IX godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije - poziv

Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu

 

 

Poštovana/i,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na Devetu godišnju konferenciju Viktimološkog društva Srbije pod nazivom Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu, koja će se održati u Beogradu, 29. i 30. novembra 2018. godine.

Konferencija ima za cilj da okupi stručnjake/stručnjakinje i istraživače/istraživačice, koji se iz perspektive različitih disciplina, teorijski i praktično, bave pravima žrtava i pružanjem pomoći i zaštite žrtvama kriminaliteta, kršenja ljudskih prava i drugih vidova stradanja, i omogući sveobuhvatnu razmenu iskustava i znanja.

U okviru glavne teme konferencije posebna pažnja biće posvećena razmatranju i preispitivanju novih i starih oblika viktimizacije, njihovih karakteristika i društvenih odgovora na njih, naročito u kontekstu razvoja novih tehnologija, globalizacije i brzih društvenih i ekonomskih promena. Izlagači i izlagačice će ukazati na izazove koji se u tom kontekstu postavljaju pred viktimološku teoriju i praksu. Kroz izlaganja i diskusiju preispitaće se ključni viktimološki koncepti, razmatraće se posledice novih oblika viktimizacije za žrtve i ukazati na potrebu razvijanja novih pristupa bavljenja posledicama viktimizacije i pružanja pomoći i podrške žrtvama.

Posebna plenarna sesija pod nazivom Novi i stari oblici nasilja nad ženama: izazovi društvenog reagovanja biće posvećena prof. dr Slobodanki Konstantinović-Vilić, redovnoj profesorki Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu u penziji, jednoj od osnivačica Viktimološkog društva Srbije, istraživačici i aktivistkinji. Izlaganja u okviru ove sesije će se baviti različitim aspektima nasilja nad ženama i postojećim oblicima društvenog reagovanja na njega, kako institucionalnog, tako i reagovanja od strane civilnog društva.

Rad na konferenciji će se odvijati u okviru:

  • Plenarnih sesija

  • Tematskih sesija

  • Radionica

  • Poster prezentacija

Plenarni izlagači po pozivu su:

Prof. dr Robert Peacock: Novi modeli viktimizacije: kritička procena konceptualnih teorijskih okvira vezanih za jedinstvenost lokalnog konteksta, generalizovanost i prakse u globalizovanom svetu
Prof. dr Robert Peacock je predsednik Svetskog viktimološkog društva i rukovodilac Odeljenja za kriminologiju na Univerzitetu Free State, Bloemfontein (Južna Afrika). Profesor Peacock je još od perioda aparthejda bio aktivan u domenu viktimologije, posebno se fokusirajući na pravdu po meri deteta i viktimizaciju u institucijama. Oblasti njegovog istraživačkog rada i ekspertize su: viktimološki aspekti državnog kriminaliteta s posebnim fokusom na problem dece lišene slobode, tranzicionu pravdu i unapređenje viktimologije u Africi. Profesor Peacock je osnivač i kodirektor Afričkog postdiplomskog kursa iz viktimologije, pomoći žrtvama i krivičnog pravosuđa Svetskog viktimološkog društva. Više godina je bio urednik naučnog časopisa Southern African Journal of Criminology, Acta Criminologica i među drugim naučnim publikacijama, urednik je knjigeViktimologija u Africi.

Prof. dr Anabel Cerezo: Razumevanje sajber nasilja u tinejdžerskom zabavljanja
Prof. dr Anabel Cerezo je vanredna profesorka na Odseku za krivično pravo Univerziteta u Malagi (Španija), direktorka Instituta za kriminologiju na Univerzitetu Malaga, izvršna sekretarka Andaluzijskog udruženja za viktimologiju i članica grupe za kriminalnu politiku u Španiji. Članica je redakcionog odbora naučnog časopisa International Journal of Cyber Crimes and Criminal Justice. Bila je predsednica i izvršna sekretarka Španskog društva za kriminološka istraživanja, članica Izvršnog odbora Evropskog udruženja za kriminologiju, članica naučne komisije Međunarodnog udruženja za kriminologiju i urednica časopisa Criminological Bulletin. Glavne oblasti istraživačkog rada i ekspertize prof. dr Cerezo su: sajber kriminalitet, viktimologija, žene u zatvoru i krivično pravosuđe.

Prof. dr May-Len Skilbrei: Transnacionalni kriminalitet, učinioci i žrtve: Kako mobilnost utiče na podršku žrtvi i krivično gonjenje
Prof. dr Mai-Len Skilbrei je profesorka i rukovoditeljka Odseka za kriminologiju i sociologiju prava Univerziteta u Oslu (Norveška). Bila je istraživačica i direktorka Fafo Instituta za primenjene međunarodne studije. Oblasti istraživačkog rada prof. dr Skilbrei su mobilnost, pol i seksualnost. Sprovela je brojna empirijska istraživanja relevantna za razvoj javnih politika vezanih za prostituciju i trgovinu ljudima, kao i istraživanja vezana za seksualno nasilje, brak, tržište rada, ilegalne migracije i vraćanje migranata u zemlje porekla.

 

Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović: Nasilje nad ženama i nastava na visokoškolskim ustanovama u Srbiji
Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović je redovna profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i direktorka Viktimološkog društva Srbije; članica je Evropske akademije nauka i umestnosti, počasna članica Svetskog viktimološkog društva i bivša predsednica Evropskog udruženja za kriminologiju. Ona je glavna i odgovorna urednica naučnog časopisa Temida. Takođe je sertifikovana joga instruktorka. Glavne oblasti njenog istraživačkog rada su: žrtve kriminaliteta, nasilje nad ženama, podrška žrtvama, kriminalitet žena, rat i kriminalitet, pomirenje i komunikacija, joga, usresređena svesnost (minfulness) i žrtve, i restorativna pravda.

Prof. dr Nevena Petrušić: Istraživanja prakse srpskih sudova u procesuiranju slučajeva nasilja u porodici: metodološki pristupi i ostvareni rezultati
Prof. dr Nevena Petrušić je redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Bila je prva Poverenica za zaštitu ravnopravnosti u periodu od 2010. do 2015. godine, a u periodu od 2008. do 2010. godine bila je dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu. Pored toga, bila je članica Saveta za ravnopravnost polova, a od početka 2010. godine i potpredsednica ovog vladinog tela. Jedna je od osnivačica Viktimološkog društva Srbije i Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju iz Niša. U periodu od 2010. do 2012. godine bila je glavna i odgovorna urednica naučnog časopisa Temida. Prof. dr Petrušić je članica Saveta naučnog časopisa Temida i Nadzornog odbora Viktimološkog društva Srbije.

Prof. dr Slađana Jovanović: Novi krivično-pravni odgovori Republike Srbije na nasilje nad ženama
Prof. dr Slađana Jovanović je redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, a od jula 2015. je prorektorka ovog Univerziteta. Bila je prodekanka za nauku i nastavu na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Članica je Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije i Saveta naučnog časopisa Temida. Njena istraživačka interesovanja su iz oblasti nasilja u porodici, krivičnog prava, kriminologije i viktimologije.

Doc. dr Natalija Žunić: Istraživanja prakse srpskih sudova u procesuiranju slučajeva nasilja u porodici: metodološki pristupi i ostvareni rezultati
Doc. dr Natalija Žunić je docentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Jedna je od osnivačica Viktimološkog društva Srbije, Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju, S.O.S. – telefona za žene i decu žrtve nasilja i Ženskih studija u Nišu. Bavi se teorijskim i aktivističkim dimenzijama feminizma i multidisciplinarnim teorijskim istraživanjima roda, prava i politike. Učestvovala je na brojnim projektima koji su deo njenog civilnog i stručnog angažmana na polju promovisanja i zaštite prava žena. Doc. dr Žunić je članica redakcionog odbora naučnog časopisa Temida.

 

Dr Sanja Ćopić: Razvoj zakonodavnog i institucionalnog okvira podrške i zaštite žena žrtava nasilja
Dr Sanja Ćopić je viša naučna saradnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu i istraživačica i predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije. Zamenica je glavne i odgovorne urednice naučnog časopisa Temida. Glavne oblasti njenog istraživačkog interesovanja su: žrtve kriminaliteta, nasilje nad ženama, službe za žrtve, trgovina ljudima, maloletnička delinkvencija i restorativna pravda.

Dr Tanja Ignjatović: Nasilje prema ženama zloupotrebom dece: izazovi u procenama i intervencijama
Dr Tanja Ignjatović je koordinatorka programa za istraživanja, razvoj znanja, edukaciju predstavnika institucija, analizu javnih politika i javno zagovaranje u nevladinoj organizaciji Autonomni ženski centar iz Beograda. Bila je koordinatorka radnih grupa za izradu strateških dokumenata za zaštitu žena od nasilјa, koordinatorka je tematske grupe za unapređenje položaja žena u izradi Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije.

U prilogu Vam dostavljamo poziv za dostavljanje apstrakata i informacije u vezi sa kotizacijom, drugim troškovima i načinom registracije.

Takođe vas obaveštavamo da su prethodne godišnje konferencije Viktimološkog društva Srbije odlukom Komore socijalne zaštite Republike Srbije bile kategorisane kao međunarodne konferencije. U skladu sa Bodovnom listom uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence stručnih radnika u socijalnoj zaštiti, za aktivno učestvovanje na međunarodnoj konferenciji ostvaruje se 20 bodova, a za pasivno 10 bodova.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o Konferenciji molimo Vas da se obratite Bejanu Šaćiriju na telefon 011/6303022 ili na e-mail vdsconference@gmail.com ili vdsrbija@gmail.com.

Molimo Vas da ovu poruku prosledite svim osobama koje bi mogle da budu zainteresovane za konferenciju!

S poštovanjem,

Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović
Direktorka Viktimološkog društva Srbije

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE