XI godišnja online konferencija Viktimološkog društva Srbije
Žrtve i savremeni društveni kontekst: Izazovi i perspektive

 

Program

XI godišnja online konferencija Viktimološkog društva Srbije
Žrtve i savremeni društveni kontekst: Izazovi i perspektive,
25. i 26. novembar 2021. godine

I dan konferencije (25. novembar 2021.)

10.00-10.30
Otvaranje konferencije

Informisanje učesnika/učesnica konferencije o nagradama Viktimološkog društva Srbije za 2021. i obraćanje nagrađenih učesnika

10.30-12.00
Plenarna sesija 1: Žrtve i izazovi istraživanja u savremenom društvenom kontekstu
Moderatorka: dr Sanja Ćopić
Radni jezik: engleski

• Prof. dr Shalva Weil, Seymour Fox škola za obrazovanje, Hebrejski univerzitet u Jerusalimu, Izrael: Da li su starije žene u posebnom riziku? Ubistva starijih žena kao rastući fenomen
• Dr Sanja Milivojević, La Trobe Univerzitet u Melburnu, Australija, Border criminologies, Univerzitet Oksford, Velika Britanija: Žrtve kriminaliteta na novom Internetu: Digitalne inovativne tehnologije i viktimizacija u 21. veku
• Angelica Pino, Elizabeth Dartnall, Anik Gevers, Inicijativa za istraživanje seksualnog nasilja, Južna Afrika: Istraživati ili ne istraživati? Etička i praktična pitanja vezana za istraživanje nasilja nad ženama u vreme Covid-19

12.00-12.30 – Pauza

12.30-14.00
Tematska sesija 1: Žrtve i pandemija Covid-19
Moderatorka: dr Mirjana Dokmanović
Radni jezik: srpski

• Prof. dr Oliver Bačanović, Fakultet za bezbednost - Skopje, Univezitet “Sv. Kliment Ohridski”’ Bitola, Severna Makedonija, prof. dr Nataša Peovska, Fakultet za bezbednost - Skopje Univezitet “Sv. Kliment Ohridski”’ Bitola, Severna Makedonija: Požar u modularnoj kovid-19 bolnici u Tetovu -viktimološki aspekti
• Prof. dr Dragana Batić, Fakultet za bezbednost - Skopje, Univezitet “Sv. Kliment Ohridski”’ Bitola, Severna Makedonija, Natka Pacoska, klinički psiholog, Severna Makedonija: Model pružanja psihološke prve pomoći i psihosocijalne podrške u kriznim i vanrednim situacijama, kao i u nesrećama manjih i lokalnih razmera
• Dr Vida Vilić, Klinika za stomatologiju Niš, Srbija: Fišing kao oblik prevare i krađe identiteta u zdravstvu: viktimizacije za vreme trajanja pandemije covid-19
• Selma Tufekčić MA, UG „Vive Žene“ Tuzla: Pandemija COVID-19 kao uzrok narušenih porodičnih odnosa i nasilja u porodici


14.00-15.00 – Pauza

15.00-17.00
Plenarna sesija 2: Žrtve i odgovori na viktimizaciju u savremenom društvu
Moderatorka: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović
Radni jezik: engleski

• Prof. dr Ezzat A. Fattah, osnivač i professor emeritus Fakulteta za kriminologiju, Univerzitet Simon Fraser, Kanada: Pravda za žrtve kriminaliteta: Da li je najzad došlo vreme za radikalnu promenu paradigme?
• Dr Uglješa Zvekić, Ambasador, šef Kancelarije Evropske organizacije za javno pravo pri UN, savetnik u Globalnoj inicijativi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (Ženeva/Beč), Prof. dr Nando Dalla Chiesa, Univerzitet u Milanu, Italija: Žrtve organizovanog kriminala i korupcije: međunarodna perspektiva i iskustva Italije i Latinske Amerike
• Prof. dr Jaishankar Karuppannan, nezavisni sajber kriminolog i predsednik Južnoazijskog udruženja za kriminologiju i viktimologiju, Indija: Sajber viktimologija

 

II dan konferencije (26. novembar 2021.)

10.00-11.30
Plenarna sesija 3: Problemi zaštite žrtava i inovativni odgovori na viktimizaciju
Moderatorka: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović
Radni jezik: srpski

• Dr Mirjana Dokmanović, Institut društvenih nauka i Viktimološko društvo Srbije: Potencijali i mogućnosti primene afirmativnog istraživanja u programima podrške žrtvama
• Prof. dr Slobodan Savić, Institut za sudsku medicinu „Milovan Milovanović“, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija: Aktuelni problemi u zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja
• Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, Viktimološko društvo Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu. Dr Sanja Ćopić, Viktimološko društvo Srbije i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Milica Luković Radaković, Viktimološko društvo Srbije: Seksualno nasilje nad studentima na fakultetima u Srbiji
• Prof. dr Irma Kovčo Vukadin, Odsjek za kriminologiju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska: Pandemija covid-19 i intimno partnersko nasilje: Iskustva i ishodi za žrtve u Hrvatskoj


11.30-12.30 – Pauza

12.30-14.00
Tematska sesija 2: Različite kategorije žrtava
Moderatorka: Jasmina Nikolić
Radni jezik: srpski

• Dr Zorica Mršević, Institut društvenih nauka Beograd, Srbija: Položaj LGBTI osoba u Srbiji danas - od viktmizacije nasiljem i diskriminacijom ka društvenoj integraciji
• Mr Svetlana Janković, Fond socijalne i demokratske inicijative: Društveni položaj starijih žena u vreme pandemije
• Stefan Dugajlić, advokat, student doktorskih studija na Pravnom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija: Status žrtve pred sudom pravde Evropske unije
• Prof. dr Ivana Kronja, Beogradska Akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, Srbija: Žrtva i društveno nasilje u ekranizacijama dela Dragoslava Mihailovića: Petrijin venac (film i TV-serija, 1980, r. Srđan Karanović), Tamo i ovde (1978, r. Aleksandar Petković)
• Prof. dr Ksenija Butorac, Visoka policijska škola, Ivica Luketić, Centar za dijagnostiku, Uprava za zatvorski sustav, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, prof. dr Ljiljana Mikšaj Todorović, Eduakcijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska: Neka obilježja počinitelja spolne zloupotrebe djece i situacijska prevencija spolne zloupotrebe djece.


14.00-15.00 – Pauza

15.00-16.45
Tematska sesija 3: Različiti oblici viktimizacije
Moderatorka: mr Ljiljana Stevković

• Prof. dr Jasna Hrnčić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija, Nina Lončar, Ustanova za smeštaj odraslih i starih „Pljevlja“, Pljevlja, Crna Gora: Žrtve rodno zasnovanog zlostavljanja na internetu među studentima političkih nauka
• Mr Ljiljana Stevković, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu i Viktimološko društvo Srbije: Skriveni oblici nasilja u porodici: Iskustva roditelja viktimiziranih nasilnim ponašanjem maloletne dece
• Dr Filip Mirić, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija, prof. dr Danica Vasiljević-Prodanović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, Srbija: Viktimološki osvrt na vršnjačko nasilje u digitalnom okruženju
• Prof. dr Azra Adžajlić-Dedović, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerziteta u Sarajevu, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, prof. dr. Miodrag N. Simović, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina: Rodno zasnovano nasilje i kriminalitet žena u Bosni i Hercegovini


16.45-17.00
Zatvaranje konferencije

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE