X godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije - poziv

Viktimizacija i različitost:

Ka holističkom pristupu viktimologiji i pravima žrtava

 

 

Poštovana/i,
 


Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na X jubilarnu godišnju konferenciju Viktimološkog društva Srbije pod nazivom Viktimizacija i različitost: Ka holističkom pristupu viktimologiji i pravima žrtava, koja će se održati 28. i 29. novembra 2019. godine u Beogradu.

Konferencija ima za cilj da okupi stručnjake/stručnjakinje i istraživače/istraživačice, koji se iz perspektive različitih disciplina, teorijski i praktično, bave pravima žrtava i pružanjem pomoći i zaštite žrtvama kriminaliteta, kršenja ljudskih prava i drugih vidova stradanja, i omogući sveobuhvatnu razmenu iskustava i znanja.

U okviru glavne teme konferencije posebna pažnja biće posvećena razmatranju i preispitivanju viktimizacije različitih društvenih grupa u različitim kontekstima. Poseban fokus biće na različitostima u savremenom društvenom kontekstu, koje su zasnovane na rodnoj, starosnoj, nacionalnoj, etničkoj, verskoj, političkoj pripadnosti, seksualnoj orijentaciji, invaliditetu, kao faktorima diskriminacije i viktimizacije. Tokom izlaganja i diskusije preispitaće se primena i efikasnost različitih, pravnih i vanpravnih, mera i mehanizama u zaštiti od viktimizacije, naročito u zaštiti posebno ranjivih grupa, i ukazati na potrebu razvijanja holitičkog pristupa pravima i zaštiti svih žrtava bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

Rad na konferenciji će se odvijati u okviru:

· Plenarnih sesija

· Tematskih sesija

· Radionica

· Poster prezentacija

Plenarni izlagači po pozivu su:

Prof. dr Ivo Aertsen: Uz prava ide i odgovornost: Žrtve kriminaliteta kao građani

Prof. dr Ivo Aertsen je redovni profesor kriminologije na Institutu za kriminologiju Katoličkog univerziteta u Leuvenu (Belgija). Diplomirao je psihologiju, pravo i kriminologiju na istom Univerzitetu. Glavna područja njegovog istraživanja i podučavanja su viktimologija, penologija i restorativna pravda. Oslanjajući se na intelektualnu baštinu kolega iz Leuvena, prof. Aertsen je otpočeo sa istraživanjima u domenu restorativne pravde i viktimologije, da bi kasnije postao rukovodilac istraživačke linije pod nazivom Restorativna pravda i viktimologiju na Institutu za kriminologiju. Bio je direktor Instituta za kriminologiju u Leuvenu od 2012. do 2016. Jedan je od inicijatora osnivanja Evropskog foruma za restorativnu pravdu krajem 1990tih; bio je prvi predsednik ovog udruženja od 2000. do 2004. Od 2012. do 2018. bio je član Izvršnog odbora Svetskog viktimološkog društva. Prof. Aertsen je angažovan kao ekspert pri UN, Savetu Evrope, OEBS-u i EU za brojne teme koje se odnose na domen njegovog istraživanja. Bio je promoter i koordinator projekta ALTERNATIVE, koji je imao za cilj razvijanje alternativnih načina razumevanja pravde i sigurnosti u interkulturalnom kontekstu (2012-2016), a u kome je jedan od partnera bilo Viktimološko društvo Srbije. Glavni je urednik časopisa Restorative Justice: An International Journal. Član je Saveta naučnog časopisa Temida.


Dr Gema Maria Varona: Viktimizacija: Ogledala za viđenje drugih

Dr Gema Maria Varona je predavačica na Baskijskom institutu za kriminologiju, Baskijski Univerzitet u San Sebastianu (Španija), gde predaje viktimologiju i kriminalnu politiku. Međunarodno udruženje za kriminologiju joj je 1998. godine dodelilo nagradu u kategoriji mladih istraživača i to za istraživanje u kojem je upoređivala primenu restorativne pravde u romskim i neromskim zajednicama. Koordinatorka je studija kriminologije (2014-2017) i kodirektorka master studija viktimologije na Baskijskom Univerzitetu. Autorka je knjiga o migracijama i ljudskim pravima, restorativnoj pravdi, porotama i konstruisanju pravne istine, žrtvama terorizma i seksualnog nasilja. Predsednica je Baskijskog društva za viktimologiju, koje je koorganizator narednog Svetskog viktimološkog simpozijuma 2021. godine, članica Izvršnog odbora Svetskog viktimološkog društva i ko-urednica Revista de Victimología/Review of Victimology, jedinog časopisa o viktimologiji koji se objavljuje na španskom i engleskom jeziku.


Prof. dr Natti Ronel: Spiritualna viktimologija u praksi

Prof. dr Natti Ronel je klinički kriminolog i profesor na Odeljenju za kriminologiju Univerziteta Bar-Ilan u Tel Avivu (Izrael); ranije je bio i rukovodilac Odeljenja. Prof. Ronel je teoretičar i utemeljivač pozitivne kriminologije, pozitivne viktimologije i „Graceway“ metode za samo-promenu i formalnu terapiju. Prof. Ronel takođe radi sa pojedincima koji imaju problema za bilo kojim vidom zavisnosti, potom, sa porodicama zavisnika, osobama sa kriminalnom prošlošću, mladima u nevolji, žrtvama nasilja, kao i sa onima koji traže spiritualne promene u svom životu. Kao praktičar, prof. Ronel radi sa različitim grupama klijenata, uključujući žrtve fizičkog, seksualnog ili psihičkog zlostavljanja. Njegove istraživačke teme u viktimologiji odnose se na viktimizaciju, pomoć žrtvama i oporavak.


Prof. dr Irma Kovčo Vukadin: LGBT žrtve u kazneno-pravnom sistemu: Pregled politika i praksi

Prof. dr Irma Kovčo Vukadin je redovna profesorka na Odeljenju za kriminologiju, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska), na kome predaje predmete Socijalna patologija, Penologija, Mediji i kriminalitet i Trgovina ljudima. Objavila je više od 90 naučnih i stručnih radova i učestvovala u realizaciji više od 20 naučnih projekata. Obasti istraživačkog interesovanja prof. Kovčo Vukadin su u domenu kriminologije, penologije i viktimologije. Na Visokoj policijskoj školi, gde predaje primenjenu viktimologiju, bila je prodekanica za nastavu i direktorka, a na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu je bila rukovoditeljka Centra za celoživotno obrazovanje i šefica Odseka za kriminologiju. Bila je članica nacionalnih radnih grupa za izradu zakonskih propisa. Članica je Nacionalnog preventivnog mehanizma. Urednica je naučnog časopisa Kriminologija i socijalna integracija. Predsednica je Etičkog odbora Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.


Dostavljamo Vam u sledećim linkovima poziv za dostavljanje apstrakata i informacije u vezi sa kotizacijom, drugim troškovima i načinom registracije.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o Konferenciji molimo Vas da se obratite Bejanu Šaciriju na telefon 011/6303022 ili na e-mail vdsconference@gmail.com ili vdsrbija@gmail.com.

Molimo Vas da ovu poruku prosledite svim osobama koje bi mogle da budu zainteresovane za konferenciju!S poštovanjem,
Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović
Direktorka Viktimološkog društva Srbije

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE