IX godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije - poziv

Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu

 

 

Poštovana/i,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na Devetu godišnju konferenciju Viktimološkog društva Srbije pod nazivom Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu, koja će se održati u Beogradu, 29. i 30. novembra 2018. godine.

Konferencija ima za cilj da okupi stručnjake/stručnjakinje i istraživače/istraživačice, koji se iz perspektive različitih disciplina, teorijski i praktično, bave pravima žrtava i pružanjem pomoći i zaštite žrtvama kriminaliteta, kršenja ljudskih prava i drugih vidova stradanja, i omogući sveobuhvatnu razmenu iskustava i znanja.

U okviru glavne teme konferencije posebna pažnja biće posvećena razmatranju i preispitivanju novih i starih oblika viktimizacije, njihovih karakteristika i društvenih odgovora na njih, naročito u kontekstu razvoja novih tehnologija, globalizacije i brzih društvenih i ekonomskih promena. Izlagači i izlagačice će ukazati na izazove koji se u tom kontekstu postavljaju pred viktimološku teoriju i praksu. Kroz izlaganja i diskusiju preispitaće se ključni viktimološki koncepti, razmatraće se posledice novih oblika viktimizacije za žrtve i ukazati na potrebu razvijanja novih pristupa bavljenja posledicama viktimizacije i pružanja pomoći i podrške žrtvama.

Posebna plenarna sesija pod nazivom Novi i stari oblici nasilja nad ženama: izazovi društvenog reagovanja biće posvećena prof. dr Slobodanki Konstantinović-Vilić, redovnoj profesorki Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu u penziji, jednoj od osnivačica Viktimološkog društva Srbije, istraživačici i aktivistkinji. Izlaganja u okviru ove sesije će se baviti različitim aspektima nasilja nad ženama i postojećim oblicima društvenog reagovanja na njega, kako institucionalnog, tako i reagovanja od strane civilnog društva.

Rad na konferenciji će se odvijati u okviru:

  • Plenarnih sesija

  • Tematskih sesija

  • Radionica

  • Poster prezentacija

Plenarni izlagači po pozivu su:

Prof. dr Robert Peacock
Prof. dr Robert Peacock je predsednik Svetskog viktimološkog društva i rukovodilac Odeljenja za kriminologiju na Univerzitetu Free State, Bloemfontein (Južna Afrika). Bio je jedan od lidera u oblasti kriminologije i forenzičkih studija na Univerzitetu Kwazulu-Natal u Južnoj Africi. Profesor Peacock je još od perioda aparthejda bio aktivan u domenu viktimologije, posebno se fokusirajući na pravdu po meri deteta i viktimizaciju u institucijama. Oblasti njegovog istraživačkog rada i ekspertize su: viktimološki aspekti državnog kriminaliteta s posebnim fokusom na problem dece lišene slobode, tranzicionu pravdu i unapređenje viktimologije u Africi. Profesor Peacock je osnivač i kodirektor Afričkog postdiplomskog kursa iz viktimologije, pomoći žrtvama i krivičnog pravosuđa Svetskog viktimološkog društva. Više godina je bio urednik naučnog časopisa Southern African Journal of Criminology, Acta Criminologica.

Prof. dr Anabel Cerezo
Prof. dr Anabel Cerezo je vanredna profesorka na Odseku za krivično pravo Univerziteta u Malagi (Španija), direktorka Instituta za kriminologiju na Univerzitetu Malaga, izvršna sekretarka Andaluzijskog udruženja za viktimologiju i članica grupe za kriminalnu politiku u Španiji. Članica je redakcionog odbora naučnog časopisa International Journal of Cyber Crimes and Criminal Justice. Bila je predsednica i izvršna sekretarka Španskog društva za kriminološka istraživanja, članica Izvršnog odbora Evropskog udruženja za kriminologiju, članica naučne komisije Međunarodnog udruženja za kriminologiju i urednica časopisa Criminological Bulletin. Glavne oblasti istraživačkog rada i ekspertize prof. dr Cerezo su: sajber kriminalitet, viktimologija, žene u zatvoru i krivično pravosuđe.

Prof. dr May-Len Skilbrei
Prof. dr Mai-Len Skilbrei je profesorka i rukovoditeljka Odseka za kriminologiju i sociologiju prava Univerziteta u Oslu (Norveška). Bila je istraživačica i direktorka Fafo Instituta za primenjene međunarodne studije. Oblasti istraživačkog rada prof. dr Skilbrei su mobilnost, pol i seksualnost. Sprovela je brojna empirijska istraživanja relevantna za razvoj javnih politika vezanih za prostituciju i trgovinu ljudima, kao i istraživanja vezana za seksualno nasilje, brak, tržište rada, ilegalne migracije i vraćanje migranata u zemlje porekla.

Prof. dr Nevena Petrušić
Prof. dr Nevena Petrušić je redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Bila je prva Poverenica za zaštitu ravnopravnosti u periodu od 2010. do 2015. godine, a u periodu od 2008. do 2010. godine bila je dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu. Pored toga, bila je članica Saveta za ravnopravnost polova, a od početka 2010. godine i potpredsednica ovog vladinog tela. Jedna je od osnivačica Viktimološkog društva Srbije i Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju iz Niša. U periodu od 2010. do 2012. godine bila je glavna i odgovorna urednica naučnog časopisa Temida. Prof. dr Petrušić je članica Saveta naučnog časopisa Temida i Nadzornog odbora Viktimološkog društva Srbije.

Prof. dr Slađana Jovanović
Prof. dr Slađana Jovanović je redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, a od jula 2015. je prorektorka ovog Univerziteta. Bila je prodekanka za nauku i nastavu na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Članica je Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije i Saveta naučnog časopisa Temida. Njena istraživačka interesovanja su iz oblasti nasilja u porodici, krivičnog prava, kriminologije i viktimologije.

Doc. dr Natalija Žunić
Doc. dr Natalija Žunić je docentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Jedna je od osnivačica Viktimološkog društva Srbije, Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju, S.O.S. – telefona za žene i decu žrtve nasilja i Ženskih studija u Nišu. Bavi se teorijskim i aktivističkim dimenzijama feminizma i multidisciplinarnim teorijskim istraživanjima roda, prava i politike. Učestvovala je na brojnim projektima koji su deo njenog civilnog i stručnog angažmana na polju promovisanja i zaštite prava žena. Doc. dr Žunić je članica redakcionog odbora naučnog časopisa Temida.

Dr Tanja Ignjatović
Dr Tanja Ignjatović je koordinatorka programa za istraživanja, razvoj znanja, edukaciju predstavnika institucija, analizu javnih politika i javno zagovaranje u nevladinoj organizaciji Autonomni ženski centar iz Beograda. Bila je koordinatorka radnih grupa za izradu strateških dokumenata za zaštitu žena od nasilјa, koordinatorka je tematske grupe za unapređenje položaja žena u izradi Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije.

U prilogu Vam dostavljamo poziv za dostavljanje apstrakata i informacije u vezi sa kotizacijom, drugim troškovima i načinom registracije.

Takođe vas obaveštavamo da su prethodne godišnje konferencije Viktimološkog društva Srbije odlukom Komore socijalne zaštite Republike Srbije bile kategorisane kao međunarodne konferencije. U skladu sa Bodovnom listom uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence stručnih radnika u socijalnoj zaštiti, za aktivno učestvovanje na međunarodnoj konferenciji ostvaruje se 20 bodova, a za pasivno 10 bodova.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o Konferenciji molimo Vas da se obratite Bejanu Šaćiriju na telefon 011/6303022 ili na e-mail vdsconference@gmail.com ili vdsrbija@gmail.com.

Molimo Vas da ovu poruku prosledite svim osobama koje bi mogle da budu zainteresovane za konferenciju!

S poštovanjem,

Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović
Direktorka Viktimološkog društva Srbije

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE