bez nasilja i diskriminacije prema Romkinjama i poboljšanje položaja Romkinja u svim sferama života, pre svega u pogledu prava na obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, prava na odabir partnera i planiranja porodice. Organizacija Daje ima SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja i diskriminacije, a podršku ženama sa iskustvom nasilja pruža i u neformalnim romskim naseljima u Beogradu. Daje je članica Mreže Žene protiv nasilja, Ženske Romske Mreže i Mreže Žena u crnom Srbije. Entuzijazam, požrtvovanost i vredan rad na polju poštovanja ljudskih prava i borbi za dostojanstven život bez nasilja posebno osetljivih grupa kao što su Romkinje opredelili su Upravni odbor VDS da donese odluku da se organizaciji Daje dodeli nagrada za unapređenje prava žrtava.


Fana Delija je izvršna koordinatorka Centra za romske inicijative iz Nikšića (Crna Gora), ženske, romske i egipćanske, nevladine organizacije, koja je osnovana 2004. godine. Učestvovala je u brojim projektima koji su imali za cilj integraciju Romkinja u crnogorskom društvu i poboljšanje položaja romske i egipćanske zajednice, posebno žena, podstičući ih da nastave svoje obrazovanje, ekonomski se osnaže i politički participiraju u društvu. Tokom protekle četiri godine bila je prevashodno angažovana na prevenciji dečijih ugovorenih brakova i pružanju podrške žrtvama nasilja u porodici, posebno u svojstvu lica od poverenja. Članica je Nacionalnog operativnog tima za borbu protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama i Multidisciplinarnog tima za porodično nasilje u okviru Centra za socijalni rad Nikšić. Autorka je akreditovanog programa obuke stručnih radnika/ca, saradnika/ca i članova/ica multidisciplinarnih timova za prevenciju i suzbijanje dečijih ugovorenih brakova. Zbog svoje posvećenosti zalaganju za ekonomsko osnaživanje žena, posebno Romkinja i Egipćanki, borbu protiv nasilja nad ženama, posebno nasilja u porodici, i prevenciju dečijih ugovorenih brakova u Crnoj Gori, Upravni odbor VDS je odlučio da joj dodeli nagradu za unapeđenje prava žrtava.


Nagrada „Treći put“ se dodeljuje pojedincima/pojedinkama ili organizacijama koji su svojim aktivnostima ili zalaganjima dali poseban doprinos razvoju nekonfliknog i sveobuhvatnog pristupa bavljenju posledicama rata i izgradnji mira u Srbiji. Ove godine nagrada „Treći put“ dodeljuje se prim. dr. Branki Antić Štauber, predsednici Udruženja „Snaga žene“ iz Tuzle (Bosna i Hercegovina) i Milanu Đuriću, predsedniku Udruženja slabovidih i slepih grada Valjeva i koordinatoru programa „Korak ka socijalnom preduzetništvu“.


Prim. dr. Branka Antić Štauber je predsednica Udruženja „Snaga žene“ Tuzla, koje pruža psihološku, socijalnu, medicinsku, pedagošku i pravnu pomoć ženama, adolescentkinjama i deci, koji su pretrpeli različita traumatska iskustva usled ratnih i posleratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini. U svom radu, Branka, kao i Udruženje „Snaga žene“, prihvata inkluzivni pristup u bavljenju posledicama rata i drugih vidova stradanja. Povodom 20 godina postojanja i rada Udruženja pripremljena je izložba pod nazivom Žive smo - Snovi žena u BiH i težak put do njihovog ostvarenja, koja govori o 11 žena iz sva tri entiteta, koje su preživele rat u bivšoj Jugoslaviji, koje su impresionirale Branku i njene saradnice svojim načinom borbe za bolji život. Ova izložba je još jedan način da se podrži dijalog o mogućnostima procesa oporavka u još uvek podeljenom društvu Bosne i Hercegovine. Prim. dr. Branka Antić Štauber je kroz svoj primarni, lekarski posao i kroz rad u udruženju „Snaga žene“ dala veliki doprinos da životi drugih, posebno drugih žena, budu lepši i prijatniji. Upravni odbor VDS je odlučio da Branki dodeli nagradu „Treći put“ kao priznanje za njen višegodišnji predan rad na osnaživanju žena i zajednica u BiH, uspostavljanju dijaloga i razvoju nekonfliktnog društva. To je ujedno i priznanje i podsticaj za dalji rad za sve njene saradnice u udruženju „Snaga žene“.


Milan Đurić je student master studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, jedan je od osnivača i predsednik Udruženja slabovidih i slepih grada Valjeva i koordinator programa „Korak ka socijalnom preduzetništvu“, koji ima za cilj stvaranje uslova za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, žrtava rata i teško zapošljivih kategorija. Kao dvanaestogodišnji dečak, 1996. godine, u selu u kome je rođen, prilikom eksplozije zaostalog ratnog materijala, teško je ranjen; izgubio je vid na oba oka i deo šake leve ruke. I pored toga što je zbog dugotrajnog lečenja kasnio sa redovnim školovanjem i što se suočavao sa brojnim preprekama kako bi nastavio školovanje, Milan je uspeo da završi Fakultet političkih nauka, smer socijalni rad i socijalna politika i da potom upište master studije. Milan je aktivan član većeg broja organizacija i asocijacija koje se zalažu za prava civilnih invalida rata, istinu i pomirenje i zabranu protivpešadijskih mina, kasetne municije i nuklearnog oružja. Bio je organizator aktivnosti i kampanja za podizanje svesti i unapređenje položaja žrtava rata i osoba sa invaliditetom. Upravni odbor VDS je odlučio da Milanu dodeli nagradu „Treći put“. Verujemo da je to važno priznanje ne samo Milanu, već i svim nevinim žrtvama, posebno civilnim žrtvama rata, koje su, nažalost, u Srbiji još uvek nevidljive.


Nagrada talentovanom mladom istraživaču/istraživačici, koja se dodeljuje mladima za posebno kvalitetan naučno-istraživački rad iz oblasti viktimologije, a ima za cilj podsticanje mladih za bavljenje naučno-istraživačkim radom u oblasti viktimologije, ove godine nije dodeljena jer nije bilo predloga.

 

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE