X jubilarna godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije
Viktimizacija i različitost:

Ka holističkom pristupu viktimologiji i pravima žrtava

 

Program

X jubilarna godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije
Viktimizacija i različitost: Ka holističkom pristupu viktimologiji i pravima žrtava,
Beograd, 28. i 29. novembra 2019. godine

I dan (28.11.2019.)

09.00 – 09.30 Registracija učesnika

09.30 – 10.00 Otvaranje konferencije i dodela nagrada Viktimološkog društva Srbije
• Prof. dr Slobodan Savić, predsednik Viktimološkog društva Srbije
• Zvezdan Radojković, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcija policije, pomoćnik Direktora policije
• Prof. dr Oliver Bačanović, Fakultet bezbednosti-Skoplje, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski” Bitola, Severna Makedonija
• Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, direktorka Viktimološkog društva Srbije

10.00 – 12.00 Plenarna sesija 1: Žrtve i viktimizacija: Promena paradigme
Moderatorka: dr Sanja Ćopić
• Prof. dr Ivo Aertsen, Institut za kriminologiju, Katolički Univerzitet u Leuvenu, Belgija: Uz prava ide i odgovornost: Žrtve kriminaliteta kao građani
• Dr Albin Dearing, Agencija Evropske unije za osnovna ljudska prava (FRA), Austrija: Promena paradigme: Od prava države na kažnjavanje prestupnika ka pravu žrtava nasilnih krivičnih dela na krivični postupak i učešće kao strana u postupku
• Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu i Viktimološko društvo Srbije, Srbija: Viktimološka teorija, praksa i aktivizam: Dosadašnji izazovi i mogući pravci budućeg razvoja

12.00 – 12.30 Pauza

12.30 – 14.00 Plenarna sesija 2: Viktimizacija i različitost
Moderatorka: prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović
• Dr Gema Maria Varona, Baskijski institut za kriminologiju, Baskijski Univerzitet, Španija: ‘Viktimigracija’ i uloga posmatrača: Ogledala za viđenje drugih
• Prof. dr Irma Kovčo Vukadin, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska: LGBT žrtve u kazneno-pravnom sistemu: Pregled politika i praksi
• Prof. dr Mally Shechory Bitton, Odeljenje za kriminologiju, Ariel Univerzitet, Izrael, Dr Liza Zvi, Odeljenje za kriminologiju, Ariel Univerzitet, Izrael: Percepcija odgovornosti žrtve i učinioca u slučajevima pornografije iz osvete
• Dr Zorica Mršević, Institut društvenih nauka, Srbija: Izazovi i perspektive duginih porodica u Srbiji

14.00 – 15.00 Pauza za ručak

15.00 – 16.30 Tematske sesije

Tematska sesija 1: Preplitanje uloge žrtve i učinioca
Radni jezik: srpski
Moderator: dr Filip Mirić
• Prof. dr Oliver Bačanović, Fakultet bezbednosti-Skoplje, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ Bitola, Severna Makedonija, doc. dr Nataša Peovska, Fakultet bezbednosti-Skoplje, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ Bitola, Severna Makedonija: Povezanost između institucionalnih faktora i marginalizacije i devijantnosti kod mladih u vaspitno- popravnim domovima i zatvorima za decu (maloletničkim zatvorima)
• Prof. dr Slađana Đurić, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija, Ana Paraušić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija: Trendovi obima i stopa rasta zatvorske populacije u zemljama Zapadnog Balkana
• Dr Filip Mirić, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija: „Zahvalnost pacijenata“ ili legalizacija korupcije?

Tematska sesija 2: Različiti oblici viktimizacije
Radni jezik: srpski
Moderatorka: dr Mirjana Dokmanović
• Dr Mirjana Dokmanović, Institut društvenih nauka, Srbija: „Inteligentni” video nadzor i zaštita prava na privatnost i podataka o ličnosti
• Prof. dr Hatidža Beriša, Škola nacionalne odbrane, Univezitet odbrane, Srbija, Željko Gajić, Biro za trgovinu lјudima, Srbija, Srđan Nikolić, Vojnaobaveštajna agencija, Srbija: Uloga medija kroz prizmu terorizma
• Sonja Šćekić, Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja–Niš, Srbija, Maja Todorović, Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja–Niš, Srbija: Stavovi građana Niša o nasilju nad starijim osobama
• Mr Slobodan Stojanović, OBZIR, Srbija: Elementi ekonomske viktimizacije i mogućnosti zaštite žrtava

16.30 – 16.45 Pauza

16.45 – 18.15 Tematska sesija

Tematska sesija 3: Ženske mreže i službe za podršku žrtvama: Iskustva Srbije i regiona
Radni jezik: srpski
Moderatorka: Jasmina Nikolić
• Anamaria Drožđan-Kranjčec, Ženska soba–Centar za seksualna prava, Hrvatska, dr Maja Mamula, Ženska soba–Centar za seksualna prava, Hrvatska: Unapređenje sustava pomoći i podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela: Uloga organizacija civilnog društva
• Vedrana Lacmanović, Autonomni ženski centar, Srbija: Mreža Žene protiv nasilja od osnivanja do decentralizacije
• Jasmina Nikolić, Viktimološko društvo Srbije, Srbija, Biljana Stepanov, Centar za podršku ženama Kikinda, Srbija: Iskustva i izazovi u decentralizaciji Mreže žene protiv nasilja
• Bejan Šaćiri, Viktimološko društvo Srbije, Srbija, Maja Štahan, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatska: Komparativna analiza rada službi za žrtve u izabranim državama Evrope

 

II dan (29.11.2019.)

10.00 – 11.30 Plenarna sesija 3: Ka holističkom pristupu viktimologiji i pravima žrtava
Moderatorka: Jasmina Nikolić
• Dr Albin Dearing, Agencija Evropske unije za osnovna ljudska prava (FRA), Austrija: Ozbiljno shvatanje prava žena žrtava partnerskog nasilja na zaštitu i pravdu
• Jelena Watkins, Manchester Attack Support Group Programme, London, Velika Britanija: Grupe samopomoći nakon terorističkih napada: Lekcije naučene iz programa podrške nakon napada u Mančesteru
• Ilse Vande Walle, socijalna radnica i trenerica, Belgija: Promenljivi mentalni sklop: Novi pristup u svakodnevnom radu sa žrtvama

11.30 – 12.00 Pauza

12.00 – 13.30 Plenarna sesija 4: Viktimizacija, različitost i društvena reakcija
Moderatorka: dr Sanja Ćopić
• Prof. dr Christina Zarafonitou, Panteion Univerzitet za društvene i političke nauke i EPANODOS, Grčka, dr Fotini Milioni, EPANODOS, Grčka, dr Kostantinos Panagos, Univerzitet Kapodistrian, Grčka, Martha Lempesi, Univerzitet Kapodistrian, Grčka: Viktimizacija, vršenje krivičnih dela i socijalna reintegracija u cikličnom odnosu
• Dr Laura Stănila, Pravni fakultet, Zapadni Univerzitet u Temišvaru, Rumunija, prof. dr Zoran Pavlović, Pravni fakultet, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Srbija: Maloletnici koji nisu krivično odgovorni: Izvršioci ili žrtve? Pogled iz perspektive Rumunije
• Dr Konstantinos Panagos, Univerzitet Kapodistrian, Grčka: Primena restorativne prakse u grčkom sistemu maloletničkog pravosuđa: Interesi žrtve i uloga probacijskog službenika u procesu posredovanja između žrtve i učinioca

13.30 – 14.30 Pauza za ručak

14.30 – 16.00 Tematske sesije

Tematska sesija 4: Viktimizacija i diskriminacija
Radni jezik: srpski
Moderator: Bejan Šaćiri
• Dr Sanja Ćopić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Viktimološko društvo Srbije, Srbija, Bejan Šaćiri, Viktimološko društvo Srbije, Srbija: Stavovi stručnjaka i stručnjakinja u Srbiji o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju
• Alma Taso Deljković, Sud Bosne i Hercegovine, Odjeljenje za podršku svjedocima, Bosna i Hercegovina: Službe za podršku svjedocima/žrtvama u pravosuđu u regiji: Od odjeljenja do mehanizma (perspektiva razvoja u budućnosti)
• Prof. dr Danica Vasiljević-Prodanović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, Srbija: Faktori povezani sa viktimizacijom nastavnika od strane učenika
• Mr Ljiljana Stevković, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu i Viktimološko društvo Srbije, Srbija: Žrtva ili nasilnik: viktimizacija kao prediktor porodičnog nasilja maloletnika

16.00-16.30 Zatvaranje konferencije

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE